T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Directeur/Senior adviseur milieusector

Directeur/Senior adviseur milieusector

Werkervaring interimmanager

Ca. 30 jaar ervaring als adviseur en projectmanager in de milieusector, met name de afval-, en watersector.

Specifieke werkervaring:
• Beleidsmatige studies zoals het opstellen en evalueren van beleidsplannen, plan toetsing, benchmarking en/of kostenevaluaties, en de evaluatie van projecten en -organisaties.
Enkele relevante voorbeelden: Toetsen DVO’s Afvalinzameling, gladheidbestrijding en groenbeheer voor Gemeenten, gemeentelijke samenwerkingsverbanden en overheids-NV's.
• Het ontwikkelen van (EMVI) criteria voor duurzaam inkopen voor de GWW sector. Doorontwikkeling van criteriadocumenten in opdracht van Agentschap NL, waarbij aansluiting wordt gezocht met de werkwijze “aanpak duurzaam GWW”.
• Onafhankelijk intermediair voor de samenwerking tussen overheden, zoals bijvoorbeeld het project Evaluatie Afvalwaterakkoord voor de Unie van Waterschappen en de VNG en het opstellen van een visie op onderhoud en beheer van de riolering voor het project Toekomst Waterketen Gelderland.
• Opstellen en begeleiden van Subsidietrajecten.
• (Europese) aanbestedingen, zowel op gebruikelijk wijze als met geïntegreerde contractvormen volgens het UAV-GC model.
• Projectmanagement en projectleiding van grotere projecten, ook internationaal, met name in de watersector voor DHV Water, Grontmij Water & Reststoffen en vervolgens USF Benelux/Veolia Water.

Opleiding interimmanager

1984
Civiele Techniek, specialisatie gezondheidstechniek
Technische Universiteit Delft

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Kennis: Beheer Openbare Ruimte, afvalbeleid, -inzameling en –verwerking, riolering en waterketenbeleid, (afval)waterzuivering, aanbestedingsrecht, contractrecht, functioneel specificeren en duurzaam inkopen.

Kunde: Beleid- en organisatieadvisering, planbeoordeling, projectleiding, procesbegeleiding, programmamanagement, implementatie, UAV en UAV-GC contractering, probleemoplossing, inspireren, interim-management.


Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels

 beschikbaar?