T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Interim-manager / Begeleider verandertrajecten

Interim-manager / Begeleider verandertrajecten

Werkervaring interimmanager

*Scanner Programma ‘Thuis in het Verpleeghuis’, Vilans, sept. 2019 tot heden.
Via een door medewerkers en clientvertegenwoordigers ingevulde scan wordt er per verpleeghuislocatie gekeken hoe de locatie ervoor staat in relatie tot het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Als scanner begeleiden van het gesprek met stakeholders, Locatiemanagers en Bestuur over de zorgkwaliteit.

*Manager Revalidatie Het Spectrum, Dordrecht, apr. t/m nov. 2020
Interim Manager Revalidatie (2 units, 40 medewerkers) . Resultaat: Leidinggeven tijdens impactvolle Coronacrisis; stabilisering revalidatieteams, opvang en dagelijkse begeleiding teamleden. Uitrol van gebruik persoonsbeschermde middelen; uitbraakprotocol, viruspreventie en compartimentering. Medeontwikkeling Post-Covid revalidatieprogramma. Ontwikkelen en uitrollen van de organisatiebrede bezoekregeling. Planvorming en programma van eisen Cohort revalidatieunit.

*Locatiemanager Kleinschalig wonen Ontzorgdwonen Groep, Wassenaar, sept. 2019 – mrt. 2020
Crisismanagement particuliere zorgvilla (19 bewoners, 20 medewerkers) Resultaat: Structuur in personele samenstelling en planning, meer rust, verbinding en herstel van de samenwerking binnen team en met mantelzorgers. Verbetering van de persoonsgerichte zorg, wonen/welzijn en veiligheid binnen de locatie.

*Leidinggevende Psychogeriatrie Haagse Wijk- en Woonzorg Den Haag, apr. 2019 – aug. 2019
Crisismanagement locatie Houtwijk, 2 teams (42 bewoners, 28 medewerkers) Resultaat: Zetten eerste stappen in herstel onderlinge teamsamenwerking; Verbetering kwaliteit en continuïteit van zorg.

*Clustermanager Gehandicaptenzorg Amsta Karaad Amsterdam nov. 2018 – apr. 2019
Crisismanagement locatie Overtoom, wonen en dagbesteding (130 bewoners/bezoekers, circa 200 mdw) Resultaat: Rust/herstel in onderlinge samenwerking en normaliseren werkwijze en begeleiding. Terugdringen ziekteverzuim, betere bedbezetting en kwalitatief betere zorg en begeleiding.

*Procesbegeleider Kwaliteit Careyn, Geriatrische Revalidatiezorg, Utrecht okt 2018
Ondersteuning verbeteringen van meldingen en opvolging onvoorziene gebeurtenissen in de zorg.

*Manager GGZ. Cordaan Amsterdam. okt 2017 – okt 2018
Crisismanagement 2 teams Beschermd en Begeleid wonen, 5 locaties (75 bewoners/25 medewerkers) Resultaat: stabiliteit, rust en herstel van onderlinge samenwerking en verhoudingen in de teams. Een veiliger en kwalitatief betere zorg en begeleiding. Herplaatsing van teamleden en bewoners. Verbetering werkprocessen, methodisch werken en roostering.

*Projectleider transitie Ketenzorg Dementie.
Ketens dementie regio Den Bosch/Noord-Oost Brabant & Regio Oss, Uden, Veghel. Jan 2017 - jan 2018
Begeleiding transitie van twee ketens dementie naar een toekomstbestendig netwerk. Doel is om het casemanagement dementie aan te laten sluiten bij de eerstelijnszorg. Zodat deze past in de reguliere financiering en wordt geborgd binnen de thuiszorg, huisartsenzorg en gemeentelijke zorg en welzijn.

*Manager algemene zaken Rivierduinen GGZ, Alphen aan den Rijn. aug. 2016 t/m mrt 2017.
Crisismanagement en Verbeteropdracht High Intensive Care en Medium Care Opnamekliniek (38 bedden). Verbeteringen in de organisatie, veiligheid, kwaliteit van zorg en teamsamenwerking.

Procesbegeleider & Hoofd Wonen en Zorg
Swinhove Groep, drie Locaties, Zwijndrecht, okt. 2014 t/m febr. 2016
◊ Procesbegeleiding: Verbetering organisatie en kwaliteit, samenwerking, meer zelforganisatie, dagbesteding en mantelzorgparticipatie binnen kleinschalig wonen dementerenden.
◊ Procesbegeleiding: Opschaling woongroepen van 6 naar 9 bewoners. Herplaatsing bewoners & medewerkers/teams, Communicatie alle betrokkenen, begeleiden verhuisproces en herinrichting.
◊ Vervangingsmanagement kleinschalig wonen PG, revalidatie unit, observatie unit, woon-zorgcentra.

