T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?directeur manager

directeur manager

Werkervaring interimmanager

2004- heden Interim manager (directie en MT) en bedrijfsadviseur Management en Advies
Interim-manager management-, directie- en bestuursniveau
Bedrijfsadviseur, actief bij woningcorporaties, zorginstellingen, not-for-profit, gemeenten, provincie, MKB.
Vooral actief op het terrein van directie en bestuur, advisering bedrijfsvoering, efficiency en kostenreductie.
In de afgelopen 25 jaar adviezen op diverse terreinen aan gemeenten, met name cultuurbeleid, volkshuisvesting en sociaal beleid w.o. armoedeleid.

Activiteiten en resultaten:
- Vanaf 29 februari 2016 directeur-bestuurder a.i. Jutphaas Wonen te Nieuwegein tot 31 -8-2016: inhaalslag implementatie Woningwet 2015 en Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting. Introductie huurdersorganisatie in prestatieafspraken gemeenten Nieuwegein.
- Directeur-bestuurder a.i. Waardwonen Huissen (3.800 verhuureenheden): portfoliostrategie en implementatie Woningwet juli 2015-januari 2016; presttieafspraken met beide gemeenten met inbreng van huurdersorganisaties.
- Bestuurder a.i. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen (6.300 verhuiureenheden): onderzoek naar haalbaarheid fusie en voorbereiding van de fusie inclusief ondernemingsplan en voorbereiding aanvraag. Na beëindiging onderzoek haalbaarheid, nieuw ondernemingsplan voor Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. 1 januari 2012 tot 31 december 2013.
- Adviseur strategie a.i. Stichting Woningbeheer Lienden (3.800 verhuureenheden), 2 gemeenten tot eind januari 2012.
- Directeur Wonen a.i. bij Com.Wonen (33.000 verhuureenheden) en medegangmaker fusie met PWS Rotterdam (ca. 15.000 verhuureenheden). Opdracht beëindigd per 1 juli 2011.
- Kwartiermaker directie vestiging Centrum-Laak bij Staedion (14.500 verhuureenheden en ca. 200 verkoop) inclusief inwerken nieuwe directeur en borging krachtwijken Den Haag 2009; begeleiding implementatietraject reorganisatie.
- Interim Manager Stad Woonbron (gebiedsvisies en wijkvisies, wijkregie, opdrachtgeverschap projectontwikkeling, sociaal beheer, Strategisch Voorraad Beleid, planmatig onderhoud, reorganisatie Afdeling Stad en voorbereiding profiel en werving nieuwe Manager Stad) 2008; participant in ontwikkeling interne leergangen en scholing ten behoeve van het gehele bedrijf inclusief inbedding in geautomatiseerd systeem voor persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP’s); ontwikkeling systeem voor meting maatschappelijk rendement van investeringen met Arcadis.
- Interim manager wonen Westhoek-Wonen in De Ronde Venen en Abcoude (4.800 vhe’s) per 1-11-2006 (aanpassing organisatiestructuur en herziening processen front-office/back-office) tot eind januari 2008
- Interim Sectordirecteur Wonen De Nieuwe Unie in Rotterdam (25.000 woningen/2.000 bedrijfseenheden), met verantwoordelijkheden voor verhuur, verkoop, wijkvisies, opdrachtgeverschap projectontwikkeling en renovaties tot 17-11-2006
- Bureau Wonen ingericht voor Zorginstelling RSZK met toegelaten instelling te Bladel, Noord-Brabant.
- Coaching leidinggevenden van Westhoek Wonen te Mijdrecht: nieuwe leidinggevenden op professioneel niveau gebracht Midden-Nederland
- Interim-manager (manager woondiensten) bij Vivare Arnhem: functionerings-problemen bij de afdeling verhuur en huurincasso opgelost, reorganisatie gerealiseerd van de front office, tevens con-tractering Fokus-woningen, investering studentenhuisvesting, daklozen- en jongerenproject 2004-2005 Oost-Nederland
- Advies en implementatie strategische communicatie voor een landelijke organisatie (Humanistisch Verbond) 2004 België;
- Balanced Scorecard geïmplementeerd bij woningcorporatie 2004 Midden-Nederland;
- Training en coaching resultaatgericht werken bij woningcorporatie 2004-2005 Midden-Nederland;


