T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Projectmanager, programmamanager, consultant

Projectmanager, programmamanager, consultant

Werkervaring interimmanager

15 jaar (project) management posities in Finance
10 jaar project/programmamanagement Public

Changemanagement
Business & IT projecten
Strategy development
Implementation management
Business cases
Chain management

In het kort:

MINISTERIE VWS
NOVEMBER 2014-HEDEN
Opdracht: Programmamanager Hervorming Langdurige Zorg (HLZ), Sociaal Domein
Sleutelwoorden: bestuurlijk, aanbieders, ICT, standaardisatie, transactionele systemen, politieke aandacht, brancheorganisaties, decentralisatie, administratieve lasten, uitvoeringsorganisaties
www.hervorminglangdurigezorg.nl

De gezamenlijke branches van zorgaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars stellen vanaf oktober 2014 het programma iZA in het leven, om de invoering van de HLZ op het terrein van zorgcontinuïteit, bevoorschotting en liquiditeit, rechtmatigheid en ICT te laten coördineren. Aanleiding is het onderzoek naar de status van centrale voorzieningen, systemen en administratieve afspraken tussen gemeenten en aanbieders, accountants en toezichthouder.

Het programma vormt het episch centrum van deze vraagstukken en voert overleg met betrokken veldpartijen, brancheorganisaties, VWS en toezichthouders, om in 3 plateaus toe te werken naar administratieve lastenvermindering in 2017.

In tegenstelling tot de ICT afspraken en voorbereidingen tussen gemeenten en aanbieders, blijken deze na de transitie per 1 januari 2015 niet goed te functioneren, en ontbreekt regie en een afsprakenkader om de knelpunten structureel op te lossen. Hierdoor ontstaan grootschalig administratieve achterstanden, handmatige processen en een administratieve lastenverzwaring voor gemeenten en zorgaanbieders. Onder verantwoordelijkheid van de programmamanager iZA wordt met vertegenwoordigers in het veld, Zorginstituut Nederland, VNG, King en de softwareleveranciers een nieuw standaarden stelsel uitgewerkt. Daarnaast wordt in het programma met de gegevensknooppunten Inlichtingenbureau en Vecozo, een regieoverleg opgestart om stagnerend berichtenverkeer te verhelpen.

iZA stelt met de grote gemeenten, aanbieders, vertegenwoordigende brancheorganisaties, VWS en uitvoeringsorganisaties SVB, CIZ en CAK een werkagenda 2015-2017 vast om tot 2017 gezamenlijk de informatieketen in releases stapsgewijs te verbeteren. De werkagenda is in juli 2015 door de staatssecretaris aan de Tweede Kamer gestuurd.


MINISTERIE VWS
JULI 2014-OKTOBER 2014
Opdracht: Adviseur Hervorming Langdurige Zorg
Sleutelwoorden: bestuurlijk, transitie, WLZ, WMO, Zvw, PGB, Eigen bijdrage, informatie-uitwisseling, invoeringsvraagstukken, risicoanalyse
www.hervorminglangdurigezorg.nl

In opdracht van het ministerie onder de bestuurlijke partners die betrokken zijn bij de hervorming van de langdurige zorg de invoeringsrisico’s verkend die samenhangen met de wetgeving per 1-1-2015.
Het onderzoek zal leiden tot het versneld instellen van een crisisorganisatie waarin uitvoeringsvraagstukken vanuit gemeenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en anderen kunnen worden belegd. Ook zal een regieorganisatie worden ingesteld, die de ketensamenhang gaat bewaken van gegevensoverdracht en noodzakelijke fallback scenarios, in het geval stagnatie optreed in de werkwijze tussen de betrefende instanties.


ENERGIE DATA SERVICES NEDERLAND
OKTOBER 2013-MEI 2014
Opdracht: Programmamanager ICT projecten
Sleutelwoorden: requirements, sector coördinatie ketentesten en invoering, SCRUM, leverancier
www.edsn.nl

Met alle partijen in de energiesector, leveranciers en netbeheerders, een programma opgezet voor de invoering van diverse (wettelijke) wijzigingen. Complex specificatie en vaststellingstraject van requirements, en systeemontwikkeling van waterval naar SCRUM methodiek omgezet. Hoog iteratief ontwikkelproces met externe en interne ICT leveranciers. Veel aandacht voor risico-afwegingen bij invoering als gevolg van aanzienlijke transactionele consequenties voor energieleveranciers.

