T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?ondernemer / coach

ondernemer / coach

Werkervaring interimmanager

- 20 jr; Bedrijfsdirecteur-totaalinstallateur (> 100 mws).
- 20 jr; crisis-/verandermanager (> 70 mws).
- Totaaltechniek; nieuwbouw, onderhoud, E, W, B,
(utilitair en olie-/gasindustrie).
- Installatietechnisch adviseur Amsterdamse
(metro) NoordZuidlijn (succes!!).
- Adviseur / auditor GTI=bedrijven.
- Teamleider / inspecteur in petrochemische industrie.


Profiel: - Gediplomeerd: VOL-VCA, HTS-wtb (energietechniek), MTS-chemie, MULO – A/wisk.
- Ondernemer, crisis -/ turnaroundmanager. Visionair; treed buiten (eigen) denkkaders.
- Ziet kansen om te benutten; is besluitvaardig. Taakstellend naar medewerkers.
- Na werkzaam te zijn in de competitieve sector succesvol op het snijvlak van de
(voorheen – of semi) publieke sector. “Marktdenken bijgebracht”.
- Multidisciplinair inzetbaar; nieuwbouw, (levensverlengend) onderhoud, werktuigbouw,
elektrotechnisch, infratechnisch, logistiek, onderaanneming en contractbeheer.
Diensten: - Vlottrekken van vastgelopen projecten. Bedrijven-/ procesherinrichting.
- Kosten minimaliseren. ‘De-bottlenecking’ bij voortgaande productie.
- Directievoering waar ik geparachuteerd word.
[ Ervaring ]
1998 - 2012 crisis- en verandermanager. Zelfstandig ondernemer. Bedrijfsdoorstart.
Projectenaanpak. Tijdelijk - en verandermanagement. Adviseur / interim manager
om processen van budget geleide ondernemingen te versnellen. Zie bijlage.

1994 - 1998 Stork Installatietechniek B.V.; directeur / ‘verandermanager’. Binnen een juist geacquireerd Haags elektrotechnisch installatiebedrijf een cultuuromslag tot stand gebracht. Strategische herpositionering, ISO certificering en TQM. Subcontracting. Supply Chain Management. Invechtend het bedrijf omgebouwd en als totaalinstallateur / overallaannemer in de markt gezet. Ruim 100 eigen medewerkers. Met holdingexpertise een drietal tunnelprojecten met groot succes gerealiseerd.

1990 - 1994 GTI N.V.; als bedrijfsdirecteur het aangekochte elektrotechnische installatiebedrijf Van Nieuwpoort b.v. geïntegreerd binnen de houdstermaatschappij. Cultuuromslag. Na 2 jaren het bedrijf Vitel Amsterdam b.v., gespecialiseerd in de aanleg van infrastructurele data netwerken (bankensector, luchtvaart), binnen GTI geïntegreerd.
Elk 120 medewerkers.

1986 - 1990 Nolpa Nederland B.V.; Manager of Operations (Mechanical Contracting). Multidisciplinaire overall aanneming / Plant Maintenance / (powerplant) Arbitration. Olieraffinerende - en petrochemische industrie (Europoort / Sloegebied / Saudi Arabia). In een (financieel-economisch) uiterst terughoudende markt.
230 Eigen medewerkers.

1979 - 1986 Van Swaay & Scheeres B.V. (Den Haag); Crisismanager / Hoofd Onderhoud & Revisies Nederland. Landelijk opererende divisie (“Liften en Intern horizontaal
transportsystemen Nederland”; 60 medewerkers) op de rails gezet. Werktuigbouwkundig / Elektrotechnisch. Planmatig onderhoud aangescherpt. Tegelijkertijd winstgenererende activiteiten ontwikkeld. Hierna bedrijfsleider
(nieuwbouw en onderhoud). Door nadruk op renovatiewerk de bedrijfscontinuïteit
gewaarborgd. 120 Medewerkers.

1971 - 1979 Heineken Technisch Beheer B.V.; montage- resp. projectleider Nederland. Later Overseas Technical Executive. Trouble shooting. Brouwerijcapaciteitsvergroting tijdens ononderbroken productie (Singapore), brouwerijontmanteling (Nouvelle Caladonie) en transporteren van grote delen resp. montage in Jordanië.
1/3

Bijlage

Zelfstandig ondernemerschap. In het oog springende voltooide opdrachten.

