T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?projectmanager interim

projectmanager interim

Werkervaring interimmanager

Hij is een gedreven professional die jaren gewerkt heeft voor de overheid, het bedrijfsleven en ingenieursbureaus. Hij heeft een sterk gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Hij is goed in staat om snel het probleem te herkennen en weet de juiste mensen en middelen in te zetten om te komen tot een adequate en realistische oplossing.

Specialiteiten: Milieu gerelateerde vraagstukken bij binnenstedelijke stadsvernieuwing en ruimtelijke vraagstukken in het landelijke gebied.


Werkervaring
1995: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhy¬giëne
• Projectmedewerker.
1996-2000: Provincie Noord-Brabant
• Projectleider bodemsanering in eigen beheer (1996 - 1998)
• Secretaris Adviesgroep Bodembeheer InterProvinciaalOverleg (1998 - 2000)
• Beleidsmedewerker waterbodem (1998 - 2000)
2000-2001: DHV Amersfoort
• Accountmanager/adviseur bodem
2001-2007: Tauw Eindhoven
• Afdelingshoofd milieu / lid managementteam
• Senior projectleider
2008 – heden: Amersfoort
• Eigenaar adviesbureau
• Senior adviseur – interim manager
• Senior projetleider

Relevante beroepservaring

Projectleider saneringen in eigen beheer, Provincie Noord-Brabant 1996-1998
Begeleider van bodemsaneringen, Vinex-saneringen (integrale stadsontwikkeling) en Stad+Milieu projecten in de regio's 's-Hertogenbosch en Breda. Enerzijds adviseren van particulieren en gemeentes over aanpak van bodemverontreiniging en het geven van voorlichting. Anderzijds afwikkelen van onderhandelingstraject met betrokken partijen over wijze van saneren, terugsaneerwaarden en hoogte van bijdragen van partijen.
Projectleider van meerdere grote projecten in kader van dijkverbeteringen Bergse Maas, Dongemond en Wilhelminakanaal (Noodwet en Wet op de waterkering).

Secretaris, Interprovinciaal overleg 1998-2000
Hoofdmoot van de werkzaamheden betrof het faciliteren van het provinciaal ambtelijk beslisorgaan om één algemeen provinciaal standpunt ten aanzien van bodembescherming en bodemsanering te formuleren op elk zich voordienend onderwerp en deze verder na consensus in te brengen in het bestuurlijk overleg DUIV.
Meer bijzonder in deze periode was het verdedigen van het provinciaal standpunt in het gehele proces rondom de beleidsvernieuwing bodemsanering (BEVER). Daarnaast verantwoordelijk voor de implementatie van GLOBIS.

Beleidsmedewerker waterbodems, Provincie Noord-Brabant 1999-2000
Werkzaamheden waren deels uitvoerend en deels beleidvormend.
Uitvoerend:
• het opstellen van het bodemsaneringprogramma in overleg met de inliggende waterschappen en het begeleiden van de uit te voeren waterbodemsaneringen.
• saneringen: de Donge, de Gender, de Leurse Haven en de haven van WaalwijkBeleidvormend
• trekker van actief bodembeheer in het Maasdal,
• trekker saneringsvisie Maasdal en Bedijkte Maas
• projectleider werkgroep waterbodemkwaliteit van Actief bodembeheer de Kempen
• secretaris van Baggerspeciedepot Hollandsch Diep (bestuurlijke stuurgroep, overleg gezamenlijk met verantwoordelijke gedeputeerden en directeur Rijkswaterstaat)

• lid van projectgroep bevoegd gezag baggerspeciedepot Hollandsch Diep
• lid van de provinciale projectgroep waterbodems.

Account manager / adviseur bodem, DHV Amersfoort 2000-2001
Namens DHV gedetacheerd bij de gemeente Amersfoort. Opdracht bestaat uit het
implementeren van de gehele taakoverdracht in kader van de Wet bodembescherming van de
provincie Utrecht naar de gemeente Amersfoort
Namens DHV projectleider van de eerste fase van de aanpak van Hoog Catharijne te Utrecht. Planontwikkeling en bodemsanering in opdracht van NS vastgoed en Stichting bodemsanering NS.
Namens DHV werkzaam bij Rijkswaterstaat directie IJsselmeergebied. Onderhandelen over saneringsresultaten en bedrijfsverplaatsingen.
Namens DHV zorg gedragen voor implementatie bouwstoffenbesluit bij de gemeente Alkmaar.