De keten van energieleveranciers en netbeheerders werken samen in EDSN voor de clearing/settlement van transacties die betrekking hebben op meterstanden, netverliezen, klantinformatie en voorschotten. Jaarlijks wordt een sectorrelease uitgevoerd.
In 2013 is besloten ook de AMS dienstverlening te herzien; een grootschalige hardware vervanging is uitgevoerd om qua capaciteit en informatiebeveiliging aan nieuwe standaarden te voldoen.

Aan de hand van PRINCE2 is door de projectteams gewerkt aan de (goedkeuring van) projectbrieven, POCs en PIDs, en met HL-reports gerapporteerd over de voortgang van de projecten.


GEMEENTE AMSTERDAM
JUNI 2013-HEDEN
Opdracht: Planontwikkeling Zon-energiepark
Sleutelwoorden: innovatie, energieakkoord, tijdelijk alternatief bestemmen (TAB)
www.amsterdam.nl

De gemeente Amsterdam heeft in juni 2013 ‘zonvisie’ aangenomen waarop een plan wordt ontwikkeld
voor grootschalige opwekking van zonne-energie. De tijdelijke bestemming van industriële zones in
de regio Amsterdam worden daarvoor aangepast. De bestuurlijke ambitie om in geürbaniseerd gebied
de bevolking (mede) te laten investeren in een energiepark van 20 Megawatt, wordt gezien als een
iconisch en baanbrekende verandering in de opwekking van energie.

De planontwikkeling dient in het najaar met besluitvorming te worden afgerond.


MINISTERIE ECONOMISCHE ZAKEN (EZ)
JANUARI 2009-AUGUSTUS 2013
Opdracht: Programmamanagement Regeldrukvermindering & ICT Beleid
Sleutelwoorden: innovatie, ICT, eOverheid, privaat-publiek, toezicht, marktwerking, bestuurlijk, regeerakkoord, Digitale Agenda 2017
www.sggv.nl, www.ondernemingsdossier.nl

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken is het programma uitgevoerd waarin publiek-private coalities gewerkt hebben aan het reduceren van regeldruk. In de bestuurlijke context van het programma is gewerkt met de commissie Wientjes en binnen de politieke aandacht voor het stimuleren van bedrijvigheid en wegnemen van administratieve blokkades.
Iconische resultaten van de publiek-private knelpunten die met het programma en ICT oplossingen zijn weggenomen zijn ‘het afschaffen van de eerste dagsmelding’, Landelijk Asbest Volgsysteem, en het toezicht op de Vleesverwerkende industrie.

Het programma is katalysator geweest voor de invoering van de ‘digitale agenda 2017’ en gebruik van e-bouwstenen onder zowel overheden als bedrijfsleven. Onder meer zijn het handelsregister, e-Herkenning, berichtenbox en Digid in de diverse publiek-private ICT voorzieningen betrokken.
De ICT is ontwikkeld in het stelstel van standaarden (Forum Standaardisatie) en dikwijls met betrokkenheid van ICT leveranciers gebouwd en ingevoerd.

Het programma heeft door haar werkwijze bijgedragen aan een ander bestuurlijk klimaat rondom de vraagstukken die zijn weggenomen. Het vacuüm waarin publieke en private organisaties (onderling) werkzaam zijn, is met het programma doorbroken. In de aanpak is met succes geëxperimenteerd met een bestuurlijke, ambtelijke en uitvoerende aanpak, waarin steeds gelijktijdig gestreefd is naar borging van tussenresultaten (business cases, convenanten, scenario’s, etc) op alle niveaus.

In het bestuurlijk netwerk is samengewerkt met het bedrijfsleven en diverse overheden. Tegen de achtergrond van de bestuurlijke vernieuwing, decentralisaties, bezuinigingen en vernieuwing van toezicht, is intensief samengewerkt met de VNG, G4, pijlers in de G32, IPO en departementale commissies. Met deze organisaties en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven (branches, VNO-NCW en MKB Nederland) zijn concrete doelstellingen per sector uiteengezet, om deze met draagkracht te kunnen realiseren.

