T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 Beschikbaarheid opvragen



Algemeen, HR of Project Manager

Algemeen, HR of Project Manager

Werkervaring interimmanager

ERVARING ALS WERKNEMER



1978-1980 Diverse scholen en schooltypen Nederland
Leraar Economie Leiding, Beheer en Organisatie, Maatschappijleer

• Tijdens studietijd invaldocent geweest op huishoudschool, havo en gymnasium

1980-1986 Stichtse Scholengemeenschap Utrecht
Respectievelijk Leraar Leiding, Beheer en Organisatie, Intern Organisatie Adviseur, Adjunct-Directeur Planning en Organisatie

• 300 medewerkers
• Directies en besturen geadviseerd over nieuwe organisatievorm, sociaal plan, PR-beleid in verband met fusie.
• Ontwikkeld en opgezet nieuwe Mode & Kleding Academie d.w.z. gezorgd voor opleidingsplan, nieuwe huisvesting, machinepark, docenten en studenten.


1986-1990 Mgr. Zwijsen Scholengemeenschap Oss
Algemeen Directeur

• 80 medewerkers, 650 leerlingen, omzet 5 miljoen
• Nogal ingeslapen organisatie grondig veranderd.
• Eigen vermogen vertwintigvoudigd.
• Absentie studenten teruggebracht tot vrijwel nihil
• Tegen trend in, school uitgebreid van 500 naar 650 studenten.
• Systematisch PR-beleid opgezet.
• Steunstichting terwille van commerciële activiteiten opgezet en succesvol geactiveerd.
• Met 7-tal directeuren fusie voorbereid van ROC ’s-Hertogenbosch.
• Na fusie:



1990-1992 ROC ’s-Hertogenbosch Den Bosch
Directeur Personeel

• 600 medewerkers
• Ontwikkeld en ingevoerd geautomatiseerd personeelsinformatiesysteem.
• Geïntroduceerd beoordelingssysteem hoger kader.
• Geautomatiseerd leerling absentiesysteem ontwikkeld.
• Nieuw roostersysteem ingevoerd.
• Modern sociaal beleid ontwikkeld en deels geïmplementeerd.

1992-1996 Verstandelijk Gehandicapten Zorg Boldershof Druten
Hoofd Personeel, Opleiding & Organisatie

• 1200 medewerkers
• Bestuur en Directie geadviseerd over nieuw organisatiemodel en af te leggen ontwikkelingstraject.
• 1400 Medewerkers verdeeld over de oorspronkelijke en twee nieuw gebouwde locaties.
• Project Bouw, Beheer en Inrichting mede gecoördineerd.
• Ruim 1200 medewerkers benoemd in nieuwe functies.
• Personeelsverdelingssysteem opgezet en geïmplementeerd.
• Ontwikkeld en verzorgd: trainingen van staf en kaderleden.
• Geïmplementeerd en gecoördineerd: Arbo- beleid.
• Loopbaantrajecten ontwikkeld en ingevoerd.
• Reorganisatie van management en stafstructuur ontwikkeld en begeleid.
• Na reorganisatie:

1996-1998 Verstandelijk Gehandicapten Zorg Boldershof Druten
Hoofd Beheer en Organisatie

• 1500 medewerkers, 750 bedden, omzet 80 miljoen
• Leiding gegeven aan Hoofd Personeelszaken, Hoofd Financiën, Hoofd Automatisering, Hoofd Opleidingen, Hoofd Facilitair en Controller.
• Gedecentraliseerd budgetsysteem ontwikkeld en opgezet.
• Nieuwbouwtraject aanbesteed en gecoördineerd.
• Geïnitieerd: geautomatiseerd, periodiek controle - uitgavensysteem.
• Ontwikkeld intern mobiliteitssysteem gekoppeld aan functioneringsgesprekken.
• Invoering 36 urige werkweek gecoördineerd.
• Bestuur geadviseerd over voorgenomen fusie met semimurale instelling.
• Sociaal Plan in verband met aanstaande fusie ontwikkeld en uitonderhandeld met vakbonden en ondernemingsraad




ERVARING ALS ZELFSTANDIG GEVESTIGD INTERIM MANAGER

1998 Stichting Primair Onderwijs Beneden Leeuwen
Organisatie Adviseur

• 250 medewerkers
• Besturen en directies geadviseerd over af te leggen fusietraject en rechtspositionele consequenties.

