T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?controller, manager bedrijfsvoering, financieel manager

controller, manager bedrijfsvoering, financieel manager

Werkervaring interimmanager

mei 2012 - juni 2014
Opdrachtgever: voorzitter raad van bestuur Stichting Fokus Exploitatie te Groningen
Verantwoordelijke rol: Interim concerncontroller/manager FEAZ (20 medewerkers).
het goed functioneren van de afdeling FEAZ/Controlling, inclusief de leidinggevende
verantwoordelijkheid ten opzichte van de sectiehoofden Financile Administratie, ICT en Facilitaire Zaken, alsmede de directe aansturing van de sectie AO/IC;
het vervullen van de rol als concerncontroller voor de organisatie, waaronder begrepen de zorg voor het in control houden van de organisatie, de zorg voor de financieel-economische continuteit, het leveren van betrouwbare managementinformatie en stuurgetallen, het zorgdragen voor de uitvoering van de planning- en control cyclus (inclusief het vervullen van de regierol t.a.v. het jaarplan- en begrotingsproces en voor de maatschappelijke verantwoording en jaarrekening) en het risicomanagement;
het adviseren resp. realiseren van strategie en beleid ten aanzien van onder meer planning & control, informatiemanagement/informatisering, financin, compliance, fiscaliteit, risicomanagement, interne beheersingsmaatregelen, treasury en inkoop;
het zorgdragen voor een organisatie brede IT-architectuur zodat bedrijfsprocessen, informatievoorziening en informatietechnologie optimaal op elkaar zijn afgestemd en dat de beschikbaarheid daarvan wordt geborgd;
het leggen en onderhouden van met de uitvoering van de rol verband houdende externe contacten (o.a. zorgkantoor, ministerie VWS, NZa, belastingdienst, accountants, consultants, banken, verzekeraar);
het doen van voorstellen inzake de organisatie-inrichting, alsmede het adviseren over de toekomstige functie;
de adviserende en ondersteunende rol ten behoeve van het managementteam, de voorzitter raad van bestuur, de auditcommissie van de raad van toezicht en de raad van toezicht;
het inhoudelijke en procesmatige leiden van het proposalproces voor accountantsdiensten.

april 2012 juni 2012
Opdrachtgever: clustermanagement Diaconessenhuis / Zorgcombinatie Noorderboog te Meppel
Verantwoordelijke rol: Adviseur
Onderzoek naar besparings- en efficiencymogelijkheden.

juli 2010 - december 2010
Opdrachtgever: directeur/bestuurder OlmenEs te Appelscha.
Verantwoordelijke rol: Manager Bedrijfsvoering a.i. (10 medewerkers).
Kwartiermaker nieuwe functie (portefeuilles: Planning & Control, Informatiemanagement en -systemen, Financin, Clintadministratie, Produktieregistratie en -declaratie, Salarisadministratie, Inkoop, Beheer en Onderhoud van terreinen, gebouwen & installaties).
Opzetten overleg- en communicatiestructuur binnen de afdeling en met de interne klanten.
Professionalisering van werkprocessen en transactieverwerkende geautomatiseerde systemen.
Teamontwikkeling langs de thema's organisatorische rollen, dienstbaarheid en planmatig denken en handelen.
Verbetertraject clintadministratie (juist, volledig, up-to-date) ten dienste van vele interne en externe gebruikers/afnemers. Veranderingen qua techniek (databasesysteem), interne organisatie (vast te leggen data, werkprocessen, mutatieformulieren) en functioneel (taak- en functievorming).
Faciliteren van efficint gebruik van het roosterplanningssysteem.
Hernieuwde opzet managementinformatie: financieel, produktie, formatie en ziekteverzuim.
Eindverantwoordelijk voor jaarplan/begroting, periodieke managementinformatie, jaarrekening en de informatievoorziening aan RvT, directeur-bestuurder en MT.

april 2010 juni 2010
Opdrachtgever: directeur/bestuurder OlmenEs te Appelscha.
Verantwoordelijke rol: Adviseur tbv organisatie ondersteunende diensten
SWOT-analyse, advies herinrichting/reorganisatie ondersteunende diensten met o.a. introductie nieuwe functie Manager Bedrijfsvoering.

