T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?project - en interimmanager in de zorg

project - en interimmanager in de zorg

Werkervaring interimmanager

Locatiemanager (a.i.) verpleeg – en verzorgingshuis (V&V)
(sept. 2013 – jan. 2014)
Overbruggingsopdracht; operationeel leidinggeven aan 2 afdelingen (waarvan een PG-afdeling).
Aansturen met visie op het vergroten van de zelfstandigheid van de medewerker en het werkelijk creëren van eigenaarschap.
Begeleiden van de transitie naar zelfsturende teams.
Begeleiding van cultuurverandering van centraal naar decentraal.
Opsplitsen van 2 grote afdelingen naar 5 kernteams.
Nieuwe samenwerkingsvorm opzetten met ketenpartners.
Aanzet tot optimalisering bedrijfsvoering op dienstenpatroon o.b.v. ZZP financiering.

Projectmanager project Familieparticipatie
VG-instelling
(juni 2012 – heden)
Bestuur handvatten aanreiken voor optimaliseren van familieparticipatie binnen de organisatie.
Familie/verwanten betrekken door middel van interviews over kwaliteit van zorg.
Teams ondersteunen bij verhogen van kwaliteit van zorg door
themabijeenkomsten te organiseren over familieparticipatie.
Organiseren van bijeenkomst met zowel familie als de professional.
Beide partijen met elkaar laten optrekken kunnen zij een substantiële bijdrage leveren aan de kwaliteit van de zorg voor de cliënt/patiënt.
De familie kent de cliënt al jaren en kan de zorg voor hem vertrouwd, bekend en vooral persoonlijk maken. De professional (en de organisatie) kan met zijn kennis en ervaring van een specifieke groep cliënten daarop aansluiten.

Manager (a.i.) eenheid LVG Bijzondere zorg
VG-instelling
(april 2012 – januari 2013)
Operationeel leidinggeven aan 3 resultaatverantwoordelijke teams.
Ontwikkelen van visie op zorg binnen de eenheid.
Regisseur zijn bij de verbouwing, bewaken van het proces van de tijdelijke
verhuizing en de verbouw van de locatie.
Organisatie vertegenwoordigen in wijkoverleg met gemeente.
Begeleiden van de huidige crisisopvang naar een optimale situatie.
Ondersteunen/coachen van de (inhoudelijke) verbinding in de keten
van cliënten met gedragsproblemen binnen de organisatie.
Coachen van het managementteam naar resultaatgericht vergaderen.
Managementteam begeleiden bij het inhoud geven aan het
integraal leidinggeven als onderdeel van de decentralisatie binnen de organisatie.

Casemanager (a.i.)
VG-instelling
(januari 2012 – april 2012)
Aansturen van 2 teams rondom crisiscasuïstiek.
Zorgvraag crisiscasuïstiek voor zorgaanbieder duidelijk stellen.
Onderzoek leiden naar de juiste oplossing/vervolgtraject.
Conclusie van het onderzoek vaststellen en afronden.
De passende acties uit zetten.
De crisiscasuïstiek presenteren in de organisatie met als doel ontwikkel -en leerpunten te duiden.

Manager (a.i.) Ambulante Dienstverlening
VG-instelling
(december 2010 – januari 2012)
Integraal leidinggeven aan 4 teams binnen de Eenheid ambulante dienstverlening.
Gevolgen in kaart brengen van extramuraliseren van de zorg.
Professionaliseren van bedrijfsvoering van de ambulante dienstverlening.
Medewerkers duidelijkheid bieden over hun rol, passend binnen de visie van de organisatie.
Teams begeleiden bij het invoeren van een bedrijfsmatige werkwijze als
gevolg van de extramuralisering.
Invoeren van intervisie.
Productiviteit verbeteren.
Zorgdragen voor het productieplan/begroting.
Bedrijfsmodel invoeren (i.s.m. Financiën, ICT, P&O) anticiperend op externe ontwikkelingen.
Zorg afstemmen op indicatie van de cliënt.
Organisatie vertegenwoordigen in externe overleggen.
Bedrijfsvoering van de ambulante dienstverlening conformeren aan
de algemene bedrijfsvoering van de organisatie.
Ambulante dienstverlening is in beeld (in– en extern), is tevens afgestemd op de indicatie van de cliënt en voorbereid op de externe ontwikkelingen.
Coachtraject opzetten voor alle teams.
De teams laten werken volgens nieuwe bedrijfsmodel.
Het product Volledig Pakket Thuis ontwikkelt en in de markt gezet.
Visie is bekend van “zorgen voor” naar “wijkgericht, naast de burger”.