1998 Penitiaire Jeugd Inrichting Harreveld
Hoofd Personeel, Opleiding & Organisatie a.i.

• 350 medewerkers
• Communicatie en relatie van P&O, met management en overige diensten en afdelingen sterk verbeterd.
• Pakket maatregelen ontwikkeld en geïmplementeerd om hoog verloop tot aanvaardbaar niveau terug te brengen.
• Groot aantal hrm – procedures vereenvoudigd en met elkaar in samenhang gebracht en geïmplementeerd.

1998-1999 Penitiaire Jeugd Inrichting Harreveld
Directeur Beheer a.i.

• 350 medewerkers, omzet 32 miljoen
• Leiding geven aan Hoofd Personeel & Organisatie, Hoofd Financiën, Hoofd Informatie & Automatisering, Hoofd Facilitaire Dienstverlening.
• Conroll-functie geïntroduceerd en uitgevoerd respectievelijk laten uitvoeren.
• Samenwerking tussen de 4 afdelingen tot stand gebracht.
• Service en informatievoorziening van de afdelingen naar de interne organisatie en naar Bestuur en Directie versneld, vereenvoudigd en verbeterd.
• Budgetten gedecentraliseerd en bijpassende managementinformatie ontwikkeld en ingevoerd.
• Kwaliteitsmanagement geïntroduceerd en bijpassend managementinformatiesysteem ontwikkeld en ingevoerd.
• Projectgroep millennium problematiek aangestuurd.
• Begeleiding ziekteverzuim aangepakt en verbeterd.
• Bestuur en Directie geadviseerd over verloop van traject van verdere decentralisering.
• Als lid van managementteam constructieve bijdrage geleverd aan strategische beleidsvorming van de instelling.

1999-2001 Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Leidschendam
Hoofd Personeel en Organisatie a.i.

• 1200 medewerkers
• Ontwikkeld en (deels) geïmplementeerd eigentijds, aan strategisch beleid gekoppeld sociaal beleid.
• Fusietraject met RIAGG -s begeleid en met vakbonden en ondernemingsraad, Sociaal Plan uitonderhandeld.
• Project Millennium problematiek gecoördineerd.
• Geautomatiseerd HRM managementinformatiesysteem ontwikkeld.
• PO&O-dienst gedecentraliseerd en geschikt gemaakt voor integraal management.



2001-2002 TBS-Kliniek Venray
Adviseur Bedrijfsvoering a.i.

• 300 medewerkers, omzet 25 miljoen
• Vrij jong Hoofd PO&O, gecoacht in analytisch en strategisch denken en handelen.
• Proces van opstellen en waarderen van nieuwe functiebeschrijvingen gecoördineerd.
• Beoordelingssysteem op basis van competenties ontwikkeld en ingevoerd en daar software voor ontwikkeld en geïntroduceerd.
• In kader van competentiemanagement coachend leidinggeven ontwikkeld en getraind.
• Directie geadviseerd over verdere decentralisatie van verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
• Ontwikkeld en geïmplementeerd eigentijds, aan strategisch beleid gekoppeld sociaal beleid.
• Budgetsysteem ingevoerd en financieel monitor systeem ontwikkeld en geïmplementeerd.

2002-2003 ROC Den Haag
College Directeur a.i.

• 350 medewerkers, 2700 studenten, omzet 42 miljoen
• In collegiaal directieverband leiding gegeven aan lopende werkzaamheden.
• Geïmplementeerd nieuw curriculum in het college welzijn
• Ontwikkelden geïmplementeerd geautomatiseerde formatieplanning en plan van inzet.
• Decentralisering van verantwoordelijkheden en bevoegdheden van directieniveau naar coördinatorenniveau
• Beheerder van de portefeuille “bedrijfsvoering” binnen de collegiale driehoofdige directie.
• Mede ontwikkeld opleiding Sport & Bewegen
• Relatie verbeterd van het College met de Centrale Diensten en het College van Bestuur
• Ontwikkeld en geïntroduceerd geautomatiseerde systemen, zowel op organisatorisch (personeelsformatie) als onderwijsinhoudelijk niveau (Elektronische Leer omgeving)
• Nieuw afschrijvings- en investeringssysteem ontwikkeld.
• Administratieve organisatie gestroomlijnd en in het verlengde daarvan functies geherschikt.

2003-2005 TBS-Kliniek Venray
Hoofd Personeel & Organisatie a.i./ adviseur kwaliteitsmanagement

• 350 medewerkers, omzet 32 miljoen
• Kwaliteitssysteem gekoppeld aan Planning & Control-cyclus ontwikkeld en ingevoerd.
• Ontwikkeld en geïmplementeerd performance-management op basis van prestatie-indicatoren en resultaatvelden uit het INK en op basis daarvan bedrijfscockpit ontwikkeld.
• Ontwikkeld en geïmplementeerd opleidingsbeleid gekoppeld aan competentie- en performance-management.
• Verder invulling gegeven aan vastgesteld Sociaal Beleid.
• Onervaren P&O-afdeling gecoacht en vertrouwen terug gewonnen van management en medewerkers.
• Planning & Control Cyclus geautomatiseerd en daar managementinformatie systeem aan toegevoegd.

