T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 Beschikbaarheid opvragenProjectleider, programmamanager, Interim manager

Projectleider, programmamanager, Interim manager

Werkervaring interimmanager

INTERIM MANAGER PMO (KONINKLIJKE BAM NV, BAM ICT)
SEPTEMBER 2013-NOVEMBER 2015
ICT-organisatie binnen de Koninklijke BAM Groep, Shared Service Center voor 5 Nederlandse en 6 internati-onale werkmaatschappijen met in totaal ca. 23.000 Medewerkers. Deze rol betreft invulling van het verbeter-traject, gecombineerd met de dagelijkse leiding van een team programmamanagers en projectleiders in de realisatie van BAM’s ICT-strategie. Activiteiten die door het team worden uitgevoerd omvatten de internationa-le consolidatie van decentrale datacenters, outsourcing van desktop services, consolidatie van WAN en infra-structuur. Verder applicatie-rationalisatie, technology refresh, IT-continuity en invulling van de IT-afslag van IM projecten, introductie van Agile als projectaanpak, introductie van PPM-tooling.
Referentie: “… Eric has the ability to divide a large and complex problem into smaller soluble pieces, which is very useful. I value his enthusiastic and energetic way of working, his analytical skills and pragmatic project management approach.”
PROJECTLEIDER, CONSULTANT MIGRATIE ICT/FAZA (BRANDWEERCLUSTER EPE-VOORST-APELDOORN)
JULI 2012–MEI 2013
Cluster van drie gemeentelijke brandweerkorpsen, 200FTE beroepspersoneel, 16 locaties, gedeeltelijk ont-vlochten van de individuele gemeentes, gedeeltelijk gereorganiseerd binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. Het project betreft het ontvlechten van de gemeentelijke organisaties, consolideren, stan-daardiseren en migreren van ICT en FAZA diensten en –infrastructuur naar de veiligheidsregio. Integraal on-derdeel van dit project zijn een aantal verhuis-, nieuwbouw- en verbouwingsprojecten van kazernevoorzienin-gen.
Referentie: “Eric is a very professional project manager. He works very punctual, follows high quality stand-ards and makes sure the result is achieved. When a project seems to go difficult he can advise alternative ways to reach the goals. With his warm personality he can easily make contact and knows how to move peo-ple when change is needed.“
BUSINESS CONSULTANT IM PROCESSEN EN PROJECTEN (REGGEFIBER)
MAART 2013 – DECEMBER 2013
Analyse- en adviestraject in opdracht van de CEO en het directieteam om de staande IM processen, -projecten en –organisatie te reviewen, in het licht van de gewenste versnelling in business execution en de, zich ontwikkelende overname door KPN. Dit traject heeft geresulteerd in een versterking van lopende, suc-cesvolle processen en een beperkte reorganisatie in de IM kolom.
CONSULTANT IM/ICT (STICHTING SOLIDARIDAD)
AUGSTUS 2012–MAART 2013
Solidaridad is een NGO met als belangrijkste doel de bestrijding van armoede in Azie, Zuid-Amerika en Afrika. De centrale (ICT) organisatie is gevestigd in Utrecht. In de re-alignment fase die ze in 2012 hebben doorge-maakt heb ik deze organisatie ondersteund door het ontwikkelen van een roadmap voor hun ICT en IM voor-zieningen, inclusief overdracht naar de nieuw geworven directeur bedrijfsvoering.
TEAMMANAGER, SR. INFORMATIE MANAGER (ACHMEA IT)
MAART 2011–AUGUSTUS 2012
Achmea IT (2.000 FTE) is de IT organisatie binnen Achmea (20.000 FTE) en voert op jaarbasis ca. €80M aan projecten uit. Stafdivisie Strategy&Governance bestuurt deze projecten en programma’s met teams van in-formatiemanagers, architecten en business consultants. Mijn rol: samen met mijn team, het ontwikkelen, mo-nitoren en bijsturen van de projectportfolio, begeleiden en bijsturen van projectleiders, programmamanagers en stuurgroepen, handhaven van projecthygiëne, zuivere business cases en inhoudelijk juiste projectuitvoe-ring. Interventies op stuurgroep en directieniveau waar bijsturing op project/programmaniveau niet leidt tot gewenste resultaten. Rapportage, audits, analyses en adviezen over de portfoliorealisatie. Programma’s bin-nen mijn scope: grootschalige datacenter migratie/consolidatie, introductie van SAP Identity Management, introductie van BYOD, implementatie van HP-BTO inclusief (her)implementatie van ITIL v3 capabilities, Win7 transitie, WLAN uitrol, applicatie-landschap rationalisatie. Daarnaast het door-ontwikkelen van het bedrijfs-informatieplan voor de divisie, sturen en ondersteunen van de productdivisies in portfoliomanagement en pro-jecthygiëne (Prince2 en Agile), continu verbeteren langs LEAN richtlijnen.
INTERIM MANAGER TEAM FACILITAIR, ICT EN A/V TECHNIEK (OMROEP GELDERLAND)
MAART 2010 – JANUARI 2011
Publieke omroep Radio en TV(200FTE), teamlead FITdesk, operationeel management specialisten (11 FTE). Professionalisering project- en supportprocessen voor ICT, Facilitair, Audio/Video, Webservices, infrastructuur SAN/Desktops/Web/Voip. Project management op de introductie van een mediamanagement- en een FMIS systeem.
