T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Manager HRM / senior consultant

Manager HRM / senior consultant

Werkervaring interimmanager

WERKERVARING

2008 Interim manager HRM gemeente Nieuwkoop: winkel openhouden en werving nieuw hoofd P&O. Ondersteuning manager Facilitaire zaken (3 maanden).

2007 Interim manager Facilitaire zaken bij gemeente Echt-Susteren.
Aansturing team professionals 25 fte. Zorgdragen voor finetuning afdeling en uitvoering geven aan gemaakte afspraken werkplan 2007. Projecten: professionalisering inkoop,uitrol dienstverleningsconcept, competentiemanagement. INK meting, ISO certificering begeleiden. Visie en beleid facilitaire zaken vormgeven.

2007 interim HRM manager bij SES (samenwerkingsverband sociaaleconomische samenwerking) in Roosendaal. Is een samenwerkingsverband van 18 gemeenten in de regio Breda - Roosendaal. Taken: management support geven aan secretaris-directeur, projectleider functiewaarderingstraject, analyse diverse cycli medewerkers (4 maanden).

2007 Co-manager afdelingshoofd Sport en Recreatie gemeente 's-Hertogenbosch (320 fte). Verbeteren planning en control, kwaliteit, aansturing, managerial kwaliteiten, communicatiestijlen, aansturing managementteam (4 fte)(6 maanden).

2007 Interim HRM manager bij Glaston Netherlands BV te Sittard-Geleen. Is een beursgenoteerd Fins-Italiaans high techbedrijf voor productie en distributie van glazing tools machines wereldwijd. Op de site in Sittard-Geleen(145 fte) HRM geïmplementeerd (strategie, procedures en werkprocessen) in nauwe samenwerkingmet met 4 zelf gerecruteerde managers. Andere activiteiten: in company trainingen verzuim, werving- en selectie, beoordelingscyclus),beleidsdocument samengesteld t.b.v. corporate HRM beleid hoofdvestiging Finland (12 maanden).

2006 Interim vestigingsmanager Personeel & Organisatie bij Centraal Bureau voor de Statistiek (vestigingen Heerlen en Voorburg). Taakstelling: hiërarchische aansturing 32 fte afdeling P&O (tactisch/operationeel), strategisch adviseur directie P&O, projectmanager MD, change- en performancemanagement, beleidsontwikkeling, upgrading salarisadministratie, opzet en coördinatie uitrol reorganisatie, samensteller strategisch personeelsplan en jaarplan, facilitator diverse heidagen.

2004 - 2006 Interim manager / secretaris Raad van Bestuur bij MEE Zuidoost Brabant (kantoorlocaties Eindhoven en Helmond). Taakstelling: begeleiding Raad van Bestuur in fusietraject, coordinatie van de uitrol reorganisatie, samenstellen meerjarenbeleidplan, Planning en Controlcyclus, opzetten Management Development traject, aansturing stafafdeling P&O en bestuurssecretariaat, kwaliteitsbeleid cf. HKZ, uitrol Kwaliteitsmanagementsysteem (16 maanden).

2003 - 2004 Manager PO&I a.i. bij 2 MEE organisaties (gehandicaptenzorg, voormalig Sociaal Pedagogische Dienst): MEE Eindhoven en De Kempen & MEE Helmond (beiden 460 fte). Taakstelling: aansturing afdeling P&O (incl. salarisadministratie), update sociaal beleid, integraal management, implementeren planning en controlecyclus, kwaliteitsbeleid (certificering cf. HKZ), operationaliseren jaarplannen, competentiemanagement, mobiliteit, advisering Bestuursraad fusiebegeleiding MEE Eindhoven en Helmond (2005), projectmanager functiewaardering FWG 3.0 (2003-4), harmonisatie arbeidsvoorwaardenbeleid, opleidingsbeleid, overgangsbegeleiding CAO-Welzijn en Gehandicaptenzorg (18 maanden).

