T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Interim-/Verander Manager, Consultant

Interim-/Verander Manager, Consultant

Werkervaring interimmanager

Werkervaring
Augustus 2017 – heden|
• Het als Interimvoorzitter van het landelijk bestuur (part time) optreden van het Nederlands Fjördenpaarden Stamboek. Het Nederlandse Fjördenpaarden Stamboek staat voor een nieuwe fase in haar bestaan en voor de invulling van nieuw leiderschap met als doel het stamboek weer terug te brengen naar de leden en een bestuur samen te stellen dat weer meer handelt namens de leden, hun belangen behartigt en aan hun behoeften beantwoordt.

Juni 2017 – heden|
• In opdracht van de afdeling bijzonder beheer van een bank (part time) een garagebedrijf ondersteunen bij het opstellen van een strategische (her)oriëntatie en begeleiden van de implementatie.

Juli 2011 – heden|
• Het ondersteunen en begeleiden van ondernemers bij het zoeken van een voor hun passende financieringen en financieringsvormen via banken en derde financieringsmaatschappijen.

Oktober 2016 – heden|
• Het als Interimvoorzitter (part time) op- en inrichten van een samenwerkingsverband (coöperatie of b.v.) voor vijf Paprikateeltbedrijven voor het direct afzetten van hun producten bij retailbedrijven.

September 2016 – maart 2017|
• Interim Directievoorzitter bij een rozenkwekerij. Het ondersteunen van de tweehoofdige directie bij het dagelijks management en nieuw strategische positionering.

September 2016 – januari 2017|
• Interimvoorzitter van Coöperatie Controlled Growing. De opdracht is om als Interimvoorzitter deze coöperatie te beëindigen en de daarin aanwezige waarde te consolideren in twee nieuwe op- en in te richten juridische entiteiten.

Mei 2016 – Juni 2016|
• Diagnostisch onderzoek uitgevoerd en gerapporteerd voor Amerikaans Consultancy CapPlus, gevestigd in Chicago, bij Tanmeyah Micro Finance Enterprise in Caïro, Egypte.

Augustus 2015 – heden|
• Begeleiden van tuinbouwtoeleveringsbedrijf bij het bepalen van hun strategische positie, eventueel overname en of management buy-in.

Maart 2014 – Heden | Gelicenseerd Commissaris| De Ondernemende Commissaris
• Sinds ruim 2 jaar met licentie aangesloten bij de organisatie De Ondernemende Commissaris als Raad van Advies of Commissaris voor ondernemingen binnen het MKB-segment.

Sep 2012 – 2016 | Managing Partner Treasurer | Europe-Asia Business Development in Rotterdam
• Het initiëren, bevorderen, ondersteunen en financieren van internationale samenwerking (consortiavorming) en activiteiten tussen Nederlandse ondernemingen uit het Midden- en Kleinbedrijf en (Glas)Tuinbouw.
• Het mede opzetten en managen van Internationale projecten in onder meer China (productie glastuinbouw), Turkije (tuincentrum plus) en India (opleidingscentrum glastuinbouw).

Jul 2011 – Heden | Zelfstandig Ondernemer
• Actief op het gebied van interim-, project-, verander management en strategisch managementadvies. Organisatie inrichting, en financiële advisering daar omtrent binnen het segment MKB-ondernemingen.
• Het bijstaan van de ondernemer, directeur en of management in het MKB als Financieel Directeur op tijdelijke of langdurige basis.
• Begeleiden van ondernemers bij overname en of verkoop van de onderneming.
• Het ondersteunen van ondernemingen binnen het MKB-segment bij het opstellen van (strategische) ondernemingsplannen en het begeleiden bij financierings- en investerings- en verzekeringsaanvragen bij banken, financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen, crowdfunding platforms, private equity partijen, factoringmaatschappijen etc.
• Onafhankelijke begeleider van MKB-ondernemingen met internationale ambities bij het gezamenlijk (consortiavorming) bewerken van de internationale markt in opkomende landen. Daarbij het zoeken naar de juiste product-markt-combinatie, risico afweging, verkrijgen van (externe) financiering, overheidskredieten, verzekerings- en risicoafdekking en –steun en voeren van ketenregie.

Sep 2012 – december 2013 | Innovatie Adviseur Food & Agri | Innovatie Centrum Syntens te Den Haag
• Het adviseren en stimuleren van ondernemers in vooral het Midden- en Kleinbedrijf over nieuwe wegen, (internationale) markten, samenwerken en ontwikkelingen middels ingangen tot informatie, risicoafdekking, verzekeringen, netwerken, deskundigen, collega-ondernemers en kennisinstellingen.

