T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Facilitair management & Strategische & Tactisch inkoop manag

Facilitair management & Strategische & Tactisch inkoop manag

Werkervaring interimmanager

Werkervaring
2008/2009 Manager, interim-manager en organisatieadviseur
Facilitair management & Strategische & Tactisch inkoop management.
Manager en adviseur voor het onderzoeken, initiëren en begeleiden van veranderings-
projecten voor bedrijven, hogere en lagere overheden en organisaties in de gezond-
heidszorg.Recente projecten;

Deelopdrachten voor collega adviseurs en interim managers
Schrijven van een masterplan voor de reorganisatie van een facilitairbedrijf.

Advies schrijven voor de voedingsdiensten (doelgroepen analyse locatieanalyse en
serviceconcepten) bepalen voor een organisatie met 9 locaties.

Individuele coaching hoofdinkoop.

Gesprekpartner voor de raad van bestuur bij een discussie over facilitair management en inkoopmanagement.

Projectplan schrijven voor het uitbesteden van de voeding en catering
Aanbesteding begeleiden.Opella zorgaanbieder van verpleging en verzorging en thuiszorg
in de gemeente Ede Wageningen, Renkum en Veenendaal,Lunteren,Harskamp
Opella heeft 10 locaties met een centraal stafbureau in Ede.
Functie : interim manager facilitair bedrijf
Opdracht : voor een jaar met een optie voor verlenging, analyse van de huidige facilitaire organisatie en adviseren wenselijke facilitaire organisatie,
Implementeren van het reorganisatieplan van het facilitair bedrijf en uitbesteden van bedrijfsonderdelen en reduceren van de formatie.
Leidinggeven aan het facilitairbedijf en teamcoaching en individuele coaching.
in samenwerking met woning corporaties wordt op negen van de tien locaties nieuwbouw
gepland of is in uitvoering. Plan ontwikkelen voor kleinschalig wonen binnen het huidige verpleeghuis.
Werkervaring
2005/2007 Zorg Consult Nederland
Facilitair management en Interim manager organisatieadviseur Inkoopmanagement,
Manager en adviseur voor het onderzoeken, initiëren en begeleiden van veranderings-
Projecten voor instellingen in de gezondheidszorg hogere en lagere overheden en bedrijven


Recente projecten;Stichting SWZ Samenwerkende Instellingen Gehandicaptenzorg
Centraal bureau Zonhove Son & Breugel Triocen s, Hertogenbosch, V.L.G Rosmalen.
De organisaties hebben samen 23 locaties en er werken (48 Fte) op de hoofd locaties.
Functie : Interim manager facilitair bedrijf
Opdracht : voor een jaar, Rol en positie bepalen van het facilitair bedrijf in het kader van
de drie gefuseerde organisaties. Plan voor integratie en reorganisatie, belangrijke vragen
centraal en decentraal zelf organiseren of uitbesteden. Implementatie plan en leidinggeven
aan het facilitair bedrijf 3 locaties. Inkooporganisatie vormgeven met beleid en structuur.


Stichting Groenhuysen verpleeghuis Wiekendeal Roosendaal
Organisatie met 42 locaties in de regio met een centraal stafbureau in Roosendaal.
Functie :Interim manager facilitairbedrijf.
Opdracht : voor negen maanden, leidinggeven aan het facilitairbedijf (50 Fte) en
implementatie van de reorganisatie. Cultuuromslag van aanbod en procesgericht naar
klant en vraaggericht. Conflicten binnen het team oplossen door teamcoaching en
individuele coaching.De ZorgCompagnie, De ZorgRing Zoetermeer Vierstroom Gouda
Twee grote regionale post fusie organisaties in de gezondheidzorg met complete ketens
en twee Stafbureaus. Opdracht voor twee jaar.
Onderzoek : Kwalitatieve en kwantitatieve analyse inkooporganisaties.
Inkoop diagnose beide organsaties, formuleren inkoopbeleid.
Organisatiestructuur bepalen voor inkoop en logistiek (intranet contractbeheer)
Coachen en begeleiden coördinator inkoop en logistiek.
Aanbestedingen in tenders begeleiden.
Omzet beide zorgorganisaties 133 miljoen inkoopomzet 45 miljoen.
Beïnvloedbare inkoop 26 miljoen.
Functie: interim manager en adviseur inkoop & logistiek
Taak : Postfusie organisaties, inkooporganisatie zorgconcern structureren implementatie
begeleiden en coaching.


