T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Juridisch/ICT adviseur

Juridisch/ICT adviseur

Werkervaring interimmanager

Functies/rollen o.a.:

Beleidsmedewerker
Diverse (beleidsmatige) projecten en werkzaamheden op het gebied van illegale hennepteelt, het stedelijke en landelijke growshopbeleid, HEIt, KVO, wet BIBOB, crisisbeheersing, APV wijzigingen, mensenhandel, evenementen en het horecabeleid in Den Haag. Veel ad-hoc klussen en projecten.

Onderzoekscoördinator
Het leiden van een onderzoek naar de mogelijkheden van het plaatsen van Wajongeren binnen Nederlandse universiteiten, door middel van het in kaart brengen en herstructureren van processen en taakverdelingen. Onderzoeksrapport uitgebracht voor de afdeling catering van de Universiteit Leiden.

Informatie analist
Informatie analyse voor het cluster persoonsgerichte aanpak volwassenen (stelselmatige veelplegers) in het Veiligheidshuis Den Haag. Vergaren van informatie over de betreffende veelplegers vanuit diverse bronnen, om tot gepaste samenwerking van ketenpartners te komen betreffende op te leggen maatregelen en trajecten. Tevens zelfstandig een vooronderzoek uitgevoerd voor het RIEC Den Haag,

Projectleider
Diverse projecten gericht op veiligheid met succes gerealiseerd, bijvoorbeeld het '6 minuten zone'-project te Scheveningen in samenwerking met de Nederlandse Hartstichting en een landelijke pilot gericht op bewustwording van illegale hennepteelt in Den Haag, in samenwerking met gemeente Rotterdam. Als projectleider opgetreden voor gemeente Den Haag tijdens implementatie van de RNI-loketten. Tevens een logistiek proces geheel opgebouwd en gestroomlijnd in 2005, gericht op een partnership tussen Océ Technologies en Total Mail Service in Zoeterwoude.

Relatiebeheerder
Relatiebeheer voor het Agentschap BPR (onderdeel van Ministerie BZK), aangaande het aansluiten van overheidsinstellingen en geautoriseerde organisaties op het stelsel van basisregistraties. Juridische afwikkeling en algemene voorlichting behoorden ook tot de werkzaamheden.

IT
Migratie van intranet voor Dutch Space, webdesign voor verschillende (profit en non-profit) organisaties.

Lijst van werkgevers heden-2003: Stichting Human Nature, BMC Groep (daarbinnen gemeente Westland, gemeente Den Haag en Ministerie van Binnenlandse Zaken), Heerema Marine Contractors, Dutch Space, UWV, ANWB, Gemeente Den Haag, HTM Personenvervoer, Haagse Hogeschool, Printforce, Total Mail Service, Flextronics Logistics, Technicolor Distribution Services, FPI De Rooyse Wissel. Betreft enkel fulltime banen. Gedetailleerde opsomming en koppeling werkgevers beschikbaar op aanvraag.

Vrijwillig:

Regiocoördinator vrijwilligers
Coördineren van alle activiteiten voor Save the Children in de toegewezen regio, waaronder het initiëren van activiteiten, kwaliteitsbewaking van de activiteiten, motiveren en begeleiden van vrijwilligers, rapporteren aan Save the Children Nederland. Vanaf 2011 t/m 2012.

