T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Procesmanager (AO), Kwaliteitsmanager, Prestatiemanager, Pro

Procesmanager (AO), Kwaliteitsmanager, Prestatiemanager, Pro

Werkervaring interimmanager

Kwaliteitsmanagement Consultant bij het Openbaar Ministerie (jun 2008 - heden)
Het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem voor de afdeling Centraal Functioneel Beheer van het OM (DVOM/I). Het opzetten van een PDCA cyclus (Plan-Do-Check-Act). Het opstellen en toetsen van acceptatiecriteria, het borgen van kwaliteitseisen in de operationele processen, het ontwikkelen van management en kwaliteitsrapportages, het uitvoeren van interne audits en het beantwoorden van ad-hoc kwaliteitmanagement vraagstukken. Bij DVOM/I wordt gewerkt conform het BiSL model. De kwaliteitsfunctie had voornamelijk betrekking op de processen Wijzigingsbeheer, Specificeren, Vormgeven NGIV, Toetsen en Testen, Voorbereiden Transitie en Transitie. Dit omdat het zwaartepunt op het ontwikkelingstraject van het systeem GPS lag.

Coach Kwaliteitsmanagement bij Stageplaza (mrt 2008 - jun 2008)
Het begeleiden en coachen van een Stageplaza medewerker om het kwaliteitsmanagement op te zetten. Dit omvat: Het opstellen van een kwaliteitsbeleid (handboek) volgens de ISO 9000 normen, het beschrijven en verbeteren van de werkprocessen, het opstellen van rapportages met betrekking tot prestaties (omzet, kosten, winst, tijdigheid, juistheid) en (financiële) integriteit op basis van een netwerk van controletotalen en vergelijkende analyses van verschillende gegevensbronnen. Mijn rol was die van Coach en die van adviseur aan de Directie. Ik gaf de medewerker kwaliteitsbeleid inhoudelijke richting, sturing en ondersteuning. De projectmanagementadministratie heb ik opgezet en vervolgens overgedragen aan de Manager Operations, welke operationeel verantwoordelijk gemaakt is voor de werkprocessen.

Project Manager Beheersprocessen en -tooling bij Atos Origin (feb 2007 - feb 2008)
Het inregelen van de Atos Origin beheersprocessen (CSDM, op basis van ITIL) en beheerstooling ten behoeve van nieuwe medewerkers welke vanwege een outsourcingstraject vanuit de Telegraaf bij Atos Origin zijn komen werken. Het aansturen, begeleiden en ondersteunen van de procesmanagers bij het inrichten van de beheersprocessen. Afstemmen van werkwijze en rapportagebehoefte met het management en de klant. Het zorgdragen voor de functionele implementatie (training) bij de medewerkers. Het inrichten van het service management tool USD (CA) waarin de beheersprocessen ondersteund worden, alsmede het afstemmen van een technische koppeling (interface) met het “oude” service management tool Marval. Daarnaast Meerwerk Proces (registreren en evalueren urenbesteding en kosten van proposals) en Proposal Management Proces ingericht. Ressorterend onder de Transitie Manager.
Resultaat
Ingeregelde beheersprocessen (call management, incident management, problem management, change management, configuration management, service level management, proposal management, query managment, complaint management) en beheers- en managementrapportages. Een beschikbaar service management systeem welke gekoppeld is aan het systeem van de klant. Kortom, de operationele inrichting van de outsourcing.

Project Manager / Coach bij Saudy Telecom Company (STC), Ryadh, Saudy Arabia (nov 2006 tot feb 2007)
Het managen/coachen van het ICT personeel ten behoeve van verbeter- en implementatieactiviteiten. Het betrof hier het opzetten van de verbetercyclus (projectmanagement infrastructuur, analyse instrumenten, vergaderstructuur, externe communicatiekanalen) alsmede het managen, coachen, motiveren en activeren van de Working Committee Leaders en Team Members van de werkgroepen van een aantal General Directorates. Het coachen van Process Managers voor het verbeteren van de “maturity” van hun processen. Ressorterend onder de Programma Manager Performance Improvement.
Resultaat
Ontworpen en geïmplementeerde verbetercyclus voor de General Directorates: Information Security, Business Support Systems en Operational Support Systems, waarbij de teamleider en medewerkers zowel goed uitgerust, vaardig als gemotiveerd zijn. Met de Process Managers uitgevoerde GAP analysis en een geaccordeerd actieplan ter verbetering van de “maturity” van de processen Service Level Management, Configuration Management en Security Management.