Sep 2012 – december 2013 | Adviseur Financieringsinstrumenten | Innovatie Centrum Syntens te Nieuwegein
• Advisering van veelal MKB-ondernemingen op alle vormen van bedrijfsfinanciering gericht op innovatie, groei en uitbreiding van de hun activiteiten alsmede strategie vorming, opzet en inrichting organisatie en administratie, verzekeringen, risicomanagement, controlling, audit etc.

Sep 2012 – december 2013 |Workshop Financieringen MKB | Innovatie Centrum Syntens te Nieuwegein
• Het verzorgen van workshops aan start ups en ondernemingen uit het MKB in het kader van financieringsaanvragen bij banken, overheid, private equity etc.


Dec 2011 – Juni 2012 | Project Partner | Agro Advies Coöperatie Agrimaco te Moerkapelle
• Het adviseren en ondersteunen van ondernemingen binnen het gehele Agro-Food complex op strategisch, operationeel, en financieel gebied alsmede het uitvoeren van (internationale) interim- en projectmanagement opdrachten.

Aug 2011 – Apr 2012 | Interim Consultant | InterimProf te Wijk bij Duurstede.
• Het verrichten van interim- en projectopdrachten bij financiële instellingen en banken veelal op het gebied van compliance, audit, control en het completeren van cliënten dossiers.
• Het beoordelen van en adviseren over financieringsaanvragen en financieringsdossiers van relaties uit het Midden- en Kleinbedrijf, inclusief bijzonder beheer.

Mrt 2009 – Aug 2011 | Senior Consultant | Ondernemers Klankbord te Den Haag
• Als Senior Project Manager/Consulent Rabobank Nederland projectmatig werkzaam via het Ondernemers Klankbord (OKB), een stichting gelieerd aan het VNO/NCW in Den Haag voor strategische, praktische, organisatorische en financiële advisering en ondersteuning van bedrijven uit het MKB in elke fase van de onderneming.
• Een twaalftal ondernemingen voor bedrijfskundige begeleiding voor kortere of langere periode in portefeuille gehad. Begeleiding varieert daarbij van het helpen bij het opstellen van strategische plannen en inrichtingsadviezen, het geven van financiële adviezen, begeleiding en hulp bij (dreiging van) faillissement, councelling en interimmanagement etc.
• Daarnaast ben ik als werkgroeplid actief betrokken geweest bij het project Financieringsnavigator voor het MKB. Dit project, geïnitieerd en gefinancierd door Ministerie van Economische zaken, had als doelstelling het realiseren van een algemeen instrument als drager voor het indienen van financieringsaanvragen voor bedrijven uit het Midden- en Kleinbedrijf bij banken en andere financiële instellingen.


Jan 2006 – Jan 2009 | Team Leader & Senior Banking Expert Service | Rabobank International in Cairo (Egypte.
• Leidinggeven aan een vast team short and long term consultants, met daarnaast een viertal lokale ondersteuners/vertalers binnen een driejarig project voor herstructurering en herinrichting van een Egyptische Overheidsbank voor Agrarische en MKB ondernemingen (30.000 fte en 1.250 vestigingen), gefinancierd door de Nederlandse en Egyptische overheden. Het project nam aanvang in januari 2006. Mijn team bestond uit drie permanent aanwezige internationale consultants, welke werden geassisteerd door specialisten op allerlei bancaire, organisatorische, inrichting en financieel administratieve gebieden en een variërend aantal Egyptische collega’s.
• Doel van dit project was het leggen van een brede fundering voor de verzelfstandiging van deze staatsbank naar een brede MKB en Agrarische bank op coöperatieve grondslag met eigen budget- en resultaatverantwoordelijkheid.
• Vanuit een gezamenlijk goedgekeurd technisch ondersteuningsplan hebben wij, met Cairo als thuisbasis, binnen het project drie jaar gewerkt aan het informeren en het bewustwordingsproces binnen hoofd- en lokale kantoren van de bank.
• Daarnaast een wijziging van het gehele (top)management en besturing gerealiseerd als voornaamste stap in het veranderingsproces met herinrichting van organisatie, financiële verslaglegging en rapportage.
• Begeleiding van een Due Diligence onderzoek bij de bank door KPMG Egypte en bespreking van de rapportage bij Minister en Egyptische Centrale Bank.
• Rapportage en voortgangsoverleg vond tweemaandelijks direct plaats aan Egyptische Centrale Bank, Egyptische Minister van Landbouw en de Nederlands Ambassadeur in Cairo via een daartoe ingestelde stuurgroep.