De ambtelijke voorbereiding van de betrokken ministers van I&M, EZ, BZK, Financiën en Justitie, als ook de voorbereiding en beantwoording van kamervragen en contacten met lobbyisten, heeft door het programma plaatsgevonden. Hierbij is zowel op de politieke agenda van regeldrukvermindering als bredere beleidsterreinen (o.a. asbest, voedselveiligheid, evenementenfestivals) in samenhang gestuurd. Het programma heeft door de publiek-private coalities sturing kunnen geven aan de politieke reacties op maatschappelijk bekende incidenten rond enkele deelprojecten, zoals de kwesties Ödfjell, Hoek van Holland en visfraude.

De invoeringsagenda van de deelprojecten heeft betrekking (gehad) op werkproces- en ICT-veranderingen binnen gemeenten, vernieuwing van toezicht op risico en afstand gebaseerd bij (rijks-) inspecties, en digitalisering/koppeling van internationale gegevensstromen (douane, belastingdienst).
Een marktverkenning en Europese aanbesteding uitgevoerd voor de opdrachtverstrekking van pakket- en maatwerkaanpassingen door bestaande en nieuwe ICT leveranciers.

Het NSOB (Nederlandse School voor Openbaar Bestuur) heeft haar belangstelling voor de aanpak en werkwijze opgetekend in het essay ‘Beweging bestendigen, Over de dynamica van overheidssturing in het rizoom’. In een executive management programma van Nijenrode is het werken volgens het programma opgenomen.

MINISTERIE VWS
JULI 2009-FEBRUARI 2010
Opdracht: Adviseur bestuurlijke ontvlechting ‘Hallo Wereld’ en dCJG
Sleutelwoorden: bestuurlijk, marktverhoudingen, kennisinstellingen, jeugdzorg, aanbesteding,
www.stichtingopvoeden.nl

Het ministerie heeft voor opvoedkundige adviezen voor ouders en professionals kennis over opvoeden gebundeld in een landelijk initiatief Hallo Wereld. Mede onder invloed van de bestuurlijke regie vanuit het Rivm, Actiz, GGD-Nederland, Trimbos instituut, is een landelijke kennisinfrastructuur opgezet waarin gezamenlijk aan de ontwikkeling, validatie en publicatie van content wordt gewerkt.

Als gevolg van formele eigendomsverhoudingen en aanbestedingsverplichtingen is gevraagd de regiegroep (voorzitterschap VWS) te adviseren over de gewenste ontvlechting, waarin met behoud van de landelijke regie, gekomen wordt tot een gedragen ontwikkelings- en bekostigingsmodel voor content. Hierbij dient in aanzienlijke mate rekening te worden gehouden met marktwerking en commerciële initiatieven die zich hiermee verhouden. In dit kader overleg gevoerd met de landsadvocaat en aanbestedingsjuristen bij het eindadvies en te volgen ontvlechtingsstrategie.

Aan de regiegroep is advies uitgebracht, dat met steun van alle betrokken besturen uiteindelijk is ingevoerd. Namens VWS en de regiegroep ook opgetreden als bemiddelaar naar marktpartijen en de betrokken besturen en brancheorganisaties.


MINISTERIE VWS
APRIL 2007-SEPTEMBER 2008
Opdracht: Projectmanager Elektronisch Kinddossier
Sleutelwoorden: innovatie, strategische aanbesteding, ICT, bestuurlijk, transformatie, privacy, EPD
www.ddjgz.nl

Het ministerie van VWS heeft na een bestuurlijke verkenning besloten met GGD-Nederland en Actiz een landelijk Elektronisch Kinddossier (EKD) in te voeren. De opgerichte stichting EKD is belast met de conceptuele uitwerking, en middels innovatief aanbesteden (marktconsultatie én europees) een opdracht aan de markt te verstrekken.
In nauw overleg met specialisten uit het (internationale) werkveld op het terrein van architectuur, gegevensstandaardisatie (NEN, HL7) en interoperabiliteit, Nictiz en het NEN, is het EKD uitgewerkt een aan marktpartijen voorgelegd. In een gelijktijdige voorbereiding is met GGD-en en instellingen in de thuiszorg toegewerkt naar de voorbereiding van de invoering van het beoogde systeem.

In een bestuurlijk complexe context met aanzienlijke belangen van de betrokken bestuurders, instellingen en marktpartijen is leiding gegeven aan een team van professionals. Het programma heeft de bestaande en nieuwe marktpartijen uiteindelijk voorbereid om - in een decentraal model van digitale dossiers – het EKD in te voeren.

