T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Servicemanager, adviseur, coach en verandermanager

Servicemanager, adviseur, coach en verandermanager

Werkervaring interimmanager

RECENT LOOPBAANOVERZICHT

Periode Maart 2014 - Juni 2014
Opdrachtgever/branche Sociale Verzekerings Bank
Functie
Werkzaamheden Verandermanager/IT Service Managementexpert
Als verandermanager bij SVB verantwoordelijk voor een programma, waarbij een organisatieverandering van 'silo- naar Servicegericht’ vorm werd gegeven door het invoeren van End to end Service Management & Monitoring. Mijn rol was tweeledig, enerzijds verantwoordelijk voor het sturing geven aan de organisatieverandering en anderzijds als expert IT Service Management input leveren voor de inrichting van End to end Service Management & Monitoring. Doel was uiteindelijk zorg dragen voor het in control zijn van de kwalititeit van de geleverde IT Services. Dit was een belang voor zowel de IT organisatie als de Business van SVB. Onderdeel was het in kaart brengen van de procesvolwassenheid van de Serviceprocessen met CMMI als referentiemodel. Ik heb hiertoe ondermeer een meerjarige Roadmap opgeleverd, waarin alle te nemen stappen conform de Plan-Do-Check-Act cyclus zijn opgenomen.Periode Juli 2013 - Februari 2014
Opdrachtgever/branche Essent IT
Functie
Werkzaamheden Senior Service Delivery Manager, projectleider
Binnen Essent IT vervul ik de rol van ad interim Senior Service Delivery Manager totdat de functie wordt ingevuld door een interne medewerker
• In deze functie ben ik verantwoordelijk voor de end-to-end Service Delivery. Ik ben verantwoordelijk voor het in lijn brengen van business requirements en de te leveren diensten conform de ICT strategie van Essent. Voor nieuwe ICT diensten realiseer ik de service overeenkomst(SLA) met business en leveranciers.
• Naast mijn rol als Service Manager ben ik binnen een LEAN veranderprogramma, verantwoordelijk voor de inrichting van ITIL processen, KPI’s en servicemonitoring van de End-2-End IT dienstverlening van business t/m externe leveranciers. Ik ben binnen dit programma ook als projectleider verantwoordelijk voor de inrichting en optimalisatie van Problem management.

Periode Januari 2012 - November 2013
Opdrachtgever/branche Gemeente Rotterdam
Functie
Werkzaamheden Consultant, Q&A adviseur, coach
• Binnen de Serviceorganisatie(RSO) is een procesteam verantwoordelijk voor het inrichten en managen van de ITIL processen Incident-, Problem-, Configuratie-, Release-, Change- en Service Level Management. Mijn opdracht was om het team te ondersteunen bij het inrichten, optimaliseren en borgen van de processen. Ik heb tevens het complete procesteam gecoacht in het stellen en realiseren van gezamelijke teamdoelen. Deze ondersteuning was enerzijds op persoonlijk vlak maar met name gericht op het inhoudelijk realiseren van de diverse procesdoelstellingen. Resultaten die hierin behaald diende te worden waren bijv. Het onderzoeken van de procesvolwassenheid comform CMMI, het opstellen van procesbeschrijvingen, vaststellen en implementeren van KPI’s, rapportages, Service Catalogus, End-2-End sturing en procesimprovement. Daarnaast heb ik het complete team ondersteund en geadviseerd bij het vaststellen en realiseren van de strategische doelstellingen(missie en visie)
• De Serviceorganisatie(RSO) had in 2013 behoefte aan de implementatie van een generieke Service managementtool, die alle shared servicecenters van de RSO kon ondersteunen. Daartoe behoren naast de afdeling I&A ook de afdelingen, inkoop, finance, facilities en HRM. Belangrijke eis aan deze tool was de mogelijkheid voor een Selfserviceportal volgens het ‘click-call-face principe’. Voor de I&A afdeling moet dit portal ook het ontsluiten van een Service Catalogus mogelijk maken. Binnen dit project was ik verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de IST- en SOLL situatie en het opstellen van de functionele omschrijving t.b.v. de Europese aanbesteding volgens de BVP-procedure. Ik heb tevens voor de I&A afdeling een GAP analyse gedaan voor de ITIL processen.
• Na keuze van de leverancier van de Service managementtool ben ik als Q&A adviseur betrokken geweest om tijdens voorbereiding van de implementatie de kwaliteit van opgeleverde documentatie en actieplannen van de leverancier te beoordelen. Ik heb hierin direct de projectleider geadviseerd.