Adviseur woongroepen. Swinhove Groep, Locatie De Lichtkring, Zwijndrecht, aug. t/m dec 2014
Onderzoek, advies, coaching leidinggevende in de aansturing en organisatie van 5 nieuwe PG-woongroepen. Optimaliseren samenwerking, zelforganisatie, mantelzorgparticipatie en dagbesteding.

Projectleider Herinrichting Verpleeghuis.
Alrijne Zorggroep, Leiderdorp sept. 2013 t/m mei 2014
Realiseren van éénpersoonskamers voor cliënten en verplaatsing CVA-revalidatieafdeling. Begeleiding van herinrichting en interne verhuizingen, personele consequenties en herplaatsing medewerkers. Gebruikersgroepen ondersteunen. Scholing Eigenaarschap/kleinschaliger wonen/werken en revalidatie.

Procesbegeleider GGZ – Eerste Lijn. Indigo Parnassia Groep dec. 2013 t/m maart 2014
Begeleiden van veranderingen voor huisartspraktijken/ gezondheidscentra door start Basis GGZ.

Leidinggevende Cluster Psychogeriatrie. Alrijne Zorggroep, Leiderdorp sept. 2012 t/m sept. 2013
Vervangingsmanagement en verbeteropdrachten; Herstellen onderlinge samenwerking; Behandeling van problemen en klachten van cliënten en familie; Verbeteren zorgplanning, kwaliteit en continuïteit van zorg; Begeleiding PreZo certificering en Project “De Laatste Zorg”.

Teamleider/verandermanager Klantenteam. De Zonnebloem, Breda, apr. t/m aug. 2012
Begeleiden veranderproces klantenteam na een interne reorganisatie t.g.v. marktontwikkelingen. Stroomlijnen van werkprocessen. Opstarten persoonlijke ontwikkelplannen teamleden en team. Behandeling van klachten van gasten en vrijwilligers. Beleidsadvies medische commissie en verbeteringen dienstverlening aan diverse klantgroepen.

Procesbegeleider GGZ - Eerste lijn. Indigo Parnassia Groep mei t/m dec. 2011
Begeleiden van veranderingen voor huisartspraktijken/ gezondheidscentra door wijziging financiering.

Trainer/coach Zelforganisatie. RadarVertige sept t/m dec. 2011
Trainen en coachen van een negental thuiszorgteams in de provincie Zuid-Holland in transitie naar zelfsturing, organisatiebewustzijn en cliëntgericht werken.

Leidinggevende Cluster Somatiek. Alrijne Zorggroep, Alphen a/d Rijn okt. 2010 – apr. 2011
Crisismanagement: Herstellen onderlinge samenwerking; Behandeling van problemen en klachten van cliënten en familie; Verbeteren zorgplanning en continuïteit, Terugdringing ziekteverzuim, Deskundigheidbevordering zorgplannen en voorwaarden scheppen voor belevingsgerichte zorg. Voorbereiding Kleinschalig werken en begeleiden PreZo certificering.

Projectleider Duurzame inzetbaarheid.
Werkgeversorganisatie Zorgzijn Werkt, regio Haaglanden, juni 2008 – juli 2010
Begeleiden van projectteams binnen de 5 Zorgorganisaties bij het langer, breder en vitaler inzetbaar houden van hun medewerkers. Opstarten mobiliteitsbureau, werkprocessen optimaliseren, zelfroosteren, Loopbaanpaden, Zorgcarrière. Workshops voor leidinggevenden en HR-professionals e.a.

Adviseur. Publicarea, Amsterdam juni – okt. 2009
De langdurige Zorg interesseren voor trajecten waarmee door betrokkenheid van naasten, de zorg waardiger wordt.

Wijkmanager V&V Thuiszorg Rotterdam, mei – aug 2008
Crisismanagement: Creëren van rust en versterken van de onderlinge communicatie na reorganisatie. Behandeling van problemen en klachten van cliënten en familieleden. Het op orde brengen van de planning en procesgang.

Projectleider/Adviseur: Pieter van Foreest, Delft/Westland september 2007 – mei 2008
Toeleiding van ongeschoolden naar niveau MBO 2/3. Projectmanagement, coachen, scholen deelnemers. Ondersteunen begeleiders. Externe contacten met gemeenten, UWV, reïntegratiebureaus en subsidieverstrekkers. Tevens resultaatverantwoording, inhoudelijke en financiële subsidievaststelling.

Teammanager Jeugd Beschermd Wonen:
RIBW (nu Anton Constance) Den Haag, mrt – okt. 2007
Vervangend Leidinggevende drie RVE’s; Ontwikkelen van 3 nieuwe groepen autistisch jongvolwassenen; Inhoudelijke ontwikkeling programma; Werving en selectie, scholing nieuwe woonbegeleiders; Begeleiden certificering HKZ.