2004 – Jan 2006 | Statutair Directeur Bedrijfsmanagement (CFO) | Rabobank Westland te Naaldwijk.
• Na de fusie van de drie Westlandse Rabobanken, ca. 500 fte en 15 vestigingen, als een van de drie statutaire directeuren (CFO) het bestuur van de nieuwe bank Rabobank Westland gevormd met als persoonlijk aandachtsgebied het directoraat Bedrijfsmanagement. (organisatorische en operationele inrichting, begrotingen, periodieke financiële rapportages, jaarstukken, krediet- en bijzonder beheer, management control, compliance en audits etc.)
• Rapporterend in directe lijn aan de Raad van Commissarissen. Tot oktober 2004 waren er nog drie zelfstandige Rabobanken in het Westland, waaronder ook de Rabobank Westland Zuid-West in ‘s-Gravenzande. Daarvan was ik Algemeen Directeur.
• Aangezien de werkgebieden van de Westlandse Rabobanken steeds meer elkaar overlapten is begin 2003 besloten tot integratie en fusie van de drie organisaties tot één Rabobank Westland. Zelf was ik, naast mijn functie als algemeen directeur, een van de leidinggevende deelnemers in de gevormde fusiecommissie om de nieuwe organisatievorm, inhoud en gestalte te geven. De fusiedatum was 1 oktober 2004. Mede gezichtsbepalend in de fusiecommissie heb ik het eerste belangrijke jaar na de eenwording tot de nieuwe Rabobank Westland deel uit gemaakt van de nieuwe statutaire directie (CFO) van drie personen met Bedrijfsmanagement als direct verantwoordingsgebied. Integratie van de drie verschillende organisaties is in die periode tot stand gekomen.

1999 – 2004 | Algemeen Directeur | Rabobank Westland Zuid-West te ’s-Gravenzande.
• Deze lokale bank met haar werkgebied in ’s-Gravenzande, Monster en Hoek van Holland, werd gedomineerd door het glastuinbouw complex. Verdere commerciële uitbouw gerealiseerd door verdieping van de klantrelatie herstructurering van de organisatie en management. Ook vond verdere uitbouw plaats in het particuliere (hypotheek) segment met daarnaast een forse bouwkundige en organisatorische aanpassing van alle kantoren van de bank. Aantal FTE 130.
• In 2003 en 2004 zeer actieve en persoonlijke participatie in het tot stand komen van de nieuwe Rabobank Westland. Naast eindverantwoordelijke voor het dagelijkse management van de bank als vertegenwoordiger van de Rabobank Westland Zuid-West geparticipeerd in de fusiecommissie met daarnaast als fusie kernlid leidinggeven aan diverse subcommissies, met als resultaat gehele versmelting van de drie banken in één organisatie per 1 oktober 2004.


1994 – 1999 | Algemeen Directeur | Rabobank Beusichem–Culemborg te Culemborg.
• De bank verder zowel commercieel, risicotechnisch alsook financieel tot ontwikkeling laten komen met een mooie maar ook lastige zakelijke financieringsportefeuille vanuit de ‘oude’ minder positieve situatie.
• De bank in organisatorisch opzicht opnieuw neergezet met daarnaast veel aandacht voor uitbouw van de (bestaande) voornamelijk zakelijke markt, en de forse particuliere nieuwbouwmarkt. Steeds met een goed oog voor rentabiliteit, solvabiliteit, financiële processen, control en audits.
• Dit particuliere uitbouw van de bank vond plaats in nauwe samenwerking met Rabobank Vastgoed en aantal lokale makelaars. Marktaandelen stegen daarbij tot bijna 40%. Het opzetten en onderhouden van de netwerken en relaties voor de bank maakte ook hier een groot deel uit van de dagelijkse werkzaamheden als ingang voor en aanvulling op de bancaire activiteiten. De bank was bij mijn vertrek gegroeid naar een middelgrote rendabele en solvabele Rabobank met ca. 90 gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers.


1991 – 1994 | Hoofd Commerciële Zaken | Rabobank Beusichem–Culemborg te Culemborg.
• Doorvoeren van een reorganisatie, van driepotige naar een tweepotige organisatie met daarnaast sanering van de zakelijke financieringsportefeuille. De nieuwe organisatie werd gevormd door de afdelingen Commerciële Zaken en Bedrijfsvoering. De bank werd hiermee weer op orde gebracht na een periode van een slechte performance zowel in de (zakelijke) financieringsportefeuille als op het gebied van organisatie, financiële administratie, rapportage en personeelsbeleid.
• Als belangrijkste resultaat de zakelijke financieringsportefeuille op orde gebracht met daarnaast het begeleiden en realiseren van de fusie tussen de Rabobanken Culemborg en Beusichem per 1 juli 2002. Met daarbij het opnieuw en verder opzetten van de organisatie.
• Daarnaast werden er relaties en netwerken onderhouden binnen de gehele Rabobankorganisatie en binnen het eigen werkgebied. Dit laatste zowel met klanten, pleitbezorgers, lokale overheden als (ondernemers)-netwerken.


