T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Interim-manager IM/Funcioneel beheer, Implementatiemanager

Interim-manager IM/Funcioneel beheer, Implementatiemanager

Werkervaring interimmanager

Hans is een ervaren professional die zowel lijn- als project rollen op het snijvlak van business en IT kan vervullen. Denk daarbij aan rollen als Informatiemanager, Implementatiemanager en Product Owner. Het is zijn passie om door middel van zijn adviezen en uitvoerende kracht klanten te helpen helderheid te scheppen in hoe business uitdagingen het best met IT-oplossingen kunnen worden ondersteund. Daarbij weet hij de brug te slaan tussen bedenken van de oplossing en de realisatie. Het implementeren van adviezen, systemen en gewijzigde processen, door projectdoelstellingen te verbinden met de bedrijfsdoelstellingen, is hem dan ook op het lijf geschreven.

Als persoon is Hans klantgericht, enthousiast en analytisch sterk. Nieuw in een organisatie is hij een “self-starter”, hij heeft een goed ontwikkelde organisatiesensitiviteit. Hans is sterk in het enthousiasmeren en mobiliseren van teams. Zijn managementstijl kenmerkt zich het best als dienend leiderschap, hij zet anderen in hun kracht om zo samen goed te presteren. Hans heeft een gedegen kennis van de meest gangbare methoden en technieken binnen het IV- en IT (beheer)domein. Hij houdt het echter daarbij graag eenvoudig en pragmatisch. Standaard modellen en lange rapporten zorgen namelijk zelden voor inspiratie en leiden vaak af van waar het in essentie om zou moeten gaan binnen een project of organisatie.

Hans heeft verschillende rollen vervuld in de financiële dienstverlening. De focus lag daarbij afwisselend op veranderen (projectportfolio- en programmamanagement), ontwikkelen (implementatie- en projectmanagement) en beheer (afdelings- en teammanagement, functioneel beheer en contract- en leveranciersmanagement). Zijn specialiteit is functioneel beheer en het adviseren over en operationaliseren van veranderingen op het snijvlak van business en IT. Naast sturing op resultaat, inhoud en proces, zorgt Hans ervoor dat behaalde resultaten duurzaam in gebruik genomen kunnen worden. Daarbij weet hij dankbaar gebruik te maken van zijn ervaring opgedaan in de business (niet IT) domeinen waarin hij werkzaam is geweest.


Markt en Branche ervaring
- Verzekeringen (Zorg, Inkomen, Schade en even/Pensioen)
- Banken (Hypotheken, Investment- en Corporate Banking)
- Service providers financiële dienstverlening (Hypotheken)
- Kennisinstituten

Kennis van Bedrijfsfuncties en Processen;
- Informatiemanagement (Projectportfoliomanagement, Programmamanagement, Projectmanagement, Implementatiemanagement, Functioneel Beheer en Contractmanagement)
- Back- en mid-office Financiële dienstverleners (Schade, Medische Varia, Hypotheken)
- Financiën en Managementinformatie
- Business Intelligence, Datawarehousing, Data Migratie en Conversie
- P&O en HRM
- Documentmanagement
- Facilitaire dienstverlening (Services, In- en Outputmanagement, Inkoop)
- Commercie en Marketing (internet) Financiële dienstverlening
- Communicatie en PR
- Warehouse management

Kennis van Methoden en Technieken
- Programmamanagement en projectmanagement; MSP, PRINCE2, IPMA
- Beheer; BiSL, ASL, ITIL, CATS
- Proces- en organisatie optimalisatie; LEAN Six Sigma DMAIC, Agile/Scrum
- Informatieplanning; BIP
- Kwaliteitsmanagement; INK

Werkervaring (belangrijkste activiteiten)

Apr 2015 – Heden : Adviseur IM (Nederlands Jeugdinstituut, zelfst. interim-manager)

Rapporterend aan: Informatiemanager

Verantwoordelijk voor het geven van adviezen over inhoudelijke vraagstukken en de organisatie van het Informatiemanagementdomein binnen het NJi.

Belangrijkste resultaten:
- Begeleiden selectie van een HRM- en Financieel Pakket;
- Coach van de informatiemanager en functioneel beheerder
- Projectleider implementatie/migratie Sharepoint.

