T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Interim manager, projectmanager, consultant, coach

Interim manager, projectmanager, consultant, coach

Werkervaring interimmanager

2016 - 2018
FrieslandCampina CP EMEA
Opdracht: Als projectmanager ingehuurd om kwaliteitsprogramma te ontwikkelen en te implementeren op alle operationele locaties van de businessgroep CP EMEA met als doel de kwaliteitscultuur te versterken en daarmee het aantal incidenten te reduceren. Scope: 20 locaties in 15 landen met 10.000 werknemers.
Actoren: Directie, werknemers, ondernemingsraad, externe organisatie-advies bureaus, QA professionals.
Resultaat: Implementatie van het programma loopt nog.

2010 - 2017
FrieslandCampina
Opdracht: Als programma-manager / projectmanager ingehuurd om veiligheidsprogramma te ontwikkelen en te implementeren op alle operationele locaties wereldwijd met als doel de veiligheidscultuur te versterken en daarmee het aantal bedrijfsongevallen te reduceren. Scope: 100 locaties in 25 landen met 22.000 werknemers.
Actoren: Directie, werknemers, ondernemingsraad, externe organisatie-advies bureaus, arbo-deskundigen.
Resultaat: Aantal ongevallen is gedecimeerd. Bedrijf behoort nu bij de best presterende food-bedrijven m.b.t. arbeidsveiligheid.

2014- 2015
Klant: ROC A12 Veenendaal
Opdracht: Als teamcoach en change-agent ingehuurd om samenwerking tussen de teams te versterken en professionaliseringslag te maken.
Actoren: Directie, onderwijs-inspectie, docenten, onderwijs ondersteunend personeel
Resultaat: Positieve beoordeling door onderwijs-inspectie, aansluiting onderwijscurriculum op vraag beroepsveld. Klantgerichte en vraaggestuurde onderwijsprogrammering.

2012 - 2016
Jacobs Douwe Egberts
Opdracht: Als consultant ingehuurd om veiligheidsprogramma te ontwikkelen en te implementeren op operationele locaties met als doel de veiligheidscultuur te versterken en daarmee het aantal bedrijfsongevallen te reduceren. Scope: locaties in Nederland, Brazilie, Spanje, Polen, Frankrijk, Hongarije, Belgie.
Actoren: Directie, werknemers, ondernemingsraad, externe organisatie-advies bureaus, arbo-deskundigen.
Resultaat: Aantal ongevallen en incidenten is teruggebracht en programma's voor verdere ontwikkeling van de veiligheidscultuur zijn opgestart.

2012 - 2015
DFE Pharma
Opdracht: Als verander-manager ingehuurd om veiligheidsprogramma te ontwikkelen en te implementeren op operationele locaties met als doel de veiligheidscultuur te versterken en daarmee het aantal bedrijfsongevallen te reduceren. Scope: locaties in Nederland en Duitsland.
Actoren: Directie, werknemers, ondernemingsraad, externe organisatie-advies bureaus, arbo-deskundigen.
Resultaat: Aantal ongevallen en incidenten is teruggebracht en programma's voor verdere ontwikkeling van de veiligheidscultuur zijn opgestart.

2012 - 2015
Dawn Food Products
Opdracht: Als consultant ingehuurd om veiligheidsprogramma te ontwikkelen en te implementeren op operationele locaties met als doel de veiligheidscultuur te versterken en daarmee het aantal bedrijfsongevallen te reduceren. Scope: locaties in Frankrijk, Belgie en Nederland.
Actoren: Directie, werknemers, ondernemingsraad, externe organisatie-advies bureaus, arbo-deskundigen.
Resultaat: Aantal ongevallen en incidenten is teruggebracht en programma's voor verdere ontwikkeling van de veiligheidscultuur zijn opgestart.

2014
Politie
Opdracht: Als consultant ingehuurd om cultuurbenadering van PTSS en duurzame inzetbaarheid te bespreken.
Resultaat:Cultuurmodel ontwikkeld voor taskforce duurzame inzetbaarheid.


2013
Bavaria Lieshout
Opdracht: Als consultant ingehuurd om de veiligheidscultuur in kaart te brengen en sense of urgency beeldend te maken. Actoren: Directie, werknemers, ondernemingsraad, externe organisatie-advies bureaus, arbo-deskundigen.
Resultaat:Veiligheidsorganisatie is geprofessionaliseerd en structurele programma's zijn opgestart om de veiligheid op de werkvloer verder te verbeteren.


