T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?interim manager en (beleids)adviseur

interim manager en (beleids)adviseur

Werkervaring interimmanager

2008/2009 Gemeente Valkenswaard, afdeling Leefomgeving, team Realisatie, vastgoed en beheer
In 2008/2009 heb ik 9 maanden gewerkt als teammanager van het team Realisatie, Vastgoed en Beheer van de gemeente Valkenswaard. Het team bestaat uit 21 HBO- en MBO’ers op het gebied van civiele techniek, cultuurtechniek, riolering, wegen, verkeerskunde, milieu, vastgoed en grondzaken oftewel grijs, blauw en groen. Ik was er eindverantwoordelijk voor Realisatie (planning en uitvoering nieuwe projecten, inbreidingen, herinrichting), Vastgoed (grondzaken, aan- en verkoop gemeentelijke eigendommen en vastgoed) en Beheer (beheer en onderhoud openbare ruimte en huisvesting). De belangrijkste resultaten die ik er behaald heb zijn ten eerste het Teamplan 2009 dat ik heb opgesteld met de teamleden. Door dit teamplan wordt er in 2009 gestructureerd gewerkt op een professionele en klantgerichte wijze, waardoor het team ‘op de kaart’ is komen te staan als een krachtig team dat goed en efficiënt samenwerkt. Dit plan heeft tevens tot gevolg gehad dat het team actief in communicatie is getreden met MT, college en raad en actief heeft geadviseerd over deadlines en budgetten, waardoor de MT en politiek in staat werden gesteld om prioriteiten te stellen. Tweede belangrijke resultaat was het samenvoegen van het team Realisatie enerzijds en Vastgoed en Beheer anderzijds. Hierbij heb ik samen met de teamleden de werkprocessen op elkaar afgestemd, de medewerkers 1-op-1 begeleid in persoonlijke ontwikkelingstrajecten en in enkele gevallen in trajecten om ziekteverzuim aan te pakken. Tot slot was een belangrijk resultaat dat ik samen met het team vorm heb gegeven aan het Leefomgevinggericht werken: een wijze van klantgerichte en vraaggestuurde samenwerking met de Valkenswaardse burgers uitgaande van samenwerking, heldere en open communicatie rekening houdend met het belang van de burger en de leefomgeving.

2007/2008 Intergemeentelijke Sociale Dienst Brunssum Onderbanken Landgraaf (ISD BOL)
In 2007 en 2008 heb ik gewerkt bij ISD BOL. In de implementatiefase 2006 en 2007 ben ik werkgroepvoorzitter geweest van de werkgroep die zich bezig hield met het doorlichten van de werkprocessen en beleid van de “oude” organisaties en het opzetten van efficiënte werkprocessen en nieuw beleid voor de nieuwe organisatie. Naast het leidinggeven is beleid mijn 2e liefde. Ik vind het geweldig om (met een groep mensen) de politieke wens en door de wet gegeven ruimte in te vullen en om te vormen naar werkbaar en begrijpelijk beleid, dat op klantvriendelijke wijze kan worden toegepast. Ik werk graag in het spanningsveld tussen politiek-uitvoering-burger en ben in staat om de dwarsverbanden te leggen. Daarnaast schrijf ik gemakkelijk stukken en ben ik goed in staat om een boodschap duidelijk te communiceren. In mijn rol als werkgroepvoorzitter heb ik daarom niet alleen als trekker en ‘aanjager’ gefungeerd, maar heb ook zelf stukken geschreven en geïmplementeerd.

Na de implementatiefase ben ik teammanager van het bedrijfsbureau van de ISD BOL geworden. Het belangrijkste resultaat was het inrichten van de afdeling. Het bedrijfsbureau was aanvankelijk niet meer dan een verzameling medewerkers uit verschillende gemeenten. Met de medewerkers heb ik verschillende teams (gemengde teams van MBO’ers/HBO’ers en vrouwen/mannen en teams van alleen mannen of vrouwen) geformeerd, die verantwoordelijk zijn voor facilitaire zaken, ICT, klantcontacten, interne controle, boekhouding en planning en control. Bij het feitelijk inrichten van de afdeling heb ik naast de zakelijke processen de medewerkers begeleid in een traject met betrekking tot het tot stand brengen van de gewenste cultuur, leren samenwerken, terugdringen van kortdurend ziekteverzuim en de ontwikkeling van medewerkers.

