T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Manager in de zorg

Manager in de zorg

Werkervaring interimmanager

Dec 2014 - jan 2015;
Aansluitdocument team huiselijk geweld Deventer.
In opdracht van de gemeente Deventer beschrijven van de werkprocessen van team huiselijk geweld en hoe deze te laten aansluiten bij de nieuwe ontwikkelingen; Veilig thuis en de sociale wijkteams.

Febr 2014 – dec 2014;
Projectleider Gegevensdeling in de praktijk
In opdracht van de gemeente Deventer lokaal projectleider van een proefperiode van het delen van cliënten gegevens tussen partijen in de dagelijkse praktijk in het kader van de privacy. Een project wat landelijk gesubsidieerd word.

mei – juli 2014 ;
Projectleider Sociale Wijkteams Deventer (Raster groep);
Samen met de input projectmedewerkers en de participerende instellingen opstellen van een plan van aanpak voor de al gestarte sociale wijkteams en de teams die per 1 september gaan beginnen. Doorontwikkeling van de 9 sociale wijkteams tot de officiële start per 1 januari 2015

april – juni 2013 en oktober 2013 - juni 2014;
Interim manager Centrale toegang en Team VIA (GGD Ijsselland, Zwolle);
De CT is de toegang voor de cliënten die dakloos zijn in Zwolle. De CT neemt de meldingen aan en is het platform voor de instellingen om gezamenlijk een hulpverleningsproces dan wel een re-integratie traject voor de cliënten in te zetten.
Team VIA begeleid, leid cliënten die vallen onder de OGGZ doelgroep, die alle zorg mijden toe naar een regulier zorg aanbod.

2013-2014; Dagvoorzitter van verschillende thema bijeenkomsten gemeenten en maatschappelijke organisaties;
Thema’s;
- Transitie Jeugdzorg
- Ontwikkeling Sociale wijkteams
- Ontwikkeling binnen de OGGZ (meldpunt bijzonder zorg Deventer)

2012-heden; Procesmanager Centrum Jeugd en Gezin gemeente Deventer,
CJG () is een netwerkorganisatie van betrokken partners binnen de jeugdzorg Deventer. Het is geen fysieke organisatie, het is een platform voor de partners om gezamenlijk in het kader van het centrum jeugd en gezin activiteiten uit te voeren. Het CJG ondersteund de partners in dit proces.
Taken en verantwoordelijkheden;
- Bewaken van de activiteiten en werkprocessen van de betrokken partners in net kader van het CJG.
- Invoeren en borging van Triple P als werkmodel voor het CJG
- Invoering en borging van de verwijsindex 0-23 jarigen
- Verbinden van de zorg en gemeentelijke activiteiten d.v.m. het bouwen van de netwerkorganisatie CJG
- Belangen behartigen van alle betrokken partijen in deze netwerkorganisaties
- Verantwoordelijk voor de interne en externe processen
- Adviesrol voor meerdere pilots van samenwerking verbanden in het kader van het CJG
- Adviesrol management en directie overleg CJG
- Oproepbaar voor het voorzitten van multidisciplinaire overleggen op casus nivo.

2012-heden; Procesmanager Meldpunt Bijzondere Zorg gemeente Deventer
MBZ () is een gemeentelijke gefinancierde activiteiten, uitgevoerd door een team van medewerkers van de lokale gezamenlijke zorg instellingen. Zij zijn gedetacheerd naar het meldpunt en team bijzondere zorg.
Taken en verantwoordelijkheden;
- Bewaken van de activiteiten en werkprocessen van medewerkers van het bijzondere zorg team
- Verbinden van de zorg en gemeentelijke activiteiten door het bouwen van netwerkorganisaties.
- Onderhouden van de contacten van beide netwerkorganisaties
- Belangen behartigen van alle betrokken partijen in deze netwerkorganisaties
- Verantwoordelijk voor de interne en externe processen van beide programma onderdelen
- Namens de partners het ontwikkelen van het project regiekamer/uitbreiding van het bijzondere zorg team.
- Oproepbaar voor het voorzitten van multidisciplinaire overleggen op casus nivo.

2007-2012; Circuitmanager Perspectief
Dimence GGZ instelling en is een fusieorganisatie van de RIAGG Zwolle en Deventer, Zwolse Poort en Adhesie (2007).
Taken en verantwoordelijkheden;
- Circuit Perspectief regio Hanzestreek (Deventer, Olst/Wijhe, Raalte, Lochem en Zutphen) richt zich vanuit Dimence voornamelijk op de GGZ activiteiten op de 1e en 0e lijn. Met de ambitie iom een betrouwbare partner te zijn en te blijven in de ontwikkelingen binnen de geestelijke gezondheidszorg. Samen met partners bouwen aan ketens, afgestemd op de behoefte van het veld. Met het team praktijk ondersteuners huisartsen GGZ (POH-GGZ), team Preventie en de medewerkers van het bijzondere zorgteam (OGGZ) zetten word gewerkt aan de ambitie.
- Als circuitmanager onderdeel van het management team Dimence Hanzestreek.
- Interim management verschillende interne teams. Bouwen aan teams en troubel shooting.
- Bouwen aan netwerkorganisaties. Gemeentelijke activiteiten uitgevoerd door de gezamenlijke instellingen.
- Projectleider bemoeizorg.

1998-2007; Teamleider
RIAGG Zwolle (geplaatst met taakomschrijving bij GGD regio Ijssel-Vecht)
Taken en verantwoordelijkheden;
- Als projectleider mede vorm geven aan de ontwikkeling van het programma bemoeizorg binnen de kaders van de OGGZ.
- Aansturen van Meldpunt VIA.
- Aansturen van 4 regioteams (Team Via Zwolle, regio Steenwijk, regio Hardenberg, regio Kampen).
- Aansturen van 2 specialistische teams (Team Via Zwerfjongeren en Team Via bemoeizorg Jeugd).
- Verantwoordelijk voor de zorg van de vervuilde huishoudens in de regio en de somatische zorg voor thuis –en daklozen in Zwolle
- Zorg dragen voor opbouw en onderhouden van netwerk.
- Rapporteren van de dagelijkse gang van zaken aan direct leidinggevende.
- Crisisdienst, ook buiten kantoortijden (tot 1 januari 2008).
- Samen met de gemeente Zwolle het mede ontwikkelen van -en implementeren van het stedelijk kompas in Zwolle. Dit heeft o.a. geleid tot één centraal loket voor de regio Zwolle in 2007.
- Voor verdere info; . Hier zijn de jaarverslagen 2005, 2006 en 2007 te bekijken met een omschrijving van de werkzaamheden van VIA in de regio.
1998-2000; Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
RIAGG Zwolle
Taken en verantwoordelijkheden;
- Behandelaar in het generalistisch programma aanbod.
- Crisisdienst, binnen en buiten kantoortijden.

1995-1998; Inval hoofd avond en nachtdiensten voor het ziekenhuis

1988-1996; GGZ Verpleegkundige
St. Sint Franciscus hof te Raalte
Taken en verantwoordelijkheden;
- Verpleegkundige op verschillende afdelingen.
- 1993-1995; Vervangend hoofd afdeling intensieve zorg.

Opleiding interimmanager

- B-verpleegkundige, Inservice opleiding :1988-1992 ; St. Sint Franciscushof te Raalte
- HBO, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige :1995-1999 ; Hoge School te Enschede
- Voortgezette Opleiding Management :2003-2006 ; Hoge School Windesheim te Zwolle

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Peoplemanager
Netwerker
Verbinder
doelgericht
verantwoordelijkheid daar laten waar het hoort

 beschikbaar?