T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?(interim)zorgmanager

(interim)zorgmanager

Werkervaring interimmanager

Waterlandziekenhuis te Purmerend. West-fries-gasthuis Hoorn.
Hoofd afdeling Beschouwend (cardiologie, neurologie, interne, longziekten)
Budget 720.000 euro, ca 70 medewerkers, inclusief beddenplanning.
Opdrachtformulering: herstel vertrouwen en rust brengen. Orde op zaken stellen en zorgmanager ondersteunen.
Resultaten: vast gelopen communicatie medewerkers/ management vlot getrokken met RvB met gewenste resultaat, ondersteuning jong ervaren zorgmanager, mede ontwikkelen opleidingsbeleid, herstel communicatie medische staf, beleid individuele ontwikkeling medewerkers op gang gebracht, ondersteuning internisten voorbereiding visitatie, vakantieplanning gerealiseerd, beddenreductie van ca 20% doorgevoerd, cardiologie verhuist, werving medewerkers ondersteund met succes, uiteindelijk in korte tijd rust gebracht.

Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) Winschoten/Delfzijl
Hoofd OK ai
Budget 800.000 euro, ca 70 fte OK-medewerkers
Aansturing: poli medewerkers, planners, recovery/holding, chirurgie medewerkers, anesthesiemedewerkers, regiemedewerkers.
Opdrachtformulering
a) De Interim-manager geeft vanuit de rol van Hoofd OK binnen de kaders en afspraken en in nauwe samenwerking met teamleiders, OK- commissie, medisch- en zorgmanager leiding aan het organisatieonderdeel. Is daarbij integraal verantwoordelijk voor de organisatie-eenheid, de patiëntveiligheid en -kwaliteit, processen en (exploitatie)begroting. Bewaakt de hoogwaardige kwalitatieve uitvoering wat resulteert in: positieve cliëntervaringen, optimale medewerkerstevredenheid en een financieel gezonde exploitatie. Creëert een leerklimaat en legt bevoegdheden zoveel mogelijk bij de medewerkers in het primair proces. De Interim-manager werkt samen en bewerkstelligt een goede werkrelatie en afstemming met gebruikers, andere organisatie-eenheden en overige (regionale) relevante contacten.
b) Daarbij zijn de volgende specifieke opdrachten gedefinieerd: het realiseren van een effectievere en efficiënte werkwijze op de afdeling. Het creëren van een cultuur, waarbij men elkaar aanspreekt en feedback geeft.
c) Overall wordt de Interim-manager ingezet om eigenaarschap en professioneel leiderschap te vergroten en de samenwerking te optimaliseren, met als uiteindelijke doelstelling het realiseren van een vraag gestuurd en klantwaarde gedreven systeem.
Resultaten: vastgelopen veranderingsprocessen weer op gang gebracht, implementatie interne aansturingsstructuur, tot stand brengen van een OK-commissie regelement, cultuurverandering, resultaatverbetering, efficiëntieverbetering in de patiënten/personele planning aangebracht, ziekteverzuimverbetering gerealiseerd.

Stichting Dianet Utrecht/Amsterdam, categoraal ziekenhuis, samenwerkingspartner AMC, totaal ca 250 fte.
Interimmanager Dialysecentrum Amsterdam
Budget: 450.000 en Ca 50 dialysemedewerkers
Aansturing 2 teams (culturen) dialyseverpleegkundigen, dialyseassistentes, secretariaat.
- communicatie herstellen
- vertrouwensband herstellen
- implementeren van 1 op 4 werken
- kwaliteit herstellen
- voorbereidingen treffen en creëren van 1 groot team
- samen werken met het AMC als opdrachtgever
- personele en patiënten planning aansturen
- ziekteverzuim teruggebracht
Resultaten: samenwerking teams hersteld en verbeterd, ziekteverzuim verbeterd, protocollen op orde gebracht, bestuurder ondersteund en geadviseerd.