2001 - 2002 Hoofd Personeel & Organisatie a.i. bij Rijkswaterstaat Directie Limburg te Maastricht van 1 oktober 2001 tot 31 december 2002. Als toegevoegd directielid de volgende projecten afgerond: samen verbeteren performance afdeling P&O (23 FTEs), vormgeven personeelsbeleid (ziekteverzuim, Poortwachter, kwaliteit, performancemanagement), competentiemanagement, beleidsrapportages afdelingsniveau, kwaliteitsmanagement (invoering INK model), reorganisatie van 2 afdelingen (380 FTEs), coaching en werving van 2 managementteams, opzet interne flexpool, analyseren en schriftelijke advisering ken- en stuurgetallen, advisering directie en HID, beleidsonderzoeken en rapportage (mondeling en schriftelijk)W&S, overleg integraal management, MD, opleidingsbeleid (14 maanden).

2000 - 2001 Manager Human Resources Benelux bij s.Oliver Benelux C.V.: met vestigingen te Amsterdam, Eindhoven, Brussel, en een winkelketen (4 eigen winkels, 845 retailers) over de gehele Benelux. Omzet bedraagt ca. E 450 mln. met 167 medewerkers.
De belangrijkste resultaten behaald in deze functie zijn:
1. Het sociale beleid zowel cijfermatig als kwalitatief in kaart gebracht en de organisatorische en financiele kaders bepaalt voor het directie- en managementteam;
2. advisering omgezet in concrete projecten, zoals project competence Development; project optimalisering bezettingsgraad winkels (vermindering fluctuaties); vaststellen opleidingsbehoeften van de decentrale bedrijfsunits; project arbeidsmarktoriëntatie en loopbaanbegeleiding;
3. het uitvoeren en adviseren van een reorganisatie van de retailpoot in verband met tegenvallende bedrijfsresultaten;
4. recruitment van diverse managers;
5. geven van trainingen op gebied van functionerings- en beoordelingstechnieken en bedrijfscommunicatie;
6. verbeteren van personeelsbudgettering en uitvoering salarisadministratie Benelux
7. deeltaken zoals samenstellen sociaal jaarverslag, stuurgetallen en periodieke management rapportages
8. uitvoeren van harmonisatie arbeidsvoorwaardenbeleid, waarbij onder andere pensioenregeling, regeling onkostenvergoeding, reiskostenvergoeding, etc.;

1999 - 2000 Manager Human Resources a.i. bij Schils Food B.V. te Sittard
Schils is een productiebedrijf waarin melkpoeder wordt geproduceerd en wereldwijd wordt verhandeld. Omzet wereldwijd E 650 mln. De hoofdvestiging te Sittard kent 149 FTEs. In deze interim-periode van 2 jaar heb ik de volgende projecten opgezet en begeleid: opzetten beoordelings- en beloningsbeleid, opleidingsbeleid, geven van maatwerktrainingen op gebied van communicatie en functioneren, afnemen eindejaarsgesprekken met CEO, analyseren en updaten van loongebouw, loopbaanbegeleiding, opzetten van management Development trajecten, werving- en selectie voor gehele organisatie, uitvoering ARBO voor de productie, advisering samenstelling arbeidsvoorwaardenpakket, projectleider verbetering interne communicatie.

1998 - 1999 Afdelingsmanager Kindergeneeskunde a.i. bij de Stichting G.O.Z.L. (Atrium): te Heerlen
Als interim manager was ik gedurende 1 ½ jaar verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de afdeling kindergeneeskunde (36 FTEs, HBO ers). Deeltaken zijn hier functionerings- en beoordelingsgesprekken; werving en selectie nieuwe medewerkers; uitvoering beleid financien, personeelszaken en opleidingen; teambuilding; implementatie coachend leiderschap; in- en externe communicatie onderhouden (met Raad van Bestuur, zorgmanager en staffunctionarissen); beleidsvoorbereiding en implementatie zorgverlening; cultuuromslag realiseren afdeling. Belangrijkste resultaat is het in gang zetten van een fusieproces van 3 decentrale units naar 1 centrale kinderafdeling.