Procesmanager bij KPN ICT (jun 2006 - sep 2006)
De uitvoer van alle verbeter- en implementatieactiviteiten rondom een aantal ICT processen. Het betrof hier het aandragen, monitoren en uitvoeren van verbeterpunten, coördinatie richting de kerngebruikers, revisie en bijstelling van implementatieproducten en het afstemmen en draagvlak creëren voor verbeteringen, eventueel met betrokkenen rondom aanpalende processen. Ressorterende onder het Hoofd Processen.
Resultaat
Ontworpen, geïmplementeerde en verbeterde processen: Incident Management, Problem Management, Operational Acceptance, Acceptance Test en Application Lifecycle Management.

Interim SLA Manager bij Amsterdam RAI (feb 2006 - mei 2006)
Het analyseren van de bedrijfsprocessen, opstellen van functionele en technische eisen, het opstellen en overeenkomen van SLA’s (intern en met leveranciers), het ontwikkelen van beheersprocedures, het technisch en organisatorisch implementeren van de SLA. Ressorterend onder de Directeur Holding.
Resultaat
Een aantal overeengekomen en in beheer genomen SLA’s. Daarnaast zijn serviceniveaus en –procedures afgestemd met de interne gebruikersorganisatie en de externe leverancier.

Zorginstelling – Herontwerpen financiële en logistieke processen
Het betreft een stichting welke uit een zestal verpleeg- en verzorgingshuizen bestaat. Aanleiding was de behoefte tot een professionaliseringsslag van de (administratieve) verwerking van de financiële en goederenstromen binnen de stichting, met als doel de effectiviteit, efficiëntie en integriteit van de “waardenkringloop” te bevorderen en de zorg (de operatie) optimaal te ondersteunen. Het resultaat was een opgesteld en geïmplementeerd procuratieschema (schema van financiële bevoegdheden) waarbij het integraal managementprincipe is toegepast en mandaten lager in de organisatie zijn gelegd (budgethouder systeem). Hierbij is ook een fijnmazige controle cyclus ingericht. Verder zijn de kasprocessen, inkoopprocessen, de magazijnprocessen, de voedseldistributie en de medicijnverstrekkingen (alsmede de gevolgen van een veranderde “medische status”) ontworpen en ingevoerd. De financiële verwerking van deze processen zijn ook meegenomen. De rol van de adviseur was die van project manager en senior business analist. In samenwerking met de Directie, de Financieel Manager, de Facilitair Manager, Het Hoofd Behandelvakgroep en een aantal kennisteams zijn alle processen in Protos vastgelegd, waarbij de adviseur de overall coördinatie heeft verzorgd.

Internetbedrijf – Begeleiden Europese subsidieaanvraag
Het betreft één van Nederlands grootste internetbedrijven in de specifieke branche. Aanleiding was een verlengingsaanvraag voor een Europese subsidie. Het doel was om een bestaand Europees project uit te breiden met een aantal Europese landen. Het resultaat wordt (project loopt nog) een goedgekeurde subsidieaanvraag, waarna de adviseur het project zal gaan leiden. De rol van de adviseur is die van projectmanager, schrijver van het projectplan en externe vertegenwoordiger richting de partner organisaties.

Energiebedrijf - Ontwerp ITIL procesmodel
Het betreft één van Nederlands grootste energiebedrijven. Aanleiding was de behoefte aan een meer gestructureerde wijze van ondersteuning van de ICT dienstverlening. Het doel was om deze ondersteuning in te richten volgens de ITIL methode. Het resultaat was een (in het modulatiesysteem Bwise) uitgewerkt, geïmplementeerd en (in de ISO audit) getoetst ITIL procesmodel voor de hiervoor verantwoordelijke afdeling. Dit procesmodel is aansluitend gemaakt met de processen van ketenverwante afdelingen. De rol van de adviseur was het analyseren en ontwerpen van dit procesmodel, samen met proceshouders, materiedeskundigen (uitvoerenden) en afdelingshoofden, evenals het toetsen van de implementatie en begeleiding bij de ISO audit.

Multinational in ICT - Ontwerp ITIL procesmodel
Het betreft één van werelds grootste ICT bedrijven. De aanleiding was de transformatie naar een ITIL procesmodel van de Service Management afdeling binnen de Service Delivery Organisatie. Het doel was om een generiek procesmodel te ontwerpen en deze toe te passen (deployment) op een grote (outsourcings)account. Het ontwerp was in samenwerking met het technische ontwikkelteam, welke verantwoordelijk was voor ontwikkeling van de bijbehorende applicaties. Het resultaat was een model dat bestond uit drie lagen: processen, procedures en deployment voor de totale “Service Support” en “Service Delivery” sets van de afdeling. De rol van de adviseur was het ontwerpen van verschillende processen, procedures en deployment documenten (Service Level Management, Request for Service Management, Release Management, Contact Management, Incident Management) d.m.v. het houden van workshops en de implementatie hiervan.