2009 - 2011
Rijkswaterstaat
Opdracht: Als procesregisseur verantwoordelijk voor het begeleiden van complexe projecten op het gebied van mobiliteit en beheersing van water. Focus is verbeteren van de samenwerking, verhogen van de effectiviteit en realiseren van doorbraken waar sprake is van stagnatie dan wel innovatieve oplossingen zijn gewenst.
Actoren: Politiek, Rijkswaterstaat, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, provincies, gemeenten, aannemers, projectontwikkelaars, grondeigenaren, belangenverenigingen.
Resultaat: Samenwerking tussen RWS en aannemers verbeterd. Voorkomen van juridisch steekspel.

2003 – 2009 :
Diverse gemeenten
Opdracht: Als procesbegeleider initiëren en begeleiden van Keurmerk Veilig Ondernemen trajecten voor winkelgebieden en bedrijventerreinen.
Actoren: Ondernemers, bewoners, belangencommissies, vastgoedeigenaren, woningcorporaties, gemeente, welzijn, politie, brandweer.
Resultaat: Publiek-private samenwerking tot stand gebracht. Certificering door KIWA succesvol afgerond (Ster 1 KVO-W). Gebieden aantoonbaar veiliger gemaakt. Convenanten tussen partijen afgesloten met betrekking tot veiligheid, renovatie & herontwikkeling, leefbaarheid, beheer & onderhoud en parkmanagement.

2007 – 2009 :
Gemeente Utrecht
Opdracht: Als projectmanager verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van een geautomatiseerd systeem voor toegangsregistratie (met blacklist) op basis van biometrie voor winkelcentra, casino’s, hotels en zwembaden.
Actoren: Ondernemers, politiek, gemeente, openbaar ministerie, ministerie van Binnenlande Zaken, politie en College Bescherming Persoonsgegevens, ICT-ontwikkelaars en leveranciers, TNO.
Resultaat: De eerste fase van het project is succesvol afgerond. Een samenwerkingsverband is opgezet, convenant is getekend, protocollen zijn afgestemd met CBP, projectplan is geautoriseerd en de gewenste systeemarchitectuur is uitgewerkt. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het financierings- en exploitatievoorstel (fase 2). Daarna vindt de implementatie plaats (fase 3).

2007 – 2009 :
Hogeschool Utrecht
Opdracht: Als verandermanager opzetten en uitvoeren van een traject voor teamontwikkeling en deskundigheidsbevordering voor de faculteit Economie en Management. Ontwikkelen en begeleiden van 4 x 2 daagse workshop voor teamontwikkeling en besluitvorming over richting en inhoud van het onderwijsprogramma. Opzetten van een coachingstraject voor studieloopbaanbegeleiders. Verbeteren van de kwaliteit van de onderwijsuitvoering en helpen borgen dat de accreditatie door de onderwijsinspectie met positief resultaat wordt afgesloten.
Actoren: Directie, managementteam, docenten, studenten(commissie), examencommissie, onderwijsinspectie, beroepenveld, studieloopbaanbegeleiders, stagebedrijven, onderwijsraad.
Resultaat: Er is een hecht onderwijsteam ontstaan met een open aanspreekcultuur. Koers en visie is neergezet en wordt verder uitgewerkt in ontwikkelgroepen. Accreditatie is in 2008 op alle onderdelen positief afgesloten. Waardering van studenten over kwaliteit van onderwijs is ten opzichte van voorgaande jaar met 25% toegenomen. Procesgang van de interne organisatie is sterk verbeterd door implementatie van procedures rondom kerntaken.

2008:
ENECO Energie Retail
Opdracht: Als transitiemanager verantwoordelijk voor het opstellen van veranderstrategie en implementatieplan voor invoering van een nieuwe organisatie(structuur) met businessunits en resultaatgerichte werkwijze. Uitvoeren van de beoogde transitie.
Actoren: Directie, management, COR, P&O, medewerkers.
Resultaat: Reorganisatie doorgevoerd. Begrip ‘resultaatgericht werken’ uitgewerkt en nieuwe werkwijze ingezet. BPR uitgevoerd. Traject van deskundigheidsbevordering en teamontwikkeling opgezet. Werving opgestart. Stokje overgedragen aan nieuwe managers BU’s.