[ oktober ‘11– juni 2012 ] Interim Teamleader Lloyd’s Register (West European Area). (Hierin is Stoomwezen B.V. opgenomen). Een organisatie die risicoanalyses doet (project risk management and risk based inspections), specificaties opstelt en onafhankelijk voor de olie- en gasindustrie de techniek verifieert. Behalve coaching van Surveyors/Inspectors van de ‘Business Stream Energy’ doet de teamleader werkplek-/ uitvoeringsinspecties. Inspecties op opdrachtgever’s site.
De Surveyors / Inspectors zijn toezichtbevoegd voor Inspectiediensten van Gebruiker (de z.g. IVG’s). Zij inspecteren desgewenst ook zelf drukvaten, destillatietorens, aanverwante apparatuur (structures, pipelines and lifting), etc. Lees: verificatie! Surveyors/Inspectors zijn toezichtverantwoordelijk voor spot- and safetyprocedures op plants van petro-, chemische bedrijven, offshore, etc., alsmede toeleverende industrieën. Geautoriseerd houden zij toezicht op Keuringsdienst van Gebruikers (bedrijven met KvG-accreditatie) en Keuren desgewenst eigenstandig voor Ingebruikneming (KvI’s) Surveyors /toezichthouders zijn bevoegd en verantwoordelijk voor het tot stand komen van lesmethodekwalificaties en het onderschrijven van lasserkwalificaties. De Business Stream Energy doet equipmentinspections, surveys en certification voor veilig product, veilige procesgang en productie. Activiteiten gedurende vol-bedrijf, tijdens periodieke stops, turnaround-werkzaamheden en meer.

{Visuele steekproefsgewijze inspecties, dan wel keuringen, “bovenop klant’s eigen inspectie- en keuringsaccreditatie”, alsmede certificering van hogedruk gashouders, - vaten, - stoomketels, - fornuizen, -branders, - destillatietorens, - catcrackers, - opslagtanks, - transportleidingen, - hijs en hefinstallaties. Checken - en certificatie van (niet-) destructief en metallurgisch onderzoek, etc.
Het beoordelen op welke wijze tanks en – vaten worden betreden, zo ook aangaande het bestijgen van torens en op grote hoogten werken, het gebruik van de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen, het goed voorbeeld geven, het rapporteren van near misses (bijna-ongevallen) en safety observations. Het op gepaste wijze (-mede door mij -) attenderen en bespreekbaar maken bij de opdrachtgever.}


[ februari 2011 – augustus 2011 ] Adviseur ‘tender afbouw NoordZuid(metro)lijn Amsterdam’. Binnen de combinatie (‘VIA’), Koninklijke Volker Stevin N.V., ‘Imtech N.V., Arcadis Nederland en veel gelieerde partijen van civiele -, rail – en zeer specialistische ondernemingen’ kritisch meedenken, becommentariëren, redigeren van protocollen, wens- en dialoogproducten. Voorts bijstellen van reeds gemaakte risicoanalyses teneinde de aantrekkelijkste bieding te doen voor het verwerven van de tunnelafbouw- en installatieopdracht. Dit voor een besluit van de Raad van Bestuur Imtech N.V. Succes! Inmiddels kwam de Gemeente Amsterdams tot besluit van gunning. Gunning aan VIA.


[ mei 2010 – februari 2011 ] Interim Directievoerder UAV Rijkswaterstaat Zuid Holland, Wegendistrict Haaglanden. “Strak op de bok”. Het aan de hand van onderaanneming in goede conditie houden van het totale wegenareaal, kunstwerken (viaducten, tunnels en aquaducten). Adviseur Realisatie Infrastructuur. Risicomanagement / -analyse. Het tot stand brengen van Systeemgerichte Contract Beheersing.


[ juni 2009 – april 2010 ] Adviseur / directievoerder. Solid Productions b.v. (Capelle aan den IJssel). Beheer, ontwerpen en directievoering gebouwgebonden installaties. Utiliteit. Theaters, Musea, Centra voor Jeugd en Gezin, huisvesting van daklozen en drugsverslaafden. Om een piek weg te werken. Initiatieffase tot en met nazorg. Onderaanneming; voornamelijk in opdracht van de gemeente Rotterdam.