1987 – 1991 | Interimmanager | Rabobank Nederland te Utrecht/Eindhoven
• Als interimmanager werkzaam geweest op ruim 20 diverse zelfstandige lokale Rabobanken in verschillende delen van Nederland in uitvoerende zowel als managementfuncties op algemeen, commercieel, operationeel en financieel administratief gebied. Kortom, het betrof alle activiteiten binnen de lokale organisaties zowel binnen front- als backoffice, audit en control. Daarnaast een aantal projecten uitgevoerd bij Rabobank Nederland ten behoeve van lokale banken.


1985 – 1987 | Hoofd Bedrijfsvoering | Rabobank Werkendam te Werkendam
• Als een van de vier management teamleden leidinggeven aan de afdeling organisatie, (financiële)verslaglegging, audit en control alsmede de gehele bedrijfsvoering. Een lokale Rabobankbank met veel klanten in de binnenvaart en (natte) aannemerij. De afdeling bestond uit 12 fte.


1980 – 1985 | Hoofd Administratie | Rabobank Groot Ammers te Groot-Ammers.
• Primaire aandachtgebied was administratie, (financiële) verslaglegging, audit en control, maar ook alle andere dagelijks voorkomende werkzaamheden op bancair gebied als een van de drie managementteamleden binnen deze lokale Rabobank.

1978 – 1980 | Economisch Analist | Volvo Nederland te Beesd
• Prijscalculaties voor nieuwe auto’s, contacten met dealerbedrijven in Nederland, prijscalculaties voor eigen leasebedrijf en inzetten van leaseauto’s.
• Voor- en nacalculaties en in overleg opstellen van afdelingsbudgetten, leasebudgetten, jaarverslagen enz.

Opleiding interimmanager

Opleidingen, trainingen & cursussen
• 1980 – 1985 | Training bancaire Zakelijke Kredietverlening via het NIBE
• 1980 – 2000 | Management en Financieringscursussen via diverse instituten
• 2014 - | Maandelijkse bijeenkomsten De Ondernemende Commissaris met bespreking praktijkcases in advisering en toezichthouden
• 2011 | Persoonlijke ontwikkeldagen (o.a. colleges van Rob Zuijderhoudt over Synergie in Organisaties en Thijs Homan over maakbaarheid van veranderingen in organisaties) via InterimProf
• 2009 – 2010 | Inzicht in Organisatie Ontwikkelingen via de Sezen Academy
• 2001 – 2002 | Leaderschip Development Program via IBO
• 1996 – 1998 | Master Business Administration aan de Rotterdam School of Management
• 1980 – 1985 | SPD 1 en 2 via Preahep Utrecht
• 1973 – 1976 | MEAO (administratief-economisch.) aan het Scholengemeenschap Utrecht
• 1968 – 1973 | MAVO-4 aan het Scholengemeenschap Willem de Zwijger

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Wat heb ik in mijn bagage?
• Kennis en ervaring in alle aspecten van (zakelijk) bankieren en verzekeren.
• Kennis en ervaring in financiële herstructurering van bedrijven.
• Kennis en ervaring in het (begeleiden van) aanvragen voor leningen, kredieten, leasing, (financierings)garanties etc.
• Natuurlijk en coachend leiderschap, werken vanuit visie en beleving.
• Natuurlijk overwicht gericht op motiveren en maximale samenwerking van teams
• Resultaat en verantwoordelijkheid gedreven.
• Ervaring in (project- en verander) management.
• Ervaring met (opzetten van) financiële administraties, business- financial controlling en auditing.
• Organisatie sensitiviteit, samenwerken, kennis delen en overdragen.
• Sociale en communicatieve vaardigheden op alle niveaus.
• Beschikt naast analytische vaardigheden zeker ook een helikopter view.
• Ondernemend en besluitvaardig.
• Pioniersgeest, het zoeken naar nieuwe wegen en oplossingen.
• Gewend aan werken onder (tijds)druk en in verschillende (internationale) culturen.
• Brede ervaring met fusies, reorganisatie- en veranderingstrajecten zowel als consultant/adviseur als manager/eindverantwoordelijke.


Talenkennis interimmanager

• Nederlands: mondeling & schriftelijk vloeiend.
• Engels: mondeling & schriftelijk goed.
• Duits: mondeling & schriftelijk goed.
• Arabisch: mondeling (spreektaal).Overig

Recente nevenfuncties
• 2014 – heden| Lokale penningmeester voor KWF Gemeente Westland
• 2000 – heden | Coach (aankomend) Managers
• 2009 – 2011 | Consulent Ondernemers Klankbord VNO/NCW
• 1998 – 2011 | Coach aan de Rabobank Academie
• 2006 – 2008 | Lid Nederlands - Egyptisch business club
• Vele andere lidmaatschappen waaronder Rotary en Ondernemersverenigingen


 beschikbaar?