T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?manager ICT

manager ICT

Werkervaring interimmanager

nov 2010 - okt 2011

Media Solutions Veenendaal (12 medewerkers) Ondersteunen integrale professionalisering, verbeteren processen en voorbereiden op een nieuwe bedrijfsontwikkelingsfase door middel van:
In kaart brengen van pijnpunten/risicogebieden van offerte t/m facturatie.
Analyseren, optimaliseren en herinrichten van bedrijfsprocessen en workflow.
Professionaliseren van de medewerkers.
Verbeteren bedrijfssturing door herinrichten Management informatievoorziening.

2008 – sept 2010 CWS-boco Benelux
Projectleider / Bedrijfskundig ICT consultant
CWS-boco Benelux is een serviceorganisatie, gericht op het verhuren van producten en het leveren van diensten op het gebied van sanitaire hygiëne, schoonloopmatten en bedrijfskleding (25000 klanten, jaaromzet van €76 miljoen)
- zorgdragen voor het efficiënter inrichten van het primair en secundair proces, vanaf verkoop tot en met levering en facturatie.
- wegnemen van alle knelpunten in het proces van offerte, verkoop, levering services en facturatie, waarna deze processen zijn beschreven en heringericht
- Vervolgens een blauwdruk geschreven om SAP systeem en processen beter op elkaar aan te laten sluiten.
- papieren formulieren vervangen door een digitale web portal, waardoor orders direct door de verkopers kunnen worden ingevoerd of aangepast en order entry volledig foutloos wordt afgehandeld, omdat deze nu 100% gevalideerd in SAP wordt ingevoerd.

2007 – 2008 De Wieken
ICT sparing partner voor directie
Adviseren bij de ontwikkeling van een toekomstbestendige ICT visie en zorgdragen voor realisatie van productieregistratiesysteem inclusief bijbehorende integratie.
De Wieken in Zierikzee is een professionele zorginstelling op het eiland Schouwen-Duiveland. Het is gebouwd in 1984 en heeft 62 verzorgingshuisplaatsen en 39 aanleunwoningen, met ongeveer 100 medewerkers plus thuiszorg.
De Wieken richt zich op een breed pakket aan intramurale en
extramurale zorg.
- de ICT inrichting geschikt maken voor toekomstige ontwikkelingen en het doorvoeren van een substantiële ICT kosten reductie.
- Inrichten van een productie urenregistratiesysteem.

2008 Brandweer Midden en West Brabant
ICT sparing partner voor de korpsleiding Brandweer Midden en West Brabant
Lokale brandweer korpsen zijn zich steeds meer een het verzelfstandigen. Brandweer Tilburg, Breda, Roosendaal en Bergen op Zoom werken nauw samen en groeien op termijn uit naar een regionale veiligheidsdienst.
- Gestart met een second opinion op een bestaand advies.
- Vervolgens de korpsleiding bijgestaan in het proces van ontvlechting van de gemeente en het inrichten van een eigen ict infrastructuur gericht op toekomstige integratie met de veiligheidsregio.
2006 – 2008 Analyse voor wel/niet uitbesteden van ICT uitgevoerd

2006 – 2008 Zorgstroom
Hoofd Informatievoorziening & Automatisering
Zorgstroom in Middelburg is een professionele zorginstelling op het eiland Walcheren, met ongeveer 2.700 medewerkers (Zorgstroom behoort in Nederland tot de top 5 instellingen, met een breed pakket aan intramurale en extramurale zorg). Na een recente fusie is besloten de organisatiestructuur te wijzigen en daarop aansluitend een moderne ICT-architectuur in te richten.
- verantwoordelijk voor de totale ICT-vernieuwing, die nodig is voor de transitie van een taakgerichte naar een procesgestuurde organisatie
- de informatisering van cliëntrelatiebeheer, het zorgadministratie proces en de zorginhoudelijke processen integreren tbv AZR zorgregistratie
- de ICT-afdeling professionaliseren en een ICT-roadmap ontwikkelen voor een toekomstvaste “zorg op afstand” infrastructuur, waardoor middels inzet van moderne domotica toepassingen, nieuwe diensten binnen bereik komen.

