T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 Beschikbaarheid opvragenhoofd financien en ICT, directeur

hoofd financien en ICT, directeur

Werkervaring interimmanager

Periode: 2/2011- 10/2011:
Opdrachtgever: Stichting Arduin te Middelburg
Opdracht:
Financieel manager belast met de dagelijkse leiding.
Resultaatgebieden:
Opstellen van de jaarrekening 2010
Opzetten van dashboard en prestatie indicatoren, bepalen en verankeren in bedrijfsvoering van de essentiële sturingsinformatie.
Samen met de bestuurder en MT toewerken naar
resultaatverantwoordelijkheid binnen de organisatie Nauwlettend volgen van relevante ontwikkelingen in de financiering en hierop proactief inspelen als adviseur van MT en RvB, het mede vormgeven aan de strategie voor de toekomst.
Opzetten van een planning en control cyclus gericht op ZZP- bekostiging. Het afstemmen van de ICT-systemen op elkaar.
Adviesrol t.a.v. het integrale beleid op het terrein van
bedrijfsvoering, met name ook vastgoed.
Aansturing van de eigen afdeling (FA, SA, cliëntregistratie)
Resultaat: Ombuiging van verliessituatie naar break eaven, de aansturing van de organisatie aangepast aan de ZZP systematiek.


Periode: 5/2009- 01/2011:
Opdrachtgever: Stichting Tender (jeugdzorg) te Breda
Opdracht: Controller. belast met de dagelijkse leiding en adviseur invoering uniforme bekostigingseenheden. Ondersteuning bij het strategisch bepalen van de nieuwe koers van Tender.
Resultaat:
De uitrol van een P&C cyclus, ondersteuning bij opzet kostprijsmodel, het reorganiseren van de administratieve en control functie, het coachen van de assistent controller, de rapportage annalist en het mede benoemen en inwerken van een opvolger. Het invallen tijdens de zwangerschapsverlof van de controller.

Periode: 4/2008-5/2009:
Opdrachtgever: Stichting Agogische Zorgcentra Zeeland
Opdracht: Controller. Financieel manager belast met
de dagelijkse leiding.
Het adviseren bij het vormgeven van de organisatie in relatie met strategische doelen.
Resultaat:
Het uitrollen van de planning en control cyclus, het genereren van stuurinformatie ter ondersteuning van leidinggevenden, het versterken van de AO/IC functie rekening houdend met verschillende financieringsbronnen.

Periode: 9/2007-4/2008:
Opdrachtgever: Stichting Jeugdzorg de Zuidwester
Opdracht: Controller. Financieel manager belast met de dagelijkse leiding.
Ondersteuning van de interim directeur bij het bepalen van de strategie en doorvoeren van een reorganisatie.
Resultaat:
Het uitrollen van de planning en control cyclus conform eisenopdrachtgever, het genereren van stuurinformatie ter ondersteuning van leidinggevenden.

Periode: 7/2007-7/2011:
Vaste dienst: Stichting Huisartsen Dienstenstructuur Zeeland
Functie: Directeur belast met dagelijks bestuur voor 24 uur per week
Resultaat:
-Doorvoeren reorganisatie en overgang naar cao huisartsen
-Accreditatie landelijk diploma triage assistent (2009)
-Invoering landelijk en regionaal EPD ( 2010)
-Opzet spoedplein met ziekenhuis en RAVZ
-HKZ certificering (gepland in 2013)
-Realisatie nieuwe huisvesting op 3 locaties (2011)

Periode: 3/2007-8/2007:
Opdrachtgever: Residex
Opdracht: Consultant, adviseur inzake het opzetten van een ZBC met middellang termijn verblijf..
Resultaat: Het opzetten van een business case m.b.t. een ZBC voor de productie van heupen.

Periode 10-2006-3/2007:
Opdrachtgever: Ziekenhuis Walcheren en Stichting
Oosterscheldeziekenhuizen
Functie: Consultant, adviseur van de HEAD
Resultaat: Het opleveren van een rapport inzake plan van aanpak voor een opzet van een zorgadministratie nieuwe stijl in een shared service centre voor beide ziekenhuizen, waarin alle DBC-gerelateerde zaken ondergebracht worden. Het opzetten product-stuur- informatie die beide ziekenhuizen in staat stellen adequaat de realisatie van de plannen te volgen en tijdig bij te sturen.