Groepshoofd milieu, TAUW Eindhoven 2001-2007
Groepshoofd en lid van het managementteam bij TAUW. Coördineren van werkzaamheden,
begeleiden en coachen van medewerkers (team van 20 medewerkers). Tevens verantwoordelijk
voor de dagelijkse gang van zaken (werkvoorraad en werkverdeling) en de beoordeling van
medewerkers (functioneringsgesprekken) (2001-2007).
Uitwerken van de overname van Wbb- en ISV-taken bij de gemeente Amersfoort. Coordinatie gemeentelijk afvalbeleid Amersfoort (2001-2003).
Gedetacheerd bij de gemeente Venlo om diverse werkzaamheden uit te voeren in kader van de taakoverdracht Wet bodembescherming van de provincie Limburg naar de gemeente (2002-2004).
Ingehuurd door de provincie Limburg om de beschikkingen in kader van de Wet bodembescherming op te stellen (2003).
Projectleider / projectmanager van diverse saneringen en herontwikkelingen van nieuwbouwlocaties.
Meerdere malen ingehuurd als extern deskundige door de rechtbank bij diverse juridische problemen ten aanzien van bodemverontreiniging.
Werkzaamheden conform de richtlijnen van het ministerie en de interne werkprocessen conform de interne richtlijnen van Tauw bv.Adviseur, 2008 heden
Enkele grote (uitgevoerde opdrachten)
Gemeente Amersfoort 2008-2009
Teamleider van het team advies binnen de afdeling milieu van de gemeente Amersfoort.
Coördineren van werkzaamheden, begeleiden en coachen van 15 vaste medewerkers op diverse
beleidsonderdelen (afval, geluid, lucht, externe veiligheid, bodem, water, gezondheid, klimaat,
energie, duurzaam bouwen ed.)
Tevens verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken (werkvoorraad en werkverdeling) en de beoordeling van medewerkers (functionering- en beoordelingssgesprekken) (2008-2009).
Verantwoordelijk voor waterparagraaf in het milieubeleidsplan en de Samenwerkingsagenda Amersfoort Provincie met als een van de belangrijkste projecten”de Eem glashelder" (2008).
Met wethouder en andere afdelingen verantwoordelijk over de gemeentelijke inbreng ten aanzien van de verbreding van de A28 (extra spitsstrook en geluidsmaatregelen.
Realisatie station Hoevelaken (ontwerpfase).