2005 CIZ
Interim programmanager/organisatieadviseur (Freelance opdracht)

Het CIZ is landelijk verantwoordelijk voor de indicatiestelling ten behoeve van onder andere de AWBZ zorgverzekering. De organisatie telt ruim 3.300 medewerkers en verricht ruim 1,1 miljoen indicatieaanvragen per jaar.
- het CIZ werkt aan het inrichten van een flexibele organisatie die middels strakke procesvoering en adequate ICT-ondersteuning succes afdwingt. In opdracht van de Raad van Bestuur een bijgedrage geleverd aan een ICT Roadmap, die richting geeft aan het organisatie & ICT groeipad, uitgewerkt naar drie resultaatgebieden:
. de ICT beleidskaders waarbinnen CIZ zich moet ontwikkelen gedurende de komende vijf jaar om te transformeren naar een landelijk opererend zorgindicatiestellingorgaan voor de AWBZ, WVG en WMO. Het beleid richt zich op ICT-organisatie, mate van (de)centralisatie), inkoop van ICT-services en producten, technologie, databeheer en –kwaliteit en AZR berichtenverkeer,
beschikbaarheid, invoering call centra en kosten aspecten
. de optimale ICT-ondersteuning en de mate van (de)centralisatie,
rekeninghoudend met de positie van het CIZ in de zorgketen, stadium van ontwikkeling van het CIZ, ambitie en doelstelling van ministerie van VWS en landelijke ICT-initiatieven zoals GBA en EPD
. een projectenplan voor de komende twee jaar, met daarin aangegeven volgtijdigheid, businesscases en hun bijdrage aan het lange termijn
perspectief
- resultaat: koersbepaling en eerste aanzet tot realisatie van een toekomstvaste ICT-infrastructuur, waarmee de CIZ organisatiedoelen kunnen worden
gerealiseerd.


2002 – 2005 AVR
Manager Shared Service Center ICT
- eindverantwoordelijk voor het Shared Service Center ICT, waarbinnen AVR ICT heeft gecentraliseerd
- de afdeling succesvol getransformeerd van diverse regionaal gespreide ICT-steunpunten naar één centrale afdeling, waardoor een kostenbesparing is gerealiseerd van 24%
- verbeteringen gerealiseerd op het gebied van aansturing, control, transparantie, consistentie en flexibiliteit
- alle tactische en operationele processen zijn ingericht conform ITIL
- een belangrijke cultuurinterventie gepleegd met meer nadruk op klant-gerichte processturing en service
- ICT-strategievorming en afstemming met directieleden van de Business Units
- organiseren en structureren van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van ICT-medewerkers en het vertalen van jaaractiviteitenplan naar een formatieplan
- benchmark opzetten voor prijs/prestatie vergelijk van algemene ICT-diensten
- vormgeven en uitvoeren van de ICT-planning en controlcyclus
- outsourchen van officeomgeving naar externe partij
- contractonderhandeling en management en SLA’s definiëren
- contractmanagement met de belangrijkste leveranciers (Oracle, Microsoft, KPN)
- definiëren van prestatieindicatoren in meetbare KPI’s en Balanced Score Cards en het opzetten van managementinformatiesystemen
- aansturing van lijnmanagers en projectleiders alsmede participeren in ERP stuurgroepen
- kostenreductietrajecten opzetten en deze projectmatig besturen en bewaken
- afstemming vraag en aanbod van ICT-diensten met business unit directie
- verzorgen van HRM-aspecten: werving, selectie, training, loopbaan-begeleiding, opleidingen etc
- opzetten van een e-learning omgeving om kennisniveau van Oracle binnen AVR te verhogen
- het ontbinden van het salarisverwerkingscontract bij een matig presterende externe leverancier en dit geoutsourced naar ADP
- het realiseren van een herinrichtingproject waarbij decentrale ICT-afdelingen zijn getransformeerd naar een centrale ICT Shared Service
Center
- het oplossen van interne politieke vraagstukken en het omgaan met
veranderweerstanden
- projectmanagement voor initiëren, implementeren en optimaliseren van productie logistiek, waarbij middels privaat/publieke samenwerking tussen ministerie van VROM, SITA en Van Gansewinkel inzicht is ontstaan op afvalstromen over de keten heen.1999 – 2002 Stork Aerospace
Hoofd IT voor administratieve & logistieke systemen
- leidinggeven aan een team applicatiespecialisten, die bedrijfssystemen beheren, waaronder een BaaN ERP
- ICT-beleid formuleren en opstellen informatieplan voor integratie logistieke data met engineering data (waaronder e-business beleid)
- invoeren van ITIL-processen binnen de ICT-afdeling
- uitbesteden van IBM mainframe diensten bij debis IT Services Benelux
- Service Level Agreements afsluiten met interne klanten
- jaarlijkse budgetteringsronde uitvoeren
- internationaal projectleider e-business in een Europees helikopterprogramma (NH90)
- Omplementeren van een uren registratie systeem (Gonen) en koppelen aan BaanIV
- door een meer procesgerichte benadering van de productie logistiek en het beter benutten van het ERP systeem is de slagvaardigheid van de organisatie versterkt en worden logistieke processen beter beheerst, waardoor lever-betrouwbaarheid en klanttevredenheid zijn toegenomen terwijl de kosten significant zijn verlaagd
- projectleiding voor concentratie van distributiecentra en het optimaliseren van de logistieke dienstverlening
- als projectleider namens Stork Aerospace deelnemer aan de Project
Management Group voor PPDM (Program and Product Data Management Systems) ten behoeve van het NH90 helikopterprogramma
- dit betrof een internationaal meerjarig ontwikkelproject voor het verbeteren van program & product data en engineering data, ten einde de activiteiten over de verschillende PC’s (partner companies) te coördineren, te besturen en te bewaken.