Jan 2016 – Okt 2017 : Product Owner/Change Manager BI (Stater, zelfst. interim-manager)

Afdeling: Finance & Reporting / Operations
Rapporterend aan: Manager Finance & Reporting
Projectteam: 10 - 15 FTE
Bijz. situatie: Uitfaseren oude en in beheer nemen nieuwe Datawarehouse, transformatie naar Agile/Scrum werken, beheer datamodel bronsystemen, complex speelveld van externe- en interne klanten.

Als Product Owner van het BI-Team verantwoordelijk voor het gevuld houden en het prioriteren van de team backlog. Het BI-domein van Stater is belast met het beheer van het oude DWH en transitie naar het nieuwe DHW. Daarnaast verantwoordelijk voor het ontwikkelen en onderhouden van gegevensaanleveringen aan klanten van Stater, interfaces tussen primaire- en secundaire applicaties en het datamodel van het mid- en backofficesysteem.

Belangrijkste resultaten:
- Naar een hoger level brengen van het scrum team conform het Agile Maturity Model;
- Aansluiten van de BI-backlog op het project portfolioproces;
- Verbeterde relatie met BI afdelingen van de grote klanten van Stater door verbeteren regressie- en ketentesten van gegevensleveringen;
- In beheer nemen en door ontwikkelen van het nieuwe DWH, i.c. leveren van nieuwe diensten terwijl de bouw nog volop gaande was;

Feb 2015 – Okt 2016 : Implementatie-/Projectmanager (Stater, zelfst. interim-manager)

Afdeling: Operations / IT
Rapporterend aan: Programmama Directeur
Projectteam: 5 - 10 FTE
Bijz. situatie: Complexe afstemming tussen klanten van Stater en Verzekeraars.

Verantwoordelijk voor het realiseren en in beheer nemen van een gegevensuitwisseling tussen een hypotheeksysteem en enkele verzekeringssystemen.

Belangrijkste resultaten:
- Ondanks ontbreken formele lijnen in de driehoek bank/hypotheekverstrekker, verzekeraar en Stater de aanlevering live kunnen brengen aan de kant van de verzekeraar;
- Inrichting/herijken businessprocessen t.b.v. een tijdelijk “schoningsteam” en structurele verwerking van ontvangen verzekeringsinformatie;
- Gegevensaanlevering opgeleverd om in productie te nemen.

Jan 2015 – Mei 2016 : Adviseur (Nederlands Jeugdinstituut, zelfst. interim-manager)

Afdeling: Nvt
Rapporterend aan: Directeur Stafdiensten
Projectteam: 5 FTE
Bijz. situatie: Het NJi is een programma- en projectorganisatie zonder duidelijke organisatorische lijnen. Monitoring is een jong en onbekend vakgebied in het speelveld van kennisorganisaties.

Geven van een advies hoe de prestaties te optimaliseren van het BI (Monitoring) team van het NJi. Hierbij is zowel gekeken naar de technische infrastructuur als de organisatie binnen en om het team.

Belangrijkste resultaten:
- Advies over herpositionering en inrichting van het Monitoringteam (bij reorganisatie in 2e helft 2016 is advies overgenomen en geïmplementeerd);
- Vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen, introductie van Scrum/Kanban als methode van werken.

November 2013 - Juni 2014
Implementatiemanager Mimosa Stater (ABN AMRO Bank, Self-employed)
Verantwoordelijk voor het verankeren van de Mimosa projectresultaten, een technisch vernieuwd hypotheeksysteem, een geconverteerde portefeuille en een omlabeling van deel van de portefeuille, in de operationele afdelingen van Stater.

Belangrijkste resultaten:
- Herijken en uitvoeren van het business implementatieplan voor Stater;
- Aansturen van de werkstroom Implementatie, Processen & Communicatie waarin naast Stater de implementatiemanagers van de twee betrokken geldgevers participeerden;
- Doorvoeren van een omlabeling, incl. communicatie richting eindklant van betrokken geldgevers;
- Goed voorbereide operationele afdelingen van Stater, d.m.v. aanpassen FTE bezetting, opleiding, gewijzigde processen, werkinstructies en SLA’s;
- Geaccepteerd hypotheeksysteem door de operatie en functioneel beheer van Stater;
- Inrichten en sturing geven aan de volledige nazorgorganisatie (incl. twee betrokken geldgevers).