Tweede belangrijk resultaat van het bedrijfsbureau was het inrichten van een eigen P&C cyclus. Deze P&C cyclus bestaat uit een meerjarenbeleidsplan, bedrijfsplan, programmabegroting, bestuursrapportages en managementrapportages. Al deze P&C instrumenten hangen samen en zijn gericht op doelmatig- en doeltreffendheid. Gezamenlijk geven zij een goed beeld van de resultaten van ISD BOL op basis van goede en betrouwbare managementinformatie. De instrumenten bij de P&C cyclus zorgen ervoor dat de mensen in alle lagen van de organisatie (medewerker, management, bestuur) op basis van hun sturingsinformatie (dagelijks, wekelijks, maandelijks) kunnen sturen op de gewenste resultaten.

Vanaf 2007 heb ik ook de taak van adjunct-directeur van ISD BOL op mij genomen. Belangrijkste taken waren hierbij het onderhouden van goede contacten met en goed informeren van de gemeentebesturen van de moedergemeenten, het Dagelijks Bestuur en het Algemeen bestuur. Tot slot was het ontwikkelen van personeels- en HRM-beleid één van de belangrijkste taken bij ISD BOL, die ik tot een goed eind heb gebracht.

2003/2006 Gemeente Landgraaf en gemeente Brunssum, afdeling Sociale Zaken
Van medio 2003 tot en met 2006 heb ik gewerkt als teamleider bij de afdeling Sociale Zaken Landgraaf. Gedurende deze periode ben ik voornamelijk bezig geweest met veranderingsprocessen bij diverse functiegroepen. Het omvormen van de toetsers naar kwaliteitsmedewerkers, het omvormen van inkomensconsulenten naar integraal casemanagers en het opnieuw definiëren van de taken op het gebied van terugvordering en verhaal zijn daarvan goede voorbeelden.

Daarnaast heb ik een aantal jaren het afdelingshoofd vervangen en diverse beleidsstukken geschreven en geïmplementeerd, waaronder de WWB. In de jaren in Landgraaf ben ik altijd contactpersoon geweest voor de beleidsafdeling, de financiële afdeling en de verantwoordelijk wethouder en commissie- en raadsleden. Vanuit deze positie heb ik veel presentaties gehouden in de Raadscommissie en bijdrages geleverd aan o.a. beleid en begroting.

In de aanloop naar de fusie met Brunssum/Onderbanken ben ik tevens leidinggevende van een Brunssums team geworden en heb zoals hierboven omschreven, mijn bijdrage geleverd als werkgroepvoorzitter en verantwoordelijke rondom de werkprocessen en bedrijfsvoering.

2001/2003 Gemeente Roermond, afdeling Bijstandszaken
Van 2001 tot medio 2003 heb ik gewerkt als teamleider afdeling Bijstandszaken bij de gemeente Roermond. Een belangrijke taak uit deze periode was het opzetten van een samenwerkingsverband met het CWI en het UWV binnen het bedrijfsverzamelgebouw te Roermond. Daarnaast heb ik diverse teams mogen formeren en invullen. Zo heb ik een team Schuldhulpverlening opgezet voor de integrale aanpak van schuldhulpverlening in samenwerking met de Kredietbank Limburg en het plaatselijk welzijnswerk en heb ik een team Inburgering opgezet voor de inburgering van nieuwkomers en oudkomers in samenwerking met de gemeentelijke beleidsafdeling, wijkcoördinatoren en minderheidsorganisaties. Deze teams heb ik geheel van de grond af opgebouwd, teamleden geselecteerd en ingehuurd, werkprocessen opgezet, ketenpartners gezocht en netwerken gelegd en samen met de accountant de verantwoording opgezet. Het ging hierbij om teams met louter vrouwen in de leeftijd van 25 tot 55 jaar met een HBO-opleiding. Tot slot heb ik ook in Roermond diverse beleidsstukken opgesteld en oude werkprocessen omgevormd naar integraal casemanagement.