Vaardigheden en expertise:
• Vergaren en verwerken van grote hoeveelheden data (via open, half-open en gesloten informatiebronnen), middels het hanteren van diverse technieken tot interpretatie (te denken valt aan multi-level analyse, blootleggen van netwerkstructuren, rule induction, SPSS e.a.).
• Opstellen van risicoanalyses binnen diverse disciplines, bijvoorbeeld door toepassing van het Bow-tie model, Assumption Based Planning, datamining technieken zoals beslisbomen en het SADT-model. Ook ten behoeve van gemeentelijke veiligheidsplannen voor meerdere gemeenten.
• Ervaren in het omgaan met gevoelige informatie, kennisuitwisseling binnen meerdere beleidsterreinen en interdisciplinaire samenwerking tussen diverse overheidsorganen (Politie, OM, reclassering, gemeente e.d.).
• In staat om snel te schakelen tussen theorie en praktijk en opgedane kennis concreet toe te kunnen passen.
• Opzetten en inrichten van websites, zowel middels Wordpress als Dreamweaver. Tevens ervaring met het creëren van divers pr-materiaal (folders, flyers, stukken voor media etc.), opstellen van commerciële teksten en het initiëren van persmomenten.
• Relatiebeheer binnen een ministerie, inhoudende contacten met zowel non-profit als commerciële organisaties.
• Ervaring met juridische procedures op zowel gemeentelijk als landelijk niveau.
• Ervaring met (gemeentelijke) bezwaarprocedures (gem. Den Haag) binnen meerdere onderwerpen, te weten Wabo, BIBOB, Horecabeleid, growshops, Winkeltijdenwet, Wob en APV algemeen.
• Zeer brede kennis van uiteenlopende applicaties en tools, alsmede het linken van intergemeentelijke applicaties.¬
• Ervaring in het omgaan met stressvolle situaties en conflicten, mede door een zomerfunctie als hulpverlener bij een alarmcentrale. In staat om rustig te blijven onder druk en objectief en kalm te reageren.
• Vaardig in het stellen van prioriteiten en nemen van (ad-hoc) beslissingen, mede door het jarenlang combineren van een fulltime baan, universitaire studie en nevenactiviteiten.
• Ruime ervaring met het opstellen van uiteenlopende (juridische) stukken en persberichten, zoals onderzoeks- en managementrapportages, evaluaties, aanpassingen APV, waarschuwingsbrieven en bezwaarschriften.
• Ervaring met de meest uiteenlopende organisaties en werkprocessen, van commercieel tot non-profit, variërend van inkoop tot het werken in een bestuurlijke omgeving. Dit heeft in het bijzonder geresulteerd in een groot aanpassingsvermogen en een sterk ontwikkeld omgevingsbewustzijn.

Opleiding interimmanager

Minor Informatica (deeltijd, 30,1 ECTS)
Tweede minor binnen reguliere studie, keuzevakken voornamelijk gericht op ICT en security
Open Universiteit
02-2014 t/m 06-2014, behalen diploma valt samen met behalen BA rechten

Minor “Security, safety & justice” (deeltijd, 30 ECTS)
Interdisciplinair vakkenpakket (ICT/informatica, bestuurskunde, sociale wetenschappen)
Universiteit Leiden & TU Delft
09-2011 t/m 01-2012, behalen diploma valt samen met behalen BA rechten (vakken voltooid)

Rechtsgeleerdheid (deeltijd, 180 ECTS)
Universiteit Leiden
2008-2015, Bachelor bijna afgerond, verwachte maand van behalen diploma is februari 2015

HAVO profiel C&M
Da Vinci College te Leiden
2001-2003, diploma behaald in 2003

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Kerncompetenties: besluitvaardig, eerlijk, flexibel, analytisch denkvermogen, abstractievermogen, volhardend, doelgericht, stressbestendig, communicatief sterk en overtuigend, uitstekende schrijfvaardigheid.

Talenkennis interimmanager

Zowel Nederlands, Engels als Pools pefect in woord en geschrift (in deze drie talen opgevoed). Redelijke kennis van Frans en Duits in woord en geschrift.

Overig

Perfecte kennis van de MS Office onderdelen Word, Excel, Outlook, Access, Visio en Powerpoint. Verder: Citrix, J.D.Edwards, Decos, SAP, Applify, Exact (Globe), SPSS, MFG-Pro, Alias, Archie, Sharepoint, BWT, Osiris, Wordpress incl. verscheidene plugins en Adobe Acrobat Professional, InDesign, Illustrator, Dreamweaver en Photoshop. Tevens met diverse overheidsapplicaties gewerkt.

 beschikbaar?