T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Interim-manager

Interim-manager

Werkervaring interimmanager

Juni 2009 – heden:

Ministerie van Economische Zaken, agentschap SenterNovem, Utrecht / Zwolle.
Interim-manager van het team Energie en Klimaat van de afdeling Juridische Zaken van SenterNovem. Binnen het team worden de juridische procedures van het Rijk op de terreinen van energie en klimaat behandeld. Tevens wordt gewerkt in opdracht van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) en de Europese Unie (EU).
Ik vervang in het team de reguliere manager die wegens ziekte haar taken niet volledig kan uitvoeren.
Mijn taken zijn:

• Het geven van leiding aan de 22 juristen van het team;
• Lidmaatschap van het MT van de afdeling Juridische Zaken van SenterNovem (70 fte);
• Het zijn van eerste adviseur van de directie van SenterNovem op de bovengenoemde gebieden.

November 2008 – augustus 2009:

ABVAKABO FNV, regiokantoren Amsterdam en Rotterdam.
Interim-manager Individuele Belangenbehartiging. Binnen ABVAKABO is in 2008 een reorganisatie doorgevoerd die onder andere ten doel heeft om de individuele dienstverlening aan de leden op een effectievere manier te positioneren. Ik was belast met het neerzetten van deze nieuwe ‘lijn’ in de twee grootste regiokantoren van de organisatie in Amsterdam en Rotterdam. Voor de beide vestigingen is op dit moment een definitieve manager geworven.
Mijn taken waren:

• Het geven van leiding aan de 28 medewerkers van de twee teams;
• Lidmaatschap van het MT van de sector Individuele Belangenbehartiging van ABVAKABO FNV (125 fte);
• Het ontwikkelen van een nieuw systeem voor kwaliteitsbewaking en managementinformatie.

Juni – oktober 2008:

Lindorff Nederland, Zwolle. Interim-manager van de afdeling Debts Collection Legal. Lindorff is een internationale credit-managementmaatschappij en is op dit terrein marktleider in Europa. Lindorff Nederland is in 2007 ontstaan door de overname van het tot op dat moment zelfstandige Transfair, een top 3-speler op de Nederlandse markt.
Om de overname maximaal succesvol te laten zijn is binnen Lindorff Nederland sinds de acquisitie een aantal organisatieveranderingen doorgevoerd. Op deze manier wilde men bovendien meer aansluiting krijgen bij de internationale organisatiestructuur van Lindorff.
Eén van de organisatieveranderingen betrof het samenvoegen van drie afzonderlijke juridische teams tot één nieuwe juridische afdeling. Met dat integratietraject was ik belast.
Mijn taken waren:

• het geven van leiding aan de 20 medewerkers van de afdeling;
• het ontwikkelen en vormgeven van de nieuwe afdeling;
• lidmaatschap van het MT van de directie Operations van Lindorff (110 fte).


Juni 2007 – mei 2008:

Ministerie van Economische Zaken, agentschap SenterNovem, Den Haag. In de periode van juni 2007 tot mei 2008 heb ik een tweetal achtereenvolgende opdrachten vervuld binnen de afdeling Juridische Zaken van SenterNovem.

Opdracht 2: januari – mei 2008:

Interim-manager van het team Innovatie van de afdeling Juridische Zaken van SenterNovem. Binnen het team worden de juridische aspecten behandeld van de stimulerings- en financieringsfaciliteiten die door het Rijk aan bedrijven en instellingen worden verstrekt om innovatie binnen de Nederlandse economie te bevorderen.
Ik overbrugde in het team de vacatureperiode tussen twee managers in. Deze overbruggingsperiode werd tevens aangegrepen om te bekijken of de bezetting van het team, in zowel kwantitatief als kwalitatief opzicht, voldoende was berekend op de te verrichten taken.
Mijn taken waren:

• Het geven van leiding aan de 20 juristen van het team;
• Lidmaatschap van het MT van de afdeling Juridische Zaken van SenterNovem (65 fte);
• Het zijn van eerste adviseur van de directie van SenterNovem op de bovengenoemde gebieden.

Opdracht 1: juni - december 2007:

Interim-manager van het team Milieu & Leefomgeving van de afdeling Juridische Zaken van SenterNovem. Het team werkt in opdracht van de ministeries van Economische Zaken en VROM en is onder andere verantwoordelijk voor de juridische procedures van het Rijk op de terreinen van bodem(saneringen) en afval(transporten). Ook de procedures die voortvloeien uit de exportsubsidies aan het bedrijfsleven worden binnen het team behandeld.
Ik overbrugde in het team de vacatureperiode tussen twee managers in.
Mijn taken waren:

• Het geven van leiding aan de 14 juristen van het team;
• Lidmaatschap van het MT van de afdeling Juridische Zaken van SenterNovem (65 fte);
• Het zijn van eerste adviseur van de directie van SenterNovem op de bovengenoemde gebieden.

Februari-juni 2007:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Den Haag. Interim-manager van het Centrum voor Loopbaan & Mobiliteit voor het Rijk i.o. De opdracht was om, vooruitlopend op de komst van een definitieve manager, alvast de voorbereidingen te treffen voor een centrum voor loopbaan en mobiliteit voor het hele Rijk. Dit onderwerp is vooral van belang omdat het Kabinet Balkenende IV het aantal Rijksambtenaren met ongeveer 13.000 wil verminderen.
Mijn taken waren:

• het geven van leiding aan de 5 medewerkers van de eenheid;
• het verkennen en implementeren van de mogelijkheden tot samenwerking en zo mogelijk integratie van de medewerkers die zich binnen de verschillende ministeries met de onderwerpen loopbaan en mobiliteit bezighouden


Opleiding interimmanager

• Master of Business Administration (MBA), Universiteit Groningen/Instituut IBO te Leusden, in 2007 afgesloten met diploma;
• Algemeen managementprogramma, Business School Nederland te Buren, in 2001 afgesloten met certificaat;
• Nederlands recht, Universiteit Utrecht, in 1994 afgesloten met bul;


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Plannen en organiseren, resultaatgericht handelen, motiveren, analyseren, communiceren, overtuigen, initiatieven nemen, klantgericht handelen, problemen oplossen.

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels, Duits

Overig

Beschikbaar per 01-12-2009 voor 100%, vanaf heden voor 50%.

 beschikbaar?