T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Interim gebiedsmanager kinderopvang

Interim gebiedsmanager kinderopvang

Werkervaring interimmanager

Skar kinderopvang

Functie ad-interim Gebiedsmanager April 2018 – heden Op projectbasis het vervangen van tijdelijke afwezigheid van managers. Verantwoordelijk voor het aansturen van teamleiders van de locaties. Begeleiden en coachen van de teamleiders in de aansturing naar de medewerkers van de locatie. Contacten onderhouden met gemeenten, directeuren scholen, wijkteams, VVE coaches etc. Contacten onderhouden met de stafafdelingen en de grote lijnen in het oog houden. Verantwoordelijk voor het beheren van de budgetten en het realiseren van de begroting.

Coach Moeder Kind Huis mei 2017 - heden
Het begeleiden van jonge gezinnen in het moeder-kind-huis. De locatie is specifiek bedoeld voor (aanstaande) moeders met een licht verstandelijke beperking en/of psychiatrische- en gedragsproblematiek.
Het huis is te bezien als een trainingshuis, waar zorg op maat wordt aangeboden, door middel van een individueel begeleidingsplan en passende vaardigheidstrainingen, afgestemd op de cliënt . Het trainingshuis biedt 24 uur per dag begeleiding.

Partou Kinderopvang (voorheen Allio Kinderopvang)

Functie vestigingsmanager 2013 – april 2017 Verantwoordelijk voor het doen van verbetervoorstellen, de implementatie, uitvoering, realisatie en bewaking van het (pedagogisch) beleid, de financiële resultaten, het aansturen van de medewerkers en een juiste verspreiding van informatie. Organiseren van evenementen voor ouders en kinderen. Te denken valt aan samenloop voor hoop, braderieën, jaarfeesten, sinterklaasintocht etc. Als spin in het web onderhoud ik verschillende contacten bv. Gemeenten, leveranciers, medewerkers, management en stafafdelingen, ouders, kinderen, schooldirecteuren, bedrijven, multidisciplinair team, oudercommissie etc. Contacten leggen en onderhouden met bedrijven tav bedrijfsplaatsen. Onderzoeken en uitvoeren van mogelijkheden tot extra inkomsten. Het aangaan van gesprekken met externen om tot een 'win win' situatie voor beide partijen te komen. Tav aansturing & leidinggeven geef ik leiding aan de pedagogisch medewerkers, stagiaires en vrijwilligers door deze te begeleiden, instrueren, coachen en motiveren en door zichtbaar te zijn op de locatie(s).

Allio Kinderopvang Noord Oost Nederland

Functie ad interim manager/ projectleider: 2007- 2013 Heb deze nieuwe functie binnen onze organisatie neergezet en vormgegeven. Binnen de projecten droeg ik zorg voor de informatievoorziening, voor het samenstellen van projectteams, bewaken van de processen, doen van voorstellen ter verbetering van processen en verzorg de implementatie. Verschillende nieuw te open locaties heb ik opgestart. Samenwerkingen opgezocht met participanten met als doel/ uitgangspunt het creeeren van een win- win situatie voor beide partijen. Daarnaast ben ik achtervang voor managementfuncties op diverse niveaus, zowel voor korte als voor langere tijd. Meerdere malen heb ik vestigingsmanagers vervangen tijdens afwezigheid. Ik heb gekeken waar staan we nu, waar willen we naar toe, hoe gaan we dit bereiken dmv plan van aanpak en dit smart te maken. Belangrijk is hierin de belangen van de organisatie met missie en visie in het oog te houden. Om het geheel te laten slagen heb ik de vestigingsmanagers en medewerkers hierin nauw en bij elk proces betrokken. Als ad-interim-vestigingsmanager heb ik meerdere malen plannen opgesteld voor coachingstrajecten en deze uitgevoerd.

Functie Praktijkopleider: 2008 – september 2009 Heb deze geheel nieuwe functie binnen onze organisatie neergezet en vormgegeven. Vanuit Allio was ik het aanspreekpunt voor de verschillende opleidingen, signaleer knelpunten en doe verbetervoorstellen naar directie van Allio en de verschillende opleidingen. Dit betreft verbeteringen tav beleid en ontwikkelingen binnen de branche. Samenwerking met de gemeente opgestart met als doel bijstandsvrouwen terug te laten keren naar de arbeidsmarkt. Hierbij onderhield ik de contacten met de gemeente en de opleiding.Ik coachte en begeleide de werkbegeleiders en voerde kwartaalgesprekken met de desbetreffende doelgroep.


Functie Coördinator Pedagogiek: 2006 – 2007: Als coördinator pedagogiek heb ik, binnen de directie gestelde kaders, de uitwerking van het pedagogische beleid, met als visie OntwikkelingsGericht Werken ontwikkelt. Daarnaast heb ik beleidsvoornemens naar concrete werkprocessen en protocollen vertaald en deze geïmplementeerd binnen de organisatie.


Functie Teammanager: 2003-2006 Als teammanager was ik verantwoordelijk voor het opstellen en realiseren van de werkplannen. Het ontwikkelingsgericht aansturen, coachen, begeleiden en motiveren van het betreffende team.

Opleiding interimmanager

Opleiding Management Kinderopvang 2000
Coachen op competenties 2009
Kinder- en gezinscoach 2013
Verzuimtraining 2014
Intiutieve ontwikkeling 2017

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Pro-actief, dynamisch, flexibel, sociaal, coachend, daadkrachtig, oplossingsgericht, analytisch, zelfstandig en humor

 beschikbaar?