Ministeriële opvangorganisatie - Ontwerp primaire opvangprocessen
Het betreft een opvangorganisatie ressorterende onder een Nederlands ministerie. Aanleiding was de behoefte van de organisatie om meer op resultaat te sturen. Het doel was om de primaire processen te herontwerpen en prestatie-indicatoren en producten te formuleren. Het resultaat was een beschrijving van alle primaire processen van de organisatie (m.b.t. opvang, huisvesting, financiële verstrekkingen en medische zorg) in het modulatiesysteem Mavim, waarbinnen alle prestatie-indicatoren en producten zijn gekoppeld. De rol van de adviseur was om deze processen en prestatie-indicatoren te ontwerpen d.m.v. workshops met lijnmedewerkers, beleidsdeskundigen en proceseigenaren.

Energiebedrijf - Testcoördinatie SAP systeem
Het betreft één van Nederlands grootste energiebedrijven. Aanleiding was het vrijgeven van de consumentenmarkt in de energiesector. Het doel was om het hiervoor ontwikkelde / aangepaste informatiesysteem (bestaande uit o.a. Siebel, SAP, NimBus, ARI en BEA) te testen en te accepteren in meerdere cycli en hiermee een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het informatiesysteem. Het resultaat is een meerdere malen getest informatiesysteem met bijbehorende testrapportages. De rol van de adviseur was, als rechterhand van de manager Test en Acceptatie, de operationele testcoördinatie van twee deelprojecten en de voorbereidingen m.b.t. ontwikkelen testprocedures en
-formulieren, beschikbaarheid informatiesysteem (tijdige bouw), testomgeving en voldoende human (lijn)resources.

Ministerieel ICT centrum - Ontwerp inkoop, facturatie en vaste activa processen
Het betreft een ICT centrum binnen een Nederlands ministerie. Aanleiding was een veranderde organisatiestructuur. Het doel was om de huidige processen te verbeteren en aan te passen aan de
nieuwe organisatorische situatie. Op basis van beschikbaar materiaal en interviews zijn de inkoop, facturatie en vaste activa processen (welke in een SAP systeem werden uitgevoerd) in MS Visio ontworpen. Het resultaat was een bijgewerkt AO handboek. De rol van de adviseur was het analyseren, ontwerpen en afstemmen van de processen.

Gemeentelijke vastgoedbeheerder - Ontwerpen ISO kwaliteitsmodel
Het betreft een gemeentelijk ontwikkelbedrijf (vastgoed). Aanleiding was de behoefte aan structuring van processen en de ambitie om een ISO certificaat te behalen. Het doel was om een ISO certificeerbaar procesmodel op te zetten en uit te werken in detailbeschrijvingen (in MS Visio). Deze zijn op basis van interviews opgesteld. Het proces heeft geresulteerd in een kwaliteitshandboek. De rol van de adviseur was het ontwerpen van de processen en het kwaliteitshandboek.

Verzekeringsmaatschappij - Onderhoud en conversie procesbeschrijvingen
Het betreft de afdeling pensioenen en vermogensbeheer van een verzekeringsmaatschappij. Aanleiding voor het project was de veroudering van het huidige vastleggingpakket SDW. Het doel was om de huidige vastgelegde processen over te zetten in het vastleggingpakket MAVIM. Hiervoor zijn de gegevens uit het pakket SDW handmatig overgezet in MAVIM. Ook zijn de processen op grammatica en consistentie getoetst. Het project heeft geresulteerd in een nieuwe database in MAVIM, waarin de huidige SDW-processen verbeterd zijn opgenomen. De rol van de (poule van) adviseurs was het overzetten, analyseren en verbeteren van de processen.

Multinational in de industriële sector - Productiviteitsonderzoek
Het betreft een afdeling spuitgieterij van een grote multinational in de industriële sector. Aanleiding voor het onderzoek was de behoefte aan inzicht van de productiviteit / tijdsbesteding op deze afdeling. Het doel was om de afdeling op basis van het onderzoek doelmatiger te kunnen organiseren. Het onderzoek is uitgevoerd in de vorm van een “multi-moment onderzoek”. Hiervoor is in drie interviews een meetopzet gemaakt. In twaalf diensten, verdeeld over drie teams en drie ploegendiensten is er een registratie gemaakt van de personeelsactiviteiten en de machinebezetting. Ook werden ad-hoc bevindingen vastgelegd. Het onderzoek heeft geresulteerd in een rapportage en analyse van de bevindingen. Op basis van het advies is een vervolgtraject gestart. De rol van de adviseur bestond uit het ontwerp van de meetopzet, het daadwerkelijk meten van de productiviteit, het uitvoeren van de (kwantitatieve) analyse en het opstellen van de adviesrapportage.