Periode Juli 2012 - Oktober 2012
Opdrachtgever/branche BEL Combinatie(gemeente Blaricum, Eemnes en Laren)
Functie Coach, Adviseur
Werkzaamheden Binnen de BEL Combinatie was er behoefte aan het (opnieuw) positioneren en optimaliseren van een servicedesk voor de ICT serviceorganisatie. Activiteiten bestonden uit ondersteuning, persoonlijke en inhoudelijke coaching van medewerkers van de Servicedesk en het maken van een analyse en aanbevelingen voor het MT ICT ter verbetering in het kader van professionalisering van de ICT organisatie.

Periode Oktober 2012 - Januari 2013
Opdrachtgever/branche BEL Combinatie
Functie Projectleider
Werkzaamheden Binnen de BEL Combinatie ontbraken er concrete SLA’s tussen de (interne)klanten en de externe suppliers. Ik heb binnen een kort project voor de ICT serviceorganisatie een basisopzet gemaakt voor een SLA(structuur) voor de primaire ICT dienstverlening. Opgeleverde projectresultaten waren; opzet SLA, KPI’s, een concept voor servicemonitoring en rapportages voor het MT ICT, lijnmanagement en klantdomein. Ook is er structureel overleg ingeregeld, waarin de SLA en de resultaten werden doorgesproken met de klanten. Ik heb hiertoe alle wensen en eisen vanuit de klant geïnventariseerd, welke konden dienen als uitgangspunt van een Servicecatalogus.

Periode Oktober 2011 - juni 2013
Opdrachtgever/branche Kadaster
Functie Service Manager, Projectleider, Verandermanager
Werkzaamheden • Binnen de ICT regieorganisatie van het Kadaster was ik als projectleider verantwoordelijk voor de inrichting en borging van IT Service managementprocessen conform de Best Practices. Ik ben verantwoordelijk geweest voor de inrichting van de ITIL processen Incident- en Problem management en heb hiervoor procesbeschrijvingen, RACI matrices, KPI’s, managementrapportages en verbetervoorstellen opgeleverd. Ik heb tevens structureel overleg ingericht met alle betrokken rollen in de gehele End-2-End serviceketen. Binnen dit project diende de gehele organisatie servicegericht(ketendenken) te gaan werken.
• Na de initiële implementatie binnen de regieorganisatie was ik in de rol als Problem- en Incident manager verantwoordelijk voor evaluatie, onderzoek en analyse naar aanleiding van Major incidenten. Ik heb hierbij samengewerkt met een multidisciplinair team van o.a. architecten, projectleiders, functioneel- en applicatie beheerders.
• Nadat er interne medewerkers op alle procesmanagersfuncties waren geplaatst heb ik het regieteam geadviseerd en ondersteund ter voorbereiding van een grote outsourcing, in het verder optimaliseren van de belangrijkste End-2-End service processen(Best Practices). Focus lag hierbij op het verder optimaliseren van de klant- leveranciersrelatie en Service Level Management. Tevens dienden er concrete afspraken met externe Service providers gerealiseerd te worden. Ik heb in deze rol ook een aanzet gegeven voor het inrichten van het ITIL proces Configuration Management.

