T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Interim manager ziekenhuizen, ggz, revalidatie, ouderenzorg,

Interim manager ziekenhuizen, ggz, revalidatie, ouderenzorg,

Werkervaring interimmanager

Oktober 2021 tot mei 2022
Interim manager afdeling radiologie Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis
Opdracht
Verbeteren van de personele planning. Verbeteren van de samenwerking van de teamleiders; 6 jaar na de fusie indentificeren teamleiders zich nog sterk met de oude organisaties en is sprake van een vertrouwenscrisis.
Resultaat
Teamleiders en laboranten voelen zich het ETZ radiologie team en werken allen locatieoverstijgend. Verbeterd rendement en tevredenheid laboranten door invoering van operationele en tactische capaciteitssturing.

September 2020 tot augustus 2021
Interim manager ziekenhuis- en poliklinische apotheek Rode Kruis Ziekenhuis
Opdracht
Herstellen van verstoorde werkrelaties tussen apothekers en ziekenhuisapotheek- en poliklinische apotheekteams
Resultaat
Goed functionerende en samenwerkende apothekers en apotheekteams

September 2018 tot december 2019
Interim manager zorglogistiek Koninklijke Visio
Opdracht
Verbeteren van de wachttijden en productiviteit door het verbeteren en harmoniseren van plannings- en cliëntprocessen

Resultaat
• Verbeterde en geharmoniseerde processen. Medewerkers en managers werken met de ontwikkelde zorglogistieke instrumenten (o.a. zorgpaden voor diagnostiek, medewerkersdashboard met wachtlijsten, wachttijden en productiviteit, structuuragenda’s voor professionals, operationele planoverleggen en spelregels voor planners en professionals)
• In regio West en Zuid: de wachttijd teruggebracht van 6 maanden naar 1 maand
• Verbeterde productiviteit

Oktober 2017 tot mei 2018
Interim manager poliklinieken cardiologie en longgeneeskunde Amstelland Ziekenhuis
Opdracht
• Kosten reductie en productie verbetering
• Aanpakken onrust en ontevredenheid van de medewerkers en specialisten
• Verbeteren van de kwaliteit van de spreekurenvoorbereiding en –ondersteuning
• Wachttijd reductie
Resultaat
• 15% personeelskostenreductie en productie op orde
• Verbeterde processen en medewerkers en artsen werken aan de hand van nieuw ontwikkelde dienstenschema’s en werkinstructies
• Planhorizon specialisten verruimd van 2 naar 9 maanden door invoering afwezigheidsplanning
• Wachttijd voldoet aan de norm
• Specialisten en medewerkers zijn tevreden

Oktober 2016 tot april 2017
Interim unithoofd neurologische aandoeningen
Tolbrug specialistische revalidatie, Jeroen Bosch Ziekenhuis
Opdracht
• Ontwikkelen van de taakvolwassenheid van de unit
• Optimaliseren van zorglogistiek en capaciteitsmanagement
• De unit JCI-proof inrichten
Resultaat
• Medewerkers accepteren en werken volgens de JBZ protocollen
• Verbeterde kwaliteit van de therapieplanning
• De unit voldoet aan de JCI normen (Tolbrug is in maart 2017 JCI geaccrediteerd)

September 2015 tot april 2016
Interim projectleider kwaliteit en veiligheid Maasveld e.a. verpleeghuizen van Laurens
Opdracht
• Ondersteunen en coachen van de medewerkers en locatiemanagers bij het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid
Resultaat
• Medewerkers en managers werken systematisch aan het op peil houden en indien nodig verbeteren van de kwaliteit en veiligheid
• IGZ rapporteert in maart 2016 dat Laurens systematisch stuurt op kwaliteit en veiligheid en dat verbeteringen gerealiseerd zijn
• Adviesrapport voor directie voor het verder verbeteren en borgen van de kwaliteit

Augustus 2014 tot februari 2015
Interim directeur Jeugdzorgorganisatie Lindenhout
Opdracht
• Leidinggeven aan en coachen van managers en hulpverleners en samen met hen realiseren van de begrote resultaten 2014 op het gebied van kindveiligheid, kwaliteit en financiën
• Opstellen van de begroting 2015 met nieuwe kostenreductieplannen

Resultaat
• Doelstellingen 2014 zijn gerealiseerd
• Kostenreductieplannen 2015 zijn in uitvoering

