T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?interim manager

interim manager

Werkervaring interimmanager

BV (september 2014 t/m heden)
• Directeur/eigenaar
• bv is de structuur waarbinnen interim-werkzaamheden, adviserende, uitvoerende en bestuurlijke taken plaats kunnen vinden.
• In januari gestart met een tijdelijke opdracht voor de Nationale Politie, een zeer in beweging zijnde organisatie. Het mede vorm en inhoud geven aan de nieuwe afdeling Belastingen (voornamelijk btw/loonheffingen/tcf).
Achmea (april 2002 t/m augustus 2014)
• Senior manager/adviseur fiscaal juridisch beleid binnen Fiscale Zaken (Holding)
• met name loonheffingen en inkomstenbelasting
• productfiscaliteit/pensioenfondsen
• mede verantwoordelijk voor het beleid van de afdeling
• docent Achmea Academy


• Voorzitter Achmea fiscalistenoverleg, sinds medio 2006
• Manager executive remuneration (Raad van Bestuur/Raad van Commissarissen), sinds 1 juli 2007
• Lid Achmea Public Affairs tafel, sinds medio 2010
• (Plaatsvervangend) Bestuurslid Stichting Pensioenfonds Achmea, sinds medio 2012, en doorlopend t/m december 2014
• lid Commissie Wet&Regelgeving
• toehoorder Commissie Balansmanagement
• Organisator en voorzitter pensioenoverleg binnen Achmea, sinds najaar 2012

Actief bij het Verbond van Verzekeraars in de Werkgroep Fiscaliteit (vanaf 2004) en de Werkgroep Renseig¬nering Leven (voorzitter vanaf 2011). Lid werkgroep loonheffing VNO-NCW (vanaf 2002).

Een breed pakket aan werkzaamheden met twee rode draden: pensioen en loonheffingen. Beide bepalen voor een groot deel de dagelijkse gang van zaken. Het beste resultaat bereiken door de inzet van eigen kennis/vaardigheden en mensen/ kwaliteiten in de organisatie en eventueel daarbuiten. Samen ben je immers beter. Enkele voorbeelden:
• Het organiseren van countervailing power in de commissie Balansmanagement en ook in het pensioenoverleg. Het bijeenbrengen van disciplines en divisies geeft discussie en een betere uitkomst. Het stellen van een (kritische) vraag kan leiden tot een beter gedragen besluit. Dat is ook het leidende motief bij het voorzitterschap van de Werkgroep Renseignering Leven.
• Rekening houden met ieders belang en verantwoordelijkheid bij het pensioenfonds (werkgever, werknemers, uitvoerders, RvB, bestuur).
• Het oplossen van fiscale issues voor Achmea of klanten van Achmea.
• Het beïnvloeden van Belastingdienst en/of Ministerie om te komen tot beleidsuitingen die van belang zijn voor de klant en/of Achmea. Zoals het gezamenlijk beïnvloeden van het Belastingplan 2013 op voor Achmea en haar klanten niet van belang zijnde voorstellen.
• Trekker van het LEAN-programma van Fiscale Zaken (kostenbewuste ketenaanpak).
• Presenteren en doceren.
• Ontwikkelen van fiscale ruimte voor een ‘slim reisbudget’ (B50).

Bij dit alles horen goede/uitstekende communicatieve vaardigheden op verschillende niveaus, zowel mondeling als schriftelijk.

Belastingdienst (1982-9 t/m 2002-3)
Belastingdienst/Centrum voor Proces en Productontwikkeling (1999-7 t/m 2002-3)
Belastingdienst/Directie Ondernemingen Noord (1998-6 t/m 1999-6)
Belastingdienst/Ondernemingen Leeuwarden (1993-1 t/m 1998-5)
Belastingdienst/Grote ondernemingen Amsterdam (1990-5 t/m 1992-12)
Inspectie Directe Belastingen Amsterdam (1987-1 t/m 1990-4)
Controleursopleiding (1982-9 t/m 1986-12)

Onder andere werkzaam geweest als
• controlerend ambtenaar voor de diverse belastingsoorten
• beleidsmedewerker loonheffingen
• secretaris/lid kennisgroep pensioen

Opleiding interimmanager

Opleiding voor controleur van de Belastingdienst (1986)
Doctoraal Fiscaal Recht (2003)
WFT Basis en Leven
Niveau 2 pensioenfondsbestuur

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Kerncompetenties: Belangstellend, loyaal, verbindend, benaderbaar, luisterend, vragend, blijven zoeken naar een oplossing, durven te beslissen.

Talenkennis interimmanager

Nederlands

Overig

Drijfveren: Onafhankelijkheid, kennisdeling, beïnvloeding en het beter laten functioneren van mensen en organisatie.

 beschikbaar?