Periode
September 2000- September 2011
Opdrachtgever/branche In dienst bij ISES(diverse opdrachten, zie overzicht ‘overige projecten’)
Functie Trainer, Senior adviseur, projectleider, verandermanager
Werkzaamheden Als adviseur, projectleider en verandermanager was ik verantwoordelijk voor probleemanalyse, advies, begeleiding, coachen en implementatie bij vraagstukken rond IT Service management, ITIL, procesmatig werken, kwaliteitsverbetering, verandermanagement en organisatiecultuur.
• Als projectleider verantwoordelijk voor implementatie en optimalisatie van de Best Practice ITIL processen, organisaties en de betrokken rollen/functionarissen.
• Als adviseur verantwoordelijk voor het inventariseren van opleidings-/leervragen en opleveren van een (passend)leerwerktraject.
• In de rol van trainer verantwoordelijk voor het verzorgen van alle IT Service Managementtrainingen in het domein ITILV2 en ITILV3.
• In de rol van trainer verantwoordelijk voor het verzorgen van trainingen en workshops op het gebied van vaardigheden; zoals bijv. adviesvaardigheden voor consultants, helpdeskvaardigheden, omgaan met conflicthantering, professioneel communiceren, klantgerichte persoonlijke vaardigheden en omgaan met veranderingen.
• In de rol van trainer verantwoordelijk voor het ontwerpen/ontwikkelen van specifieke (incompany) leer- en begeleidingstrajecten op het gebied van IT Service management, procesmatig werken, veranderen en gedragsvaardigheden.
• In de rol als inhoudsdeskundige op het vakgebied IT Service Management, ITIL, leren en verandermanagement heb ik jaarlijks lezingen en workshops op diverse seminars/congressen verzorgd.
• Als adviseur verantwoordelijk voor ontwerp en bouw van een ITIL assessment tool met als referentiemodel CMMI, bestaande uit een ITIL Referentiemodel en questionnaires in opdracht voor een grote consultancyorganisatie


Overzicht van overige relevante projecten vanaf 2000 tot 2011 uitgevoerd bij de volgende organisaties:

Periode September 2009 – Januari 2010
Opdrachtgever/branche ProRail BNS, afd SLM
Functie Service Manager, Consultant
Werkzaamheden


Periode
Opdrachtgever/branche
Functie
Werkzaamheden


Periode
Opdrachtgever/branche
Functie
WerkzaamhedenPeriode
Opdrachtgever/branche
Functie
WerkzaamhedenPeriode
Opdrachtgever/branche
Functie
WerkzaamhedenPeriode
Opdrachtgever/branche
Functie
WerkzaamhedenPeriode
Opdrachtgever/branche
Functie
Werkzaamheden

Periode
Opdrachtgever/branche
Functie
Werkzaamheden


Periode
Opdrachtgever/branche
Functie
Werkzaamheden


Periode
Opdrachtgever/branche
Functie
Werkzaamheden

Periode
Opdrachtgever/branche
Functie
Werkzaamheden

Periode
Opdrachtgever/branche
Functie
Werkzaamheden Begeleiding Service-, Service Level- en proces managers t.b.v. verbeteren Service Level management en opstellen Service Level Requirements.

September 2006 – Maart 2006
Optiver
Projectleider
Advies en begeleiding implementatie IT Service Management processen en
inrichting Servicedesk

Maart 2005 – Oktober 2005
CITO groep
Consultant, projectleider
Advies en begeleiding bij de implementatie van ITIL Service Supportprocessen en verbetering van de performance IT dienstverlening van de Servicedesk.

Januari 2005- Januari 2006
TNT Groep
Verandermanager, consultant
Begeleiding en advies t.b.v. implementatie ITIL processen. Focus op definitie Services, SLA's, SPOC, Problem management en End-2-End 'samenwerking' tussen afdelingen.