ZGT Almelo/Hengelo
Hoofd Intensive Care ai
Budget 560.000 euro, ca 80 ic-medewerkers
Aansturing 2 groepen (culturen) medewerkers (zorg assistentes en ic-verpleegkundigen, secretariaat tot 1 energieke groep ic-medewerkers.
- financieel en formatie op orde brengen,
- implementeren managementstructuur,
- orde op zaken stellen,
- implementeren jaargesprekken,
- samenwerkingsvraagstukken oplossen,
- personele en patiënten planning aansturen,
- kwaliteit patiëntenzorg op orde brengen,
- visitatie voorbereiden,
- beleid vitaal bedreigde patiënt ontwikkelen en vormgeven,
- voorbereidingen treffen voor start nieuwbouw.
Resultaten: formatief en financieel op orde gebracht, onderlinge communicatie verbeterd, visitatie voorbereidt, vitaal bedreigde patiënt geïmplementeerd ziekenhuis breed, cultuurveranderingen op gang gebracht.

Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB)
Hoofd Operatie Kamers/Centrale Sterilisatie Afdelingen ai
Budget 25 miljoen, ca 80 medewerkers.
Aansturing van het operatieproces: OK-assistenten, anesthesieassistenten, senioren, magazijnmedewerkers, medewerkers sterilisatie, kwaliteitsmedewerker
- herstel vertrouwen en rust gebracht binnen de teams
- bewaking budget en personele formatie
- verbeteren van de personele en patiëntenplanning
- ontwikkelen leiding en communicatiestructuur
- uitvoering geven aan projecten
- ontwikkelen van kwaliteitsvraagstukken en topprocedure
- ondersteuning geven aan centrale patiëntenplanning
- productieproces verbeteren
Resultaten: vertrouwen medewerkers versus management hersteld, contact OK-commissie hersteld, interne structuur geïmplementeerd, veranderingen op gang gebracht, protocollen op orde gebracht.

UMC St Radboud te Gemeente Nijmegen,
Bedrijfsleider ai als onderdeel Hart Long Centrum
Budget 39 miljoen, ca 200 fte medewerkers.
Aansturing van patiëntenzorg, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
- realiseren taakstelling cardiologie 1.4 miljoen euro en inrichten begroting 2012
- implementeren bedrijfsplan 2012
- uitvoering geven aan duaal management en samenwerking 3-hoofdige medische
leiding
- met de hoogleraar/afdelingshoofd actief sturen van de 17 stafleden en
functionering problemen bespreken en oplossen
- aansturing IK/OK, IC, verpleegafdeling, samenwerking CSA en andere afdelingen
- bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de organisatiestructuur en Management-
structuur, oplossen van conflictsituaties tussen specialisten en specialismen
- mede uitvoering geven aan de cultuurverandering door samenbindend leiderschap
- ondersteunen van het visitatieproces kwaliteit en onderwijs, verlenging beide 5
Jaar
- rust brengen en vertrouwen herstellen
- verantwoording aan en adviseren van Raad van Bestuur
Resultaten: bezuinigingen gerealiseerd, visitatieproces gerealiseerd met een maximaal resultaat, jaarplan gerealiseerd.

ADRZ te Gemeenten Goes en Vlissingen
Bedrijfsleider ai KCL (Trombosedienst en huisartsenlaboratorium)
Budget 9 miljoen en ca 130 medewerkers.
Aansturing: laboratoriummedewerkers.
- verantwoording en adviseren Raad van Bestuur
- orde op zaken stellen
- vertrouwen en rust herstellen
- realiseren van bezuiniging en personele reductie
- uitvoering geven aan duaal management
- integratieproces begeleiden van verschillende laboratoria
- efficiëntie bewerkstelligen
- contacten onderhouden met de huisartsen in de regio
- werving en aanstellen vaste opvolger
- samenwerking met de maatschap klinisch chemici intensiveren
- uitvoering geven aan de Trombosedienst
- uitvoering geven aan huisartsen laboratorium.
Resultaten: interne proces verbeterd, bedrijfsmatigheid op orde gebracht, onderlinge conflicten aangepakt, bedrijfsresultaten huisartsen lab verbeterd.