Mede-eigenaar van Organisatie –en adviesbureau
(2010 – 2012)
Adviseren en begeleiden van organisaties in het implementeren van ingrijpende veranderprocessen (o.a. bekostiging van zorg vertalen naar het zorgproces). Het kan hierbij gaan om veranderprocessen in een organisatie zelf en/of veranderingen in het kader van productontwikkeling.
Coördineren en faciliteren van verandertrajecten die leiden tot concrete beoogde resultaten.
Verzorgen van trainingen met thema’s als bekostiging van zorg, zorgplan systematiek.

Projectmanager In, door – en uitstroom
VG-instelling
(februari 2010 - juli 2010)
Stroomlijnen van processen waardoor ze kwalitatieve en financieel verantwoorde zorg faciliteren.
Coachen/aansturen van de medewerkers van de "voordeur" van de organisatie waardoor ze de nieuwe werkwijze eigen maken.
Het realiseren van een kenniscentrum “bekostiging van zorg”.
Trainingen geven over bekostiging van zorg aan; Managers, Begeleiders/verzorgende, Behandelaars, Familie en vertegenwoordigers
Coachen HEAD op vertaling van bekostigingssystematiek naar managers.
Implementatie van het nieuwe zorgplan
Wachtlijstreductie
Realisatie van gecontroleerde in -en doorstroom
Verhoging cliënttevredenheid
Borging van AZR berichten verkeer
Stijging medewerkers tevredenheid
Werknemers de ZZP systematiek in dagelijkse werkzaamheden laten implementeren.
Zorgplan is conform kwaliteit- en financieringsnormen

Coach/trainer Centraal Cliënt Management Bureau
VG-instelling
(oktober 2009 – juni 2010)
• Integraal leidinggeven aan de medewerkers van het Centraal Cliënt Management Bureau.
• Medewerkers trainen in nieuwe vaardigheden en klantbenadering.
• Herpositioneren van het Centraal Cliënt Management Bureau.
• Het invoeren van een nieuwe werkwijze, passend bij de nieuwe
bekostigingssystematiek AWBZ.
• Coachen van managers op werken met nieuw cliëntproces.
• Medewerkers coachen op werken volgens de nieuwe werkwijze.
• Medewerkers laten beschikken over de benodigde competenties en waar dit niet het geval is, zal er een traject bekend zijn om deze te behalen.
• Nieuwe werkwijze introduceren met als uitgangspunt dat nieuwe cliënten (met een ZZP) gedurende de instroom in 90% van de aanmeldingen een medewerker van de voordeur hebben gezien.

Projectmanager product financiële dienstverlening
GGZ-instelling
(juni 2009 – november 2009)
• Het in kaart brengen van de financiële dienstverlening.
• Het ontwikkelen van het product “financiële dienstverlening”.
• Financiële dienstverlening in kaart brengen en als product beschrijven,
(de implementatie hiervan was geen onderdeel van de opdracht.)

Projectmanager Zorgzwaartebekostiging
VG-instelling
(december 2008 – december 2009)
• Het realiseren dat alle cliënten de juiste indicatie hebben
en dat de zorg en dienstverlening volledig binnen de kaders is van de indicatie en gebaseerd op de ZZP systematiek.
• De methodiek van Zorgzwaartebekostiging binnen twee jaar geheel
implementeren in alle lagen van de organisatie, door;
- Projectdesk ZZP ontwikkelen en borgen
- Communicatie optimaliseren omtrent de ZZP’s
- Training en voorlichting aan medewerkers
Kernonderdelen daarbij waren zijn:
Kostprijsberekening vaststellen
Proces(her)ontwerp
Capaciteitsplanning
Organisatie van training
Ontwerpen van zorgarrangementen
Zorgen voor draagvlak en cultuurinterventie
Invoering van taakstellende begroting
Vraaggerichte zorg- en dienstverlening
Het ontwerp voor de nieuwe organisatie bekendmaken
Kostprijzen bekend maken
Benodigde capaciteit en niveau
Zorgarrangementen bekend maken en draagvlak creëren.
Opstellen taakstellende begroting.

Trainer
Zorgzwaartebekostiging
VG-instelling
(2009)
Trainen van begeleiders, managers en staffunctionarissen in het omgaan met de veranderende bekostigingssystematiek/zorgzwaartebekostiging.
Het creëren van bewustwording betreffende de bekostigingssystematiek.
Medewerkers beheersen de algemene kennis over bekostiging van zorg.
Medewerkers zien de ZZP-systematiek als ondersteunend voor hun werkzaamheden.

