T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?manager

manager

Werkervaring interimmanager

WERKERVARING IN VASTE DIENST

2003-2007 Stichting SALZA (160 werknemers)
Functie: Directeur/bestuurder brede welzijnsorganisatie (parttime).
Organisatie-onderdelen: beheer en programmering wijkaccommodaties, peuterspeelzalen ( waaronder VVE zalen), sociaal-cultureel werk, opbouwwerk, kinder- tiener- en jongerenwerk, arbeidsreïntegratie/sociale activering, Vrijwilligersservicebureau, Sportservicebureau
Taken: Gezamenlijk eindverantwoordelijk voor strategisch beleid van de organisatie.
Binnen de taakverdeling tussen de bestuurders verantwoordelijk voor de inhoudelijke ontwikkelingen, o.a. op het gebied van de WMO en de Wet Werk en Bijstand en de vertaling daarvan in innovatieve producten en diensten op beide terreinen.

1995- 2003 Stichting De Visser
Functie: Directeur welzijnsorganisatie St. De Visser (23 werknemers)
Taken: Eindverantwoordelijk voor sociaal cultureel werk, opbouwwerk en jeugd- en jongerenwerk met als werkgebied Aalsmeer, Uithoorn en De Ronde Venen. Eindverantwoordelijk voor de programmering, exploitatie en beheer van 3 jongerencentra.

1993-1995 Rotterdams Instituut Bewonersondersteuning
Functie Districtsmanager RIO Deelgemeente Feijenoord
Taken: Leiding geven aan 35 medewerkers (25 fte) op hbo- academisch niveau. Verantwoordelijk voor acquisitie van opdrachten bij corporaties en gemeenten.
Verantwoordelijk voor een goed relatiebeheer met deelgemeente, maatschappelijke organisaties en georganiseerde burgers binnen het district

1990-1993 Rotterdams Instituut Bewonersondersteuning
Functie Consulent
Taken: Advisering van teams van professionals: opbouwwerkers, ingenieurs, sociaal cultureel werkers op het gebied van samenlevingsopbouw, wijkbeheer, methodiekontwikkeling, organisatie-ontwikkeling. Verantwoordelijk voor kwaliteitszorg.
1987-1990 Rotterdams Instituut Bewonersondersteuning
Functie: Teammanager
Taken: Leiding geven aan een team van 15 medewerkers, werkzaam op het gebied van bewonersparticipatie en stadsvernieuwing, beheer van sociaal-culturele voorzieningen en projecten op het gebied van leefbaarheid in de wijk Bospolder Tussendijken

1980-1987: Stichting Wijkopbouw Amsterdam
Functie: opbouwwerker.
Taken: bewonersparticipatie op het terrein van de stadsvernieuwing, wijkwelzijnsplanning, projectleider ontwikkeling sociaal culturele voorzieningen. Laatste 2 jaar teamcoördinator

WERKERVARING OPDRACHTEN

Opdrachtgevers zijn onder andere Delta Lloyd Vastgoed, Gemeenten, wijkopbouworganen, huurdersverenigingen, Instituut voor Publiek en Politiek, Politie Drachten, Rabobank, Deelgemeente Charlois, Stade Advies, Stadsdeel Oud Zuid, Welzijnsgroep Rijnmond. Relevante opdrachten zijn:
• Ontwikkelen en uitvoeren van trainingen o.a. “migranten en huisvesting” , “Vergaderen, Voorzitten en Onderhandelen” aan bewonersgroepen en migrantenzelforganisaties in Amsterdam in opdracht van het Nederlands Centrum Democratische Burgerschapsvorming (1996)
• Implementatie methode preventie overlast jongeren, gericht op versterking samenwerkingsrelatie politie en jongerenopbouwwerk in opdracht van Politie Drachten (2002)
• Trainingen MT CombiWel `Ondernemerschap in Welzijn´ in opdracht van de Raad van Bestuur Combiwelgroep (Amsterdam), gericht op het versterken van ondernemerscompetenties van het middenkader.(2010)
• Ontwikkelen van een module \"Kwaliteitstraject Middenmanagement Welzijnorganisaties in samenwerking met Stade Advies, gericht op het versterken van leiderschapscompetenties. (2010)
• Werkateliers voor wijkcoördinatoren en opbouwwerkers, gericht op het versterken van samenwerking en communicatie in wijkgericht werken in opdracht van Deelgemeente Charlois. (2008)
• Procesmanagement (communicatie) voor diverse projectgroepen op het gebied van herstructurering van stedelijke gebieden en ontwikkeling van (grootschalige) voorzieningen gemeentehuis, lokaal onderwijscentrum in opdracht van Gemeente Zwijndrecht, gericht op het verwerven van draagvlak bij bewoners en ondernemingen. (2003-2006)
• Interimmanagement team jongerenwerk Charlois Welzijn en Welzijn Noord (18 medewerkers, Rotterdam) in opdracht van de Welzijngroep Rijnmond in de periode 15 september 2010-1 oktober 2011. Naast de dagelijkse aansturing van beide teams, gericht op uitvoering van de deelgemeentelijke opdracht, zijn de teams meegenomen in de ontwikkeling van een nieuwe visie op het jongerenwerk. De nieuwe visie betekende een verschuiving van het accommodatiegebonden jongerenwerk (recreatief en consumptief aanbod) naar een vindplaatsgerichte aanpak, gericht op het versterken van maatschappelijke participatie (scholing, werk, talentontwikkeling), voorkomen van schooluitval, binding met de wijk en het voorkomen van overlast in de openbare ruimte. Voor het jongerenwerkers betekende dit een grotere focus op individuele jongeren (en hun ouders), een groter beroep op hun pedagogische verantwoordelijkheid en kwaliteiten en het aangaan van samenwerkingsverbanden met zorg- en hulpverleningsinstellingen en politie.
• Strategische verkenning vernieuwing van het opbouwwerk in opdracht van Welzijnsgroep Rijnmond. Kernelementen in de vernieuwingsslag zijn: minder inzet op bewonersparticipatie op fysieke ingrepen (woningen, openbare ruimte), grotere inzet op empowerment (sociale stijging) van sociaal zwakkeren, het opsporen van kracht en talenten in buurt en straat en versterken van de ketensamenwerking. (2010)
• Interimmanagement team opbouwwerk in opdracht van de Welzijnsgroep Rijnmond in de periode 1 september 2010-1 juli 2011. Naast de dagelijkse aansturing van het team zijn de 9 opbouwwerkers meegenomen in het proces van strategische verkenning en daaruit voortvloeiende heroriëntatie op hun professioneel handelen.

Opleiding interimmanager

OPLEIDING
1969 HBS-A
1987-1989 Post HBO:Voortgezette Opleiding Hogeschool van Amsterdam
richting Organisatie, Beleid en Management
2011-heden Mangement in de zorg
CURSUSSEN
Computer gebruik (diverse office pakketten)
Sociale vaardigheden (diverse trainingen)
Management vaardigheden (diverse cursussen)
Coaching en training (diverse trainingen)
Incompany trainingen: projectmanagement en organisatie, integraal management

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Onderhandelaar, teamspeler,leiding geven op basis van
argumenten, afspraken en coaching


Talenkennis interimmanager

Engels, Frans

 beschikbaar?