Onder maatschappelijke druk van privacybescherming intensieve bestuurlijke lobby gevoerd met belangenorganisaties (ouders-, kinderen en patiënten) en wetenschappelijke vertegenwoordigers vanuit het Rivm, TNO en NJI.


MINISTERIE VWS (Jeugd en Gezin)
FEBRUARI 2006 - OKTOBER 2010
Opdracht: Programmamanagement Verwijsindex (Risicojongeren)
Sleutelwoorden: regeerakkoord, demarcatie, ICT, PRINCE2, Raad voor de Kinderbescherming, gemeenten, privacy en informatiebeveiliging (PKI)
www.verwijsindex.nl

Het Ministerie van VWS heeft op advies van de Regeringscommissaris Van Eijk besloten de Verwijsindex te implementeren in en tussen de sectoren die werkzaam zijn met jongeren.
Maatschappelijke druk en tegenvallende samenwerking van partijen in de Jeugdketen (w.o. GGD, Bureaus Jeugdzorg, Politie, Raad vd Kinderbescherming), zijn aanleiding om dit instrument te introduceren.

Het programma staat onder politieke en maatschappelijk druk, door toedoen van kosten in de Jeugdzorg en incidenten (‘Savannah’, ‘Nulde’). De implementatie van de Verwijsindex heeft veranderkundig omvangrijke consequenties (transparantie, werkopvatting) voor de Jeugdketen.
In de programma-aansturing heeft dit tot gevolg dat beleidskeuzes, wetsvoorbereiding en politieke verantwoording, worden gecombineerd met structuurkeuzes bij de inrichting van de Verwijsindex. Deze hebben betrekking op de landelijke, gemeentelijke en provinciale aansluitingen van (publieke) instanties op de Verwijsindex.
Voornaam in de Verwijsindex is de consequente demarcatie van nieuwe verantwoordelijkheden tussen de centrale overheid (initiatie&verplichtend), de 36 gebruikende publieke en private instanties (“voor en door” gevoel), 450 gemeenten (faciliterend) en inspectie Jeugdzorg (toezicht).

In het programma is gekozen voor een intensieve afstemming met het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) over de invoeringsconsequenties van de Verwijsindex. De technische realisatie van het ICT platform is reeds in een vroegtijdig stadium afgestemd met het CBP.
Tijdens de totstandkoming van het ICT platform is gebruik gemaakt van formele legitimaties, waar onder externe audits, wetenschappelijke onderbouwing, referentiearchitectuur, en certificering van standaarden (NEN).

De invoeringsstrategie is in nauwe afstemming met enkele gemeenten, de VNG en provincies bepaald. Met de inzet van enkele ‘implementatiedeskundigen’ is de Verwijsindex in korte tijd geïmplementeerd bij gemeenten en provincies. De gekozen aanpak van ambtelijke verbinding tussen provinciale en gemeentelijke niveaus realiseert in 2008 – vooruitlopend op de wettelijke verplichting in 2009 - een complete landelijke dekking. De invoeringsstrategie dient als ‘rode loper’ voor de invoering van de Centra voor Jeugd en Gezin.

Bij de behandeling van de wetswijziging (WJZ) in de Eerste Kamer (2010) is waardering uitgesproken over de zorgvuldigheid van de beleids- en beroepsmatige afwegingen in de Verwijsindex, ondanks de publieke en ethische zorgen over overheidsprojecten en privacybescherming.

FRIESLAND BANK
JULI 2004-JANUARI 2006
Opdracht: Programmamanagement Internet Bankieren
Sleutelwoorden: online, STP, outsourcing, beveiliging, IT architectuur, copafith, marketing
www.frieslandbank.nl

Friesland Bank heeft heeft besloten het kanaal Internet Bankieren te ontwikkelen voor het klantsegment Particulieren, Zakelijk en de productdienstverlening Verzekeren. Programmamanagement in opdracht van de RvB met een sterke focus op:

- Klantintroductie campagne en uitrol betaalmiddelen
- Identiteitsontwikkeling van Friesland Bank i.r.t. internetbankieren
- Ontwerp service architectuur, ontwikkeling, testen en uitrol betaaldiensten
- Transactieverwerking naar Interpay en realtime onlinediensten van de bank
- Outsourcing maintenance, hosting, application services (>40 mio)


