T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 Beschikbaarheid opvragenFinance professional

Finance professional

Werkervaring interimmanager

Werkervaring als finance professional
Concerncontroller a.i.
Droste Bouw- en Vastgoed
September 2008 – augustus 2010
Werkzaamheden:
• Eindverantwoordelijk voor financiën en automatisering
• MT lid en sparring partner 3 DGA’s
• Aansturen team met 4 finance collega’s
• Maandelijks rapporteren en analyseren + bespreken alle vastgoedprojecten met projectleiders
• Maandelijks bespreken rapportages bouwbedrijf met projectleiders en directie
• Verantwoordelijk voor jaarrekeningcontrole: samenstellen jaarrekeningen, consolidatieproces, planning, afstemming met accountant, bespreking management en adviseurs
• Analyse verzekeringsportefeuille + offertebeoordeling nieuwe verzekeringen
• Besprekingen met bank inzake bestaande en nieuwe financieringen alsmede jaarlijkse revisiebespreking
• Beoordeling financiële haalbaarheid projecten
• Analyse contracten met opdrachtgevers, samenwerkingsverbanden, leveranciers
• Opzetten nieuwe systematiek jaarrekeningcontrole
• Opzetten en uitvoeren systematiek inzake liquiditeitsbewaking
• Organiseren interne cursus voor projectontwikkelaars inzake fiscaliteit
• Gevraagd en ongevraagd advies aan MT en samenwerkingsverbanden

 
Controller a.i. AM Vastgoedontwikkeling
Mei 2008 – augustus 2008
Werkzaamheden:
• Verantwoordelijk voor ½ jaarcijfers: aansturen 7 regio’s, rapportagesystematiek onderhouden, analyse van regiorapportages, consolidatie, opstellen specificaties en detailoverzichten, rapporteren aan BAM (outlooksoft)
• Analyse en advies huidige rapportagesystematiek + opzetten nieuwe systematiek
• Opstellen procedures en richtlijnen teneinde juiste, tijdige en betrouwbare rapportagecyclus mogelijk te maken
• Gevraagd en ongevraagd advies aan financieel directeur op bedrijfseconomische vraagstukken

Finance manager a.i. Ziekenhuisgroep Twente Januari 2008 – april 2008
Werkzaamheden:
• Samenstellen en analyseren perioderapportages, jaarrekening en begroting
• Financiële (detail) analyse van bedrijfsonderdelen
• Gevraagd en ongevraagd adviseren van directie en management
• Dagelijkse leiding afdeling finance met 6 medewerkers, zorg dragen voor kwaliteitsimpuls afdeling
• Aanspreekpunt/ sparring partner financiën voor interne en externe klanten (voornamelijk leken op het gebied van finance zoals artsen, managers bedrijfsonderdelen (veelal voormalig verplegend personeel)
• Consolidatietraject van ca. 25 juridische entiteiten
• Samenstellen en analyseren ad hoc rapportages
• Ondersteunen DBC team met betrekking tot analyse volledigheid opbrengsten en facturatie aan zorgverzekeraar
• Voorbereiden fysieke en organisatorische verhuizing afdeling finance
• Beoordelen jaarplannen bedrijfsonderdelen
• Assistentie bij opstellen kostprijs van bedrijfsonderdelen

Controller a.i. woningcorporatie deltaWonen April 2007 – april 2008
Werkzaamheden:
• Verder ontwikkelen en implementeren van de planning en control functie met name rondom vastgoedontwikkeling, zoals opzetten en implementeren systematiek met fasedocumenten, verantwoordingsdocumenten, toetsingsmodel etc.
• Beoordelen vastgoed in ontwikkeling in relatief tot bedrijfsdoelstellingen en financiële impact
• Beoordelen faserapportages van projectleiders en hierover terugkoppelen
• Controle bedrijfswaardeberekeningen t.b.v. vastgoedontvesteringen