Januari 2014 tot augustus 2014
Interim manager bedrijfsvoering en kindveiligheid Jeugdzorgorganisatie Lindenhout
Opdracht
• Inrichten van de organisatie voor de transitie van provinciale naar gemeentelijke financiering
• Kindveiligheid verbeteren (dreiging verscherpt toezicht door Inspectie Jeugdzorg)
Resultaat
• HKZ en Inspectie Jeugdzorg stellen vast dat Lindenhout de veiligheid goed georganiseerd heeft en dat kindveiligheid een geïntegreerd onderdeel is van de dagelijkse werkzaamheden van de hulpverleners.
• Organisatie is gereed voor transitie en transformatie: het assortiment is beschreven, offerteproces voor gemeentelijke inkoop is ontworpen en offertes zijn tijdig ingediend; business intelligence tool is gereed en hulpverleners en managers weten ermee te werken; kostenbesparingsplannen zijn gereed en in uitvoering

November 2013 tot februari 2014
Onderzoek en advies verbeteren therapieplanning Revalidatiecentrum De Hoogstraat
Resultaat
Onderzoeksrapport met:
• Bevindingen van het onderzoek naar de therapieplanning en revalidantenlogistiek bij meerdere revalidatiecentra
• Analyse van de bevindingen aan de hand van het capaciteitsmanagement model van Dr. E.W. Hans, Professor Operations Management in Healthcare, Universiteit Twente
• Advies voor verbetering van het besturingsmodel en de aansturing, de kennisontwikkeling en de processen (capaciteitstoewijzing en spelregels)

Oktober 2013 tot februari 2014
Coachopdracht managers GGZ


September 2012 tot mei 2013
Interim directeur zorgbedrijf PsyQ
Ambulant GGZ zorgbedrijf, onderdeel van de Parnassia Groep (PG), omzet ca. 90 miljoen. Verantwoordelijk voor zorginhoud en bedrijfsvoering, leidinggeven aan 20 managementteams.
Opdracht
• Negatief omzetresultaat ombuigen (-18%)
• Leiding project NZA naar DBC financiering
• Ontwikkelen van directie, management en medewerkers op het gebied van het sturen op financiële en zorginhoudelijke prestatie-indicatoren
Resultaten
• Positief omzetresultaat januari t/m maart 2013 van 2%
• Directie, managers en medewerkers werken volgens de ingevoerde planning & control cyclus

Augustus 2011 tot mei 2012
Interim divisiemanager divisie volwassenen Revalidatiecentrum De Hoogstraat Utrecht
Integraal verantwoordelijk voor zorginhoud en bedrijfsvoering, leidinggeven aan 6 teammanagers, 12 revalidatieartsen en opnamecoördinatoren.
Opdracht
• Ontwikkelen en implementeren Besturing & Control Cyclus
• Structureren opnamefunctie en opnamebeleid
• Negatief bedbezettingsresultaat ombuigen
• Bijdrage leveren aan het middenkader ontwikkeltraject
Resultaten
• Besturing & Control Cyclus ingevoerd in totale organisatie.
• Adequate managementinformatie ontwikkeld.
• Opnameprotocollen beschreven en ingevoerd.
• 2011 is afgesloten met een positief bedbezettings- en exploitatieresultaat. Het bedbezettingsresultaat tot mei 2012 is positief.

November 2010 tot 15 april 2011
Interim hoofd polikliniek longziekten Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen
Opdracht
• Aansturen medewerkers poli longziekten.
• Optimaliseren processen binnen poli met minder fouten als resultaat.
• Communicatie en omgang met specialisten verbeteren.
• Bejegening patiënten verbeteren aan de hand van de patiëntprofielen en patiëntwaarden.
• Onderlinge samenwerking verbeteren.
Resultaten
• Medewerkers vormen een zelfsturend team: ze voelen zich samen verantwoordelijk voor het plannen van de afspraken, de ondersteuning van de artsen en de communicatie naar de patiënten. Ze zijn trots op de bereikte resultaten.
• Score patiënttevredenheid over de bejegening medewerkers poli: 8
• Artsen zijn tevreden over de communicatie en het verminderd aantal fouten
• Alle werkprocessen beschreven en geïmplementeerd
• Handleiding plannen spreekuren doktersassistenten gereed en geïmplementeerd.
• Handleiding spreekuren longartsen gereed en geïmplementeerd.