2/3


[ februari 2008 - juni 2009 ] Crisismanagement. Hoogheemraadschap van Rijnland;
32 afvalwaterzuiveringsinstallaties, 85 afvalwaterpersgemalen, 350 polder- en boezemgemalen. Teamleider (Bouwzaken) Installatietechniek. Werktuigbouwkundig, elektrotechnisch en inzake procesautomatisering (ruim 10 maanden!).
Initiatiefnemer, alsmede verkozen voorzitter, van een toekomstgerichte stuurgroep (bestaande uit teamleiders Bedrijfsvoering Zuiveren, - Watersystemen en Bouwzaken). Doel: ergernis wegnemen, goed communiceren, kennis delen aangaande technisch preventief onderhoud, ongestoorde procesgang, effectieve bedrijfsvoering (kosten, wederzijds begrip, etc.), innovatie en individuele verantwoordelijkheid zonder ‘om te zien’. Het elkaar respecteren bewaakt. Hiermee de gewenste bedrijfskanteling bevorderd. Motto: ‘Doen waar je goed in bent’ en ‘verantwoord individuele kennis delen’ (overdragen en feedback complimenteren). Voorts: Outsourcing verankerd. Voorgaande richting aannemende partijen (ingenieursbureaus, bouwkundige aannemers en installateurs). Voor wat betreft omvangrijke projecten, duidelijkheid gebracht. Durf getoond; gewaardeerd door de opdrachtgever.
Erna: Teamleider (Bouwzaken) Onderhoud (6 maanden!). Dezelfde vakdisciplines. Als voorzitter van voormelde stuurgroep afwijkend gedrag zichtbaar gemaakt; afspraken geborgd. Individuele eigenzinnigheid teniet gedaan. Resterend spanningsveld met Bedrijfsvoering Zuiveren en Bedrijfsvoering Watersystemen weggenomen. Uitbesteden van groot onderhoud.[ april 2007 - februari 2008 ] Adviseur / inspecteur voor nieuwbouw van onderkomens van mensen met een verstandelijke beperking (totaalinvestering ca.: € 23 mio). Toegespitst op programma van eisen en ontwerpuitgangspunten. Bestekkentoetsing, plan van aanpak, bouwkundig en installatietechnisch, veiligheid, calamiteiten- / ontruimingsproblematiek, prestatie / kwaliteit verhouding.


[ december 2006 – maart 2007 ] GTI N.V.; Aanjager en sparringpartner van te installeren Reviewing Team (Project Management Inprovement Plan) t.b.v. auditing van 80 bedrijven en ca. 200 projecten. Industrieel, utilitair en infra-technisch. Organisatieopzet bezien; uitgangspunten (preselectie / financiering) en voorwaarden vaststellen (OHW positie). Rapportagelijnen en verantwoordelijkheden herzien. Een optimale en meer uniforme proces- en bedrijfsvoering tot stand brengen. Nadruk op het voortraject (risico / zekerheden, subcontracting, uitsluitingen, boeteclausules, bedreigingen, kansen, deeltakenopbouw, facturering- / betalingschema’s, keuze van projectmanagement, bouwteampartners, etc.).


[ januari 2006 – oktober 2006 ] Vastgoedmanagement; bouwadvies, aan- en verkoop van (dijk)woningen en kavels; begeleiding, directievoering en uitvoering van ontruiming en renovaties.


[ juni 2005 – oktober 2005 ]
SITA, District Midden Holland. - Operational Manager a.i. Het inzamelen en verwerken van bedrijfs- en (in onderaanneming, ‘gescheiden’) huishoudelijk afval (rolcontainers tussenschot!), containertransport, aansturen van afvalbreng- en overslagstations. Het aanzetten tot verbetering van de logistieke processen (uitbesteed extern transport!).
Alles met in achtneming van de strenge overheidsregelgeving, brandweereisen en vergunningen. Doel: kosten beperking. De intern en extern gerichte communicatie (regio- en holdingbreed / landelijk) ‘op een hoger plan’ gebracht. Alles ten gunste van klantentevredenheid, adequate incasso en winstgevende groei. Overdracht van mijn verantwoordelijkheid aan de nieuw aangetrokken Manager. 160 Medewerkers en ca. 30 inleenkrachten.