Opleiding interimmanager

2009-2010 Implementation & Changemanagement, Open Universiteit Utrecht. Afstudeeropdracht: Onderzoek, advies en begeleiding van leidinggevenden en medewerkers om veiliger te werken binnen een Petrochemisch bedrijf Europoort.

1995-1996 Voortgezet Management in de Gezondheidszorg, ISBW, Houten.

1991-1993 Lerarenopleiding Verpleegkunde, Hogeschool Holland, Diemen.

1984-1988 HBO-Inrichtingswerk, Rijkshogeschool, Groningen.

1980-1983 MBO-Verpleegkunde, School voor verpleegkundigen, Leeuwarden.

2000 e.v. Diverse trainingen:
Verzuimmanagement Falke & Verbaan, LEAN-management, Leiderschapstraining, Planetree, Leader Effectiveness, MS Office, Account View, Automatisering en DBC, BHV, voorlichten, besturen, onderhandelen, zorgeconomie, offreren, zorginnovatie, budgetteren, projectfinanciering, opvang na traumatische ervaringen.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Kandidate is gespecialiseerd in interim-management en procesbegeleiding bij veranderingen in de gezondheidszorg. Zij zoekt steeds naar oplossingen die duurzaam zijn en die de organisatie en de mensen daarin vooruithelpen.

Kandidate werkt gestructureerd vanuit een helder ook door haar vastgesteld probleem. Daarbij stelt ze de mogelijkheden en belemmeringen vast op het gebied van bedrijfsvoering, organisatiestructuur, de wijze van leidinggeven en samenwerking in teams. Zij brengt structuur aan, geeft richting, motiveert maar schuwt niet de moeilijke beslissingen wanneer dat nodig is.
Kandidate’s werkwijze is er altijd op gericht het rendement van de verandering te borgen. Een verandering is duurzaam wanneer iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid en rol kan én durft te nemen. Met de energie die daarmee vrijkomt kunnen verdere stappen zelfstandig worden gezet. Dit heeft zijn weerslag op de cliënten en bewoners die ook zelfredzamer worden. Zo verbetert de zorg uiteindelijk op alle niveaus.
Kenmerkend
Kandidate is gauw thuis in een nieuwe organisatie. Met expertise op verschillende gebieden en branches kan zij snel passend maatwerk leveren dat is afgestemd op de vraag van de organisatie en de gebruikers. Ze legt makkelijk contact en spreekt veel medewerkers aan. Mede gevoed door Kandidate’s oprechte interesse in wat medewerkers drijft. Door Kandidate’s gevoel voor de menselijke maat boekt zij de beste resultaten door mensen aan te spreken op hun drijfveren en motiveert hen eigenaar te worden van de verandering.
Kandidate
Is een vrouw met veel energie, ze is toegankelijk, heeft aandacht voor verschillende belangen en kan tegenstrijdige doelen binnen organisaties opheffen of verenigen. Ze is sturend op de uitkomst, is besluitvaardig en heeft een heldere manier van communiceren.


Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels

Overig

Bestuurlijke Ervaring:

2018-2020 Voorzitter Dea Dia Ondernemers Delft
2014 - 2018 Secretaris Dea Dia Ondernemers Delft.
Dea Dia is een Delfts netwerk waar initiatiefrijke vrouwelijke ondernemers elkaar ontmoeten, kennis en ervaring uitwisselen en banden tussen hun bedrijven leggen en aanhalen.

2009-2014 Bestuurslid Delftsche Schoolvereeniging en BSO Het Uilennest te Delft.
Portefeuille Personele zaken: Adviseren en ondersteunen van schooldirecteur en manager BSO in de ontwikkeling en uitvoering van het HR-beleid voor 67 medewerkers.

2007 Lid werkgroep WMO Ontwikkeling maatschappelijk steunsysteem Gemeente Delft
Werkgroep ter voorbereiding op de WMO adviesraad. Ontwikkelen methodiek waarbij inwoners gebruik maken van elkaars vraag en aanbod om de participatie aan het maatschappelijk leven te vergroten.

2004-2007 Lid Centrale Ouderraad Octopus B.V. Kinderopvang te Delft.
Toetsing en advisering van Octopus in het kader van de wet op de kinderopvang. Ondersteunen van de oudercommissies op locatieniveau. Portefeuille veiligheid en kwaliteit.

2001-2004 Voorzitter Vrouwengezondheidscentrum Isis te Amsterdam.
2001-2002 Lid Topkring stichting Nederlandse Effectiviteit Trainingen (NET) te Purmerend.
1989-2000 Regiovoorzitter NU’91 Noord-Holland en Lid Landelijke Raad
Nieuwe Unie ’91, Beroepsorganisatie van de verpleging en verzorging. beschikbaar?