Ministeriële loopbaancentra - Fusie en strategische herpositionering
Het betreft een vijftal regionale centra voor loopbaanontwikkeling (CLO’s) binnen een Nederlands minsiterie. De aanleiding was de behoefte aan een intensievere samenwerking en een strategische herpositionering. Het doel was het ontwikkelen van een strategisch plan en hier doelen, normen en een rol- en taakverdeling in te bepalen. Aan de hand van interviews met betrokkenen (managers CLO’s, voorzitters stuurgroepen CLO’s, ambtenaren rijksoverheid), workshops met de managers en voorzitters van de CLO’s en bureauonderzoek is er een strategisch plan opgesteld t.a.v. financiën, rechtspositie, organisatie, productontwikkeling, product-marktcombinaties, marktbenadering en personeel. Hier is ook draagvlak voor gevonden binnen het betrokken departement. De rol van de adviseur was het ondersteunen van een senior adviseur / partner bij de interviews en de workshops. Ook heeft de adviseur telefonisch en bureauonderzoek verricht en de projectadministratie gevoerd.

Nederlands ministerie - Evaluatie subsidieregeling
Het betreft een Nederlands Ministerie. Aanleiding was de periodieke evaluatie van een subsidieregeling welke de nationale export dient te bevorderen. Door middel van documentenanalyse, kwalitatief onderzoek (interviews) en kwantitatief onderzoek (schriftelijke enquêtes) onder de beschikkers, uitvoerders en gebruikers is de effectiviteit, doelmatigheid en integriteit van de subsidieregeling geëvalueerd. Het resultaat was een onderzoeksrapport met resultaten, analyse en aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn overgenomen. De rol van de adviseur was (onder begeleiding van een senior adviseur) het uitvoeren van de documentenanalyse, het opstellen en afnemen van het kwantitatieve gedeelte van het onderzoek en het voeren van de projectbewaking.


Regionaal politiekorps - Reorganisatie personeelsafdeling
Het betreft hier een personeelsafdeling van een onderdeel van een regionaal politiekorps. Aanleiding was de behoefte aan een doelmatiger functioneren van de afdeling en de wens van helderheid van taken van het personeel en de interne klant. Door middel van workshops zijn de grote lijnen en prioriteiten vastgesteld. Door het afnemen van interviews zijn de huidige processen geïnventariseerd. Op basis hiervan is een rapport gemaakt waarin verbeteracties zijn geformuleerd. Deze zijn in een vervolgtraject gerealiseerd. De rol van de adviseur was het ondersteunen bij de workshops en het uitvoeren van interviews en opstellen van de huidige processen in MS Word.

Exporterend Chinees Staatsbedrijf - Stage international management
Het betreft hier een Chinees staatsbedrijf, producent en exporteur van sportschoenen. Aanleiding was de ambitie om een hogere afstemming op de behoefte van de westerse klant te bereiken. Het doel was een betere visie op de positie in de markt en een verbeterde interne bedrijfsvoering. De rol van de stagiair was om onder de general manager een marketingonderzoek uit te voeren. Dit heeft geresulteerd in een rapport van de "current marketing situation", analyse en advies. Naar aanleiding van dit advies heeft de stagiair een plan van aanpak geschreven voor een BPR-traject (Business Process Redesign.) Dit plan van aanpak is de aanzet geweest om een Chinees adviesbureau in te huren voor een BPR en ISO traject.


Opleiding interimmanager

1997 - 2001 HEAO Internationaal Management, afstudeerrichting Management en Informatie

Traineeship Process Consultant
Cursus ITIL Foundation
Cursus BIV/AO (Starreveld)
Cursus ISO (kwaliteitsmanagement)
Cursus Auditing (kwaliteitsmanagement)
Cursus INK (kwaliteitsmanagement)
Cursus Projectmanagement
Cursus Prince II Foundation
Cursus Gesprekstechnieken
Cursus Groepsdynamiek
Cursus Commerciële vaardigheden


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Procesmanagement (AO), Kwaliteitsmanagement (ISO, INK), Prestatiemanagement (BSC, ABC), Projectmanagement en -organisatie (Prince 2), Functioneel Systeemontwerp (SDM). Specifieke ervaring met stroomlijnen primaire processen en service management organsaties (ITIL).

Talenkennis interimmanager

Nederlands (vloeiend)
Engels (vloeiend)
Duits (matig)
Frans (matig)

 beschikbaar?