T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?manager

manager

Werkervaring interimmanager

1994-heden Verschillende opdrachten als zelfstandig interim manager:
febr. - juli 2004 Adviseur Horeca exploitatie Inge bv.

opstellen bedrijfsplan ter exploitatie van de kantine van het Cultureel Educatief Centrum in Amsterdam Zuidoost, inclusief gedetailleerde kostenberekeningen.

juli - okt 2002 Teamleider invoering BTW-compensatiefonds (BCF) gemeente Den Haag, Dienst Stadsontwikkeling (DSO).

Voorbereidende analyse van begroting en administratie van DSO, in samenhang met de lopende implementatie van een nieuw ERP-systeem. Opstellen schematische samenvatting van kriteria ter beoordeling van de gevolgen van de invoering van het BCF voor de samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen, waar de DSO onderdeel van uit maakt.

jan - feb 2002 Adviseur gemeente Amersfoort.

Analyseren van de informatiebehoefte betreffende het Verkeer- en vervoerplan van de gemeente, alsmede van de financiering en de stand van de Reserve Stedelijke Voorzieningen.

juli - dec. 2001 Hoofd bedrijfsbureau van de hoofdafdeling Watersystemen (WS) van het RIZA in Lelystad.

Ontwerpen en implementeren van een geautomatiseerd financieel rapportagesysteem, op basis van de bestaande administratie. Hoewel ontworpen voor de hoofdafdeling WS, is het systeem zonder verdere aanpassingen direct toepasbaar voor verslaglegging t.b.v. de andere drie hoofdafdelingen, alsmede voor de verslaglegging op directieniveau.
Opstellen van een plan, tot verbetering van het financieel beheer van de hoofdafdeling WS


aug. 2000-juli 2001 Hoofd Bureau Financieel Beheer Zijlweg (uitgeplaatst bureau van de afdeling Fin. Ec. Zaken t.b.v. de afdeling Beheer & Uitvoering van de Provincie Noord Holland).

De afdeling Beheer & Uitvoering houdt zich voornamelijk bezig met nieuwbouw en onderhoud van wegen, vaarwegen, kunstwerken en groenvoorzieningen in de provincie Noord - Holland.
De afdeling heeft ca. 400 medewerkers. Realisatie nieuwbouw ca. fl. 30 miljoen per jaar, realisatie onderhoud en beheer ca. fl. 70 miljoen per jaar.

Resultaat:
· Verbetering van planning & control, de communicatie tussen financiën en techniek en het verbetering van (het gebruik van) de beschikbare tools.
· Terugdringen van het ziekteverzuim van ca. 27% tot ca. 4%.
· Inhalen administratieve achterstanden en schonen administratie.
Tijdens deze opdracht is tevens de implementatie van SAP begeleid voor het bureau Financieel Beheer en de afdeling Beheer & Uitvoering

Juli - sept. 2000 Adviseur DSW bedrijven te Nunspeet.

De DSW bedrijven te Nunspeet bieden aan ca. 1000 lichamelijk en geestelijk gehandicapten de mogelijkheid deel te nemen aan het arbeidsproces.
Door een veranderde wetgeving, zal de aanmelding van het aantal gehandicapten afnemen, maar de zwaarte van de handicaps toenemen.
Onderzocht wordt in hoeverre de DSW bedrijven het beleid moeten bijstellen, teneinde in de toekomst zo goed mogelijk in te spelen op de beperkingen en de nieuwe mogelijkheden van de gewijzigde wetgeving.
Het onderzoek wordt door mij ondersteund door middel van cijfermatige analyses op dit gebied.

Juli - sept. 2000 Adviseur Stadsdeel Amsterdam ZO.

Advisering van het Stadsdeelbestuur van Amsterdam Zuidoost, betreffende de inrichting van de begroting van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (sociaal raadslieden, schuldhulpverlening, ouderenwerk) teneinde te komen tot een doeltreffende en eenvoudig te controleren budgetsubsidiering van deze stichting.

Jan. - maart 2000 Adviseur GVB Amsterdam, afdeling Techniek en Projectontwikkeling (T&P).

Inrichten bedrijfsbureau van de zojuist opgerichte afdeling T&P.
In het kader van de algemene reorganisatie van het GVB zijn alle projectmanagers van de verschillende bedrijven (behalve het trambedrijf) ondergebracht in één afdeling T&P.
De bedrijfsorganisatie van deze afdeling (groeiend van 30 naar ca. 50 personeelsleden) moet nog in zijn geheel worden ontwikkeld.

Plan op hoofdlijnen opgesteld ten behoeve van de bedrijfsvoering, structuur informatievoorziening, planning en multiprojectmanagement (incl. voorstellen ten behoeve van automatisering op dat gebied).


1999/2000 Adviseur Cosmetic Industries Bergen op Zoom.

Opstellen bedrijfsplan en financieringsplan ten behoeve van uitbreiding productie van haarcosmeticaproducten.
Begeleiding van de ontwikkeling en realisatie nieuwbouw en inrichting van de productielijnen.

1997 - 1999 Controller / Hoofd bedrijfsbureau van de sector Maatschapplijke Ontwikkeling (Welzijn en Onderwijs) van het stadsdeel Amsterdam ZO.

Oprichten van het bedrijfsbureau van de sector (reorganisatie bestaande uit samenvoegen van twee bestaande afdelingen, ontwikkelen taakstelling van de nieuwe afdeling en functietyperingen van de medewerkers, plaatsen cq. afvloeiing medewerkers, werving en selectie nieuwe medewerkers, overleg met de OR)

Ontwerp en implementatie van verschillende instrumenten ten behoeve van een verbetering van de bedrijfsvoering op het gebied van planning, beheer en organisatie.

