Flex Manager

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Financieel en Middelenmanager, Concerncontroller, Financ. ec

Financieel en Middelenmanager, Concerncontroller, Financ. ec

Werkervaring interimmanager

Apr’03-heden Concerncontroller gemeente Winterswijk. Vanaf okt. ‘03 tot mei ‘04 i.c.m. directeur Landschap en Ruimte, vanaf maart ’05 tot juni ‘07 i.c.m. waarnemend Directeur Facilitair (incl. automatisering)
- invoeren nieuwe organisatie-opzet binnen Control en Landschap en Ruimte
- geheel nieuwe opzet P&C-cyclus met volledige, gedetailleerde en toch toegankelijke financiële en inhoudelijke informatie conform BBV voor alle managementniveaus van budgethouder tot Raad.
- financiële herstructurering concernbreed
- professionaliseren van inkoopfunctie concernbreed
- invoeren geautomatiseerde procesvoering, basisregistraties en enkelvoudige invoer, meervoudig gebruik van gegevens, digitale communicatie met burgers
- verbeteren financiële processen zoals invoering verplichtingen administratie, dagelijks actuele budgetinformatie via intranet, elektronisch paraferen (één van de eerste in Nederland met jaarrekening en de eerste met SISA)
- begeleiding programmacoördinatoren als aanspreekpunt van bestuur en ambtelijke organisatie
- ontwikkeling bestuurlijke informatieplan met diverse invullingen van de regiefunctie
- onderzoek naar bezuinigingen door regionale samenwerking i.s.m. collegae van omliggende gemeenten
- gevraagd en ongevraagd ondersteunen en adviseren bij alle mogelijke beleidsontwikkelingen van lokale voorzieningen tot gemeentelijk rioleringsplan
- lid denktank nieuwe organisatie, lid werkgroep invulling personele bezuinigingen en lid directiestaf
- voorzitter van gemeentelijk actiecentrum GAC (voorheen gemeentelijk managementteam GMT) bij rampen

Maart ‘04-heden Pro deo penningmeester bestuur Stichting Kinderopvang Eibergen-Rekken
- Penningmeester van algemeen bestuur
- Organisatie met ongeveer 55 medewerkers in voornamelijk parttime vaste dienst
- voorzitter van fusiebesprekingen met de lokale peuterspeelzaalorganisatie

Mrt\\\\\\\'09-aug\\\\\\\'09 ad interim concerncontroller gemeente Zundert
- Opstellen en verantwoorden jaarrekening
- Ontwikkelen managementinformatie m.b.t. personeel en inhuur
- Opnieuw inrichten P&C-cyclus
- Ontwikkeling financieel beleid m.b.t. reserves en meerjarenbegroting

Nov\\\\\\\'07-mei\\\\\\\'08 ad interim dienstcontroller Publiekszaken gemeente Uden
- Coördineren verantwoording dienst in jaarrekening 2007
- Projectleider Deregulering bedrijven
- Projectleider Servicenormen
- Beschrijving interne controle WWB, Wmo en Inburgering

Feb’03-apr’03 hoofd Financiële Administratie gemeente Kollum en teamleider administratie gemeente Stadskanaal
- Kollum: opstellen jaarrekening 2002
- Stadskanaal: dagelijkse aansturing 20 medewerkers inclusief personeelsadministratie en secretariaat.

Feb’00-okt.02 Ontwikkeling financiële functie Gemeentewaterleidingen Amsterdam (interim)
Resultaten:
- indirect aansturen van financiële medewerkers en afdelingscontrollers t.b.v. verbetering planning en control
reorganisatie mrt-juli 2001: opzetten sector Planning & Control
- augustus 2001 leiding over de sector Planning & Control
- oktober 2001 projectleider conversie en invoering nieuw ERP-achtig systeem
- november 2001 als waarnemend hoofd dagelijkse leiding van de afdeling Financieel Economische Zaken, concerncontroller en lid MT. Inclusief I&A-functie circa 45 fte
- (mede) invoering van het INK-model (Instituut Nederlandse Kwaliteit)
- herstel (zelf)vertrouwen in de financiële afdeling, financiële P&C-instrumenten en -systeem
- duidelijke communicatie naar gemeentelijke concerncontrol en wethouder

Jan\\\\\\\\\\\\\\\'99 - jun\\\\\\\\\\\\\\\'99 Controller a.i. sector Grondgebied gemeente Zevenaar
Resultaten:
- verbeteren planning & control:
- opzetten capaciteitsplanning voor gewone dienst en kapitaalwerken
- directe koppeling tussen begroting, maraps en jaarrekening
- invoering productverantwoordelijkheid, herstel stuurwaarde van financiële informatie door koppeling met prestaties
- in samenwerking met wethouder en ambtelijke organisatie voeren van onderhandelingen t.b.v. de gemeente met NS Railinfrabeheer voor de realisatie van de Betuwelijn met als resultaten:
- gelijkwaardige onderhandelingspositie tussen gemeente en NS Railinfrabeheer op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau
- via convenant duidelijk inzicht van college en Raad in de inhoudelijke en financiële consequenties en risico’s met betrekking tot de Betuwelijninclusief ontwikkelen van PPS convenant