Januari 2004 – September 2004
Organon afdeling I&A
Consultant
Ondersteuning bij de implementatie van procesmatig werken volgens ITIL. Focus op inrichting Servicedesk, Klantgerichtheid en Service Level management.

2004
Avaya
Consultant
Begeleidingstraject betreffende verbetering van de 'interne' en 'externe' communicatie, prioriteren, procesmatig werken en implementatie van ITIL processen

2004
UCI, Universiteit Nijmegen
Consultant
Begeleiding van de implementatie en optimalisatie van de ITIL processen.

2003
KPN Entercom Solutions
Consultant
Ondersteuning bij de inrichting van de ITIL processen Incident-, Problem-
Change- en Financial management.

2002
UWV(GAK)
Consultant
Begeleidingstraject IT Service Management t.b.v. implementatie ITIL
processen

2001
KLM CS
Consultant
Ondersteuning bij inrichting ITIL processen en Servicedesk

2001
LVNL(luchtverkeersleiding)
Consultant
Ondersteuning bij de inrichting van procesmatig werken volgens ITIL

Maart 2000 – Juli 2000
AVV(RWS)
Projectleider
Als projectleider verantwoordelijk voor de implementatie van de ITIL(support) processen bij de afdeling IT beheer van AVV

Overzicht andere opdrachten:

Essent ICT • Verzorgen van workshop awareness procesmatig werken volgens ITIL.
NUON college • Gastdocent 'verandermanagement' binnen HRM ontwikkeltraject managers NUON.
Procter & Gamble • Ontwerp, advies en auditing ITIL E-learn course.
Philips Semiconductors • Verzorgen van managementsessies rond het thema procesmatig werken en implementatie Service Management.
Philips Central ICT • Verzorgen van managementsessie rondom de thema's ITIL, CSDM en MOF en implementatie Continual Service Improvement
Rotaform • Begeleiding t.b.v. awareness ITIL en implementatie van de processen Change- en Service Level management.
DSM Anti Infectives • Organiseren en faciliteren van een teambuildingsdag.
IT organisatie RWS AGI/DCIT • Begeleidings- en leertraject, projectleiding bij inrichting 'Regieorganisatie' t.b.v. uitbesteding ICT diensten. Focus op 'klantgericht' in plaats van 'klantgezwicht', professionaliteit en excellente dienstverlening.
ProRail ICT Services • Begeleiding en coachen van Serviceteams t.b.v. verbetering samenwerking 'Demand' en 'Supply' organisatie.
Gemeente Den Haag • Verzorgen van awareness sessie management t.b.v. inrichting beheerorganisatie Kernregistratie.
GAK Nederland • Verzorgen leertraject ITIL.
GGD Amsterdam • Verzorgen workshop ITIL processen Incident-, Problem- en Change management, communicatie en integrale samenwerking tussen de Helpdesk en Applicatiebeheer.
NOS afd. PTI & I • Ondersteuning 'klantgericht' werken en communiceren en procesmatig werken. Focus op ITIL proces Change management.
PWN • Verzorgen van workshop 'bewustwording' procesmatig werken volgens ITIL en managementsessie voor implementatie en verbetering van het proces Change management.
IT Preneurs • Ontwerp, advies en auditing ITIL E-learn course.
Andriessen & Partners • Verzorgen van workshop en advies procesmatig werken en ITIL.
CITO groep Staf ICT • Verzorgen van een managementsessie t.b.v. de implementatie van 'Change management'.
KPN Telecom BU VT • Verzorgen van maatwerk simulatie ITIL, procesmatig werken.
T-Mobile • Verzorgen van workshop implementatie Configuratie mgt.
ATOS Origin SDMC • Verzorgen van masterclasses 'professionaliteit' Service managers.
Compaq/Lucent • Verzorgen van leertraject en advies inrichting ITIL processen.
Getronics • Verzorgen maatwerk leergang IT Service Management.
ATOS Datacenter • Verzorgen maatwerk leergang IT Service Management.
Ordina Desktop Solutions • Begeleidingstraject t.b.v. bewustwording en optimalisatie Service Managementprocessen en Continual Service Improvement.
Fujitsu services • Verzorgen maatwerk leergang IT Service Management t.b.v. professionalisatie Service- en Service Delivery managers.
DEWI Consult • Begeleiding van verbetertraject m.b.t. communicatie, procesmatig werken, Change-, Incident- en Service Level management.
Furore • Persoonlijke coaching MT-lid.
GX Software • Verzorgen workshop 'vaardigheden’ en coaching medewerker.
Truston • Verzorgen workshop ITIL processen Incident-, Problem- en Change management. Focus op informatievoorziening richting klant, rapportage, registratie en optimalisatie ICT dienstverlening.
Universiteit Nijmegen, GOC • Verzorgen van workshop verbetering ICT dienstverlening en efficiënter en effectiever optreden richting gebruiker en klant.
Jeroen Bosch ziekenhuis • Verzorgen van workshop t.b.v. verbetering ICT dienstverlening.