Referentie: “Eric filled the position of interim manager at our company for almost a year. Key elements, be-sides running the day-to-day business, were to improve the service mindset of the team and the customer orientation. In both Eric succeeded very well. While working on a very friendly and personal level with the teammembers, he challenged all of them on a regular basis. He questioned on a regular basis why and how the team was doing their work. And by doing so, getting them to think and improve their way of working. In addition to this, Eric showed great technical (IT) knowledge and insight, that was of great value to the com-pany, the team and me personally.”
BUSINESS CONSULTANT BEHEER EN TRANSITIE (GEMEENTE UTRECHT)
SEPTEMBER 2009 – MAART 2010
Gemeentelijke organisatie (4500FTE), Consultancy, projectleiding, coaching, advies en hands-on begeleiding voor het MT, het Bedrijfsbureau en team Functioneel Applicatie Beheer. De gemeente gaat met haar SoZaWe applicatie-park naar een nieuwe applicatieomgeving, geleverd door een externe automatiseringspartner (Wi-go4it). In de migratiefase van deze transitie moet de beheeromgeving opnieuw worden ontworpen en inge-richt, binnen de kaders van bezuinigingsdoelstellingen. Ik heb de nieuwe processen samen met het beheer-team ontworpen en ingeregeld, draagvlak gecreërd en een vliegende start in de big-bang transitie uitgevoerd.. Coaching en training op de werkvloer van de incident manager en de 1e/2e lijns medewerkers, begeleiding transitie op infrastructuur, datacenter, end-user services. Deze opdracht is afgerond met een integraal, intern belegd programmaplan waarin verdere ontwikkeling is uitgewerkt voor functioneel en operationeel beheer, dienstverleners-regie, kostenmanagement en een verdere ontwikkeling van samenwerking tussen de verschil-lende Informatie Management rollen binnen de dienst en binnen de gemeente.
ADVISEUR INFORMATIEVOORZIENING (GEMEENTE UTRECHT)
MAART 2009 – SEPTEMBER 2009
Gemeentelijke organisatie (4500FTE), Informatiemanagement en Projectmanagement binnen de Dienst On-dersteuning ten behoeve van de verschillende gemeentelijke diensten. Mijn rol was die van projectleider en informatiemanager in onder andere procesoptimalisatie applicatiebeheer, Applicatietransitie SAP W&R, opti-malisatie verzamelfacturen/e-facturatie. Kern van de adviesrol zat in het afstemmen, communiceren en laten samenwerken van verschillende afdelingen en processen, met name Financiën, Aanbesteding, DIV, HRM, ICT en projectmanagement, toepassing van BiSL, Prince-II, ITIL.
LEAD DELIVERY MANAGER T-MOBILE ICT OPERATIONS (T-SYSTEMS)
OKTOBER 2005-FEBRUARI 2009
Lead Delivery manager namens T-Systems voor de ge-outsourcte dienstverlening aan T-Mobile NL, ca. 150 FTE. Interface tussen nationaal Service Management en nationale/internationale Delivery units. Portefeuille omvat ICT operations, Application operations, Development en Release management, Servicedesk/Call ma-nagement systemen. Rollen: Service/Delivery manager, Programma manager, procesontwerp en –realisatie, costing/pricing, SLA/OLA’s. Ontwikkelen van de nieuwe operations-organisatie, Ops-verantwoordelijk in het Customer Center MT, HRM verantwoordelijk voor het Delivery team. Interne projecten op gebied van Infra-structuur, HA/DR, Applicatiebeheer op o.a. front- en backend ERP, CSR en BI omgevingen, ESB platforms (Tibco, SAP-XI, Oracle), Service Platforms (HPSD, HPSM, Remedy), Tooling en Service Improvement. Exter-ne (Customer Business) projecten op gebied van major releases, product-introductie, E2E business KPI's, applicatie migratie- en transitie.
Deze opdracht startte met een periode van ca. een jaar waarin ik de bestaande dienstverlening heb geanaly-seerd (due diligence) en samen met account management het outsourcingsvoorstel heb ontworpen, becijferd en binnen het Deutsche-Telekom framework tot een deal heb gebracht. Vanuit Service/Delivery perspectief is vooral aandacht besteedt aan het meetbaar/bestuurbaar maken van de dienstverlening, vormgeven van de HRM-transitie van de medewerkers en uitstippelen van het programma naar dienstverlening dat past bij de benchmarks.
Referentie: “Eric helped in various roles, as a temporary unit manager then a year later as a bid (services) consultant and as lead delivery manager (where he helped to build the team). So he stayed for an extended period to help us to acquire, set up and deliver services for our customer.”
PROJECTMANAGEMENT SOFTWARE- EN SYSTEEMONTWIKKELING T.B.V PRIOCON
2004-DECEMBER 2005
Priocon is een bedrijf dat zich richt op het ontwikkelen van consent management systemen en toepassingen (Priocon staat voor “Prior Consent”). De productontwikkeling bestaat uit ontwerpen, bouwen en implemente-ren van een anti-SPAM systeem voor ISP’s en mobiele operators. Omgeving: innovatief, informeel en sterk gemotiveerd ontwikkel-team. Techniek: Linux, Apache, Java, JBOSS, Postfix, Sendmail binnen een groot-schalige ISP infrastructuur. Methode: Scrum/Agile. Rol en verantwoordelijkheid. Technisch Directeur (CTO), verantwoordelijk voor architectuur en ontwerp. Teamleider ontwikkelteam (5 fte). Projectmanager implementa-tie. Technisch/commercieel verantwoordelijk richting klant, leveranciers en onderaannemers. Proces verant-woordelijk voor ontwikkelproces, implementatie- en supportproces.
