T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?projectmanager, beleidsadviseur

projectmanager, beleidsadviseur

Werkervaring interimmanager

• Zelfstandig adviseur, 2008-heden
• B&A, senior adviseur, aandachtsgebieden regionale economie, ruimte, water, 2003 -2008
• PwC Consulting, managing consultant overheid, 1995 - 2002
• Zelfstandig adviseur, 1992 - 1995
• Bureau Bartels, adviseur en projectmanager, 1988 - 1992

Ervaring project- en programmamanagement

Programma-manager provinciaal Meerjarenplan Landelijk Gebied (pMJP)
• Provincie Drenthe, december 2007 - december 2008
• Het pMJP Drenthe is een integraal ontwikkelingsplan voor het landelijk gebied van Drenthe voor de periode 2007 – 2013. Het bevat maatregelen ter versterking van natuur, landbouw, landschap, bodem, waterbeheer en sociaal-economische vitalisering. Omvang ca. € 400 mln. Zie drenthe/platteland
• Werkzaamheden: aansturing programma, overleg stakeholders, afstemming bestuurders – ambtelijke projectleiders, inrichting programmaorganisatie, inrichting gebiedsgericht beleid

Projectontwikkelaar Sensor Universe Noord-Nederland
• Stichting Sensor Universe, december 2006 – januari 2008
• Sensor Universe is een economisch ontwikkelingsplatform dat in partnerschap wordt ontwikkeld door overheden, bedrijven, intermediairen en onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Het programma maakt deel uit van ‘Pieken in de Delta’. Zie sensoruniverse
• Werkzaamheden: coördinatie ondernemers-, onderzoeks en onderwijstafel, ontwikkeling van deelprojecten

Projectleider uitvoeringsstrategie Investeringsbudget Landelijke Gebied (ILG)
• Provincie Overijssel, maart 2006 – oktober 2006
• Het Investeringsbudget Landelijk Gebied betreft de gebundelde inzet van diverse partners voor het landelijk gebied. In onderlinge afstemming wordt een optimale inzet van middelen gerealiseerd op basis van prestatieafspraken tussen rijk en provincie
• Werkzaamheden: opzetten en implementeren uitvoeringsstrategie voor de samenwerking tussen partners

Overige opdrachten project- en programma-management
• Programma-management Europees regionaal EOGFL-EFRO-ESF programma
• Ontwikkeling regionaal-economische projecten in diverse regio’s in Tsjechië
• Programma-management Infrastructuurfonds
• Projectmanagement regionale stimuleringsprojecten i.h.k.v. ISP-, EFRO-, Leader-programma’s
• Projectleider grootschalig infrastructuurproject

Beleidsonderzoek en procesmanagement
• Ontwikkeling economisch structuurprogramma gemeente Assen
• SWOT-analyse logistieke positie Venlo e.o.
• Procesmanagement ontwikkeling innovatiestrategie Netwerkstad Twente
• Investeringsselectie programma grote ruimtelijke projecten in Netwerkstad Twente
• Programma-ontwikkeling EU-programma’s (EFRO, EOGFL, ESF, Interreg, Phare, Leader): SWOT-analyses, maatregelprogramma’s
• SWOT-analyse , evaluatie en voorstel innovatiestrategie Regio Utrecht
• Gebiedsgerichte verkenning economisch potentieel luchthaven Twente
• Diverse SWOT-analyses voor gemeenten, provincies, waterschappen en regio’s
• Programma-ontwikkeling EU-programma’s (EFRO, EOGFL, ESF, Interreg, Phare, Leader)
• Diverse evaluaties: Europese programma’s, BIRK-regeling, Nationale Landschappen, regiovisie Drenthe-Overijssel
• Publiekssessie Zuiderzeelijn
• Analyse succesfactoren publiek-private samenwerking
• Opstellen evaluatiekader Europese programma’s
• Internationale inventarisatie projecten sociaal-economische vernieuwing in grootstedelijke gebieden
• Economische effecten infrastructuur
• Regionale strategie vestigingsbeleid Saxion Hogescholen in de Stedendriehoek; economische structuuranalyse
• Ontwikkelen stadsvisies GSB
• Programmatisch werken programma’s economie, sociaal, beheer
• Samenwerkingsprojecten waterschap-gemeenten- waterbedrijven
• Rood-voor-rood beleid in het landelijk gebied
• Ontwikkelen Interdepartementale visie waterketen (VROM, V&W, EZ, Financiën)
• Behoefte bedrijventerreinen

Organisatieadvies
• Visies op marktwerking, uitbesteding, publiek-private samenwerking
• Ontwikkelen netwerkorganisatie Kaderrichtlijn water
• Ontwikkeling en uitvoering monitor organisatieontwikkeling waterschap
• Ontwikkelen strategische visies gemeenten en waterschappen
• Haalbaarheidsstudies en plannen van aanpak waterschapsfusies, samenwerkingstrajecten
• Implementatie publieksdienst gemeente
• Ontwerp projectorganisatie voor samenwerking met externe partijen
• Positionering stafafdeling, KAM-functie waterschappenOpleiding interimmanager

• Erasmus Universiteit Rotterdam, Economie, afstudeerrichting Ruimtelijke Economie
• ISW/NIMA, Marketing NIMA-B
• Cursussen: projectmanagement, communicatievaardigheden, adviesvaardigheden, professioneel rapporteren, financiering, change management, interventiekunde, personeelsbeoordeling, kwaliteitsmanagement, strategische verandering, strategic change e-business


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

• Breed inzetbaar adviseur en projectmanager, ervaring op het gebied van beleidsonderzoek, strategische processen, organisatie-ontwikkeling, programma- en projectmanagement
• Kernvaardigheden: uitvoeren van complexe projecten, waarbij veelal nadruk op procesmatige begeleiding van vakspecialisten, gecombineerd met degelijke inhoudelijke inbreng; professioneel projectmanagement; duidelijk en efficiënt rapporteren en presenteren
• Aanpak gericht op samenwerking en ontwikkeling, betrekken van externe partners, verrassende inzichten bieden, focus op te bereiken doelen en effecten
• Degelijke kennis van onderzoeks- en adviesmethoden
• Werkzaam in opdrachten voor overheden (waterschappen, gemeenten, provincies, rijk)
• Specialisaties op economisch en ruimtelijk beleid


Talenkennis interimmanager

Nederlands: moedertaal
Engels: goed
Duits: redelijk
Frans: matig


 beschikbaar?