3/3

[ oktober 2003 – mei 2005 ] Cyclus N.V. Een ‘Gemeenschappelijke Regeling’ m.b.t. stedelijk - en regionaal afvalbeheer voor 19 Gemeenten in Midden / Zuid-Holland. Adviseur, beleidmaker, projectontwikkelaar en uitvoerder op het snijvlak van het Openbaar Bestuur en de commerciële markt. Tevens reinigingshandhaver van openbare gebieden. Conform beeldbestekken. Beheerder van een 10-tal afvalbrengstations (voorscheiding) en overslagstations (mede ten dienste van de competitieve markt). Crisismanager Afvalinzameling en Beheer / - Reiniging van Openbare gebieden. Aldaar aan de organisatie impulsen gegeven en met succes veranderingen geïmplementeerd, w.o. juiste tijdsbesteding (tegen de min of meer gevestigde opvatting van verworven ‘werkgarantie’!) en ‘uitbesteding’. Kosten omlaag gebracht. Na publicatie (promotie!) aan de burgerij van aangesloten gemeenten, onder meer ter bevordering van bewustwording, projecten van tariefdifferentiatie (de zogenaamde Diftar, in casu kosten) voor stort in ondergrondse verzamelcontainers én tijdens geavanceerde zijbeladingstechnieken aangestuurd en geïmplementeerd. 120 Medewerkers en ca. 40 inleenkrachten. Mijn verantwoordelijkheid overgedragen aan de terugkerende manager (zwangerschap- resp. ziekteverlof).


[ mei 2002 – april 2003 ] Ten Berge Staal Coating B.V. – Alphen aan den Rijn. Adviseur / aanjager. Doorstart / revitalisatie van de in ernstige moeilijkheden geraakte onderneming (stralen, poedercoaten, moffelen). Herinrichting van het productieproces. Milieutechnische problemen tot een oplossing gebracht. Hierbij opnieuw productie- en hinderwetvergunningen verkregen.


[ juni 2000 – oktober 2001 ] ENECO Energie / CityTec B.V. (4 achtereenvolgende opdrachten, deels “overlappend”.) CityTec, een advies-, ontwerp- en ingenieursbureau, alsmede hoofdaannemer voor de realisatie van infrastructurele projecten. Het betreft grootschalige openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en kunstwerkprojecten (tunnels, bruggen, vaarwegen, sluizen).
- Projectmanager a.i. “Grevelingensluis en bruggen, verkeer- en vaarwegen”. Onderhanden elektrotechnisch project vlotgetrokken en voltooid. Na intensieve onderhandelingen ontstane miljoenenverlies met ruim 45 % teruggebogen.
- Manager Openbare Verlichting a.i. (ca. 70 % Zuid Holland, 165 medewerkers). Het ‘competitiedenken’ / - ‘concurrentie bewust zijn’ verankerd.
- Voorzitter van de “Stuurgroep Onderzoek Bedrijfscontinuïteit 2006 / - competitief werken”. De onderneming CityTec B.V. gekanteld van ‘pmc gestuurde onderneming’ naar multidisciplinaire, regionale - en klantgerichte / vraaggestuurde aanpak van Openbare Verlichting en Verkeerstechnische Regelinstallaties. Tegelijkertijd: ‘outsourcing kunstwerktechniek’.
- Regiomanager a.i. “Openbare Verlichting / Verkeerstechnische Regelinstallaties Rijnmond / Drechtsteden”. Drie bedrijven geïncorporeerd in één slagvaardige competitieve regionale eenheid (110 medewerkers).


[ november 1998 – april 2000 ] Energie Techniek B.V. (elektrotechnisch aannemer) / Hazerswoude-Rijndijk. Crisismanager. De onderneming (ca. 35 medewerkers) financieel en administratief doorgelicht. Knelpunten vastgesteld en weggenomen. Grote projecten beoordeeld op (te verwachten) resultaat. Inzake commercie, interne communicatie, daadkracht, grootte van projecten, het tijdig nemen van financiële voorzieningen, het percentage inleenkrachten en betrokkenheid van medewerkers diverse passende maatregelen genomen. Het vertrouwen van zakenrelaties in de onderneming (zo goed mogelijk) hersteld. De onderneming “op stoom” en ISO 9001 gecertificeerd, bij terugkomst, aan de algemeen directeur overgedragen. Dreigend faillissement afgewend; doorstart gerealiseerd.

Opleiding interimmanager

Self made (ervaring Pacific, Singapore en
Saudi Arabia)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

1. Gedurende de afgelopen 30 jaren.
2. MBWA. Complimenteren en confronteren.
Duidelijk zijn. Desgewenst medewerkers
op een ander spoor zetten.
Ervaring: - veelal veert de organisatie op! -
3. Ondernemen en peoplemanagement / coaching.
4. Techniek in 'brede' zin; processen ontwikkelen / -
verbeteren. Teamgeest bevorderen.

Talenkennis interimmanager

Ned. en Eng: prima.
Duits: matig; Frans: beperkt.

Overig

-

 beschikbaar?