Erasmus MC te Gemeente Rotterdam
Manager bedrijfsvoering ai
Budget 34 miljoen en ca 60 medewerkers.
Bedrijfsonderdeel van het Thoraxcentrum.
- orde op zaken gesteld en richting aangebracht
- invullen en realiseren van bezuinigingen op het gebied van personeel en materieel
- uitvoering geven aan duaal management
- herstellen van de leidinggevende structuur, aansturing 5 IK/OK's
- vertrouwen, rust en inhoudelijke professionaliteit gebracht
- opstellen en implementeren nieuwe strategie
- implementeren van de DBC en verrichtingenregistratie
- herpositioneringproces ten opzichte van intern en extern
- opstarten van en uitvoering geven aan zorgpaden
- in gang zetten en uitvoeren van registratieprocessen
- maken van productie en personeelsplanningen Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) Winschoten/Delfzijl
HOOFD OK AI
Budget 800.000 euro, ca 70 fte OK-medewerkers
Aansturing: poli medewerkers, planners, recovery/holding, chirurgie medewerkers, anesthesiemedewerkers, regiemedewerkers
Stichting Dianet Utrecht/Amsterdam, categoraal ziekenhuis, samenwerkingspartner AMC, totaal ca 250 fte.
Interimmanager Dialysecentrum Amsterdam
Budget: 450.000 en Ca 50 dialysemedewerkers
Aansturing 2 teams (culturen) dialyseverpleegkundigen, dialyseassistentes, secretariaat.ZGT Almelo/Hengelo
HOOFD INTENSIVE CARE AI
Budget 560.000 euro, ca 80 ic-medewerkers
Aansturing 2 groepen (culturen) medewerkers (zorg assistentes en ic-verpleegkundigen, secretariaat tot 1 energieke groep ic-medewerkers

Opleiding interimmanager

Opleiding HBO ORGANISATIEONTWIKKELING EN PERSONEELSMANAGEMENT
VERPLEEGKUNDIGE A (Academisch Ziekenhuis Groningen)
Cursussen: Klantgerichtheid, master course navigeren in de levensloop, mediatraining (o.l.v. Ruud Ter Weijden), transformatiemanagement, persoonlijke effectiviteit, onderhandelen, budgettering en management, marketing Nima A, voorlichting, preventie.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Persoonlijke kwaliteiten: integer, eerlijk, open, direct, vriendelijk, doorzetter. Ik ben resultaatgericht, loyaal, betrouwbaar en een doorzetter. In het verander en/of verbeteringsproces inspireer en coach ik (vastgelopen) professionals en teams. Deze komen daardoor weer in hun kracht en de productiviteit stijgt. Plezier hebben in het werk dat je uitvoert is in veel situaties weer een bereikbaar resultaat geworden.

Talenkennis interimmanager

engels

Overig

Ervaring als interim (zorg)manager: ruime ervaring met het aansturen van teams in veranderende situaties; ervaring met RVE structuur en duaal management; ervaring als bedrijfsleider en zorgmanager, ervaring met het rapporteren aan de Raad van Bestuur; ruimer ervaring met het aansturen van ca 100 medewerkers en meer; ervaring met het aansturen van teamleiders/coördinatoren; samenwerking tot stand brengen met externe organisaties; ontwikkelen en coachen van teamleiders past mijn stijl van leidinggeven; integrale aansturing met de daarbij passende verantwoordelijkheden is in verschillende opdrachten aan de orde geweest; zo ook voorzitterschap van de medisch manager tijdens duaal management; ik heb ervaring op strategisch/ tactisch niveau; daarbij heb ik relevante ervaringen opgedaan in voorbereidingen van de NIAZ accreditatie.

Ervaringen op het gebied van projecten zijn door de tijd heen vele projecten geweest; verantwoordelijk zijn voor de productie, budget en personele vraagstukken behoorde eveneens tot mijn verantwoordelijkheid. Een belangrijk onderdeel van mijn werk was het oplossen van conflicten tussen verschillende professionals/specialisten en specialismen/vakgroepen. Mijn senioriteit en aanpak zijn daarbij een groot voordeel gebleken.

In verschillende opdrachten was de verhoogde betrokkenheid van de inspectie aan de orde. De Mytylschool, het laboratorium van het ADRZ hadden de aandacht van de inspectie, Cardiologie Nijmegen, evenals de OK in het SKB en de IC bij het ZGT. In elke situatie heeft de inspectie na mijn aanpak en in samenwerking met overige leden van het ziekenhuis, het vertrouwen wederom uitgesproken en de verhoogde aandacht (schriftelijk) beëindiging beschikbaar?