Periode 4/2006-2/2007:
Opdrachtgever: Medinova NV
Functie: Financieel Manager Medinova, een ZBC met een budget € 25 mln, afdeling bestaand uit 15 FTE
Resultaten: Het opzetten van een volledige planning en control systeem , het opzetten stuurinformatie die de ZBC in staat stellen adequaat de realisatie van de plannen te volgen en tijdig bij te sturen..
De dagelijkse leiding en coaching van de meewerkers van de financiële administratie. De financiële begeleiding van de reorganisatie, het inwerken van een opvolger in vaste funktie

Periode: 11/2005-6/2006:
Opdrachtgever: Flevoziekenhuis, Algemeen Ziekenhuis met een budget circa € 80 mln., afdeling bestaand uit 15 FTE
Functie: Kwartiermaker, consultant in het Flevoziekenhuis i.v.m. het
opzetten van een plan van aanpak voor de afdeling debiteuren en facturatie n.a.v. de invoering van DBC’s,
Resultaten: De dagelijkse begeleiding en coaching van het team in de uitvoering van de diverse werkzaamheden. In overleg met het team en directie de afdeling gereorganiseerd, processen opnieuw ingericht, nieuwe leidinggevende ingewerkt, de registratie decentraal geregeld en de controle op verzekeringsrecht verbeterd door invoering van een nieuw systeem.


Periode : 8/2005-5/2006:
Opdrachtgever: GAZO ( gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost)
Functie: Controller bij een instelling die het beheer heeft van 6 gezondheidscentra in Amsterdam Zuid-Oost., budget € 12 mln, afdeling bestaande uit 5 FTE..
Resultaten: De dagelijkse begeleiding en coaching van het team in de uitvoering van de diverse werkzaamheden. In overleg met het team en directie de afdeling gereorganiseerd, Administratieve procedures ingesteld, planning en control cyclus en een management informatie systeem opgezet ,
Nieuwe financierings- en facturatiesystematiek m.b.t. zorgverzekeringen ingevoerd. Het personeel aangenomen een gevormd tot een nieuw team.

Periode 9/2001 – 7/2005:
Opdrachtgever: Stichting Oosterschelde Ziekenhuizen
Functie: hoofd dienst informatievoorziening
en administratie a.i.
Verantwoordelijkheden: De dagelijkse leiding van de dienst bestaande uit de werkplekken administratie, automatisering en medische registratie (45 FTE)
Lid van het Contractus (management team)
Belast met de financiële beleidsvoorbereiding voor de fusie tussen 2 Zeeuwse Ziekenhuizen
Belast met de invoering en implementatie van de DBC organisatie en administratie ziekenhuisbreed
Belast met de invoering van een financieel management informatiesysteem toegespitst op een gekanteld ziekenhuis
Voorzitter van stuurgroep voor de keuze van een datawarehouse, een verslaggeving pakket, een nieuw financieel pakket, een nieuw logistiek pakket en een nieuw technische dienst pakket ter vervanging van de huidige programmatuur.

Periode 1/2004 – 3/2006:
Opdrachtgever: Stichting s’Heeren Loo midden
Nederland
Functie coach contoller


Periode 3/2003 – 5/2004:
Opdrachtgever: Stichting Kinderopvang Walcheren
Functie coach hoofd financiële afdeling

Periode 11/2003 – 4/2004:
Opdrachtgever: Havenziekenhuis Rotterdam
Functie: Adviseur Raad v. Bestuur
Verantwoordelijkheden: Het ondersteunen en adviseren van de adjunct-directeur
Het opstellen van de begroting voor 2004
Het opstellen van een financiële vertaling van een
Reorganisatieplan en advisering hieromtrent.


Periode 4/2001 – 8/2001:
Opdrachtgever: Ziekenhuis Dirksland
Functie: projectleider bij een algemeen
ziekenhuis op Goeree Overflakee
Verantwoordelijkheden: Het opzetten van een DBC organisatie, de projectleiding en de opzet van een organisatie voor de euroconversie, en opzetten van een organisatie voor de doorberekening van honoraria van kinderartsen.

Periode 9/2000 – 11/2001:
Opdrachtgever: Kentron, Instelling verslavingszorg regio
midden en noord Brabant bestaande
uit klinieken, ambulante diensten
en justitiële verslavingszorg.
Functie: hoofd economische administratieve dienst a.i.
Verantwoordelijkheden: De dagelijkse leiding aan de afdelingen inkoop, automatisering, salarisadministratie en economische administratieve dienst.
Als lid van het management team het verrichten van financiële beleidsvoorbereiding en de zorg voor de uitvoering hiervan.
Het opzetten van een begrotingssysteem gericht op transparantie en outputfinanciering.
Het opzetten van een management informatiesysteem
Het doorlichten en verbeteren van de administratieve organisatie in de diverse processen.

Periode 1/2000 – 7/2000:
Opdrachtgever: Ziekenhuis Amstelveen
Functie: HEAD bij een algemeen ziekenhuis in
Amstelveen
Verantwoordelijkheden: De dagelijkse leiding aan de afdelingen inkoop, automatisering en administraties en bedrijfsbureau.
Als lid van het management team het verrichten van financiële beleidsvoorbereiding en de zorg voor de uitvoering hiervan.
Het verrichten van een quick scan en het herinrichten van administraties en functies hieromtrent.