Schippers Veldhoven 2009-2010
In opdracht van Schippers, het ministerie van VROM en provincie Noord-Brabant begeleiden van de sanering van het Schippers-terrein, het begeleiden van het bouwrijp maken en het aanvragen van alle vergunningen (inclusief bv archeologie, flora en fauna, bouwstoffen, sloopvergunningen ed.)
ILBO72008, Den Haag 2009-2010
Door Bodem+ organisatie en SenterNovem aangesteld om overheidsorganisaties te ondersteunen bij het gehele bodemveld (zoals beleid, kwaliteitskaarten en organisatie)
Deltanatuur Rotterdam 2009- 2014
In opdracht van de provincie Zuid-Holland, projectleider bij Deltanatuur. Projectleider in de breedste zin van het woord en verantwoordelijk voor de realisatie van zoetwatergetijdenatuur op en nabij het Haringvliet en de Biesbosch. Voor een overzicht van de afzonderlijke projecten, zie bijlage.
Provincie Noord-Brabant 2013-heden
Projectmanager-projectleider bij bureau bodem. Zelfstandig oppakken van spoedeisende locaties van bodemsanering in het gehele traject van onderzoek tot uitvoering.Belangrijkste projecten uit de periode werkzaam bij Tauw:
• Brandevoort (2002), projectleider van de sanering van Nederlands bekendste Vinexwijk in Helmond
• Belmontepark (2002), projectleider van een omvangrijke asbestsanering in Helmond, bouwrijpmaken
• Suytkade (2003-2005), projectmanager samen met van Wijnen projectontwikkeling van 22 hectare stadsontwikkeling in de binnenstad van Helmond ).
• Projectmangager van de projecten Vehobo (2005), Clercx (2006) en in 2007 Kappa van Dam, 15 hectare stadsontwikkeling aan de noordzijde van Helmond (www.degroeneloper.nl).
• Herinrichting groene verbindingszone Kasteelloop en Zandleij 2002-2006 in opdracht van waterschap de Dommel, in overleg met betrokken gemeentes, dienst landelijk gebied het herstellen van de natte natuurparel “de Brand”
• Projectleider van de sanering van het industrieterrein Vorstengrafdonk Oss (2003) in opdracht van de gemeente Oss
• Studie normering en prioritering van sanering van de Brabantse kanalen (Wilhelminakanaal en Zuid-Willemsvaart) in opdracht van Rijkswaterstaat directie Noord-Brabant,
• Directievoering op baggerwerken Roode Vaart en de Mark in opdracht van waterschap Brabantse Delta (2002-2004)
• Ingehuurd door waterschap de Dommel om het waterschap te vertegenwoordigen in het overleg Actief bodembeheer de Kempen (2004).
• Bouw en woonrijp maken trappenfabriek Thyssen de Reus te Reusel (2002-heden) in opdracht van aannemersbedrijf van Gisbergen (23 woningen).
• Sanering en ontwikkeling van het Hollandterrein (2003), het terrein van de Vormenfabriek (2004-2006) en het stationsgebied in Tilburg (2006) in opdracht van projectontwikkelaar en de gemeente Tilburg, meer dan 30 hectare stadsontwikkeling.
• Sanering en ontwikkeling locatie Wisseveld (2005-heden) in Grave in opdracht van de gemeente Grave, 15 hectare stadsvernieuwing.
• Begeleiding van de sanering van de Oeffeltse Raam (ecologische verbindingszone, 2005-heden) en de stadsgrachten in Ravenstein (2005 - heden) in opdracht van waterschap Aa en Maas en respectievelijk de gemeentes Boxmeer en Oss waarbij als belangrijkste onderdeel contractvorming voorop stond (UAV-GC).
• Projectleider van de sanering van de West-tangent en de realisatie van de Texaco in Geertruidenberg in opdracht van de gemeente Geertruidenberg (2006)
• Projectleider van de verplaatsing van de geluidswal A58 (1,5 kilometer) in kader van de aanleg van knooppunt Ekkersreit te Eindhoven in opdracht van de gemeente en Rijkswaterstaat (2006)
Belangrijkste projecten Deltanatuur,
• Spuimonding Oost (Leenheerenpolder te Goudswaard, gemeente Korendijk). Voor dit project zijn de laatste percelen aangekocht. Onderzoeken zijn uitgevoerd (zoals archeologie, bodem, explosieven, geotechnische onderzoek, flora en fauna, juridisch onderzoek) en het inrichtingsplan is opgesteld. Door veranderen politiek klimaat is het project (nog) niet in uitvoering gegaan. Het project zal deels worden aanbesteed in 2013.
• Spuimonding West (Beningerwaard en Buitengorzen Beningerwaard, gemeente Bernisse). Voor dit project zijn de laatste percelen aangekocht. Onderzoeken zijn uitgevoerd door derden en beoordeeld. Juridische procedure ten aanzien van de raad van State procedure is doorlopen ten aanzien van het bestemmingsplan buitengebied Bernisse. Inrichtingsplan is opgesteld en vastgesteld door PS van de provincie Zuid-Holland. Onderdeel zoetwatervoorziening is uit onderhandeld met het ministerie van EL&I. Inpassingsplan voor polder Zuidoord is opgesteld. Bezwaar en beroepsprocedure ten aanzien van dit aanpassingsplan is doorlopen bij Raad van State. Door veranderend politiek klimaat heeft uiteindelijk PS het inpassingsplan ingetrokken. Voor Spuimonding west is Europese subsidie aangevraagd en gekregen (Interreg aanvraag). Project is uitgevoerd en opgeleverd. Uitvoering conform UAV-GC
• Tongplaat (gemeente Dordrecht). Project was al aanbesteed. Werkzaamheden betroffen het leidinggeven aan de uitvoering en afronding van dit project. Complicerende factoren waren de twee dijkdoorsteken die voor de nodige onderhandeling hebben gezorgd met het waterschap Hollandse Delta.
• Jongeneele Ruigt (gemeente Dordrecht). Project samen met Rijkswaterstaat aanbesteed uitgevoerd en afgerond als onderdeel van de sanering van de Dordse Biesbosch.
• Zuiderklip (gemeente Drimmelen). Project was aanbesteed en fase 1 was uitgevoerd. Voor fase 2 is een MER uitgevoerd en tegen deze MER is bezwaar aangetekend. Procedures zijn doorlopen en de aanleg is verder conform uitgevoerd. Project is opgeleverd en financieel afgerond.
• Van Pallandtpolder (gemeente Dirksland). Project was al eerder uitgevoerd maar door achterblijvende overdracht naar de beoogd eindbeheerder, was de polder weer in verval geraakt. Polder is opgeschoond en werkafspraken zijn gemaakt voor beheer tot dat de overdracht gaat plaatsvinden. (Overdracht kan niet plaatsvinden vanwege hangende juridische procedures over het doorleveren van gronden).
• Balance (Interreg). Het project Spuimonding West is onderdeel van een Interreg aanvraag. Mede zorggedragen voor goedkeuring (samen met collega projectleider en de 4 partners uit Vlaanderen en Engeland). Tevens meerdere werkzaamheden uitgevoerd in het kader van kennisoverdracht met deze partners.

Opleiding interimmanager

Landbouwuniversiteit Wageningen
Opleidingen
1981 - 1988: VWO, El¬zen¬daalcol¬le¬ge, Boxmeer.
1988 - 1994: Bodemkunde, Landbouw¬uni¬versi¬teit Wagenin¬gen.
1994 : Militaire dienst, officier infanterie
1995 : Milieurecht, PBNA
1996 : Bodemsanering, Hogeschool ’s-Hertogenbosch
1997 : Normstelling en Risicoanalyse in relatie tot bodemkwaliteit, Stichting Postacademisch Onderwijs Delft
1999 - 2000: Inleiding privaatrecht, Open Universiteit
2000 - 2001: Middelmanagement voor hoger opgeleiden, ISBW
2001 : Acquisitie, CCR
2002 - 2004: General management, ISBW

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

goed in staat om te schakelen

Talenkennis interimmanager

Nederlands Duits Engels Frans en Spaans

Overig

nvt

 beschikbaar?