Referentie: “I know Eric as a professional and structured manager with lots of knowlegde on several technical subjects. In the dynamic world of the PrioCon company, he always has his focus on the next step to be taken and is able to motivate his team to achieve a common goal and get the best out of everyone. He also is a very kind and humorous colleague. It's a pleasure to work with him.”
IMPLEMENTATIE CAPACITEIT EN BESCHIKBAARHEIDSMANAGEMENT
INRICHTEN 2E GENERATIE CHANGE MANAGEMENT (C2000)
2003-2004
C2000 is een project voor het realiseren van een voice- en data radionetwerk ten behoeve van de Nederland-se OOV diensten (Politie, Brandweer, Ambulance, Marechaussee) met een zeer hoge mate van dekking, be-schikbaarheid, veiligheid en functionaliteit. Twee verantwoordelijkheden: (1) Vanaf scratch ontwerpen, af-stemmen en realiseren van het capaciteits- en beschikbaarheids management ten behoeve van het C2000 netwerk. Vertalen van de complexe real-time IP netwerkomgeving naar begrijpelijke KPI’s, en het ontwerpen en realiseren van de daarvoor benodigde meetsystemen. Afspraken en afstemming over de SLA’s realiseren in het krachtenveld tussen de opdrachtgever (MinBZK/MinJust/MinVWS), de verschillende klantorganisaties en onderaannemers. (2) Verandermanagement om het bouw-georiënteerde ITIL change management proces om te bouwen naar een productie-georiënteerd proces. Coaching van het procesteam, uitdragen en veranke-ren in de rest van de organisatie.
INTERIM MANAGER TELECOM & INFRASTRUCTUUR (T-SYSTEMS)
2002-2003
Interim manager voor de Telecommunicatie en Infrastructuur groep (6 personen) binnen de Systems Factory (80 personen). Inrichten SLA, portfolio costing/pricing, inrichten HRM processen. Tijdens de afronding en overdracht van deze rol heb ik in de eerste 8 maanden van 2003 tevens het project geleid om de IBM SNA dienstverlening t.b.v. DaimlerChrysler uit te faseren.
CTO TISCALI BELGIË, INTERNET SERVICE PROVIDER
2002
Het kernproject was het migreren/consolideren van alle overgenomen providers naar een pan-Europees stan-daard platform. Naast het integreren van de systemen, consolideren van infrastructuur en uitfaseren van re-kencentra was het integreren van de overgenomen medewerkers tot één team en het afslanken van de nieu-we organisatie een belangrijk doel. In eerste instantie gestart als projectmanager, belast met het voorbereiden en plannen van de migratie. Tijdens de reorganisatie is deze rol uitgebreid naar die van CTO, Chief Technical Officer, waardoor tevens de verantwoordelijkheid van andere projecten, en de rol van het managen van het ICT team (17 personen) werd toegevoegd. Deze rol is uitgevoerd tot en met de uiteindelijke migratie, waarbij ca. 500.000 actieve gebruikers zijn gemigreerd.
Referentie: “Eric joined Tiscali during some very tough times (restructuring, major system integrations). During his first weeks he had the responsibility of managing the migration project, but very quickly he was promoted to CTO. In that role, he had to deal with several crisises, which he always did in a professional and intelligent way. In a short time he was able to bring structure in the team and set up a clear planning. He always took the time to explain his strategy and ideas, and did an excellent job in encouraging our work and effort. Eric for me is a very warm, honest and hard-working man. I would gladly welcome the opportunity to work with him again.”
PROJECTMANAGER SAMENVOEGEN ICT BEHEERAFDELINGEN (RIJKSINSTITUUT VOOR VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU - RIVM)
2001
Kernproject was de integratie van de decentrale ICT afdeling van de sector milieu in de centrale ICT afdeling. Het traject van plannen en uitwerken, alsmede het creëren van het nodige draagvlak is succesvol verlopen en afgesloten met een getekende overeenkomst. Naast deze kernopdracht is een aantal andere projecten uitge-voerd, onder andere het programma voor een Lotus Notes migratie met 1800 eindgebruikers en 300+ applica-ties, het ontwerpen en invoeren van een centrale Inter/Intranet support- en coördinatie, voorbereiden en plan-nen van de invoering van een RIVM-breed Content Management Systeem. Naast deze inhoudelijke projecten tevens coachen en verbeteren van de interne projectbeheer methodes i.c.m. het opzetten van een projectnbu-reau.
SR. PROJECTLEIDER ICT DIENSTVERLENING (MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT)
1999-2000
Beheerorganisatie voor netwerk, infrastructuur, Inter/Intranet en ICT voorzieningen, tevens opgesteld voor innovatie op deze diensten. Rol en verantwoordelijkheid: projectleiding op het inrichten van verschillende be-heer- en innovatieprocessen, deelcontractonderhandelingen tussen VenW, KPN en Getronics, ontwikkelen en opstarten van nieuwe vormen van dienstverlening. Verder beleid- en organisatie advies, vooral op gebied van de ministeriële Inter- en Intranet dienstverlening, beveiliging en telewerken.