1998 – 1999
Baan Company (Proloq)
Alliance Manager
- het opzetten en onderhouden van samenwerkingsverbanden met ERP consultancybedrijven in West Europa, Amerika en Asia Pacific
- verantwoordelijk voor het selecteren van partners, contractonderhandeling, formuleren businessdoelen en realisatie van onderliggende businesscase
- als projectleider voor Amerikaanse Proloq klanten de service desk
geoutsourced naar Origin Toronto, zodat deze klanten hun support konden krijgen “round the corner”
- regievoering ten aanzien van partnerselectie
- contractonderhandeling en -afsluiting
- werkafspraken definiëren
- regelen dat incidentregistratie en afhandeling via de Global Baan Service Systeem konden worden verwerkt.


1996 – 1998
IBM/Roccade, (Fair info. Services)
Logistiek consultant
- in opdracht van Stork betrokken geweest bij het herinrichten van de
vliegtuigsamenbouw activiteiten
- het opzetten van een managementinformatievoorziening, waarmee
prestatiemetingen en voortgangsrapportages konden worden uitgevoerd
- in opdracht van de directie van FairR Information Services de competenties en marktmogelijkheden van het bedrijf onderzocht en in de vorm van een businessplan vastgelegd en gerapporteerd. Dit businessplan is voor Fair koersbepalend geweest voor een periode van drie jaar
- in aansluiting op de businessplanning activiteiten betrokken geweest bij het ontwikkelen van het organisatiemodel voor Fair, waarin geformuleerde doelstellingen vertaald zijn naar een organisatiemodel, waarmee de doelstellingen konden worden gerealiseerd. Dit heeft geresulteerd in een organisatiestructuur en een aanbeveling voor een cultuurinterventie
- vanuit FAIR, in opdracht van Baan Business Innovation betrokken geweest bij het maken van procesmodellen voor Baan Project Industries. Deze DEM (Dynamic Enterprise Modelling) modellen zijn weergaven van bedrijfs-processen en hun besturing voor bedrijven die op projectmatige basis
werken.