2006 – 2008 :
Centrum voor Innovatie en Veiligheid
Opdracht: Als secretaris verbonden aan het CIV. Ontwerpen, organiseren en begeleiden van seminars/workshops om met publieke en private partijen tot nieuwe initiatieven voor innovatieve veiligheids-oplossingen en –toepassingen te komen. Ontplooien van initiatieven om het netwerk uit te breiden. Voorbereiden en voorzitten van bestuursvergaderingen. Beheren product- en diensten portfolio. Schrijven van projectvoorstellen.
Actoren: Gemeente Utrecht, Hogeschool Utrecht, Universiteit van Utrecht, TNO Defensie en Veiligheid, Politie, Centrum voor Criminaliteits-preventie en Veiligheid, ministerie van Binnenlandse Zaken, Senter Novem, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, Maatschappelijke Sectoren & ICT.
Resultaat: Sinds haar ontstaan in 2006 zijn er bijna 20 innovatieve veiligheidsprojecten gestart. Het netwerk is gegroeid tot zo’n 250 deelnemers. De uitdaging die voorligt is dat het CIV zich meer langs programmatische lijnen gaat ontwikkelen en daartoe fondsen weet aan te trekken.

2006 – 2007 :
CyclusNV / beheer openbare ruimte Midden-Holland
Opdracht: Operationeel manager ad interim. Verbeteren dienstverlening aan gemeenten en wijken voor wat betreft beheer openbare ruimte en afvalinzameling. Reorganiseren van de uitvoerende afdelingen (150 fte). Implementeren van HRM-processen, behandelen fraude-zaken, werving en selectie van kader personeel, exit gesprekken. Invoeren van prestatie-management en outputgerichte functie-profielen. Omturnen stijl van leiding geven: van taakgericht naar mens- en resultaatgericht. Inzetten cultuurverandering: van taakgericht naar eigen verantwoordelijkheid en ondernemer-schap. Dichten van de kloof tussen uitvoering en staf/directie.
Actoren: Directie, raad van commissarissen, wethouders, OR, branche-organisaties, gemeenten en logistieke toeleveranciers.
Resultaat: Kwaliteit dienstverlening op afgesproken nivo (SLA) gebracht. Middenkader vervangen. Geen gedwongen ontslagen. Basis gelegd voor nieuwe stijl van leidinggeven en meer open en transparante bedrijfscultuur, waarbij medewerkers worden beloond en aan-gesproken op prestaties. Verloop van personeel tot staan gebracht, ziekteverzuim en klachten over de uitvoering teruggebracht.

2003 – 2008 :
Campina International / DMV International
Opdracht: Als verandermanager/trainer verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van een programma om de veiligheid in productie-, laboratorium- en kantooromgeving te verbeteren en het aantal bedrijfsongevallen met medische verzorging en verzuim terug te dringen. Insteek van het programma is het bewerkstellingen van een mentaliteit- en gedragsverandering (safety awareness).
Actoren: Programma uitgevoerd voor vestigingen in Nederland: Veghel, Tilburg, Uitgeest, Rijkevoort, Foxhall, Oud Gastel, Bleskensgraaf. Verenigde Staten: Fraser en Batavia.
Resultaat: In 3 jaar tijd is het aantal bedrijfsongevallen met meer dan 50% afgenomen. Het programma is dermate succesvol bevonden, dat Campina het nu ook toepast in haar buitenlandse vestigingen. In het beleid van Campina/DMV heeft ‘Safety awareness’ de hoogste prioriteit gekregen. Uitgenodigd om de safety awareness benadering toe te lichten op het seminar van de NVVK in maart 2009.

2005 – 2006 :
Nederlands Vaccin Instituut
Opdracht: Als consultant/trainer verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van een programma om het naleven van GMP-regelgeving en de onderlinge samenwerking te verbeteren.
Actoren: Toezichthouder, directie & management, medewerkers, experts + wet- en regelgeving met betrekking tot GMP en HACCP systemen in de farmaceutische industrie.
Resultaat: Compliance met betrekking tot GMP wet- en regelgeving op orde gebracht, IGZ-inspectie succesvol doorstaan en nieuwe programma’s opgestart op het gebied van assessments, MD-ontwikkeling, teamontwikkeling en loopbaanbegeleiding.

2005 – 2006 :
Gemeente Utrecht
Opdracht: Als procesbegeleider verantwoordelijk voor het opzetten en begeleiden van een publiekprivaat project in de binnenstad van Utrecht om de winkelcriminaliteit te bestrijden. Kern van het project vormt een proef met winkelontzegging op basis van ‘gezichtsherkenning’, waarbij de grenzen van de privacy-wetgeving worden verkend (en opgerekt).
Actoren: Ondernemers, politiek, gemeente, openbaar ministerie, politie en College Bescherming Persoonsgegevens, ICT-ontwikkelaars, TNO.
Resultaat: € 225.000,= subsidiegeld verkregen van Min-Ez. Duurzaam samenwerkingsverband tot stand gebracht. Proef is succesvol afgesloten. Opschaling naar landelijk niveau. Zowel nationaal als internationaal interesse voor resultaten van dit project, dat de eerste in zijn soort is.

2005 – 2006 :
Gemeente Eindhoven
Opdracht: Als procesbegeleider verantwoordelijk voor het opzetten en begeleiden van een innovatief project in een 3-tal winkelgebieden in Eindhoven om de winkelcriminaliteit te bestrijden. Kern van het project vormt het opzetten van een internet-applicatie (WeBM) waarmee de diverse partijen in de keten gevoelige informatie met elkaar kunnen delen over misdrijven en overlast in betreffende winkelgebieden.
Actoren: Ondernemers, politiek, gemeente, openbaar ministerie, politie en College Bescherming Persoonsgegevens, ICT-ontwikkelaars.
Resultaat: Het project is als bekroond met een subsidie-innovatieprijs van € 75.000, waarmee het van de grond is getild. WeBM is nu een geregistreerd tool, waarvan meerdere gemeenten, bedrijfsterreinen en winkelgebieden gebruik maken.

2005 :
Zorginstelling De Bruggen
Opdracht: Als interimmanager de bezettingsproblematiek van de Nachtzorg structureel oplossen. Aansluiting verbeteren van de Nachtzorg met andere zorgonderdelen.
Actoren: Nachtzorg, dagbesteding, wonen, behandeling, gedragswetenschap, bedrijfsartsen, management, Cliëntenraad, OR, raad van bestuur.
Resultaat: Het bezettingsprobleem is opgelost, ziekteverzuim is geminimaliseerd, aansluiting en ondersteuning vanuit andere zorgafdelingen is gerealiseerd. Een traject voor deskundigheidsbevordering is in gang gezet. Verantwoordelijkheden zijn herijkt en geaccepteerd.

2002-2003 :
Zorginstelling De Bruggen
Opdracht: Als interimmanager verantwoordelijk voor het ontwerpen en begeleiden van een transitie van aanbodgericht naar vraaggericht werken voor de Dagbesteding. Invoeren van een doelgroepgericht zorg- en activiteitenaanbod. Stimuleren van een werkklimaat met meer transparante en zakelijke collegiale verhoudingen.
Actoren: Nachtzorg, dagbesteding, wonen, behandeling, gedragswetenschap, bedrijfsartsen, management, Cliëntenraad, OR, raad van bestuur.
Resultaat: Ontwerp voor een vraaggestuurde werkwijze is tot stand gekomen in brede samenwerking met betrokkenen. De implementatie daarvan is opgeschort in verband met een reorganisatie waarbij gaat worden gewerkt volgens een model van resultaat verantwoordelijke eenheden.

2001-2002 :
AVR-Bedrijven
Opdracht: Als procesbegeleider verantwoordelijk voor het begeleiden van een postacquisitie-traject betreffende de overname van diverse afvalinzameling- en reinigingsbedrijven. Standaardisering van het primaire-procesmodel. Implementatie van ERP-modules. Coaching van de regiomanagers bij het integreren van nieuwe bedrijfsonderdelen (acquisities). Opstellen en uitvoeren van cultuuraudits, organiseren van werkconferenties.
Actoren: Staf,- regio en locatiemanagement.
Resultaat: Succesvolle implementatie van het bedrijfsmodel. Voorspoedige integratie van nieuwe acquisities. Opleveren van strategische plannen, afstoten onrendabele activiteiten, re-allocatie van personeel.

1997-2001 :
AVR-Bedrijven
Loondienst: Project- en procesmanager. Reorganisatie en integratie nieuwe bedrijfsonderdelen. Herontwerpen van bedrijfsprocessen (BPR). Invoeren en automatiseren van bedrijfsprocessen (Oracle ERP). Organiseren en begeleiden van werkconferenties en workshops. Opzetten Schrijven van bedrijfsplannen. Opzetten en invoeren van KAM- en ISO-systemen voor diverse bedrijfsonderdelen.
Actoren: Staf,- regio en locatiemanagement. Externe instanties (Arbo- en milieu inspectie, branche en koepelorganisaties, bedrijfsleven).
Resultaat: Succesvolle implementatie van het bedrijfsmodel. Voorspoedige integratie van nieuwe acquisities. Opleveren van strategische plannen, afstoten onrendabele activiteiten.

1993-1997 :
ROTEB (reinigingsdienst), gemeente Rotterdam
Loondienst: Organisatie-adviseur. Begeleiden van de privatisering van de ROTEB. Doorlichten van bedrijfsonderdelen. Opzetten en uitvoeren van verbeterprogramma’s. Opzetten en begeleiding van het project ‘klantgericht werken’. Opzetten van een centrale verkoop- en marketingafdeling. Automatiseren van het verkoopproces. Opzetten en invoeren van KAM- en ISO-systemen.
Actoren: Directie, management, externe adviesbureaus, politiek, OR, vakbond, AVR-bedrijven.
Resultaat: De commerciële activiteiten van de Roteb zijn geprivatiseerd en ondergebracht bij AVR-Bedrijven. AVR heeft daarbij de verkoop- en marketingafdeling (inclusief systemen en automatisering) van de ROTEB overgenomen.

1991-1993 :
Hoofd Productschap Akkerbouwproducten
Loondienst: Organisatie-adviseur. Begeleiden van een reorganisatie onder leiding van Jaap Boonstra. Doorlichting bedrijfsonderdelen. Teambuilding. Opzetten van administratieve organisatie voor diverse regelingen.
Actoren: Bestuur, management, staf, uitvoerende afdelingen, externe belangengroeperingen, ‘Brussel’.
Resultaat: Reorganisatie is succesvol doorgevoerd. Teams zijn opnieuw gegroepeerd rondom uitvoerende regelingen en draaien soepel. Administratieve organisatie is opgeleverd.

1987-1991 :
TM Groep (nu: Deloitte & Touche)
Loondienst: Organisatie-adviseur. Advisering aan het MKB: haalbaarheidsonderzoeken, kredietadvisering, bedrijfsplannen en exploitatie. Beschrijven en herontwerp procedures van de bedrijfsprocessen (BPR). Opzetten en invoeren van ISO- en TQM-systemen onder leiding van Jan Maas.

Opleiding interimmanager

• Verandermanagement, Nijenrode, 2005-2006
• Academy voor coaching en counselling, 2002-2003
• HBO Bedrijfskunde en Management, Hogere Hotelschool, diploma 1985
• Gymnasium-Beta, diploma 1981

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Gedragsverandering en cultuurverandering
Ontwikkelen en uitvoeren cultuurscan
Implementatie OHSAS18001 arbeidsveiligheidmanagementsysteem
Implementatie ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem
Versterken veiligheidscultuur (arbeidsveiligheid) en performance
Versterken kwaliteitscultuur en performance
Begeleiding publiekprivate samenwerkingen
Implementatie Keurmerk Veilig Ondernemen
Versterken duurzame inzetbaarheid politie organisatie

Werkgebied: arbeidsveiligheid, openbare orde en veiligheid, sociale veiligheid, patiëntveiligheid, veiligheid in het onderwijs, ongevallenonderzoek, incidentenonderzoek


Talenkennis interimmanager

Nederlands
Engels
Spaans
Frans

Overig

Ik heb een bedrijfskundige achtergrond. Het begeleiden van trajecten op het gebied van gedragsverandering en cultuurverandering in en tussen organisaties is de afgelopen 25 jaar de rode draad in mijn werk geweest. Mijn dynamiek is gericht op het mobiliseren en doen bewegen van mensen. Ik kom snel tot de kern en wordt vaak ingezet als ‘verandermanager’ of change agent wanneer het speelveld dreigt vast te lopen.

 beschikbaar?