september 2008 - december 2009
Opdrachtgever: directeur/bestuurder RENN4 te Groningen.
Verantwoordelijke rol: Hoofd Bedrijfsbureau a.i. (ca. 25 medewerkers).
RENN4 is een complexe onderwijsorganisatie voor leerlingen met beperkingen in gedrag en/of psychiatrische problematiek onderwijs met een begroting van ca. 50 miljoen; de organisatie verzorgt (voortgezet) speciaal onderwijs voor ruim 2000 leerlingen van 4 tot 20 jaar (met meer dan dertig locaties in Groningen, Friesland en Drenthe) en biedt tevens op ambulante basis begeleiding aan reguliere scholen (basis en voortgezet onderwijs) tbv "rugzak"leerlingen.
Het Bedrijfsbureau is verantwoordelijk voor een veelheid van onderscheiden taken op de gebieden Financin & Control, HRM, ICT, Facilitair & Huisvesting en PR & Communicatie ten behoeve van zowel de (directies van de) scholen en de afdeling Ambulante Begeleiding (inmiddels RENN4 Sensor) als ten behoeve van het College van Bestuur.
Lid van het zgn. afstemmingsoverleg; wekelijks bestuurlijke afstemming op diverse onderwerpen.
Door de directeur/bestuurder gemandateerd tot het nemen van besluiten.
Verantwoording in de RvT, met name inzake de toegewezen portefeuilles.
Verantwoordelijk voor ondersteuning en advisering inzake personele aangelegenheden.
Deelnemen aan het DGO.
Overleggen met de GMR inzake diverse aangelegenheden zoals het ontwikkelingsplan voor het bedrijfsbureau en de jaarrekening.
Integraal verantwoordelijk voor visieontwikkeling n de organisatie van de interne dienstverlening en de interne klanttevredenheid.
Vertaling van het dienstverleningsconcept naar attitude en gedragingen van de medewerkers ten opzichte van de interne klanten en naar de collega's binnen het Bedrijfsbureau.
Inrichting van de (ondersteunende) communicatie- en overlegstructuur binnen het Bedrijfsbureau en met de interne klanten.
Voornemens en doelen voor komende periode vertalen in het jaarplan van het Bedrijfsbureau n per medewerker in een persoonlijke ontwikkelplan.
Eindverantwoordelijk voor de P&C-cyclus.

augustus 2007- september 2008
Opdrachtgever: directie Ardyn B.V. (100% dochter van Menzis)
Verantwoordelijke rol: interim-controller/manager bedrijfsvoering (5 resp. 12 medewerkers).
Verantwoordelijk voor het verzorgen van de controllingtaken en de invulling van de daarbij behorende verantwoordelijkheden. De rol betreft onder meer de leidinggevende verantwoordelijkheid voor aanvankelijk n en later drie ondersteunende afdelingen (Financin & Control, Contractbeheer & Facturering en Bedrijfsbureau) en de ondersteunende en adviserende rol ten behoeve van directie en managementteam bij strategische vraagstukken en de ondersteuning en uitwerking van beleidsbeslissingen.
Beoordeling businessplannen voor nieuwe marktproposities
Ondersteuning aan resultaatverantwoordelijke managers van directe afdelingen
Verbetering samenwerking met andere ondersteunende afdelingen (m.n. Sales/commercile binnendienst, P&O en I&A )
Regierol op jaarplan- en begrotingsproces
Herinrichting van de maandelijkse rapportage (incl. nieuw ontwikkelde BSC per afdeling)
Accentverschuiving bij de Afdeling Financin & Control: van controle naar faciliteren/ondersteunen
Twee medewerkers slag laten maken naar financieel consulent t.b.v. managers directe afdelingen
Voorbereiding due diligence-onderzoek ten behoeve van overnemende partij
Organiseren onderzoek interne klanttevredenheid ondersteunende dienstenUitgevoerde opdrachten in de periode 1999-2007
april 2006 mei 2007
Opdrachtgever: directie Stichting ICO Centrum voor Kunst & Cultuur te Assen.
Verantwoordelijke rol: interim-manager bedrijfsbureau (7 medewerkers).
Verantwoordelijk voor de afdelingen cursisteninschrijving, (docenten)roostering, financile- en salarisadministratie en ICT. Lid van het MT. Verantwoordelijk voor het initiren en uitwerken van het vernieuwingsproces, in nauwe samenwerking met de interim-directeur en het management. Zwaar accent op veranderingsmanagement (processen, gedrag, houding m.n. aanspreken eigen potentieel van mensen en beroep doen op het zelfoplossend vermogen) gecombineerd met het boeken van inhoudelijke resultaten (verbetering beheersing budget en projectresultaten).
Vooronderzoek naar informatiesysteemoplossingen binnen de kunsteducatiebranche; offerte- en selectieprocedure met twee potentile leveranciers van informatiesystemen; opstellen projectplan/plan van aanpak voor de invoering van een gentegreerd bedrijfsinformatiesysteem; contractonderhandelingen met leverancier van een bedrijfsinformatiesysteem; organiseren voorlichtingsbijeenkomsten voor de medewerkers en de docenten.

april - juni 2006
Opdrachtgever: managing-partners van een middelgroot advocatenkantoor te Groningen
Verantwoordelijke rol: adviseur begeleidingstraject
Doelstelling: bewustmaking van belemmeringen en knelpunten
Resultaat: gedeeld inzicht in de problematiek. Ruimte voor presentatie beleidsplan door de managing-partners.