Periode 6/1998 – 1/2002:
Opdrachtgever: Medisch Centrum de Klokkenberg, een categoraal ziekenhuis bestaande uit 4 klinieken
Functie: Controller a.i.
Verantwoordelijkheden: De dagelijkse leiding aan de afdelingen inkoop, automatisering en administraties en bedrijfsbureau.
Het begeleiden en coachen van functionarissen tot het bekleden van functie van afdelingshoofd.
Als lid van het management team het verrichten van financiële beleidsvoorbereiding en de zorg voor de uitvoering hiervan.
Het voorbereiden van een doorstart van een ziekenhuis bestaande uit 4 klinieken (tot december 1998).
Het voorbereiden en uitvoeren van een ontmanteling van een ziekenhuis, in samenwerking met diverse adviesbureaus, het ministerie van VWS en het College Sanering Ziekenhuisvoorzieningen.

Periode 4/1996-6/1998:
Werkgever: Scheldegroep NV (bedrijf gespecialiseerd in scheepsbouw marine en civiel),
scheepsreparatie en de bouw van tandwielkasten.
Functie: Controller
Verantwoordelijkheden: De dagelijkse leiding aan de afdelingen automatisering, administraties en bedrijfsbureau.
Als lid van het management team het verrichten van financiële beleidsvoorbereiding en de zorg voor de uitvoering hiervan.
Het opzetten en begeleiden van een budgetteringsysteem
Het periodiek opstellen van management rapportages voor
projecten en kostenplaatsen.
Projectleiderschap bij de implementatie van Baan finance en Baan project.
Het initiëren en begeleiden van subsidieaanvragen voor grote projecten en investeringen
Het verzorgen van financieringen en fiscale constructies voor de bouw van civiele schepen
lid van het onderhandelteam bij de contractonderhandelingen voor marine en civiele schepen.

Periode 12/1982-4/1996:
Werkgever: Koniknlijke Maatschappij de Schelde NV, Concern bestaande uit een maritieme
sector(scheepsnieuwbouw, scheepsreparatie
en bouw van scheepstandwielkasten), een
sector ketelbouw, machinefabriek,
gieterij en grote montageafdeling.
Functie: Bedrijfseconomische medewerker
Verantwoordelijkheden: Het opstellen en volgen van de kostenplaatsenbudgettering
Het opstellen van een financiële verantwoording voor de bewaking van schepen die onderhanden waren
Het periodiek rapporteren aan de controller
Het opstellen van jaarrekeningen voor dochterbedrijven
Het beheren van investeringsbudgetten
Het verstrekken van gegevens aan het CBS, subsidie-instanties en accountantsdiensten.
Als teamlid het verrichten van diverse overnames.

Periode 10/1980-11/1982:
Werkgever: Van Dien & Co, een accountantskantoor in Rijswijk
Functie: Assistent accountant
Verantwoordelijkheden: Het uitvoeren van periodieke controles bij klanten onder supervisie van een accountant.
Het opstellen van jaarverslagen voor kleinere bedrijven en non-profit instellingen.


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties
Goede organisator, initiatiefrijk, goede contactuele eigenschappen, resultaatgericht, doener, “generalist”, kritisch, geen 9-5 mentaliteit, representatief, meertalig en bereisd.
Heeft ervaring met het begeleiden van veranderingsprocessen (ontmantelingen en fusie))zowel in adviserende als implementatie fase.
Heeft ervaring in het samenstellen en begeleiden van teams, is een actieve coach.
Sinds 5 jaar actief in de gezondheidszorg, zowel tweedelijnszorg, derdelijnszorg als geestelijke gezondheidszorg .
Werkt vanuit een eenmanszaak direct voor opdrachtgevers of indirect via bureaus

Opleiding interimmanager

Opleiding interimmanager
- Middelbare school, Atheneum te Oostende
- Doctoraal bedrijfseconomie aan de Universitaire
Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen
- Postdoctorale cursus inrichtingsleer aan de Katholieke
Universiteit Brabant te Tilburg.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Goede organisator, initiatiefrijk, goede contactuele eigenschappen, resultaatgericht, doener, “generalist”, kritisch, geen 9-5 mentaliteit, representatief, meertalig en bereisd.
Heeft ervaring met het begeleiden van veranderingsprocessen (ontmantelingen, reorganisaties en fusie))zowel in adviserende als implementatie fase. Ervaring in het begeleiden van ICT implementaties, en inbedden van systemen in de organisatie.
Heeft ervaring in het samenstellen en begeleiden van teams, is een actieve coach en people manager, en werkt “hands on”, ervaring in het werken met professionals, werkt als dienend leider.
Sinds 13 jaar actief in de gezondheidszorg, zowel eerstelijnszorg, tweedelijnszorg, derde lijn zorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, verslavingszorg en Verstandelijke Gehandicapten.


Talenkennis interimmanager

Nederlands : goed
Engels : goed
Frans : goed (moedertaal)
Duits : redelijk


 Beschikbaarheid opvragen