Trainer
Zorgplansystematiek
VG-instelling
(februari 2009)
• Trainen van gedragsdeskundigen en artsen in het omgaan met een nieuwe
opzet van het zorgplan.
• Gedragsdeskundigen trainen in de nieuwe methodiek die het nieuwe
zorgplan vraagt.
• Gedragsdeskundigen ervaren de nieuwe methodiek als essentieel voor hun
werkzaamheden.

Opleiding interimmanager

Organisatiediagnose & Interventiemanagement
Instituut opleidingen & Interim management
(2013 – 2014)
Organisatiediagnose; de kennis en het inzicht om een voldoende brede en diepe analyse van de organisatie te maken en tot een visieslag te komen over de kern van de probleemstelling van de organisatie.
interventiekunde; de kennis en het inzicht die nodig zijn om een oplossing voor de probleemstelling te bedenken en de weg te ontwerpen die de organisatie moet afleggen om die oplossing te realiseren.

LEAN management voor zorgteams
Triaspect
(2013) Lean wordt steeds meer gehanteerd als basis voor continue verbetering binnen teams en organisaties. Het is hierbij van belang dat teams:
• Op de waarde van de patiënt/cliënt gericht zijn
• Werk dat geen waarde toevoegt elimineren
• Bottlenecks in beeld krijgen en verhelpen
• Een goede flow in hun proces krijgen
• “Een staat van perfectie” bereiken en behouden waarin kwaliteit en kosten worden geoptimaliseerd.

Hoofzaken Gezondheidszorg
Medilex
(2012)
• Bekostiging in de cure
• Spreiding, concentratie en samenwerking
• Versterking van de rechtspositie van cliënten - WCZ
• Bekostiging in de care
• Stand van zaken wetgeving care

Studiereis Duitsland, Bielefeld
Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen
(2010)
• Thema: New development in the acces and the assesment to the long-term care in Germany.
• The german approach and the innovations.
• Excursion to MDK, focus on current and new assesment approach.

Leergang Teamleider
Stichting De Driestroom
(2003 – 2004)
• Jaarplansystematiek
• Taak, rol en functie van teamleider
• Gesprekstechnieken
• Financieel beheer
• Coaching vaardigheden
• Vergadertechnieken
• Sociaal beleid & ARBO
• Voortgangsgesprekken en POP
• Zorgplannen nu & straks

Hogeschool Arnhem/Nijmegen
(1993 – 1997)
• Sociaal Pedagogische Hulpverlening, inrichtingswerk.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Ik ben mijn carrière gestart in de gehandicaptenzorg en psychiatrische hulpverlening. Na enige jaren het primaire proces te hebben aangestuurd, heb ik me weten te onderscheiden als projectleider en interimmanager. Hierbij is mijn kracht om een vraagstuk uiteindelijk om te zetten in concreet resultaat waar de betreffende organisatie verder op door kan bouwen.
Mijn mens- en doelgerichtheid gecombineerd met een heldere en zogenaamde no-nonsense visie maakt mij een aantrekkelijke partner om samen een ingewikkeld verandervraagstuk aan te gaan. Mijn betrokkenheid motiveert en inspireert medewerkers waarbij ik het niet nalaat om de uitdagingen voor een organisatie helder te duiden.

Als pragmatisch ingestelde manager, motivator en netwerker creëer ik snel draagvlak binnen complexe situaties in de organisatie. Mijn brede interesse, kennis en ervaring, evenals enthousiasme, betrokkenheid en flexibiliteit zorgen ervoor dat ik me vaak over de functie- of opdrachtbeschrijving heen inzet ten behoeve van de organisatie. Ik heb ruime ervaring met verandertrajecten in de langdurige zorg en daaruit heb ik de kennis gekregen en mijn visie op dergelijke trajecten ontwikkeld.

Ik krijg in eindevaluatiegesprekken terug dat ik direct ben, korte lijnen houd binnen de organisatie, oog voor zowel het individu als het team heb. Ik heb sterke communicatieve vaardigheden en stap makkelijk in een bestaande structuur en cultuur. Ik zie het mijn taak om in deze veranderende wereld de zorg resultaatgerichter te maken. Hoe kun je alle processen binnen een organisatie resultaatgericht organiseren? Dit zijn dynamische en grote veranderingen die uiteindelijk efficiency en ruimte geven om verder te ontwikkelen als organisatie maar ook als individu binnen de organisatie.

 beschikbaar?