1996 - 1998 Hoofd Personeel en Organisatie bij de Gerechtelijke Diensten Arrondissement te Roermond, Ministerie van Justitie.
Als lid van het Management Team Parket (MTP) was het mijn taak om de administratieve organisatie te optimaliseren. Functioneel was ik verantwoordelijk voor de gehele administratie (36 FTEs). Onderdelen van mijn functie waren: functionerings- en beoordelingsgesprekken; werving en selectie; begeleiding en opleidingsbeleid; formatiebeheer; teambuilding; coaching; verandermanagement; kwaliteitszorg, planning en organisatie; deelnemen in-/externe overlegvormen (w.o. stafvergaderingen, budgettair overleg); als hoofd P&O dienstbreed verantwoordelijk voor beleidsvoorbereiding en –advisering over HRM.

1996 - 1996 Directieadviseur Personeel, Organisatie en Informatie a.i (POI) bij de Stichting WVS (Woningvereniging Sittard) in Sittard
Als extern adviseur was ik verantwoordelijk voor de volgende projecten en deelgebieden: project analyse formatieplaatsenplan; project communicatiebeleid; project uniformering managementstructuur; personeelsbeheer; analyse functionerings- en beoordelingsgesprekken; inrichting Personele Informatie Systeem; voorzitten van MT-vergaderingen; Arbo-zaken; samenstelling sociaal jaarverslag; werving en selectie; project Cultuuromslagtraject WVS 1996; veranderingsmanagement; begeleiding directie en managementleden (5); contacten externe adviesbureaus; projectleider klant- en resultaatgericht denken; begeleiding uitwerking reorganisatiestatuten.

1992 - 1995 Beleidsmedewerker sector Centrale inkoop en logistiek bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS, Ministerie van Economische Zaken Den Haag) in Voorburg
Als beleidsmedewerker aanzet gegeven voor kwalitatieve inrichting van inkoopadministratie, verantwoordelijk voor opstellen van offertes en raamcontracten; maken van prijs¬af¬spraken en leveringstijden; verwerking administratieve gegevens inkooporders; eindcontrole van betalingen en facturen; periodieke financile rapportages; telefonische voorlichting en relatiebeheer met externe inkooporganisaties; inkoopcursussen (Nevi); contactpersoon Financieel Economische Zaken (FEZ); werkoverleg houden met medewerkers en staffunctionarissen inkoop; bijhouden documentatie; meewerken aan automatisering sector inkoop; controle logistieke werkvoorraad; beleidsvoorbereidende taken; productie overzichten Management Informatiesysteem (MIS).

1990 - 1992 Hoofd Bureau onderwijs bij de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs (FB) in Den Haag.
Verantwoordelijk voor administratie (19 FTEs); personeelsbeleid; functioneringsgesprekken; public relations; samenstelling extern onderwijsmateriaal (syllabi), studiegidsen en wervingsfolders;; documentatiebeheer; archiveringscontrole; examenregistratie en voortgangscontrole; automatisering administratieve procedures; stafoverleg; extern relatiebeheer (Ministerie van Onderwijs en diverse onderwijsinstellingen); subsidiebeleid; acquisitie en begeleiding van studenten belastingen; organisatie examens; opstellen periodieke managementinformatie en informatiebrochures; bewaken huisstijl Federatie.

1990 - 1990 Junior vakgroepdocent faculteit beleidswetenschappen (parttime), vakgroep sociale geografie en planologie, Radboud Universiteit Nijmegen.
Verrichten van onderwijs aan propedeuse en 2e jaarsstudenten voor het vakgebied methoden en technieken van kwalitatief onderzoek, methodologie en stedelijke economie in minder ontwikkelde landen.

1986 - 1989 Coordinator Pedologisch Centrum (parttime) bij St. Maartenskliniek te Nijmegen. Taken waren het inrichten van de administratieve organisatie van de teamartsen en specialisten. Hierbij behandelroosters geautomatiseerd en afhandelingen verbeterd. Verder personele administratie gevoerd evenals updaten werkroosters en patientendossiers.