2000/2001 gemeente Onderbanken, gemeente Landgraaf en gemeenteNuth
In 2000 en 2001 heb ik als free lance juridisch en beleidsadviseur gewerkt voor de gemeenten Onderbanken en Landgraaf op het gebied van de Eenmalige opschoning debiteuren en verordeningen. Voor de gemeente Nuth heb ik juridische adviezen gegeven bij het inrichten van het Azielzoekerscentrum te Schimmert en hierbij nauw samengewerkt met specialisten van het COA (=Centraal orgaan opvang asielzoekers).

1997/2000 gemeente Nuth, afdeling sociale zaken
In de periode van 1997 tot en met 2000 ben ik werkzaam geweest bij de gemeente Nuth als juridisch medewerker en plaatsvervangend afdelingshoofd van de afdeling sociale zaken. Belangrijke taken uit die periode waren het invoeren van nieuwe wetgeving zoals de Wet Boeten en Maatregelen. In deze periode heb ik de bestaande organisatie sociale zaken Nuth op operationeel niveau aangestuurd en verder samen met een daartoe ingerichte projectgroep de fusie van een intergemeentelijke sociale dienst, Kompas voorbereid. In de genoemde periode heb ik mij, in het kader van de fusie, bezig gehouden met de afstemming van beleid en werkprocessen.

1997 gemeente Heerlen, dienst W.W.S., bureau sociale zaken
In 1997 heb ik gewerkt als juridisch medewerker voor de gemeente Heerlen. In deze functie heb ik mij voornamelijk bezig gehouden met het vertegenwoordigen van de gemeente in procedures voor de kantonrechter en arrondissementsrechtbank.

1996/1997 ABP / USZO
Bij het ABP / Uszo heb ik in 1996 en 1997 gewerkt als juridisch medewerker op het gebied van bezwaar en beroep met betrekking tot bovenwettelijke regelingen.

1996 PTT Telecom, I&AT Heerlen
Bij PTT Telecom heb ik gewerkt als contractmanager, waarbij het mijn taak was om afspraken met klanten om te zetten in mantelovereenkomsten en daarvan afgeleide contracten.

Opleiding interimmanager

Opleidingen
1990-1995 Rechtsgeleerdheid, Universiteit Maastricht (propedeuse en basisdoctoraal)
1989-1990 Cultuurwetenschappen, Universiteit Maastricht (propedeuse)
1983-1989 Gymnasium Alpha, St. Jancollege Heerlen

Cursussen
2008/2009 Effectief communiceren
2007/2008 Verandermanagement
2006 Financieel management bij gemeenten
2003 Effectief leidinggeven

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

“Een slagvaardige manager die tegenstellingen weet te overbruggen. Bindt mensen aan zich, is transparant en resultaatgericht. Zet beleid om in werkbare acties en plannen. Bouwt graag op, heeft een goede antenne en humor.”

Ik ben oprecht geïnteresseerd in de mensen om me heen, in wat hen beweegt om te doen wat ze doen. Dat maakt dat ik mij als manager thuis voel tussen de mensen. Ik laat mensen in hun waarde en werk vanuit respect naar een ieder, maar ben in mijn communicatie direct en heb een no-nonsense instelling. Ik ben snel van begrip en heb goede voelhorens. Ik ben in staat veel nieuwe informatie op heel korte termijn op te nemen en te analyseren, het mij eigen te maken en ermee te werken. Daarnaast pak ik zaken voortvarend en enthousiast op en breng ik dat enthousiasme over op anderen.

Uit diverse onderzoeken zijn de volgende competenties als duidelijkst naar voren gekomen: omgevingsbewustzijn, strategische visie, klantgericht werken, oordeelsvorming, communiceren, resultaatgericht werken, planning en organisatie, overtuigingskracht, coachen, redigeren teksten.

Talenkennis interimmanager

Nederlands
Engels
Duits (beperkt)
Frans (beperkt)

 beschikbaar?