Okt\\\\\\\\\\\\\\\'98-jan\\\\\\\\\\\\\\\'99 Directeur a.i. sector Middelen, concerncontroller, lid MT en directeur Grondbedrijf gemeente Haaksbergen
Resultaten:
- verbetering van communicatie richting MT en college over P&C-instrumenten
- invoering nieuw financieel systeem (eindstadium)
- onderhandelingen en mede opstellen samenwerkingscontract (PPS) met private partijen voor ontwikkeling centrum

Jun\\\\\\\\\\\\\\\'98 -okt.98 Controller a.i. sector Middelen gemeente Baarn
Resultaten:
- vereenvoudiging van de gemeentebrede begroting en opzetten managementinformatie-structuur
- wijziging kostencalculatie van interne en externe producten

Mrt’97-dec\\\\\\\\\\\\\\\'98 Change manager gemeente Zoetermeer (tijdelijk dienstverband)
Resultaten:
- begeleiding college, MT en afdelingsmanagers in het plannen, sturen en verantwoorden op managementinformatie met inzicht in “witte vlekken” in hun sturing en inclusief ontwikkeling van een objectieve kwaliteitstoets beleidsbegroting.
- begeleiding controllers en financiële medewerkers in de P&C-ondersteuning met minder nadruk op middelen en meer op inhoudelijke ondersteuning van het management

Okt’94-feb’97 Adviseur VB Management Consultants, Nieuwegein
Resultaten:
- Adviseren bij verzelfstandiging, uitbesteding en privatisering in Almelo, Amstelveen, Ommen, Utrecht, Veenendaal (sportaccommodaties), Willemstad (recreatiehaven) en Delft, Dordrecht, Amersfoort (begraafplaats / crematorium). Indien van toepassing selectie van geïnteresseerde marktpartijen en begeleiden / voeren van onderhandelingen met derden in samenwerking met college en ambtelijke organisatie
- Benchmarking voor bouw- en woningtoezicht en burgerzaken i.o.v. Arnhem, Ede, Enschede, Hengelo, Tilburg, Zoetermeer, Zwolle
- Haalbaarheidsstudie voor privatisering provinciale dienst in verband met de vorming van een stadsprovincie, inclusief een analyse van de financiële consequenties en -mogelijkheden van de nieuwe organisatie
- Organisatiedoorlichtingen, strategische en financiële advisering voor een aantal profit en not-for-profit-organisaties waaronder:
- Organisatieonderzoek administratie, beheer en bestuur bij scholen i.o.v. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
- Fusieonderzoek enkele ISO-scholen, onderwijs voor verpleegkundigen

mei\\\\\\\\\\\\\\\'91-okt’94 Adviseur N.V. NEHEM, \\\\\\\\\\\\\\\'s-Hertogenbosch.
Resultaten:
- Ketenanalyses en initiëren van contacten tussen verladers en logis-tieke dienstverleners om nieuwe logistieke bedrijfsactivitei-ten te starten via samenwerking en participaties i.o.v. Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam, Nederland Distributieland, Ministerie Economische Zaken, regionale ontwikkelings- en interme-diaire organisaties, provincie Noord Brabant
- Ontwikkeling milieuzorgnormen op basis van ISO 9001-kwaliteitsnormen incl. begeleiding van deelnemende bedrijven i.o.v. Verbond van Handelaren in Chemische producten
- Strategie- en marketingondersteuning met internationale partnerselectie i.o.v. enkele machinefabrieken van Philips Nederland en Nederlandse en multinationale transportondernemingen

Opleiding interimmanager

1986 - feb\\\\\\\\\\\\\\\'91 Studie Bedrijfseconometrie/Besliskunde Katholieke Universiteit Brabant
Resultaten:
Actief medewerker, bestuurslid en voorzitter Tilburgse Econometristen Vereniging
Bestuurslid Wim Bogers Stichting, medeorgani-sa-tor congres \\\\\\\\\\\\\\\"Kosten van Management\\\\\\\\\\\\\\\"
Student assistent Statistiek bij Prof. Dr. B.B. van der Genugten
Mentor eerstejaars in de introductie week KUB
Management courses Washington State University, USA
Afstudeerstage logistiek \\\\\\\\\\\\\\\"Vergroting van de be-trouwbaarheid en flexibiliteit van de voortbren-gingsprocessen van Wire Wound Compo-nents Volt Tilburg\\\\\\\\\\\\\\\" (Philips)
AIESECstage bij internationale handelsonder-ne-ming in Hongarije
Cum laude afgestudeerd (zonder één enkel hertentamen)

1982 - 1986 Ministerie van Financiën Rijks Accoun-tantsdienst
Resultaten:
Interne Opleiding Ministerie van Financiën tot Adjunct Accountant eerste klasse bij de Rijks Accountantsdienst
laatste jaar werkzaam als Adjunct Accountant Rijksaccountantsdienst Rotterdam I
NIvRA (Nederlands Instituut van Register Accountant) afgerond tot Admini-stratieve Organisatie

1976 – 1982 Studie Atheneum ongedeeld
Resultaten:
Cum laude afgestudeerd

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

verschillende managementstijlen voor zowel beheersmatige als veranderingsopdrachten. Integriteit staat voorop. Goede peoplemanager gebaseerd op inhoud en vertrouwen. Goed strategisch en analytisch inzicht.

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels

 Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :