T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?interim manager zorg en welzijn

interim manager zorg en welzijn

Werkervaring interimmanager

okt. 2012-febr 2013 AFDELINGSMANAGER A.I. GEBOUW 5B, SEIN, CRUQUIUS
Interimmanagement 2 teams intensieve zorg (24 bedden) aan mensen met epilepsie, een (meestal) verstandelijke beperking of NAH en intensieve zorgvragen
• Aansturing afdeling (integraal management) met bijzondere aandacht voor continuïteit, taakzelfstandigheid, samenwerking en kwaliteit van zorg;
• opstellen afdelingsbeleidsplan en begroting 2013.


febr. 2011-juli 2012 AFDELINGSMANAGER BEHANDELHUIS A.I., SEIN, HEEMSTEDE
Interimmanagement afdeling intensieve zorg (4 units van ieder 8 cliënten) aan mensen met een (meestal) verstandelijke beperking en bijkomende complexe gedragsproblematiek en epilepsie
• Aansturing afdeling (duaal management) met bijzondere aandacht voor verbetering van samenwerking en attitude;
• signaleren van knelpunten en analyseren van oorzaken;
• formuleren en implementeren van verbeteringen op het gebied van taakvolwassenheid, ziekteverzuim, ondersteuningsplancyclus, interne samenwerking en werken binnen de ZZP-kaders/ regeling EZZ.

febr.-okt 2010 MANAGER LVG A.I., FRION, ZWOLLE
Interimmanagement woonlocaties LVG-bijzondere zorg
• Weer op peil brengen van kwalitatief goede dienstverlening aan volwassenen met een licht verstandelijke beperking en bijkomende psychosociale, psychiatrische en gedragsproblematiek;
• creëren van toekomstperspectief voor deze locaties en vlot trekken van de gestagneerde cultuur- en organisatieveranderingen;
• verhelderen rollen en posities van persoonlijk ondersteuners, gedragskundigen en manager, in relatie tot cliënten en hun vertegenwoordigers;
• op peil brengen kwantiteit en kwaliteit van de personele bezetting;
• afstemmen verleende zorg en personele inzet op de geïndiceerde ZZP’s;
• regie voeren bij enkele problematische casussen voor het bereiken van goede tijdelijke en langere termijn oplossingen, inclusief toetsing aan beschikbare financiële kaders, ZZP en regeling Extreme Zorgzwaarte (EZZ).


okt. 2008-dec 2009 TEAMLEIDER KIND EN JEUGD A.I., GGZ BREDA/GGZ BREBURG
Interimmanagement aantal teams kinder- en jeugdpsychiatrie (kliniek en dagbehandeling GGZ)
• Leiding geven (duaal management) aan diverse teams ten tijde van een reorganisatie;
• op peil brengen kwantitatieve en kwalitatieve bezetting;
• sturen naar betere samenwerking vanuit duidelijke, gedeelde uitgangspunten;
• beschrijven en verhelderen van alle stappen in het behandel-/verpleegproces van opname tot ontslag;
• coachen van teams/ medewerkers naar groter zelfsturend en probleemoplossend vermogen i.c.m. verbetering van de samenwerking met behandelaren ter voorbereiding op schrappen van een managementlaag.


okt. 2006-sept 2008 TEAMMANAGER CLIËNTEN SERVICE BUREAU A.I., DKJ/AMSTA, AMSTERDAM
Interimmanagement Clienten Service Bureau/ adviesproject mbt inrichting zorgbemiddelingstraject grote fusie organisatie
• Na grondige doorlichting doorstarten/ herinrichten informatie- en zorgbemiddelingsbureau van een middelgrote gehandicaptenorganisatie; in- en extern profileren van het Cliëntenservicebureau als zorgbemiddelaar voor alle intra- en extramurale zorgarrangementen;
• adviseren RvB en MT over inrichting zorgbemiddelingstraject na fusie met twee V&V organisaties, middels het voorbereiden en presenteren van een inrichtingsvoorstel met keuzescenario’s.


mei-sept 2006 TEAMMANAGER VG A.I. , DKJ, AMSTERDAM
Interimmanagement van drie teams binnen de zorg aan mensen met een verstandelijke handicap.
• Op peil brengen/ houden kwalitatief goede dienstverlening aan jong volwassenen met ernstige gedragsproblematiek (SGLVG/SGEVG populatie) en een observatiegroep voor kinderen met complexe problematiek op het grensvlak van verstandelijke handicap en psychiatrie.


jan–sept 2006 KWALITEITSADVISEUR A.I., RIVIERDUINEN GGZ RIJNSTREEK, ALPHEN AD RIJN
Begeleiden GGZ organisatie naar HKZ certificering.
• Herinrichten projectorganisatie na gestagneerde startfase;
• beschrijven primaire proces en ondersteunende/ bestuurlijke processen;
• idem voor bijbehorende werkinstructies en protocollen;
• adviseren en ondersteunen bij implementatie;
• voorbereiden HKZ certificering.


okt. 2005-april 2006 TEAMMANAGER GGZ A.I., RIVIERDUINEN GGZ RIJNSTREEK, ALPHEN AD RIJN
Interimmanagement ouderenpsychiatrie ambulant en deeltijd (GGZ-instelling)
• Leiding geven (duaal management) aan de afdeling met bijzondere aandacht voor coaching medewerkers;
• voeren jaargesprekken medewerkers;
• maken productieafspraken 2006 en verhogen van de produktiviteit;
• invoeren electronische patiëntendossiers;
• stroomlijnen verrichtingen-/DBCadministratie.


