T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Interim-manager

Interim-manager

Werkervaring interimmanager

Argos Zorgroep, Schiedam (april 2012 – september 2013)

Manager Facilitaire Dienst / Facilitair adviseur.
Leiding geven aan het cluster facilitaire dienst van de locatie DrieMaasStede (geriatrisch centrum en centraal apparaat). Lid MT. Wegwerken van achterstanden in de BHV-organisatie. Ontwikkelen van SLA’s. Voorbereiden van een ingrijpende renovatie. Invulling geven aan (behoud van en uitbouwen) HKZ certificering. Ondersteunen ingebruikname revalidatiecentrum ‘Marnix’. Voorstellen uitwerken op het thema veiligheid voor de gehele zorggroep. Begeleiden van de ontvlechting ‘Marnix’ respectievelijk beëindigen gastheerschap voor de locatie ‘DrieMaasHave’; aanpassen van het cluster facilitaire dienst in organisatorische en formatieve zin. Invulling geven aan ‘gastvrij onthaal’.


Stichting Schakelring (januari 2012 – april 2012)

Projectmanager implementatie wasserijtraject.
Structureren van de noodzakelijke voorbereidende acties met betrekking tot de inkoop en de logistiek. Plannen van een overgangsregime voor 11 locaties in 5 weken. Verzorgen communicatie richting MT, cliëntenraden en cliënten. Coördinatie van de uitvoerende werkzaamheden. Afhandeling contractuele verplichtingen met bestaande wasserijrelaties.


Stichting Schakelring, Waalwijk (augustus 2011 – december 2011)

Projectmanager huisvesting verpleeghuis Eekhof / De Herven.
Op orde brengen tijdelijke huisvesting Den Bosch incl. zorgsystemen en ICT. Verzorging communicatietraject naar medewerkers, cliëntenraad en vertegenwoordigers van de cliënten. Coördinatie feitelijke verhuizing naar en van Den Bosch. Oplevering tijdelijke huisvesting Den Bosch.


Stichting Schakelring, Waalwijk (juli 2010 – april 2011)

Teamleider Services / Facilitair adviseur
Structuur aanbrengen op centraal niveau: zorgen voor een goed functionerende Servicedesk als volwassen intermediair in de klant < > leveranciersverhouding. Zorgen voor een professioneel werkende Technische Dienst met een zakelijke maar dienstverlenende houding (cultuuraspect). Zorgen voor flexibiliteit in de uitvoering door het bieden van de juiste ondersteuning; aanscherpen van de interne beheersorganisatie en zorgen voor een intensiever, professioneler klantcontact. Leveren van bijdragen voor de database van het ‘FMIS’. Adviseren ten aanzien van een verbeterde balans tussen de centrale en decentrale organisatie (Technische Dienst, huismeesters, Facilitair Teamleiders). Verminderen van het aantal leveranciers. Ondersteunen van de adviseur huisvesting in renovatieprojecten.

Argos Zorgroep (januari 2010 – mei 2010)

Projectmanager Logistiek
Opleveren voorlopig projectplan over centralisatie van de logistieke activiteiten (onderzoek naar aantal en soort van voertuigen; logistiek medicatie en maaltijdenvervoer). De opdracht is afgerond met een adviesrapport aan de divisiedirecteur verpleeghuiszorg.


Argos Zorgroep, Schiedam (oktober 2009 – januari 2010)

Clustermanager Facilitaire Dienst / Facilitair adviseur
Verantwoordelijk voor de facilitaire dienstverlening decentraal locatie ‘Breede Vliet’. Ontwikkelen, uitvoeren en bewaken van de facilitaire dienstverlening. Uitvoering geven aan het personeelsbeleid voor de facilitaire dienst. Ondersteunen invoering HKZ certificering. Optimaliseren van de dienstverlening van de brasserie. Verkennen formatieve bezuinigingen.


SDW Roosendaal (november 2008 – april 2009)

Hoofd Facilitaire Dienst
Oplossen van huisvestingsvraagstukken inclusief het aansturen van het facilitair apparaat. Verantwoordelijk voor de kwaliteitsaudit HKZ facilitair. Opleveren projectvoorstel handboeken gebouw. Opleveren Plan van Aanpak positionering voeding & hygiëne op decentrale locaties (Begeleid Zelfstandig Wonen).