• Opzetten systematiek en ontwikkelen tools voor projectleiders om te kunnen rapporteren en verantwoording af te kunnen leggen
• Samenstellen en analyseren management rapportages en rapportages aan Raad van Commissarissen
• Gesprekken met directie, managers, projectleiders en commissarissen over matige projectbeheersing in het algemeen en met betrekking tot specifieke projecten
• Controleren en goedkeuren inkoopfacturen
• Sparring partner projectleiders zowel financieel inhoudelijk als projectmatig
• Herstructureringsproject (900 woningen) opnieuw doorgerekend, brainstormsessies georganiseerd, rapportages geschreven voor directie en commissarissen en voortdurend kritische vinger aan de pols gehouden
• Gevraagd en ongevraagd adviseren directie en management
• Projectleider “referentiemodel”: normenkader waaraan vastgoedprojecten financieel en op hoofdlijnen inhoudelijk getoetst worden
• Beoordelen contractstukken
• Bewaken juiste toepassing fiscale regelgeving
• Aanjager subsidietrajecten
• Coachen overige planning en control medewerkers

Projectleider financieel a.i. Infotopics November 2006 – maart 2007
Werkzaamheden:
• Het leveren van een financieel inhoudelijke bijdrage aan de doorontwikkeling van een management informatiesysteem voor het primair onderwijs
• Ontwikkelen van een managementrapportage tool in Excel
• Training en coaching van IT medewerkers op financieel economisch terrein

Accountant bij KroeseWevers accountants en belastingadviseurs Juni 2005 – oktober 2006
Werkzaamheden:
• Verantwoordelijk voor controle jaarrekeningen, aansturen controleteams en klantcontacten. Ondermeer 1 controle opdracht voor Duitse cliënt uitgevoerd en aangestuurd.
• Verantwoordelijk voor kantoorplanning
• 2-tal due dilligence onderzoeken uitgevoerd, waaronder 1 voor een Duitse onderneming die een Nederlands bedrijf overneemt. Veel contact/ afstemming gehad met de Duitse financieel directeur
• Mede verantwoordelijk voor juiste en tijdige invoer op WTA gebaseerde controle methodiek

Concerncontroller bij Ter Steege bouwgroep April 2004 – mei 2005
Werkzaamheden:
• Samenstellen, analyseren en bespreken management rapportages
• Eindverantwoordelijk voor jaarrekeningtraject (ca. 50 juridische entiteiten)
• Intern aanspreekpunt voor Navision
• Sparringpartner directie en projectleiders vastgoed divisie
• Onderhouden contacten met fiscus, accountant, leveranciers software e.d.
• Diverse ad hoc informatie trajecten en projecten

Accountant bij KPMG Februari 1997 – maart 2004
Werkzaamheden:
• Controleleider / assistent accountant (controle jaarrekening, voeren klantbesprekingen, budgetbewaking, aansturen teams, coachen medewerkers)
• 3 maanden assistent controller bij bouwbedrijf
• Administratieve ondersteuning financiële analyse ondernemingen
• Administratieve ondersteuning bij samenstellen jaarrekeningen
• Lid werkgroep sociale werkvoorziening inzake inrichting p-organisatie en verantwoordingsplicht naar ministerie sociale zaken
• Toegevoegd lid bijzonder onderzoeksteam politie Twente
• Participeren in due dilligence onderzoeken
• Onderdeel van controle team grote Duitse beursgenoteerde onderneming (ter plekke bij klant in Duitsland)
• Verantwoordelijk voor controle van in Nederland gevestigde dochteronderneming van Brits beursfonds. In het kader van deze controle veel overleg gevoerd met financials in GB en met KPMG London
• Joint audit uitgevoerd met KPMG Duitsland m.b.t. in Nederland gevestigde klant met Duitse vestiging (verantwoordelijk voor controle Duitse vestiging)


 
Automatiseringskennis:
• MS Office (Excel bovengemiddeld)
• Navision
• Exact
• Outlooksoft

Talenkennis
• Nederlands: moedertaal
• Engels: uitstekend (zowel mondeling als schriftelijk)
• Duits: uitstekend (zowel mondeling als schriftelijk)