Februari 2011 - September 2013
Teamleider Functioneel Beheer team SI&IM/OSD (Stater, Self-employed)
I.v.m. reorganisatie de periode overbruggen tot aanstelling van de nieuwe teamleider. In deze rol verantwoordelijk voor het realiseren van een veranderdoelstelling en de dagelijkse aansturing van de functionele servicedesk, Incidentmanagement, 2e lijnondersteuning functioneel beheer voor de primaire systemen van Stater. Hierbij is projectmatig sturing gegeven aan het behalen van de beoogde verander-doelstellingen. Tevens vanaf medio 2012 verantwoordelijk voor het functioneel beheer en Test-coördinatie van de ex-Fortis/ABN AMRO hypotheeksystemen (mid- en backoffice). Teamomvang 15-22 FTE.

Belangrijkste resultaten:
- Implementatie van Lean Management System en continue verbeteren;
- Herstructurering van het Incident- en Problemmanagementproces van Stater, waarbij zowel proces als procesverantwoordelijkheden binnen en buiten het team zijn herbelegd;
- Autorisatiemanagement ingericht conform interne ISEA3402 richtlijnen;
- In beheer nemen van het nieuwe mid-office systeem van Stater incl. ingerichte functionele servicedesk, 2e lijnondersteuning en het incident management proces.
- Opstellen en bewaken van de beheeracceptatiecriteria voor de in conversie van de ASR hypotheek portefeuille en de daarvoor noodzakelijke systeemwijzigingen.

Juni 2011 - juli 2012
Teamleider Offreren en Accepteren a.i. (Stater, Self-employed)
I.v.m. reorganisatie de periode overbruggen tot aanstellen van de nieuwe teamleider. In deze rol verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van een team kredietacceptanten (Hypotheken). Teamomvang 20 FTE.

Belangrijkste resultaten:
- Verbeterde teamefficiency bij uitvoering van het hypotheekacceptatieproces;
- Plan voor optimale inzet van testmedewerkers (kredietacceptanten) bij acceptatie- en regressietesten;
- T-Map certificering testmedewerkers;
- Geïmplementeerde nieuwe- en geoptimaliseerde bestaande dienstverlening (conform SLA).

Juni 2010 - februari 2011
Projectmanager Inrichting Leverancier- & Contractmanagement Satellietapplicaties (Menzis)
Verantwoordelijk voor de organisatorische en inhoudelijke inrichting van de Leverancier- en Contractmanagementfunctie binnen de afdeling Informatiemanagement. Focus ligt op inrichten van de LCM-processen voor ingekochte softwareapplicaties en alignment met de afdeling Centrale Inkoop en IT leveranciers (in- en extern).

Belangrijkste resultaten:
- Informatieanalyse als voorbereiding op pakketselectie;
- Actueel leverancier- en contractdossier;
- Ingerichte werkprocessen en overlegstructuren.

Januari 2009 - mei 2010
Manager Menzis Bestuurlijke Informatie (Menzis)
Leidinggeven aan de afdeling Menzis Bestuurlijke Informatievoorziening (MBI). De afdeling MBI faciliteerde meerdere Business Intelligence afdelingen en –functies binnen Menzis, door het exploiteren, beheren en ontwikkelen van een Data Warehouse. Omvang afdeling 10 FTE.

Belangrijkste resultaten:
- Ontwikkeling van medewerkers naar een meer proactieve- en zelfbewuste werkhouding, waarbij klant- en servicegericht werken het uitgangspunt was;
- Opstellen investeringsaanvraag voor een nieuw te bouwen Data Warehouse, en als Projectmanager realiseren eerste fasen van het project (o.a. projectvoorstel, aanbesteding en projectplan/PID);
- Externe verantwoordingen aan toezichthouders gestructureerd en conform interne en externe audit richtlijnen laten verlopen.

April 2005 – juni 2010
Manager Informatiebeheer Staf & Ondersteuning (Menzis)
Inrichten en operationaliseren van de afdeling Informatiebeheer Staf en Ondersteuning. De afdeling was verantwoordelijk voor het ontwikkelen en beheren van de informatievoorziening, zowel beleidsmatig als operationeel, voor de afdelingen Financiën, Facilitair Bedrijf, P&O, Corporate Communicatie en de overige Stafdiensten. In het laatste jaar van het bestaan van de afdeling, tevens verantwoordelijk geweest voor het opstellen en onderhouden van het Menzis brede informatiebeveiligingsbeleid en het borgen van de bedrijfscontinuïteit. Omvang afdeling 8 - 12 FTE.