2004-2005 GGZE-Forensische Psychiatrie Eindhoven
HR Project Coördinator

• 400 medewerkers
• Interne projectgroep geadviseerd, die belast is met het invoeren van competentiemanagement.
• Ontwikkeld en geïmplementeerd geautomatiseerde programma’s, die het systeem van jaargesprekken, beoordelingsgesprekken en competentiemanagement ondersteunen.
• Ontwikkeld en geïmplementeerd geautomatiseerde systemen die de beoordeling van performance en prestatie-indicatoren ondersteunen.






2005 Forensische Polikliniek Venlo
Projectleider

• 22 medewerkers, omzet 2,5 miljoen
• Opgezet en ontwikkeld administratie voor patiëntenlogistiek, medewerkerperformance en zorgverzekeraar-verantwoording en de daarvoor benodigde software ontwikkeld.

2006 TBS Kliniek Rotterdam
Project Manager

• 400 medewerkers
• Coördineren van projectgroepen die zijn belast met het invoeren van competentiemanagement.
• Ontwikkelen en implementeren van software voor het voeren van selectie-, proeftijdbeoordeling-, functionerings-, en beoordelings-gesprekken, meten van en informeren over prestatie-indicatoren en genereren van managementinformatie.

2006-2007 Internationaal Media Bedrijf Lisse
Project Coördinator

• 1000 medewerkers
• Gecoördineerd projectgroep die belast was met het invoeren van performance en competentie-management in 24 landen,
• Ontwikkeld en geïmplementeerd software voor het voeren van plan-, development-, performance & evaluation-interviews, ontleend en gekoppeld aan SAP-hrm,
• Ontwikkeld en geïmplementeerd software voor training & education control, application control.,
• Managementinfo cockpit ontwikkeld, gekoppeld aan de Planning&Controll-cyclus, voor benchmarking van performance-indicatoren en evaluation-scores voor 24 landen, 180 departments, 380 jobs en 1000 employees.

2007 ROC Amsterdam Airport Hoofddorp
College Directeur a.i.

• 230 medewerkers, 1700 studenten, budget 45 miljoen
• Beheerd de portefeuille bedrijfsvoering en planning & control binnen de collegiale tweehoofdige directie.
• Beheerd de portefeuille Vliegtuigtechniek en International Business.
• Automatisering van Planning & Control systeem aanzienlijk verbeterd en procedures vereenvoudigd.
• Waargenomen vacature opleidingsmanagement Vliegtuigtechniek.
• Opgezet nieuw curriculum in verband met het verkrijgen van Europese herkenning van de diploma’s.
• Geïmplementeerd nieuw leerlingenregistratiesysteem in de strijd “aanval op de uitval”
• Verbeterd regelgeving in verband met uitval van de lessen.
• Verbeterd systematiek van maken Plan van Inzet en daaraan gekoppelde jaartaakbrieven.
• Relatie met belangrijkste stageverlener: KLM verbeterd.
• Audits van Inspectie van Onderwijs en Inspectie van Verkeer en Waterstaat gecoördineerd
• Samen met Koninklijke Luchtmacht en Lufthansa, nieuwe verkorte vliegtuigmonteursopleiding opgezet.




2007 HRM Advies Bureau Rijswijk
Senior Adviseur Werving & Search
Uitvoeren en aquireren W&S opdrachten o.a. Hoofd P&O in Gezondheidszorg

2007-2008 Gehandicapten Zorg Renen
Sector Directeur HRM a.i.

• 600 medewerkers
• Ontwikkeld managementinformatiesysteem inclusief managementdasboard.
• Ontwikkeld formatieplanninginstrument, gekoppeld aan ZZP-financiering voor managers
• Roosterproblematiek, gekoppeld aan arbeidstijdwet opgelost
• Bijgedragen aan HKZ-certificering
• Geautomatiseerd jaargesprekken systeem ontwikkeld
• Decentralisatie van de personeelsadministratie begeleid
• Geadviseerd over nieuwe gedecentraliseerde organisatiestructuur en de benodigde financiering ervan doorgerekend.

2008-2010 GGZ instelling ‘s-Hertogenbosch
Social Controller a.i.