januari–juli 2005 TEAMMANAGER VG A.I., DKJ, AMSTERDAM
Interimmanagement woonvoorziening voor mensen met verstandelijke handicap en chronisch psychiatrisch beeld.
• Dragen van integrale verantwoordelijkheid voor de zorg aan cliënten met een verstandelijke beperking i.c.m. een chronisch psychiatrisch ziektebeeld;
• vlot trekken van vastlopend project na een ingrijpende verhuizing;
• aansturen van de vier teams met nadruk op neerzetten van duidelijke kaders;
• verbeteren van kwaliteit en methodisch werken;
• aanpak ziekteverzuim en oplossen facilitaire knelpunten;
• voorbereiden en doorvoeren van een aanzienlijke bezuiniging.


maart –okt 2004 LOCATIEMANAGER WOONCENTRUM LG A.I., REINAERDE NIEUW BATENSTEIN, WOERDEN
Interimmanagement wooncentrum voor mensen met een lichamelijke handicap.
• Integraal leidinggeven aan de locatie;
• normaliseren van de communicatie tussen medewerkers, cliënten en verwanten;
• verbeteren van de kwaliteit van zorg en professionaliseren van de begeleiding;
• optimaliseren verzuimbegeleiding.


mei–okt 2003 TEAMLEIDER DAGCENTRUM VG A.I., DE WAERDEN, HEERHUGOWAARD
Interimmanagement dagcentrum voor mensen met een verstandelijke handicap.
• Dragen van integrale verantwoordelijkheid voor de dagbesteding van cliënten met een verstandelijke beperking;
• doorvoeren van organisatieveranderingen;
• verbeteren interne en externe samenwerking.


okt. 2002–april 2003 CLUSTERMANAGER A.I., SYNDION, GORINCHEM
Interimmanagement van een cluster wonen/logeren voor kinderen en jongeren met een verstandelijke handicap.
• Aansturen op afstand van kleinschalige gedecentraliseerde woon- en logeerhuizen;
• gericht sturen op het oplossen van knelpunten op het gebied van samenwerking met ouders en op facilitair gebied.


april 2001- juli 2002 SCHOOLLEIDER A.I. , DE ZEISTER VRIJE SCHOOL, ZEIST
Interimmanagement van twee nauw samenwerkende basisscholen (375 ll.).
• Integraal leiding geven aan twee nauw samenwerkende scholen;
• zorgdragen voor een geaccepteerde en goed lopende schoolleiding;
• ontwikkelen toekomstvisie;
• speciale aandacht voor terugdringen ziekteverzuim en weer vlot trekken van geblokkeerde samenwerking.


april 2000-jan 2001 LEIDINGGEVENDE AMBULANTE ZORG A.I., PROTEUS, ROTTERDAM (SAMENWERKINGSPROJECT STICHTING ORION EN ITA WEGMANSTICHTING)
Interimmanagement kleine organisatie voor ambulante ondersteuning van mensen (vnl. kinderen en hun ouders) met een verstandelijke handicap.
• Integraal leiden van de organisatie;
• professionaliseren van de bedrijfsvoering in alle aspecten;
• verhelderen en verankeren toekomstkoers.


Hiernaast heb ik een aantal adviestrajecten gedaan op het gebied van: inzet P-instrumenten ter ondersteuning nagestreefde visie in een zorginstelling; ontwikkeling private zorg door een ziekenhuis; samenwerking met ketenpartners op het gebied van veiligheid door een politiedistrict.WERKERVARING VASTE DIENST

1983-1999 Stichting Christophorus te Bosch en Duin, woon- en werkgemeenschap voor kinderen met een verstandelijke en/of emotionele handicap:

1994-1999 directeur (eerst ad interim, later vast), 120 kinderen, 150 medewerkers; kernaktiviteiten: algemeen management, strategisch beleid, aansturing en begeleiding vernieuwings- en organisatieontwikkelingsprocessen, externe contacten op alle gebieden
1990-1995 leidinggevende school- en werkplaatsencentrum, 100 leerlingen van 4-21 jaar, 25 medewerkers; kernaktiviteiten: algemeen management, strukturering, inhoudelijke afstemming en ontwikkeling, personeelswerk, in- en externe contacten en profilering.
1987-1994 klasseleraar interne therapeutische school; kernaktiviteiten : ontwikkelen van eigen lesmateriaal, begeleiden en struktureren van individuele en klassikale leerprocessen, verzorging van grotere culturele ontmoetingen en toneelprodukties
1983-1987 groepsleider en klasse-assistent, gewerkt met kinderen met zeer intensieve hulpvragen

Opleiding interimmanager

- Post-academische opleiding tot Organisatie-adviseur met bedrijfskundige
en veranderkundige expertise bij het IBO te Zeist
- Mediation opleiding, Merlijn Mediation
- Managementopleiding voor directeuren in de gezondheidszorg, De Nieuwe Akademie
- Leergang therapeutisch onderwijs, Hogeschool voor Opvoedkunst, Zeist
- Diploma Z- verpleegkundige /heilpedagoog, Camphill opleiding in heilpedagogisch verband, Bosch en Duin, ( inservice)
- Kandidaatsexamen sociologie en praktijktijd in India, Landbouwhogeschool Wageningen
- wis-, natuur-, en scheikunde op VWO-niveau, Rijksuniversiteit Utrecht
- gymnasium A, Stedelijk Lyceum Zutphen

verder diverse korte cursussen en workshops o.a. mediatraining, acquisitie, communicatie, resultaat gericht beoordelen, competentie gericht werken,besluitvorming, intervisie, invoering ZZP.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Gericht op tastbaar resultaat
Bouwend aan en op professionaliteit, betrokkenheid en kwaliteit
Helder in communicatie en afspraken
Verbindend en ontwikkelingsgericht


 beschikbaar?