Uitvoeren van de bestuurlijke ontvlechting van de afdeling Onderwijs, voor wat betreft de financiële aspecten (begroting, rekening en administratie).

In teamverband: reorganisatie van de sector van een beheers- en taakgerichte organisatie (welzijn, onderwijs) naar een functionele organisatie (beleid van beide afdelingen samengevoegd naast de uitvoering van dat beleid).

Creëren van een nieuwe financiële basis van de sector in het algemeen, inhalen van substantiële administratieve achterstanden.

1996 - 1997 Hoofd bedrijfsbureau van de sector Welzijn en Onderwijs stadsdeel Amsterdam Noord.
Herstruktureren van het bestaande bedrijfsbureau (taakstelling en personele bezetting).
Opstellen integrale capaciteitsplanning t.b.v. de gehele sector.
Implementeren van geautomatiseerde subsidie-administratie.

Softwareontwikkeling (voor eigen rekening en risico).
Ontwikkelen en in de markt zetten van het computerprogramma ƒipcon® (ƒinancial planning & control): opstellen van een kostenbegroting van een organisatie en controle van de budgetrealistie, managementinformatie.

1995 - 1996 Coördinator projectbureau (i.o.) van de Dienst Volkshuisvesting van de Gemeente Utrecht.
Inventariseren en stroomlijnen beschikbare projectgegevens.
Implementatie nieuwe organisatie en informatiestructuur.
Structureren werkzaamheden projectbureau.
Projectleiding van enkele woningbouwprojecten.

1993 - 1994 Hoofd Financiële zaken a.i. bij de Directie Projectmanagement van de Rijksgebouwendienst in Den Haag.
Onderzoek naar het functioneren van de afdeling op zichzelf en in interactie met de projectmanagers, met name op het gebied van toepassing en hand-having van regelgeving. Werkwijze van de afdeling gecorrigeerd waar nodig.


OVERIGE BEDRIJFSERVARING:

1989 - 1993: Plaatsvervangend EID (Eerstaanwezend Ingenieur Directeur) Bedrijfsvoering van de Regionale Directie Zuid-Holland van de DGWT (Dienst Gebouwen Werken en Terreinen) van het Ministerie van Defensie.

Aantal personeelsleden ca. 220.
Omzet ca. ƒ 175.000.000,=.

Verantwoordelijk voor personele zaken, informatie, organisatie, financiën, aanschaffingen, en huisvesting. Leiding geveng aan de afdelingen controlling, administratie, personeelszaken, militaire zaken, ruimtelijke ordening, beheer en onderhoud.

Enkele speciale onderwerpen:
Deelname aan commissies in het kader van de reorganisatie van DGW&T.
Leiden van een werkgroep bij het opstellen en uitvoeren van een plan tot het samenvoegen van twee dienstkringen.
Ontwerp van een meerjarenplanningssysteem ten behoeve van het onderhoud van onroerend goed.
Ontwerpen van een analysemethode van de jaarverslagen, ten behoeve van een direkte toepassing bij de verbetering van de bedrijfsvoering

1988 - 1989: Plaatsvervangend directeur en hoofd van het Bedrijfsbureau van gemeentewerken (openbare werken en nutsbedrijven) te Heemstede.

Aantal Personeelsleden gemeentewerken ca. 120
Omzet ca. ƒ 42.000.000,=.

Oprichten en vormgeven van het bedrijfsbureau.
Automatiseren van de vervaardiging van de begroting van gemeentewerken. (Tijdsduur opstellen begroting van ca. 9 maanden naar ca. 3 weken.)
Ontwerp van een nieuw tarievenschema voor de electriciteitsdistributie.
Versterken van de kredietbewaking door het automatiseren van de controle van ca. 1600 grootboekrekeningen met hun relevante combinaties.
Opzetten geautomatiseerde planning van projecten en personeel.
Structurele bezuinigingen van ca. 10% van het totale budget van openbare werken door wijziging van de financiering van goederen en projecten.

1979 - 1988: Projectleider bij raadgevend ingenieursbureau Aronsohn Rotterdam.
Vervaardigen van het hoofdontwerp van de constructie van grote civiele projecten en leiding geven aan een variërend team van constructeurs en tekenaars bij de detaillering. Advisering en controle tijdens de uitvoering.

Speciale projecten:
Stadhuis Lelystad.
Hoofdkantoor NMB in Amsterdam Z-O. (Ontwerp bekroond met een prijs van de Betonvereniging).
Gevangenis in Sittard.
Enkele omvangrijke schadegevallen.

1977 - 1979: Wetenschappelijk medewerker bij de staalgroep van het IBBC - TNO te Rijswijk.

Onderzoek naar het gedrag van statisch onbepaalde staal-betonliggers en kolommen met hoge wapeningspercentages.
Automatiseren van de uitwerking van beproevingsresultaten.Opleiding interimmanager

1968 - 1973 : HTS Bouwkunde te Arnhem
1973 - 1977 : TH Bouwkunde te Eindhoven
1985 - 1989 : Erasmus Universiteit te Rotterdam
(studierichting bedrijfseconomie, P-diploma in 1987)Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

analytisch, communicatief, coachend leidinggeven.

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Duits, Engels

Overig

Voorkeur gaat uit naar opdrachten op financieel / bedrijfsorganisatorisch gebied, met een link naar automatisering.
Daarnaast houdt ik de ontwikkeling van regelgeving bij op het gebied van de gemeentelijke comptabiliteit.
Verder bestudeer ik de Italiaanse taal, kunst en geschiedenis en heb ik mijn huis op verschillende plaatsen verbouwd.
Stijldansen is mijn grote hobby. Promotie naar de hoogste groep wedstrijddansers van Nederland staat voor de deur.

 beschikbaar?