• 1700 medewerkers, omzet 100 miljoen
• Met Raad van Bestuur, Financial Controller en Quality Controller lid van Strategische Staf
• Namens Raad van Bestuur werkgeversfunctie uitgevoerd en verantwoordelijk voor monitoren van de loonsom (75.000.000).
• Nieuw personeelsbeleid geformuleerd, geïmplementeerd en gecoördineerd d.w.z. een integraal personeelsbeleid waarbinnen competentiemanagement, performancemanagement, management development, prestatiebeloning, functiedifferentiatie, employability, flexibele contracten, nieuw leerhuis en functiehuis, kortom alles wat nodig is om snel en adequaat op nieuwe markt-ontwikkelingen te reageren, zijn geïntegreerd tot een samenhangend transparant en concreet geheel.
• Plannings- en management-informatiesystemen ontwikkeld om door te rekenen of plannen betaalbaar en realistisch zijn en om tussentijds te monitoren of bijstelling nodig is en achteraf te controleren of de beoogde resultaten binnen de gestelde (budgetaire) voorwaarden zijn gehaald.
• Als lid van de projectgroep DBC-, ZZP- en WMO-financiering, systeem ontwikkeld om de inkomsten per afdeling te bepalen en daar de (formatieve) uitgaven op aan te passen.
• Door Raad van Bestuur, Directie en Ondernemingsraad goedgekeurde notitie over “het nieuwe werken” en de toepassing ervan binnen de organisatie, geformuleerd

2011 Installatie bedrijf Ewijk
Projectmanager
• Vereenvoudigen en automatiseren van logistieke, financiële en voorraad administratie en herbeschrijven van de gerelateerde functiebeschrijvingen en taakverdelingen,

Opleiding interimmanager

OPLEIDING
• HBS B Canisius College NIJMEGEN
• ECONOMIE (kandidaats) Katholieke Universiteit Brabant TILBURG
• POLITICOLOGIE(doctoraal) Katholieke universiteit Nijmegen NIJMEGEN
• ECONOMIE (1\'graads bevoegd) Katholieke universiteit Nijmegen NIJMEGEN
• MAATSCH.LEER (1\'graads bevoegd) Katholieke universiteit Nijmegen NIJMEGEN
• EXCEL(expert) Tailor IT TILBURG
• SAP (finance, control, hrm) Finance Insight EINDHOVEN

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

TYPERING: ALS MENS EN MANAGER, IEMAND DIE:


• een ervaren veranderingsdeskundige is op strategische niveau.
• oog heeft voor relevante regionale en maatschappelijke ontwikkelingen en kansen.
• beschikt over een goed ontwikkeld analytisch en probleemoplossend vermogen.
• professioneel, resultaatgericht en creatief opereert.
• vanuit een duidelijk concept met overtuiging weet te besluiten.
• betrokkenheid paart aan integriteit
• zich bewust is van de impact, die veranderingen op medewerkers kan hebben.
• en dus ook stuurt op draagvlak, processen, cultuur- en attitudeverandering.
• aanwezig en beschikbaar is, ook en vooral op kritieke momenten.
• weliswaar oog heeft voor individu en detail,
• maar sturend op hoofdlijnen, gekoppeld en bijdragend aan de missie van instelling of bedrijf.
• representatief, een goed belangenbehartiger en netwerker is, met een goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen,
• veel onderhandelingservaring heeft met o.m. ondernemingsraden en vakbonden.
• als leidinggevende kan delegeren en het daarmee samenhangend vertrouwen kan schenken.
• behalve manager ook leider is en durft te zijn en weet te inspireren, te binden en weerstand te overwinnen,
• als leidinggevende kan monitoren en daarmee tegelijkertijd blijk geeft betrokken te zijn.
• bij voorkeur met humor en relativerend, maar waar nodig ook stevig kan optreden.
• in staat is om zich snel in nieuwe materie in te werken.
• in staat is om zich snel in nieuwe bedrijfscultuur thuis te voelen.
• van huis uit docent is en complexe zaken, ook voor grote groepen, duidelijk weet uit en uiteen te leggen.
• zich in de loop van de jaren heeft ontwikkeld tot projectdeskundige voor wat betreft (imple-mentatie) van organisatiesoftware en bruikbare office-applicaties.
• zich heeft ontwikkeld tot een specialist in bedrijfsvoering, performance verbetering, ontwerper en uitvoerder van planning & control systemen.
• van huis uit generalist is en zich mede heeft ontwikkeld tot specialist in het analyseren en oplossen van personele, financiële, bedrijfseconomische en organisatorische vraagstukken


Talenkennis interimmanager

Nederlands: moedertaal
Engels: goed
Duits, Frans, Spaans: redelijk

Overig

excel-expert

 Beschikbaarheid opvragen