T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?interim manager GGZ ziekenhuizen revalidatie ouderenzorg jeu

interim manager GGZ ziekenhuizen revalidatie ouderenzorg jeu

Werkervaring interimmanager

Oktober 2017 tot mei 2018
Interim manager poliklinieken cardiologie en longgeneeskunde Amstelland Ziekenhuis
Opdracht
• Kosten reductie
• Aanpakken onrust en ontevredenheid van de medewerkers en specialisten
• Verbeteren van de kwaliteit van de spreekurenvoorbereiding en –ondersteuning
• Wachttijd reductie


Oktober 2016 tot april 2017
Interim unithoofd neurologische aandoeningen
Tolbrug specialistische revalidatie, Jeroen Bosch Ziekenhuis
Opdracht
• Ontwikkelen van de taakvolwassenheid van de unit
• Optimaliseren van zorglogistiek en capaciteitsmanagement
• De unit JCI-proof inrichten

September 2015 tot april 2016
Interim projectleider kwaliteit en veiligheid Maasveld e.a. verpleeghuizen van Laurens
Opdracht
• Ondersteunen en coachen van de medewerkers en locatiemanagers bij het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid

Augustus 2014 tot februari 2015
Interim directeur Jeugdzorgorganisatie Lindenhout
Opdracht
• Leidinggeven aan en coachen van managers en hulpverleners en samen met hen realiseren van de begrote resultaten 2014 op het gebied van kindveiligheid, kwaliteit en financiën
• Opstellen van de begroting 2015 met nieuwe kostenreductieplannen

Januari 2014 tot augustus 2014
Interim manager bedrijfsvoering en kindveiligheid Jeugdzorgorganisatie Lindenhout
Opdracht
• Inrichten van de organisatie voor de transitie van provinciale naar gemeentelijke financiering
• Kindveiligheid verbeteren (dreiging verscherpt toezicht door Inspectie Jeugdzorg)

November 2013 tot februari 2014
Onderzoek en advies verbeteren therapieplanning Revalidatiecentrum De Hoogstraat

Oktober 2013 tot heden
Coachopdrachten managers en medewerkers

September 2012 tot mei 2013
Interim directeur zorgbedrijf PsyQ
Ambulant GGZ zorgbedrijf, onderdeel van de Parnassia Groep (PG), omzet ca. 90 miljoen. Verantwoordelijk voor zorginhoud en bedrijfsvoering, leidinggeven aan 20 managementteams.
Opdracht
• Negatief omzetresultaat ombuigen (-18%)
• Leiding project NZA naar DBC financiering
• Ontwikkelen van directie, management en medewerkers op het gebied van het sturen op financiële en zorginhoudelijke prestatie-indicatoren

Augustus 2011 tot mei 2012
Interim divisiemanager divisie volwassenen Revalidatiecentrum De Hoogstraat Utrecht
Integraal verantwoordelijk voor zorginhoud en bedrijfsvoering, leidinggeven aan 6 teammanagers, 12 revalidatieartsen en opnamecoördinatoren.
Opdracht
• Ontwikkelen en implementeren Besturing & Control Cyclus
• Structureren opnamefunctie en opnamebeleid
• Negatief bedbezettingsresultaat ombuigen
• Bijdrage leveren aan het middenkader ontwikkeltraject

November 2010 tot 15 april 2011
Interim hoofd polikliniek longziekten Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen
Opdracht
• Aansturen medewerkers poli longziekten.
• Optimaliseren processen binnen poli met minder fouten als resultaat.
• Communicatie en omgang met specialisten verbeteren.
• Bejegening patiënten verbeteren aan de hand van de patiëntprofielen en patiëntwaarden.
• Onderlinge samenwerking verbeteren.

Januari 2010 tot juli 2010
Interim directeur zorgbedrijf Bavo Europoort.
GGZ ketenzorgbedrijf, onderdeel van de Parnassia Bavo Groep (PBG), omzet 82 miljoen euro, 1.350 medewerkers. Samen met directeur zorg, psychiater, verantwoordelijk voor zorginhoud en bedrijfsvoering, leidinggeven aan 6 duale managementteams van de zorglijnen, de staf en het management van het facilitair bedrijf.
Opdracht
• Implementeren van de PBG besturing & control cyclus
• Managers en teamleiders opleiden, coachen en aansturen in het werken volgens de besturing & control cyclus en het realiseren van de financiële en zorginhoudelijke doelstellingen.
• Managers en teamleiders opleiden in productiesturing binnen de verschillende financieringsstromen: Zorgverzekeringswet, AWBZ, gemeentelijke en justitiële financiering.
• Negatief exploitatieresultaat ombuigen (-5%).