FRIESLAND BANK
AUGUSTUS 2003- JULI 2004
Opdracht: Projectmanagement mid/backoffice systeem
Sleutelwoorden: implementatie- verandermanagement, kantoren, scenarioplanning, outsourcing
www.frieslandbank.nl

In opdracht van de RvB het implementatieproject geleid waarbij de mid/backoffice van de bank wordt vervangen. Het systeem brengt grote veranderingen met zich mee voor de bankkantoren.
Het project legt een sterk nadruk op :

- Veranderkundige impact qua processen en autonomie van de kantoren
- Betrokkenheid van panel en usergroup bij bepalen functionele acceptatie
- Inzet van key-user-team bij het bepalen van invoeringsscenarios’s en fallbacks
- Ontwikkeling van (technische) conversie en overgangsstrategie
- Overleg en rappartage met DNB-autoriteiten bij risicomanagement
- Organisatie van de acceptance&advisory board.


RABOBANK
2000-2003
Functie: Programmamanager
Sleutelwoorden: algemeen management, finance, service centers, BPO, effecten, hypotheken
www.ordina.nl

Als directielid van Ordina verantwoordelijk voor de BPO van Friesland Bank Effectenbedrijf naar Rabobank. Als programmamanager onder meer verantwoordelijk voor de commerciële- en projectenportefeuille van deze business proces outsource. De nadruk in deze opdracht ligt bij:

- Strategische aard (rating) van de BPO deal voor Rabobank en Friesland Bank
- Complexiteit geruisloze technische overgang
- Continuiteit van de effectentransacties/settlement
- Ontwikkeling en aansluiting op service-architectuur


LOGICA-CMG
1995 - 2000
Functie: Directeur en Management Consultant
Sleutelwoorden: algemeen management, projectmanagement, STP, betalingsverkeer, CMM, competence zorgverzekeringen
www.logica.nl

Als directielid verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de marktgebieden Pensioenen en Verzekeringen. In de functie de dagelijkse leiding gegeven aan een team senior en junior consultants (-40) die in projecten bij verschillende relaties actief zijn. Managerial verantwoordelijkheid voor Sales- en Relatiemanagement, HR-beleid, carrièreplanning, financiële verantwoordelijkeheid (15+ mln), werving & selectie.

Focus op:
- Opzetten finance vestiging regio Arnhem
- Ontwikkeling financiele accounts regio Oost Nederland
- Speciale focus op branche voor zorgverzekeraars (NL niveau)
- IT systeemontwikkeling, infrastructuur en adviesprojecten


PANNELL KERR FORSTER
1990 - 1995
Functie: Consultant
Sleutelwoorden: advisering, projectleiding, diverse sectoren, integratie Gamma-Karwei, ROC fusies, advisering RvB Exact Software
www.pkf.com

Als adviseur organisatie en informatisering werkzaam bij een multidisciplinaire accountantsgroep. Advisering en begeleiding van middelgrote bedrijven en overheidsinstellingen bij de definiëring en realisatie van de informatievoorziening. Advisering en projectmanagement in middelgrote informatise-ringsprojecten en implementatietrajecten. Het kennisterrein betrof informatieanalyse, systeemont¬werp, administratieve organisatie.

Opleiding interimmanager

Bedrijfskunde (Rijks Universiteit Groningen)
Organisatie wetenschappen (Open Universiteit)
Management & Leidersschap (Core)
Transformational Leadership (Human Factors International)
Miller&Heiman (Coach & Commitment)
Strategic Leadership (CapGemini)
Strategische Marketing (Comenius Leergang )
Client Relationship management (SARV)
Salesmanagement & life-cycles (SARV)
LEAN (House of Performance)
Project- en Programmamanagement (De Baak)
Algemeen Bankbedrijf (NIBE)
Effectenbedrijf I&II (NIBE)
Advanced Information Technology (CIBIT)
Prince2 (LogicaCMG)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Leiderschap, organisatie sensitief, overtuigend, inspirerend en dienend aan doelstellingen, koersvast op hoofdlijn maar bewegelijk waar nodig, goede teambuilder, communicatief sterk, verbindend op inhoud en proces, goede schrijfvaardigheden

Talenkennis interimmanager

Nederlands, engels, duits, italiaans

 beschikbaar?