Januari 2010 tot juli 2010
Interim directeur zorgbedrijf Bavo Europoort.
GGZ ketenzorgbedrijf, onderdeel van de Parnassia Bavo Groep (PBG), omzet 82 miljoen euro, 1.350 medewerkers. Samen met directeur zorg, psychiater, verantwoordelijk voor zorginhoud en bedrijfsvoering, leidinggeven aan 6 duale managementteams van de zorglijnen, de staf en het management van het facilitair bedrijf.
Opdracht
• Implementeren van de PBG besturing & control cyclus
• Managers en teamleiders opleiden, coachen en aansturen in het werken volgens de besturing & control cyclus en het realiseren van de financiële en zorginhoudelijke doelstellingen.
• Managers en teamleiders opleiden in productiesturing binnen de verschillende financieringsstromen: Zorgverzekeringswet, AWBZ, gemeentelijke en justitiële financiering.
• Negatief exploitatieresultaat ombuigen (-5%).
Resultaten
• De besturing & control cyclus en productiesturing zijn geïmplementeerd.
• Nieuwe directeur bedrijfsvoering is ingewerkt door de interim manager.
• Het exploitatieresultaat is positief.

Mei 2009 tot november 2009
Interim directeur zorgbedrijf PsyQ
Ambulant GGZ zorgbedrijf, onderdeel van de Parnassia Bavo Groep (PBG), 5 regio’s, omzet ca. 95 miljoen. Verantwoordelijk voor zorginhoud en bedrijfsvoering, leidinggeven aan regiomanagers.
Opdracht
• Reorganisatieaanvraag met personeelsreductie voorbereiden en indienen bij de OR voor PsyQ Alkmaar.
• Uitvoeren van de personeelsreductie PsyQ Alkmaar.
• Invoeren van het PsyQ concept in de regio PsyQ Alkmaar.
• Realiseren van de bedrijfsmatige (productie, kosten) doelstelling van de 5 regio’s.
Resultaten
• Reorganisatie PsyQ Alkmaar met personeelsreductie uitgevoerd.
• Implementatieplan ‘PsyQ concept in regio Alkmaar’ gereed en in uitvoering.
• Verbeterde financiële resultaten in de regio’s.

Mei 2008 tot mei 2009
Interim regiomanager PsyQ, regio Haaglanden
Ambulant GGZ zorgbedrijf, onderdeel van de Parnassia Bavo groep, 7 locaties, ca. 600 medewerkers aangestuurd door 9 duale managementteams (manager zorg en manager bedrijfsvoering), omzet ca. 48 mio. De regiomanager ontvangt leiding van directeur zorg en directeur bedrijfsvoering en is integraal verantwoordelijk voor de zorginhoud en bedrijfsvoering.
Opdracht:
• Invulling geven aan de nieuwe functie van regiomanager PsyQ Haaglanden.
• Leiding geven aan het management in de regio (9 managementteams)
• Projectleider internet behandeling “boulimia de baas” en “binge eating”.
Resultaten:
• Regiostructuur ingevoerd.
• Twee topklinische zorg erkenningen zijn verkregen (voor de programma’s depressie en ADHD van PsyQ Haaglanden).
• Live gang internet behandeling “ boulimia de baas” en “ binge eating” augustus 2009.

Juni 2007 tot maart 2008
Interim zorgmanager snijdend & acuut en poliklinieken Alysis zorggroep locatie Ziekenhuis Zevenaar
Opdracht:
• Samen met betreffende specialist managers verantwoordelijk voor de afdelingen orthopedie/chirurgie, SEH, IC/CCU/ cardiologie en poliklinieken.
• Realiseren van de bedrijfsplannen voor chirurgie en orthopedie.
• Realiseren van business case poli kaakchirurgie locatie Ziekenhuis Zevenaar.
• Projectleider van het project “Zevenaar Intensive Care (IC) level 1”
• Verbeteren patiëntenlogistiek en bedbezetting.
• Projectleider implementatie nieuw IC registratiesysteem.
Resultaten:
• Bedrijfsplannen orthopedie en chirurgie gereed.
• Business case kaakchirurgie gereed.
• Bedbezetting met 15% gestegen.
• Advies “realisatie level 1 IC Zevenaar in samenwerking met Rijnstate” opgeleverd.
• Nieuw IC registratiesysteem op geplande datum operationeel.
• Diabetes voetenpoli is operationeel.
• Poli plastische chirurgie in Zevenaar is operationeel.