Opleiding interimmanager

2006 Bedrijfskunde: 3 modules Open Universiteit Heerlen, certificaten;
2005 Leergang interne audits, MEE Nederland / Walvis organisatieadviesbureau, certificaat;
2004 Cursussen functiewaardering cf. FWG 3.0, FWG CV te Utrecht, certificaat;
2002 - 2003 Leergang Social Capital, performanceverbetering van Human Resources, Nijmegen School of Management (NSM), certificering maart 2003.
1992 - 2003 Vrije Universiteit te Amsterdam; doctoraalopleiding Communicatie, Organisatie en Management. In januari 1999 omgezet in doctoraal Human Resources Management aan de Open Universiteit te Heerlen. Doctoraalexamen eind 2003;
2000 - 2001 Div. bedrijfskundige MKB-modules Activum Sittard / Heerlen, certificaten.
1998 - 2000 Diverse modules Open Universiteit: bestuur en beleid 1 - 2, personeelsmanagement; Financieel management; interventies bij organisatieveranderingen, certificaten;
1984 - 1991 Universiteit Nijmegen; culturele antropologie, Propedeuse examen 1985. Doctoraalexamen economische antropologie 1991;
1982 - 1984 Universiteit Nijmegen; Engelse taal- en letterkunde, propedeuse examen 1984;
1979 - 1981 Atheneum S.G. Groenewald te Stein; diploma 1981;Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Brede maatschappelijke belangstelling, generalist, juiste verhouding denker / doener, stimuleren, peoplemanager, enthousiasmerend, flexibel, stressbestendig, communicatief, resultaat- en klantgericht, integer, accuraat, servicegericht, humor.

Talenkennis interimmanager

Goede schriftelijke en mondelinge beheersing van Engels, Duits en Frans, ook op het gebied van handelscorrespondentie. Passieve beheersing van Bahasa Indonesia.

Overig

Nevenactiviteiten:
Periode: vanaf 18 september 2003
Activiteit: voorzitter LA21 (Lokale Agenda 21) bij de gemeente Sittard-Geleen
Taken: fondsenwerving, relatiebeheer gemeenten in regio Zuid en Midden Limburg, aansturen stuurgroep LA21, integrale beleidsvorming.

Periode : oktober 1985 tot december 1997;
Activiteit: Lid Dagelijks Bestuur Stichting Werkgroep Studiereizen Ontwikkelingslanden (i.s.m. NUFFIC) in Den Haag.
Taken: begeleiding en inhoudelijke beoordeling van stageaanvragen (in totaal 40) doctoraalstudenten; contactfunctionaris Bureaus Buitenland; opzetten geautomatiseerde databank; geven voor�lich�ting en advisering over doelstellingen Stichting; samen�stellen folders; opzetten van fondsenwerving; vergaren Dagelijks Bestuur; verslaglegging hiervan; financiele administratie.

Periode : vanaf 1 november 1997;
Activiteit: Lid Dagelijks Bestuur Stichting Kasteelpark Born.
Taken: organisatorische en personeelszaken, Arbozaken, beleidsmatige
aangelegenheden gemeente en provincie, public relations en externe
communicatie; leden- en fondsenwerving, activiteitenbegeleiding.

Periode : vanaf 1 augustus 2001;
Activiteit: secretaris bestuur SPOP (Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Parkstad) te Heerlen
Taken : kaders vaststellen voor algemeen personeels- en opleidingenbeleid, projectgroepen leiden op het gebied van Arbo, personeelszaken en arbeidsvoorwaarden.

Periode : vanaf 1 november 2001;
Activiteit : secretaris bestuur SWV 53.55 (Stichting Federatief Bestuur
Openbaar onderwijs Kerkrade en Simpelveld) te Kerkrade
Taken: bestuurlijk verantwoordelijk voor kaderscheppende voorwaarden voor
algemeen personeels- en opleidingenbeleid Federatie.

Lidmaatschap Nederlandse Vereniging van Personeelsbeleid (NVP), vanaf 1998.


 beschikbaar?