1986 – 1996
Fokker
Consultant Business Systems Unit
- het (her)inrichten en optimaliseren van productieprocessen en het verbeteren van de informatievoorziening
- leidinggeven aan een achttal applicatie- en netwerkbeheerders die
gebruikersondersteuning leverden op het gebied van mainframe en PC- software
- als teamleider verantwoordelijk voor het opstellen van IT-jaarplannen en het maken van budgetafspraken

- als projectleider verantwoordelijk voor een project “interne marketing”, waarbij in samenwerking met wetenschappelijk medewerkers van de
Erasmus Universiteit, de toegevoegde waarde van de interne dienstverlening is onderzocht. Dit project heeft geresulteerd in een verbeterde interne klantgerichtheid
- bij de afslankingsoperaties verantwoordelijk voor de informatievoorziening naar alle betrokkenen, zoals management, ondernemingsraad, medewerkers en GAK. Als projectleider leidinggegeven aan een team medewerkers die met deze uitvoe-ring was belast. Deze activiteiten zijn uitgevoerd in uiterst vertrouwelijke en zeer privacy gevoelige context.

Opleiding interimmanager

• 1995 – 1997, WO bedrijfskunde, Part-time doctoraal opleiding bedrijfskunde, Erasmus Universiteit; studie afgesloten in mei 1997, Afstudeerrichting: Management van Verandering, diploma behaald;
• 1992 – 1995, HBO bedrijfskunde, avondopleiding Stichting Leergang Bedrijfskunde te Dordrecht, diploma behaald in mei 1995;
• 1983 – 1991, A.M.B.I., Modulair opgebouwde HBO opleiding, diploma behaald in september 1991;
• 1974 tot 1979, avondopleiding, MTS werktuigbouwkunde te Dordrecht, diploma behaald in juni 1979.


• Mei 2006 Lean Six Sigma Black Belt
• Nov 2007-jan 2008 Nushuatec Masterclass Information Logistics;
• September 2004, PRINCE2 project management;
• September 2002, Oracle 11i Financials; Oracle 11i Logistics;
• Februari - maart 2001, Colleges e-Strategy Universiteit van Utrecht;
• September 2001, Organisatie verandermanagement;
• December 2000, ITIL Foundation;
• Februari 1997, Baan distribution and manufacturing;
• 1997, Baan Project / DEM modelling;
• 1995, Informatie analyse Fokker;
• 1986, Programmeertalen: Cobol / SQL/DB2 / Easy Trieve;
• 1989, First Certificate of Cambridge University.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

ICT management, IT Besturing, IT Kostenmanagement,
service management,IT Sourcing, Afstemming bedrijfsvoering - IT, IT Balanced Scorecard, Lean Six Sigma


Talenkennis interimmanager

Nederlands , Engels en Duits (beperkt)

Overig

Gedreven en ervaren ICT manager en organisatieveranderaar. Is in staat structuur en orde aan te brengen in (complexe) omgevingen door middel van een resultaatgerichte benadering en daadkracht. Zijn succes ontleent hij aan een mensgerichte, onconventionele en “to-the-point” aanpak. Implementeert oplossingen met een hoge gebruikerswaardering en stelt daarbij de klant steeds centraal. Beschikt over een goed gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen en kan de boodschap op verschillende niveaus en naar specifieke doelgroepen begrijpelijk over brengen.

Zijn expertise is opgebouwd in ruim 20 jaar relevante ervaring op het snijvlak van organisatie, processen en ICT, veelal opgedaan in multidisciplinaire projecten/organisaties bij zowel (semi-)overheid als het bedrijfsleven.
Beschikt daarnaast over goede kennis van ICT en bedrijfsvoering en heeft het vermogen zich snel specifieke domeinkennis eigen te maken. Als lijnmanager heeft hij meerjarige ervaring in het opzetten en leiden van (beheer)organisaties en outsourcingstrajecten. Als lijnmanager verantwoordelijk geweest voor de interne bedrijfsvoering, werving & selectie en coaching van nieuwe medewerkers.

Specialisaties
- Lijn- en projectmanagement
- Verbetertrajecten interne bedrijfsvoering
- Informatiemanagement
- Beheer van systemen (opzet, uitvoering)
- Implementatie (opzet, uitvoering)
- Ontwikkeling nieuwe producten- en diensten
- Pakketselectie
- In/outsourcing
- contract management

 beschikbaar?