Overzicht van werkzaamheden/projecten vanaf 1980 tot 2000 uitgevoerd bij de volgende organisaties:

Periode 1999 – 2000
Opdrachtgever/branche Aranea Consult
Functie Senior Consultant, projectleider, verandermanager
Werkzaamheden • In opdracht van de overheidsorganisatie ON21, uitvoeren van een audit op de levering van vaste netwerkdiensten aan het OT2000 project door Dutchtone en Casema. Onderdeel van deze opdracht was buiten de audit, het doen van aanbevelingen en adviezen richting OT2000 en Dutchtone betreffende de te leveren IT dienstverlening.
• Als projectleider verantwoordelijk voor de implementatie van de ITIL processen bij overheidsorganisatie AVV(RWS).
• Schrijven van diverse projectplannen t.b.v. grote verzekeringsorganisatie inzake grootschalige invoering locatiecodering.
• Verzorgen van de cursus ITIL-foundations t.b.v. personeel Aranea Services.
• Schrijven van advies en plan van aanpak betreffende coaching, begeleiding en stijl van leidinggeven binnen Aranea Consult B.V.
• Lid van de werkgroep ICT-Service Management.
• Lid van klankbordgroep t.b.v. in- en oprichting OR binnen Aranea Consult

Opleiding interimmanager

OPLEIDINGEN
Algemeen
- HBO Bedrijfskundige informatica
- AMBI afstudeerrichting HX, Beheer en Exploitatie van informatiesystemen
- Masterstudie HRD, specialisatie training en opleiding

Vakgericht

ITIL Expert Masterclass ‘Lerend veranderen’
ITIL Intermediate SO Provocatief adviseren
ITIL Intermediate SD Coachingsvaardigheden
ITIL Intermediate PPO MBTI Step I
ITIL Intermediate SOA Project management projectleiders
ITIL Intermediate OSA Adviesvaardigheden consultants
ITIL Intermediate ST Handelingsgericht leren
Manager’s Certificate in ITSM Leergang interventievaardigheden
ISO 20000 Consultant/Manager Commerciële relatievorming
Prince2 Foundation Schrijven van rapporten in Engels

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

- Analytisch vermogen; ik kan de kern van een probleem snel doorgronden
- Proceswerker; ik kan vanuit een helicopterview naar situaties blijven kijken
- Teamwerker; ik kan mensen motiveren om het beste uit henzelf te halen
- Coach; ik help mensen zelf hun problemen aan te pakken zonder(direct) te adviseren
- Politiek sensitief; ik herken snel politiek gevoelige context en pas mijn handelen hierop aan
- Veranderaar; ik weet welke heel goed welke effecten veranderingen hebben op mens, cultuur en organisatie


Talenkennis interimmanager

Nederlands en Engels

 beschikbaar?