Kentalis / Sint Marie, Eindhoven (januari 2007 – september 2008)

Hoofd Facilitaire Dienst
Verantwoordelijk voor de HKZ-normen facilitair, zowel beleidsmatig als proces georiënteerd. Aansturen van de restauratieve, technische en civiele dienst (incl. gebouwbeheer en transport), bedrijfsbureau en receptie op meerdere locaties. Opstellen reorganisatieplan op basis van de uitkomsten van een facility scan. Omvormen organisatie naar een regieorganisatie. Opstellen van SLA’s. Initiëren van (multifunctionele) sport en spelvoorzieningen binnen het cluster intramuraal.


Gemeente Zutphen (maart 2006 – september 2006)

Hoofd Facilitaire Zaken
Aansturen van de interne dienstverlening, documentaire informatievoorziening, informatisering & automatisering en inkoop. Begeleiden traject organisatieontwikkeling. Initiëren onderzoeksvraag over outsourcing dynamisch en semi-statisch archief. Uitvoeren van aanbestedingstrajecten schoonmaak en elektra. Beschrijven van de interne werkprocessen. Opstellen van SLA’s. Initiëren van een projectplan e-dienstverlening en een vernieuwde ICT-visie.Symfora Groep, Amersfoort (2005 – 2006)

Hoofd Faciliteiten, locatie ‘Rembrandtshof’, Hilversum
Aansturen facilitaire dienst en schakel vormen naar het centraal facilitair bedrijf. Aansturen van facilitair medewerkers en de objectmanagers van de uitbestede diensten. Realiseren inhaalslag lopende projecten op het gebied van veiligheid en schoonmaak. Voorbereiden investeringsvoorstellen.


Gemeente Dronten, De Nieuwe Meerpaal (2004 – 2005)

Kwartiermaker Publiek
Verantwoordelijk voor het inhoudelijk cultureel programma en waarmaken van de prestatieafspraken in de subsidieovereenkomsten. Inventariseren van wensen en eisen diverse (toekomstige) gebruikersgroepen. Inhuizen van diverse gebruikersgroepen. Opstellen jaar-, maand- en activiteitenplannen inclusief ruimtegebruik. Opstellen spelregels voor ruimteverdeling en –gebruik en bijhorende dienstverlening. Verzorgen van interne en externe communicatie. Formaliseren van huur-, gebruiks- en dienstverleningsovereenkomsten. Mede voorbereiden van herziening subsidierelatie met gemeente (begroting). Bewaken inhoudelijke, subsidie- en exploitatie technische randvoorwaarden. Verzorgen van input voor facilitaire aanbestedingen.


Stichting Amarant, Midden- en West-Brabant (2004)

Facilitair Projectmanager
Doorlichten van de facilitaire sector. Aanpassen en implementeren organisatiestructuur. Zorgdragen voor dagelijkse facilitaire dienstverlening. Voorbereiden verbouwing.


Gemeente Nijmegen (2000 – ’02)

Facilitair Projectmanager
Verankeren van de facilitaire dienst binnen de organisatie. Ontwikkelen en professionaliseren van afdeling en medewerkers. Begeleiden diverse grote verhuizingen. Professionaliseren van de frontoffice. Invoeren van FMIS. Opzetten van een contractenregister. Opstellen en implementeren duidelijke SLA’s.


Gemeente Zoetermeer (’98 – ’99)

Locatiemanager zwembad ’t Keerpunt
Begeleiden omslag van productmanagement naar locatiemanagement. Verantwoordelijk voor de opstartfase van een nieuw geopend combibad. Coachen medewerkers en versterken service- en klantgerichtheid.

Opleiding interimmanager

2011 – 2013 MRE / Tilburg University; TiasNimbas Business School
2009 Prince 2 Foundation / Practioner (projectmanagement)
2003 MFM / RU Groningen (Master Facility Management)
1991 Hogere Bedrijfskunde
1986 Praktijkdiploma Boekhouden
1980 – 1983 Hogere Hotelschool (Maastricht)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Competenties

Loyaliteit, flexibiliteit, betrouwbaarheid, accuraatheid, zelfstandigheid,
doorzettingsvermogen, klant-georiënteerdheid. Goede communicatieve vaardigheden. Sterk
in planning en organisatie. Resultaat gedreven.


Ervaring en expertise

Hospitality Consultancy Facility management Verandermanagement
Projectmanagement Kwaliteitsmanagement Vastgoedmanagement
Algemeen management Procesmanagement Kostenreducties Logistiek management Intern auditen Renovaties en verhuizingen
Theater management QESH management Catering


Talenkennis interimmanager

Nederlands moedertaal
Engels goed
Duits redelijk
Frans redelijk
Spaans redelijk


Overig

Publicatie

Thesis MRE: ‘Huisvestingsmanagement in de V&V-sector’


 beschikbaar?