Cursussen en persoonlijkheidskenmerken
Cursussen • Vakinhoudelijke accountancy cursussen
• Trainingen op het gebied van persoonlijke effectiviteit
• Training situationeel leiderschap (Hersey en Blanchard) (2007)
• Basiscursus IFRS (2008)
• BTW en overdrachtsbelasting bij vastgoedtransacties (2009)
• Mastercourse financieel managers (2009)
• Actualiteiten in de bouw- en vastgoedsector (2009)
• Financieringsregelingen voor MKB bedrijven (2010)

Persoonlijkheidskenmerken • Kritische en deskundige houding
• Betrouwbare en onafhankelijke partner
• Heldere en directie communicatie
• Open minded en frisse ideeën
• Oplossingsgericht, to the point
• Harde werker met humor

Hobbies en nevenfuncties
• Muziek maken (trompet), tennis, mountainbike, lezen, koken
• Voorzitter leerlingencommissie muziekvereniging Borne (1997-1999)
• Penningmeester muziekvereniging Oldenzaal (1999-2004)
• Penningmeester tennisvereniging Oldenzaal (2003 – 2009)
• Lid Junior Kamer Oldenzaal (2004 – heden) (bestuurslid in 2006)
• Secretaris galacommissie carnavalsvereniging Oldenzaal (2005 – heden)
• Penningmeester liefdadigheidsstichting Oldenzaal (2006 – heden)
• Docent Bestuurlijke Informatievoorziening Nivra-Nijenrode (2008 – heden)
• Lid campagneteam VVD Oldenzaal iz gemeenteraadsverkiezingen (2010)
• Lid werkgroep communicatie VVD Oldenzaal (2010 – heden)

Opleiding interimmanager

Opleiding
Nivra-Nijenrode September 1997 – oktober 2005
(diploma behaald) Universiteit Nijenrode te Breukelen
Scriptie: corporate governance in Nederland: het Rijnlandse model versus het Angelsaksische

HEAO-RA Januari 1993 – januari 1997
(diploma behaald) Hogeschool Windesheim te Zwolle

VWO Augustus 1990 – juli 1992
(diploma behaald) Lyceum de Grundel te Hengelo (o)

HAVO Augustus 1985 – juli 1990
(diploma behaald) Lyceum de Grundel te Hengelo (o)Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Samenvatting en persoonskenmerken
Gedreven financial die de traditionele finance rol uitstekend weet te koppelen aan ondernemerschap en als volwaardig sparring partner voor ondernemers en managers kan optreden.

Kerncompetenties:
- gedreven en oplossingsgericht
- onafhankelijk en betrouwbaar
- kritisch en deskundig
- gericht op hoofdlijnen zonder details uit het oog te verliezen
- uitstekende communicator, zowel mondeling als schriftelijk
- frisse ideeën en een open mind
- humor en hard werken

Mijn missie is het ondersteunen van bedrijven en organisaties in het realiseren van hun doelstellingen. Dit kan naar mijn mening alleen als op alle niveaus intensief, helder en bovenal prettig met elkaar wordt samengewerkt. Vanwege mijn achtergrond en ervaring ben ik in staat organisaties snel te doorgronden, problemen snel helder te hebben en vanuit de probleemstelling heldere en haalbare uitdagingen te formuleren.

Verder heb ik uit ervaring geleerd dat de vitaliteit en arbeidsvreugde toenemen als medewerkers op die klussen worden gezet waarin ze goed uit de voeten kunnen. Op de duur zelfs uitblinken. Het lukt hen dan ook beter om problemen en bedreigingen als kansen en uitdagingen te zien.

Mijn passie is het trainen en ontwikkelen van organisaties en werknemers teneinde hen in topvorm te krijgen om de doelstellingen te kunnen realiseren. Medewerkers weten echt wat ze doen, snappen de reden erachter en hun plek in het grote geheel, raken waarachtig betrokken en komen daardoor in een soort van workflow. Dit is naar mijn mening uiteindelijk de sleutel tot succesvol zakendoen.Talenkennis interimmanager

-

Overig

-

 Beschikbaarheid opvragen