maart 2006 - september 2006; mei 2005 september 2005; april 2003 september 2004
Opdrachtgever: directie Sanquin Bloedvoorziening, divisie Noordoost.
Verantwoordelijke rol: interim-manager Financin & Beheer (ca. 20 medewerkers).
Verantwoordelijk voor financin, planning en control, facilities, gebouwenbeheer en ICT. Lid MT.

augustus 2001 mei 2002
Opdrachtgever: Dienst Basis Registraties van het Ministerie van LNV te Assen.
Verantwoordelijke rol: interim-manager Finance, Planning & Control (5 medewerkers).
Verantwoordelijk voor een bedrijfsbureau-team (leiding geven, teamvorming, opstellen team-werkplan), het plannen en organiseren van de jaarplancyclus, adviseren managementteam en hoofd van dienst.
Als plaatsvervangend manager bedrijfsbureau zeer nauw betrokken bij huisvesting, facilitaire zaken, personele zaken, managementondersteuning en communicatie..

november 2000 juni 2001
Opdrachtgever: Agentschap van het Ministerie van LNV (Bureau Heffingen) te Assen.
Verantwoordelijke rol: interim hoofd financin (5 medewerkers).
Verantwoordelijk voor een bedrijfsvoeringsteam. Ontwikkelen en implementeren produktbegrotingen en verantwoordingen. Verbeteren van de onderlinge samenwerking en attitude van individuele medewerkers.

juni 2000 - oktober 2000
Opdrachtgever: gemeentesecretaris middelgrote Friese gemeente.
Verantwoordelijke rol: adviseur/consultant.
Opstellen rapport met constateringen en aanbevelingen ter verbetering van het ruimtelijk planproces incl. de voorbereiding en uitvoering van projecten. Afgesloten met een workshop voor de ca. 30 betrokken ambtenaren en presentatie aan het college van B&W.

oktober 1999 - mei 2000
Opdrachtgever: algemeen directeur Kunstencentrum Groningen .
Verantwoordelijke rol: interim hoofd financin en economie (5 medewerkers).

april 1999 - september 1999
Opdrachtgever: leiding notarismaatschap met drie vestigingen.
Verantwoordelijke rol: interim-kantoormanager.
Drie speerpunten, namelijk het opstellen van een ondernemingsplan, het voeren van het maatschaps-secretariaat en het ontwikkelen en implementeren van commercile tariefstructuur.

Opleiding interimmanager

Opleidingen:
De kleine PRINCE 2, zelfstudie, najaar 2011;
Workshop Veranderingen initiren en doorvoeren: BSN Nederland, oktober 2001;
Veranderingsmanagement Forum: Academie voor Ondernemerschap/RUG, najaar 2000;
Postdoctorale managementprogramma IM&O ('Interim-management en Organisatieverandering'): SIOO, november 1999 - april 2000;
Post-HBO opleiding Motiverend Management: Chr. Hogeschool Windesheim, 1997;
Opleiding Registeraccountant (tot en met Administratieve Organisatie): Nivra, september 1979 -
april 1990;
VWO, Fivelcollege, Delfzijl, 1973-1979.
Als registermanager (rm) ingeschreven in het IM-Register resp. als Accountingmanager/Controller (AC) ingeschreven in het Register AC. Lid van de Nederlandse Vereniging voor Interim Managers (NVIM).
Met veertien jaar KPMG Accountants als basis.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Onafhankelijk, eerlijk, degelijk, praktisch en pragmatisch. Met brede scope, analytisch, snel tot de kern van de zaak, procesmatig denker, inzicht in organisaties, financin en informatiestromen.

Sterk in onder meer strategische- en beleidsadvisering, zorg voor de planning- en control cyclus, betrouwbare en tijdige managementinformatie, informatiemanagement, klantgerichte communicatie en ondersteuning, afstemming met externe partijen (o.a. accountants). Maar ook in waardetoevoeging aan ondersteunende afdelingen door klantgerichte advisering en dienende attitude.
Veel aandacht voor balans tussen financieel-economische sturing en sturing op basis van inhoudelijke kwaliteit respectievelijk organisatorische randvoorwaarden (o.m. ontwikkeling arbeidsvoorwaarden, HRM-instrumentarium, ICT-infrastructuur, informatiebeleid en informatiesystemen).
Met zeer ruime ervaring in zowel het bedrijfsleven als binnen maatschappelijke ondernemingen zeer goed in verbinden van het goede uit beide sectoren.

Naast rollen als interim manager of als adviseur op het terrein van Finance & Control binnen verschillende organisaties verantwoordelijk geweest voor ICT, HRM, Facilities en Huisvesting.


 beschikbaar?