Woonzorggroep Suydevelt Emmen
Toetsing omvang rollen, taken en samenstelling facilitaire organisatie.
Organisatiestructuur nieuwe facilitaire organisatie bepalen 19 locaties 225 fte.
Onderzoek : Benchmarking met de meest optimale situatie.
Functie : organisatieadviseur doorlooptijd negen maanden
Taak : Projectorganisatie plan beschrijven , nieuw voedingsconcept ontwikkelen transformatie voedingsorganisatie, inkoopdiagnose en inkoopactieplan
reorganisatie advies facilitaire organisatie en implementatie voorstel voor 90 fte.
Werkervaring
2004 Wielinga Consultancy Driebergen
Senior organisatieadviseur Inkoop, Facility Management en Interim manager

Organisatieadviseur voor het onderzoeken, initiëren en begeleiden van veranderingsprojecten
voor instellingen in de gezondheidszorg hogere en lagere overheden en bij bedrijven.


Recente projecten;

KLM Facility service
Contractbeheer implementeren en aanbestedingen begeleiden.
Begeleiden van resultaatgericht werken in Facilitaire
organisaties en implementeren van Service Level Agreements. (FMSla)
Functie : Projectleider en organisatieadviseur.
Taak : Projectgroep begeleiden bij het beschrijven en implementeren.
: Inkoop contractbeheer implementeren.
: Inkoop aanbestedingen en tenders begeleiden.


Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)
Begeleiden van resultaatgericht werken in de Facilitaire
organisaties en implementeren van Service Level Agreements.
Functie : Bestaande SLA, s beoordelen en evalueren.
Taak : SLA model introduceren en uitwerken volgens (NEN 2748).


Rijkswaterstaat Utrecht en Gelderland
Implementatie van Service Level Agreements
Begeleiden van resultaatgericht werken in de Facilitaire Organisatie.
Functie : Adviseur in de projectgroep
Taak : Service en dienstencatalogus ontwikkelen en SLA model introduceren en uitwerken.


Wilgaerde Woonzorggroep Enkhuizen
Negen locaties voor verpleging en verzorging met een Stafbureau.
Reorganisatie van de Facilitaire organisatie.
Functie : Projectleider
Taak : Projectgroep adviseren masterplan schrijven
: Deelplannen per locatie uitwerken in personeel, organisatie, investeringen


Zonnehuisgroep Amstelland Amsterdam en omstreken.
Tien locaties voor verpleging en verzorging met een centraal bureau.
Reorganisatie van de facilitaire organisatie (120 fte)
Reorganisatie van de voedingsorganisatie ( 1800 mlt )
Functie : Projectleider
Taak : Projectgroep begeleiden en adviseren.
: Interim facilitair manager voor twee locaties ( 45 fte)
: Strategisch inkoopadvies Zonnehuisgroep landelijke organisatie.
: Lange termijn huisvestingsplan.
: Coachingstraject.


De Stromen Ridderkerk
Twee locaties voor verpleging en verzorging.
Reorganisatie van de facilitaire organisatie en implementatie.
Functie : Adviseur
Taak : Organisatieadvies.
: Implementatie van het advies.
: Personeel, organisatie, investeringen ( 85 fte)

Havenziekenhuis Rotterdam
Reorganisatie van de Hoteldienst.
Introductie van afdelingsrestaurants
Functie : Adviseur
Taak : Organisatieadvies
: Ondersteunen van de Interim manager.


Diakonessenhuis Ziekenhuis Zeist, Utrecht
Reorganisatie voeding en catering organisatie.
Functie : Organisatieadviseur.
Taak : Strategisch en tactisch Inkoopadvies.
: Ondersteunen van de interim manager.