1999-2004 Atrivé BV, interim-manager en adviseur strategie en bedrijfsvoering
- Interim leiding van een afdeling woondiensten: de processen en procedures vernieuwd en de afstemming met de backoffice verbeterd Zuid-West-Nederland;
- Trainingen klantgerichtheid en resultaatgerichtheid bij front-offices Midden-Nederland;
- Begeleiding directie en MT met invoering van BSC, resultaatgerichte bedrijfsvoering en strategisch communicatieplan Zuid-Oost-Nederland;
- Schaduwmanagement van de directeur voor het opzetten van een strategische samenwerking, die uiteindelijk leidde tot fusie Zuid-Oost-Nederland;
- Ontwikkeling leefbaarheidsmonitor Stad Antwerpen; thans beheerd door Databeheer Sociale Planning Antwerpen.
- Integrale herziening van de werkprocessen van een woningcorporatie Zuid-Nederland;
- Bestuurssecretaris van een fusie tussen 2 woningcorporaties (32.000 klanten c.q. woningen) 2002-2004: processturing, organisatie en bewaking van bestuursafspraken met als resultaat een nieuwe gezamenlijke werkmaatschappij ca. 400 fte Eindhoven - Woonbedrijf.
- Ondersteuning van directeur/bestuurder woningcorporatie 2002: ondersteuning van de directeur bij de jaarplanning en invoering van de Balanced Score Card Vestide te Eindhoven.
- Interim-directeur/bestuurder Vestide te Eindhoven: verantwoordelijk voor de inbedding van de organisatie in de nieuwe organisatie tijdens fusieproces, afgerond per 1 september 2002. Resultaat: fusie en uitbreiding van de marktpositie voor de corporatie met ca. 80 %, en versterking van de positie bij de stakeholders Zuid-Oost-Nederland.
- Projectleiding onderzoek knelpunten Wonen, Welzijn en Zorg, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Brussel; Resultaat: decreetswijziging, reorganisatie Vlaamse Huisvestings-maatschappij en start samenwerking Departementen Huisvesting en Welzijn.
- Participant boek met 23 aanbevelingen voor Cultural Governance; met name de aanlevering van voorbeelden en formats voor de publicatie. Resultaat: publicatie Handleiding Cultural Governance Rotterdam.
- Strategieontwikkeling Hogeschool Antwerpen 2003 (7.000 studenten/1600 personeelsleden/800 fte): projectleider voor het strategisch plan van de Hogeschool Antwerpen in opdracht van het Bestuurscollege. Resultaat: strategische uitgangspunten en meerjarenagenda volledig geïmplementeerd.
- Begeleider regiegroep fusie twee woningcorporaties inzake communicatie tussen besturen, personeel en medezeggenschapsorganen (OR’s) ter implementatie van fusie (9.000 klanten, € 43 mio omzet, 80 fte) 2003. Resultaat::conflicten hersteld en fusie gerealiseerd Zuid-West-Nederland.
- Advies clustering Academie voor Beeldende Kunst en Museum Het Kruithuis (opdracht Paleiskwartier BV). Resultaat: aanbod aan gemeente Den Bosch.1995-1999 Tijdelijk management en unitmanagement in kader van de fusie Stichting Symbiose
• Tijdelijk clustermanager voor drie provinciale organisaties: Informatie- en bibliotheekcentrale, kunst en cultuur, en sportservice (ca. 100 fte) in het kader van de fusie van de Stichting Kunst en Cultuur Limburg met Symbiose
• Manager kunst en cultuur, Stichting Symbiose (welzijn, cultuur en sport), provincie Limburg
1984-1995 Directeur van verschillende culturele organisaties
Activiteiten en resultaten:
• directeur stichting Instituut voor Dramatische vorming: verbetering van bedrijfsresultaat in 4 jaar met ca. 60 % en realisatie fusie met Stichting De Werkschuit en Stichting Vrek tot de Stichting Kunstzinnige Vorming Amsterdam (SKVA), later Kunstweb (omzet ca. € 4 miljoen, ca. 150 fte)
• directeur Stichting Kunst en Cultuur Limburg (beeldende kunst, monumentenzorg, amateurkunsten): reorganisatie en herhuisvesting van verschillende culturele instellingen tot één culturele organisatie met gemiddelde kwaliteitsbeoordeling 9,1 op 10 door klanten na 3 jaar
• voorbereiding Monumentenhuis Limburg, met samenwerkingsverband Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek, e.a.
• ontwikkeling culturele relaties met Duitsland, Vlaanderen, Euregio (Luik, Kreis Aachen, Belgisch Limburg, Nederlands Limburg), Polen, Tsjechië en Slowakije
• initiatiefnemer Oog op A73: amateurkunstenproject voor 500 filmers en fotografen rond de aanleg van de A73
• mede-initiatiefnemer voor de totstandkoming van het Centrum voor Amateurkunsten Limburg (CVA), gerealiseerd per 1-1-2003, thans Huis voor de Kunsten

1973 – 1984 Landelijk consulent theater en cultuur Ministerie van Nederlandse Cultuur (Vlaanderen)

• Landelijke advisering aan jeugddiensten, culturele centra, programmeurs van kunst en cultuur;
• Organisatie van landelijke scholing en opleidingen kunst- en cultuursector;
• Opzet en uitvoering van internationale cultuurprojecten in opdracht van het Ministerie van Cultuur (bilatere akkoorden en EU-initiatieven)

Opleiding interimmanager

2007 : Management Wonen, Zorg & Welzijn (certificaat)
2005 : Register Vastgoed Management Expert (certificaat)
1996 : Master of Business Administration, Nottingham Trent University (GB) (diploma) met stage bij Woonstichting Steenwijk en dissertatie over volkshuisvesting Nederland.
1995 : Post-HBO European Management Consultancy Veranderingsmanagement, Hogeschool Enschede (NL) (diploma)
1974 : Dramadocent/regisseur Akademie voor Expressie door Woord en Gebaar te Utrecht (NL) (diploma)
1974-heden : Diverse bijscholingen w.o. personeelsmanagement, marketing, resultaatgerichte bedrijfsvoering, sturingsmodel Balanced Scorecard, auditor integraal kwaliteitsmanagement (INK), strategisch voorraadbeleid- en beheer, financieel management en treasury, stedelijke vernieuwing en buurtontwikkeling, interne trainingen interim-management, adviesvaardigheden en commerciële vaardigheden.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

• Creatief op conceptniveau
• Communicatief
• Evenwichtig in resultaatgerichtheid en mensgerichtheid
• Gesteld op samenwerking
• Besluitvaardig
• Ondernemend
• Coachend, maar ook confronterend waar nodig
• In staat tot delegeren van verantwoordelijkheden en bevoegdheden
• Netwerker
• Resultaatgericht
• Gesteld op onvoorspelbare en uitdagende omgevingen
• Stressbestendig
• Ambitieus en gewend aan risico-omgevingen


Talenkennis interimmanager

Nederlands, Frans, Engels, Duits (noties Italiaans en Papiamento)

 beschikbaar?