Belangrijkste resultaten:
- Initieel inrichten en operationaliseren van de nieuwe afdeling en in een later stadium afdelingsprocessen herinrichten conform BiSL en PRINCE2, en deze laten aansluiten op de ASL en ITIL processen van in- en externe IT leveranciers;
- Implementeren en in beheer nemen (inrichten functioneel beheer) van een nieuw P&O-systeem met satellietsystemen (Competentiemanagement en Verzuimmanagement), Procuratie- en Betalingsysteem, Toegangsmanagementsysteem, Facilitair Reserveren- en Meldensysteem, Contractmanagement- en Inkoopsysteem, Printmanagementsysteem en Documentmanagementsysteem;
- Ontwerpen en implementeren van het projectportfolioproces voor de Stafdiensten en deze laten aansluiten op het Menzis brede projectportfolioproces.

2004 - 2005
Projectmanager Samenvoeging Locaties Velp en Wageningen (Menzis/Amicon)
Als overall projectmanager verantwoordelijk voor de verhuizing (totale bedrijfsvoering) van de vestigingen Velp naar Wageningen en opheffen van de vestiging Velp.

Belangrijkste resultaten:
- Tijdig en binnen budget realiseren van de samenvoeging van de beide locaties, met een grote mate van tevredenheid bij Directie, OR én betrokken medewerkers.

2003 - 2005
Projectcoördinator (Menzis/Amicon)
Verantwoordelijk voor de besturing van het bedrijfsbrede projectenplan. Naast ontwerpen van ondersteunde processen, invulling gegeven aan de inrichting en uitvoering van het bedrijfsbrede projectportfolioproces.

Belangrijkste resultaten:
- Ontwerpen en implementeren van het bedrijfsbrede projectportfolioproces;
- Het projectportfolioproces inbedden in de planning- en controlcyclus van Amicon;
- In de rol van projectmanager de projectmanagementfunctie professionaliseren door opleiden en coachen van projectmanagers, en de implementatie van PRINCE2.

1999 - 2003
Projectleider, Senior Projectleider (De Amersfoortse Verzekeringen, ASR)
Als (Senior) Projectleider bij de Amersfoortse rollen vervuld van (business) projectleider, projectmanager en programmamanager voor Commercie, Schade en Medische Varia. Als lid van het MT Informatiemanagement verantwoordelijk voor het ontwikkelen en inrichten van functioneel beheer, projectportfoliomanagement en implementatie van standaarden voor project- en programmamanagement (PRINCE2 en MSP).

1997 - 1999
Consultant, Senior Consultant (Andersen Consulting/Accenture)
Voornamelijk gewerkt binnen het bankwezen, investment- en corporate banking, en productiebedrijven. Hierbij de rollen vervuld van businessconsultant en projectleider.

1989 - 1996
Analist Programmeur, Technisch- en Functioneel Ontwerper, Informatieanalist en Teamleider (G&D Software/Sogeti)
Voor G&D Software gedetacheerd als systeemontwikkelaar en applicatiebeheerder bij banken, verzekeraars en IT-dienstverleners (logistiek).

Opleiding interimmanager

Cursussen/Trainingen
2014 : Agile/Scrum Professional Product Owner Training, deelname certificaat 2014
2013 : Lean Six Sigma DMAIC; Orange Belt, certificaat 2013
2009 – 2010 : BI- en Datawarehousing Fundamentals, Centennium
2005 – 2010 : Trainingen t.b.v. ontwikkeling persoonlijke vaardigheden (extern; KIM)
2005 – 2010 : Trainingen t.b.v. ontwikkelen vaardigheden als manager (intern; Menzis; Kernprogramma, Jaarplannen, KPI en BSC, Menzis A4, Competentie management)
2004 : PRINCE2 Foundation en Practitioner, certificaat 2004
2000 : Inleiding Verzekeringsbedrijf (NIVE)
1997 – 1999 : Interne opleidingen Andersen Conculting (Accenture) Business Analyses and
Design, Project Planning and Estimating en Verschillende CBTs
1996 – 1997 : Open Universiteit (afzonderlijke modules); Projectmanagement en
Organisatiekunde
1990 – 1992 : Meerdere AMBI modules
1989 – 1996 : Interne opleidingen VOLMAC en G&D Software (CapGemini en Sogeti)

Opleiding
1993 – 1996 : Kort Hoger Onderwijs Bedrijfskunde (economische aspecten), Open Universiteit, diploma 1996
1984 – 1989 : H.T.S. te Enschede, afd. Computertechniek, diploma 1989
1978 – 1984 : H.A.V.O., diploma 1984

Talenkennis interimmanager

Nederlands

 beschikbaar?