Werkervaring
2003 Facility management Home FMH –Domesta, Amersfoort
Senior organisatie adviseur Inkoop, Facility Management en Interim manager
Organisatieadviseur en interim manager voor het onderzoeken, initiëren en begeleiden van
Veranderingsprojecten voor instellingen in de gezondheidszorg, hogere en lagere overheden
en bedrijven.


Recente projecten;

Horizon Rotterdam en omstreken intramurale onderwijsinstelling.
Zeventien locaties met een centraal bureau. (800 medewerkers 1600 leerlingen)
Functie : Projectleider en adviseur.
Taak : Reorganisatie van de Facilitaire Organisatie.
: Lange termijn huisvestingsplan.


GDVV Den Haag maakt deel uit van de Meavita groep
Veertien locaties voor verpleging en verzorging.
Functie : Organisatieadviseur.
Taak : Reorganisatie van de catering en voedingsorganisatie.
: Inkoopadvies inkoopanalyse inkoopdiagnose.
: Ondersteunen en implementeren organisatieadvies en interim opdracht.


Divers thuiszorgorganisatie ś-Hertogenbosch
Reorganisatie van de facilitaire organisatie, huisvesting en interim management
Functie : Organisatieadviseur en projectleider.
Taak : Projectgroep adviseren.
: Lange termijn huisvestingsplan zestig locaties.
: Rapport en deelplannen voor de implementatie van de reorganisatie
: Supervisie interim management.


Zorg Crimpenerstein krimpen ad IJssel
Verpleeg en verzorgingshuis twee locaties
Reorganisatie van de voedingsorganisatie organisatieadvies
Functie : Organisatieadviseur
Taak : Rapport en deelplannen voor de implementatie van de reorganisatie.

Werkervaring
1990 - 2003 Zorgconcern De Basis Hilversum HilvertZorg,
Een landelijke aanbieder in de keten van verpleeghuiszorg geestelijke gezondheidszorg,
ouderenzorg en begeleid wonen en thuiszorg.
Functie : Facilitair en inkoopmanager op het stafbureau.
Aandachtsgebieden : Organisatie en advieswerk op het gebied van inkoopmanagement
: Interim management facilitair management.
Taken : Verantwoordelijk voor strategische en tactische inkoop en inkoopmanagement.
: Direct onder de raad van bestuur.
: Kengetallen 30 locaties.

Werkervaring

1985 - 1990 Richard Hoogland Stichting / Cascade Utrecht
Functie : Facilitair manager
Taak : Voeding, catering, logistiek, schoonmaak, huisvesting (60 fte)


1984 - 1985 Academisch Ziekenhuis Utrecht
Functie : Manager projectorganisatie reorganisatie en verhuizing voedingsdienst.
Taak : Doelgroepen analyse locatieanalyse en serviceconcepten bepalen.
Reorganisatie en verhuizing voorbereiden van de facilitaire dienst (180 fte)


1981 - 1984 Service flat Sparrenheide Driebergen
Functie : Hoofdvoedingsdienst
Taak : Manager voeding catering logistiek schoonmaak (18 fte)


1979 - 1981 De Heygraeff Sociaal pedagogisch centrum Den Haag
Functie : Hoofdvoedingsdienst
Taak : Manager, voeding, catering, logistiek, schoonmaak, huisvesting ( 35 fte)


1978 – 1979 Titus Brandsma bejaardenhuis Stichting Kabu Utrecht
Functie : Assistent Hoofd facilitairedienst
Taak : Verantwoording voeding en catering organisatie ( 22 fte)


1976 – 1978 Diakonessenhuis Ziekenhuis / Zorgcentrum Swellengrebel Utrecht
Functie : Organisatie dieetkeuken voedingsdienst ( totaal 750 mlt)
Taak : Dieetadviezen uitwerken en opdragen


1974 – 1976 Generaal Winkelman Kazerne Nunspeet
Functie : Manager voeding en catering
Taak : Organisatie voedingsdienst officiershotel ( 12 fte)


1973 – 1974 `t Huis aan de Vecht Utrecht bejaardenhuis.
Functie : Dieetkok voedingsdienst ( 350 mlt)
Taak : Dieetadviezen uitwerkenPersoonlijkheidskenmerken
Creatief, Resultaatgericht, Innovatief, Ondernemend, Betrokken, Actiegericht, Open, Direct.