Mei 2009 tot november 2009
Interim directeur zorgbedrijf PsyQ
Ambulant GGZ zorgbedrijf, onderdeel van de Parnassia Bavo Groep (PBG), 5 regio’s, omzet ca. 95 miljoen. Verantwoordelijk voor zorginhoud en bedrijfsvoering, leidinggeven aan regiomanagers.
Opdracht
• Reorganisatieaanvraag met personeelsreductie voorbereiden en indienen bij de OR voor PsyQ Alkmaar.
• Uitvoeren van de personeelsreductie PsyQ Alkmaar.
• Invoeren van het PsyQ concept in de regio PsyQ Alkmaar.
• Realiseren van de bedrijfsmatige (productie, kosten) doelstelling van de 5 regio’s.

Mei 2008 tot mei 2009
Interim regiomanager PsyQ, regio Haaglanden
Ambulant GGZ zorgbedrijf, onderdeel van de Parnassia Bavo groep, 7 locaties, ca. 600 medewerkers aangestuurd door 9 duale managementteams (manager zorg en manager bedrijfsvoering), omzet ca. 48 mio. De regiomanager ontvangt leiding van directeur zorg en directeur bedrijfsvoering en is integraal verantwoordelijk voor de zorginhoud en bedrijfsvoering.
Opdracht:
• Invulling geven aan de nieuwe functie van regiomanager PsyQ Haaglanden.
• Leiding geven aan het management in de regio (9 managementteams)
• Projectleider internet behandeling “boulimia de baas” en “binge eating”.

Juni 2007 tot maart 2008
Interim zorgmanager snijdend & acuut en poliklinieken Alysis zorggroep locatie Ziekenhuis Zevenaar
Opdracht:
• Samen met betreffende specialist managers verantwoordelijk voor de afdelingen orthopedie/chirurgie, SEH, IC/CCU/ cardiologie en poliklinieken.
• Realiseren van de bedrijfsplannen voor chirurgie en orthopedie.
• Realiseren van business case poli kaakchirurgie locatie Ziekenhuis Zevenaar.
• Projectleider van het project “Zevenaar Intensive Care (IC) level 1”
• Verbeteren patiëntenlogistiek en bedbezetting.
• Projectleider implementatie nieuw IC registratiesysteem.

Mei 2007 tot oktober 2007
Interim hoofd poli Kindergeneeskunde Alysis zorggroep locatie Rijnstate Ziekenhuis Arnhem
Opdracht:
• Leidinggevende van de medewerkers van de poli kindergeneeskunde.
• Artsenprogramma’s 6 maanden vooruit in afsprakensysteem ingevoerd hebben. In de huidige situatie kunnen ouders aan de balie geen vervolgafspraak plannen voor hun kind; de artsenprogramma’s zijn slechts 2 maanden vooruit bekend.
• Verminderen aantal fouten bij maken van afspraken.

Januari 2007 tot juni 2007
Interim hoofd poli Speciële Chirurgie Alysis zorggroep locatie Rijnstate Ziekenhuis Arnhem
Opdracht:
• Direct leidinggeven aan de medewerkers van de poliklinieken kaakchirurgie, bijzonder tandheelkunde en plastische chirurgie.
• Verbeteren afstemmen vakantieplanning en roostering van artsen en medewerkers.
• Invoeren nieuw afsprakenplansysteem.
• Verbeteren werkprocessen zoals prothesereeksenplanning kaakchirurgie en bijzonder tandheelkunde en financiële afhandeling/aanvragen machtigingen bijzondere tandheelkunde.

Juni 2004 tot februari 2006
Hoofd diagnostiek Viataal Sint-Michielsgestel
Integraal verantwoordelijk voor het functioneren van het Viataal Audiologisch Centrum en direct leidinggeven aan 30 professionals (audiologen, psychologen, orthopedagogen, logopedisten, spraaktaalpathologen, linguïsten, officemanagers en planners).
Opdracht:
• Opzetten van een nieuwe locatie van het Viataal Audiologisch Centrum binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ).

Februari 2003 tot juni 2004
Manager zorgeenheden Stichting Hans Berger Kliniek Breda

Augustus 1996 tot februari 2003
Teammanager revalidatiecentrum De Hoogstraat Utrecht

Juli 1993 tot januari 1996
Marketing manager Nederland, België en Duitsland Celtona BV (papierwarenfabriek) te Cuijk

Juni 1991 tot juli 1993
Productgroup manager Celtona BV te Cuijk

Opleiding interimmanager

OPLEIDINGEN
Middelbare School VWO Elshofcollege te Nijmegen
1978 – 1984

Vervolgopleidingen HEAO Arnhem
1984 – 1987
Afstudeerrichting: bedrijfseconomie

Katholieke Universiteit Brabant
Bedrijfseconomie
1987 – 1991

Academie voor Psychodynamica
2017 – 2020

 beschikbaar?