T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Interim (project)manager

Interim (project)manager

Werkervaring interimmanager

Projectmanager GGD 2008-heden

Verantwoordelijk voor het opzetten en implementeren van een plan van aanpak gebaseerd op de aanbevelingen gedaan door de Inspectiedienst. Doel was verbeterde zorg voor de kinderen in zorg bij de GGD. Door de werkwijze van de GGD dusdanig te veranderen zodat de verschillende afdelingen beter met elkaar en andere instanties gingen samenwerken en het beter inzetten en optimaliseren van het Elektronisch Kinddossier, heeft de Inspectiedienst van de Gezondheidzorg besloten de verscherpte toezicht op te heffen. Daarnaast het versneld in kaart brengen van zgn. Risicokinderen (kinderen waarbij een vermoeden van kindermishandeling aanwezig is) en zorgdragen voor vervolgacties. Door het invoeren van prestatieindicatoren waren de verbeteringen concreet meetbaar.

Aangezien beide opdrachten met succes waren afgesloten en dit de aandacht kreeg binnen de Regio Rotterdam is mij gevraagd om regiobreed, te beginnen bij de gemeente Ridderkerk, een zorgtraject voor de risicokinderen in te richten.

Projectmanager Centrum Jeugd en Gezin 2009
Opdracht vanuit de Directie CJG om de behaalde kwaliteitsverbetering (zie bij GGD hierboven) binnen het nieuw te realiseren Centrum voor Jeugd en gezin te borgen. Deze structurele verandering is ingezet middels een kwaliteitstraject, binnen de zorg bekend als HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Insteek was om een plan van aanpak te maken waarmee de kwaliteit geborgd kon worden en in meetbare resultaten kon worden gecommuniceerd (naar o.a. de Inspectiedienst voor de Gezondheidszorg (IGZ) ). Dit is gerealiseerd binnen de gestelde termijn en goedgekeurd door de IGZ. Uitvoering werd ingeregeld door organisatie zelf.

Manager ICT GGZ 2005-2008
Optimaliseren dienstverlening bij psychiatrisch ziekenhuis. 1100 Medewerkers verdeeld over verschillende vestigingen. Reorganiseren afdeling ICT, 8 medewerkers. Optimalisatie taken alsmede inventariseren haalbaarheid van uitbesteden. Personeel motiveren ondanks grote weerstand. Ziekteverzuim terugdringen. Adviseur voor Raad van Bestuur. Onderhandelen aangaande grote contracten. Inregelen outsourcing richting KPN. Inregelen outsourcing netwerkbeheer en technisch applicatiebeheer. Managen van verschillende projecten en inregelen van de beheersprocessen bij de FrontOffice op basis van ITIL. Vooral de processen op het gebied van service support (met name change-, problem- en changemanagement). Onderdeel hiervan was het implementeren van op die basis werkende ERP ter ondersteuning van vastgoedbeheer en facilitaire processen (Planon). Daarnaast ook het opzetten, inregelen en borgen van een programmabureau op basis van de Prince systematiek. Adviseren en implementeren van maatregelen teneinde de heersende problematiek op het gebied van telefonie en alarmering op te lossen. Ook Deze problemen waren zowel technisch als organisatorisch van aard. Opstellen strategie en visie ICT.

Programma manager UWV 2002-2005
Door samenvoeging van de verschillende uitvoeringsinstellingen ontstond het UWV. Door deze fusie ontstond er een bijzonder grote en complexe veranderingsorganisatie. Gedurende deze periode achtereenvolgens voor drie aandachtsgebieden verantwoordelijk geweest:WW
Inrichten van casemanagement reïntegratie WW. Inregelen van processen. Aan de ene kant de advisering omtrent de keuze van een centraal administratief systeem aan de andere kant het inregelen van de ondersteuning van de uiteindelijke gebruikers, de casemanagers. Ook de samenwerking met het CWI was een belangrijk gegeven.

Huisvesting en Connectiviteit
Ten gevolge van de fusie van de verschillende uitvoeringsinstellingen diende een homogene infra- en applicatiestructuur te worden opgezet. Huisvesting kreeg gedurende de loop van het project grote publieke en daardoor ook politieke aandacht. In deze hoedanigheid rechtstreeks rapporterend aan de Raad van Bestuur. Taak was om hier enerzijds als intermediair op te treden tussen techniek en uitvoering. De spanningsvelden waren zeer divers. Het willen vasthouden aan het bekende en de wens vanuit de directie het te kiezen software pakket zo weinig mogelijk uit te breiden. Hierbij speelden zaken als kostenbeheersing, risicobeperking en creëren van draagvlak een prominente rol.

Technische Infrastructuur
Verantwoordelijk voor communicatie en planning van alle projecten bij de afdeling
Technische Infrastructuur CICT. Zorgdragen voor commitment bij klant. Inregelen van het communicatieproces en verwachtingsmanagement. Afstemmen planning intern en extern. Herkennen en vertalen van wensen klant. Oplossen van knelpunten. Fungeren als aanspreekpunt en intermediair. Opererend op zowel directieniveau almede contact met vertegenwoordigers van de operationele sector. Verantwoordelijk voor risicomanagement. Leidinggevend aan Projectmanagers, projectleiders, communicatieadviseurs en secretariaat.

Hoofd Projecten Coördinatie GUO 2000-2002
Coördinatie van alle landelijke projecten (budget 25 miljoen euro). Adviseur betreffende projecten richting directie. Adviseur Projectenraad. Bewaker budgetten. Regulerende en adviserende functie richting projectmanagers. Aanspreekpunt LISV. Controle op Plannen van Aanpak en voortgang projecten. Invoeren van op Prince II gebaseerde werkwijze. Leidinggevende aan medewerkers Projectbureau.

Hoofd Informatiemanagement GUO 2000-2002
Managen van afdeling. Aanspreekpunt voor leveranciers. Onderhandelen
met derde partijen. Kostenreductie ingezet richting leveranciers en uitonderhandeld.
Problemsolver. Reorganisatie vanuit GUO richting UWV voor eigen medewerkers begeleid.

Hoofd Informatiemanagement & Automatisering
Stedelijk Onderwijs Gemeente Rotterdam 1996-2000
Verantwoordelijk voor bedenken van en migratie naar vernieuwde technische infrastructuur en afdeling I&A. Leidinggevend aan 12 medewerkers. Contracten aangaan, onderhandelen en beheren. Opzetten en inregelen nieuw te vormen afdeling Informatievoorziening&Automatisering. Adviseur directie. Fungeren als projectmanager richting derde partijen.

Eerdere ervaringen (1983-1996):
Stafadviseur Technische Infrastructuur
Coördinator Systeembeheer
Docent Informatica


Opleiding interimmanager

Hoger Economische en Administratief Onderwijs met als afstudeerrichting Informatica (HEAO-I)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Inzetbaar in profit en non-profit organisaties waar onderstaande aspecten van belang zijn:
• Complexiteit
• Externe en interne communicatie
• Politieke gevoeligheden
• Tact
• Flexibiliteit
• Doorzettingsvermogen
• Resultaat- en doelgerichtheid


Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels, Frans en Duits

Overig

Lid van de Nederlandse orde van Registermanagers en aangesloten bij de European Mentoring & Coaching Council (EMCC) en NOBCO (Nederlandse Orde van Beroeps Coaches).

Diverse cursussen en trainingen op het gebied van informatie en communicatie technologie, project- programmamanagement, lijnma-nagement, automatisering en recht alsmede communicatie en coa-ching.

 beschikbaar?