Nevenactiviteiten en lidmaatschapen
Intrakoop intermediair ( Coöperatieve inkoopvereniging voor gezondheidszorg en seniorenzorg UA)
Nevi ( Nederlandse vereniging van inkoopmanagement)
Vakgroep facilitaire inkoop FMN( Facilitair Management Nederland)
NVILG ( Nederlandse Vereniging voor Inkoop en Logistiek in de Gezondheidszorg)
Lesmateriaal voor opleidingen, HACCP certificaat, onderzoek en scholing.
Gastdocent facilitair management en middenkader voedingsdienst.
Zeilschipper middellandse zee.
Gastheer Kookcollege Amersfoort.

Horeca ervaring
Heidepark Hotel Bilthoven
Hotel Restaurant Hermitage Zeist
De Prins te Paard Maarsen
Restaurant Darthuizen Leersum
Opleiding interimmanager

Opleiding
1973 Horeca opleiding koken serveren presenteren (Den Haag)
1976 Leermeester opleiding (Colo)
1976 Effectief leidinggeven (IBW)
1977 Hotel, Restaurant en Cafebedrijf (SVH)
1978 Dieetopleiding (CIN)
1979 Leergang Management Gezondheidszorg (ISW)
1982 Middenkader facilitaire dienst (AAG)
1990 Hoger management (IBW)
1998 Deeltijd Heao Bedrijfseconomie (Hogeschool Utrecht)
2000 Inkoopmanagement (Hogeschool Utrecht Nevi)
2002 The Harvard Negotiation Project (Excellent onderhandelen Nevi)

Aanvullende opleidingen
The Harvard Negotiation Project ( Excellent onderhandelen)
Europees aanbesteden
Beoordeling en functioneringsgesprekken
Schriftelijk rapporteren
Resultaatgericht werken in facilitaire organisaties
Strategische beleidsplannen schrijven
Aanbesteden schoonmaak en onderhoud gebouwen
Sales activity management nima
Time management
Marketing management
Inkoopmanagement diverse opleidingen Nevi
Mediation interventies in groepsprocessen en conflicthantering
Neuro linguïstisch programmeren. NLP


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Ik werk als interim manager/adviseur voor bekende organisatie en adviesbureaus in de volgende branches zakelijke markt hogere en lagere overheden zoals gemeenten en provincies onderwijsinstellingen en in het bijzonder de gezondheidszorg. De opdrachten zijn meestal op middenkaderniveau direct onder de RVB. De onderwerpen waarin ik als interim manager/adviseur gespecialiseerd ben gaan afhankelijk van de opdracht van analyse, s, diagnose, reorganisatie, tot implementatie van het facilitair bedrijf en inkoopmanagement.

De inzetbaarheid in het facilitaire werkveld is heel breed van voeding en catering tot en met het onderhoud en beheer van gebouwen en lange termijn huisvestingsplannen, logistiek, schoonmaak onderhoud, receptie, beveiliging. Het inkoopmanagement gaat voornamelijk over het strategische en tactische inkoopproces inkoopbeleid, Inkoopdiagnose, inkoopactieplannen, excellent onderhandelen, contractbeheer. Daarnaast begeleid en coach ik managers en geef trainingen.

Mogelijke functies; interim of meerjaren contract facilitair manager, hoofd bedrijfsbureau, manager hoteldienst, inkoopmanager


Een goed reorganisatieadvies levert niet alleen budgettaire voordelen op in de vorm van lagere integrale kostprijzen en een reductie van de personeelsformatie. Het zal ook de kwaliteit en de appreciatie van de facilitaire diensten en services verbeteren. De externe adviseur heeft verschillende rollen: de rol van uitvoerder en makelaar voor het opnieuw positioneren en verkopen van de facilitaire organisatie. De rol van adviseur bij het leveren van een onafhankelijk en deskundig advies voor een businessplan of de rol van controleur voor het vaststellen en het waarnemen, het beoordelen en het aanbevelen van mogelijke veranderingen en oplossen van organisatieproblemen.Talenkennis interimmanager

Nederlands Engels Duits Portugees klein beetje frans

 beschikbaar?