Mei 2007 tot oktober 2007
Interim hoofd poli Kindergeneeskunde Alysis zorggroep locatie Rijnstate Ziekenhuis Arnhem
Opdracht:
• Leidinggevende van de medewerkers van de poli kindergeneeskunde.
• Artsenprogramma’s 6 maanden vooruit in afsprakensysteem ingevoerd hebben. In de huidige situatie kunnen ouders aan de balie geen vervolgafspraak plannen voor hun kind; de artsenprogramma’s zijn slechts 2 maanden vooruit bekend.
• Verminderen aantal fouten bij maken van afspraken.
Resultaten:
• Artsenprogramma’s zijn 9 maanden vooruit in afsprakensysteem ingevoerd.
• Artsen zijn tevreden omdat minder fouten plaatsvinden.
• Polimedewerkers voelen zich verantwoordelijk voor hun poli: verzorgen hun eigen roosterplanning, analyseren de patiëntenenquetes en voeren verbeteringen door aan de hand van zelf geformuleerde actiepunten.
• Uit patiënttevredenheidsonderzoek blijkt toegenomen tevredenheid over het maken van poliafspraken op de poli kindergeneeskunde.

Januari 2007 tot juni 2007
Interim hoofd poli Speciële Chirurgie Alysis zorggroep locatie Rijnstate Ziekenhuis Arnhem
Opdracht:
• Direct leidinggeven aan de medewerkers van de poliklinieken kaakchirurgie, bijzonder tandheelkunde en plastische chirurgie.
• Verbeteren afstemmen vakantieplanning en roostering van artsen en medewerkers.
• Invoeren nieuw afsprakenplansysteem.
• Verbeteren werkprocessen zoals prothesereeksenplanning kaakchirurgie en bijzonder tandheelkunde en financiële afhandeling/aanvragen machtigingen bijzondere tandheelkunde.
Resultaten:
• Artsenroosters zijn 7 maanden van te voren bekend waardoor 90% van de vervolgafspraken aan de balie te plannen is.
• De doorlooptijd van de prothesereeksenplanning is met 25% verminderd.
• Nieuw afsprakenplansysteem is operationeel.
• Poli plastische chirurgie locatie Zuid operationeel.

Juni 2004 tot februari 2006
Hoofd diagnostiek Viataal Sint-Michielsgestel
Integraal verantwoordelijk voor het functioneren van het Viataal Audiologisch Centrum en direct leidinggeven aan 30 professionals (audiologen, psychologen, orthopedagogen, logopedisten, spraaktaalpathologen, linguïsten, officemanagers en planners).
Opdracht:
• Opzetten van een nieuwe locatie van het Viataal Audiologisch Centrum binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ).
Resultaten:
• Viataal Audiologisch Centrum locatie Jeroen Bosch Ziekenhuis is gerealiseerd.
• Realisatie van nieuw ontwikkeld zorgaanbod en realisatie van de productiedoelstellingen in de nieuwe locatie.


Februari 2003 tot juni 2004
Manager zorgeenheden Stichting Hans Berger Kliniek Breda

Augustus 1996 tot februari 2003
Teammanager revalidatiecentrum De Hoogstraat Utrecht

Juli 1993 tot januari 1996
Marketing manager Nederland, België en Duitsland Celtona BV (papierwarenfabriek) te Cuijk

Juni 1991 tot juli 1993
Productgroup manager Celtona BV te Cuijk

Opleiding interimmanager

Middelbare School VWO Elshofcollege te Nijmegen
1978 – 1984

Vervolgopleidingen HEAO Arnhem
1984 – 1987
Afstudeerrichting: bedrijfseconomie

Katholieke Universiteit Brabant
Bedrijfseconomie
1987 – 1991

Academie voor Psychodynamica
2017 – 2021

Bert Hellinger Instituut
2021 – 2022
Training: Systemisch Adviseren en Teamcoachen

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Verbinden, resultaatgericht, (systemisch) coachen, ontwikkelen, leidinggeven, creativiteit

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Duits, Engels

 beschikbaar?