Opleiding interimmanager

OPLEIDING EN TRAININGEN
• MAVO, HAVO, MTS Elektronica/Informatica, HTS Computertechniek, Logistiek Management (ISI-ALM)
• Diverse technische trainingen: Microsoft, Digital, IBM, Cisco, Sun
• Diverse vaardigheidstrainingen: commerciële vaardigheden, onderhandelen, lichaamstaal, klachten en te-genwerpingen
• Diverse vaktechnische trainingen: ITIL Practitioner, MRM, Prince-II practitioner, BiSL, LEAN

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Rollen: Projectmanager, Programma-, Portfoliomanager. Service/Delivery manager. Teamlead. Interim man-ager. Informatiemanager. CTO.
Functionele competenties: Verandermanagement, Prince-II, ITIL v2/v3, BiSL, LEAN, Scrum/Agile, procesana-lyse en –ontwikkeling, architectuur, business alignment, business case management.
Technische competenties: Desktop- en Datacenter Services, Software development en –deployment, BYOD, Storage/backup, Disaster Recovery, telecom, infrastructuur.
Omgevingen: Industrie, Telecom, ISP, omroep, gemeentes, landelijke overheid, OOV, ICT dienstverlening, Facility management.Talenkennis interimmanager

Talen: Nederlands, Engels, Duits

 Beschikbaarheid opvragen