T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Financieel en Middelenmanager, Concerncontroller, Financ. ec

Financieel en Middelenmanager, Concerncontroller, Financ. ec

Werkervaring interimmanager

Nov.’18-heden Teammanager Financiën Gemeente Bergen op Zoom
- Leiding geven aan het team financiën en administratie (circa 30 medewerkers) obv resultaatgerichte afspraken;
- Verbinden van financiële clusters op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau;
- Verantwoordelijk voor de uitvoering van het vastgestelde beleid en de kwaliteit (actualiteit, volledigheid en juistheid) van de financiële administratie;
- Verantwoordelijk voor vroegtijdig signaleren van knelpunten, verbeteren en automatiseren van de processen en begeleiden van verbeteringsprocessen;
- Mede opstellen van P&C-documenten en verantwoordelijk voor de juiste financiële gegevens;
- Adviseren van het concernteam en college op het gebied van financiën

Jan’16- Sept.’19 Concerncontroller gemeente Oude IJsselstreek
- Ontwikkeling van functie concerncontroller
- Monitoring ontwikkeling informatieveiligheid en privacy/AVG als controller Informatieveiligheid
- Positionering van financiële functie en financieel beleid in netwerkorganisatie
- Advisering van raad, college en management bij financieel-inhoudelijke strategie en keuzes
- Financieel onderzoek diverse gesubsidieerde partijen ivm subsidieverlening en garantstelling
- Ontwikkeling P&C proces, analyse BBV kengetallen en vermogenspositie met name in relatie tot schuldpositie, invoeren wijzigingen BBV en cashflow/liquiditeiten-management/treasury
- Interne opleiding sturen op financiën voor college, raad en management en opleiding budgetbeheer voor medewerkers
- Versterking Control-functie (IC, interne beheersing, personele en juridische control)

Jan’18-Okt.’18 Hoofd Financiën en Control van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid en de GGD-Gelderland Zuid
- Leiding geven aan de afdeling (20 fte) in nauwe samenwerking met de coördinatoren van de teams Beleid en Beheer
- Adviseur en controller van DT VRGZ en lid van MT GGD GZ
- Vertegenwoordiging van beide organisaties bij Dagelijkse Besturen en Algemene Besturen
- Advisering kwartiermakers voor uitbesteding en integratie ondersteunende diensten (HRM, Facilitair, Financieel)
- Ism HRM en Inkoop aanbesteding geïntegreerd HRM- en Financieel systeem
- Aanbesteding Verzekeringsdiensten en pakket verzekeringen

Sep’16 - Dec.’17 Teammanager Financiën, Control en administratie gemeente Zutphen
- Organisatieontwikkeling obv concept Zutphen Vooruit met directe lijnen in de organisatie en van en naar het bestuur:
- Coaching medewerkers teams Administratie (incl. contractenbeheer inkoop) en Control (incl. Interne controle, inkoop en informatieveiligheid /privacy) tot zelfstandig professionals en stimulering teamontwikkeling van individueel naar samen.
- Positionering teams in samenwerking met de andere teams bedrijfsvoering binnen de organisatie
- Ontwikkeling functie teammanager van een hiërarchische functie naar een ondersteunende (sparringpartner) en coachende functie
- Deelname Ontwikkeling team om de organisatieverandering volgens plan Zutphen Vooruit te realiseren
- Ontwikkeling P&C: Digitalisering via LIAS en invoering scrummethodiek voor jaarstukken en begroting, specifieke ontwikkelingen zoals de integratie van grondexploitaties
- Verbetering interne beheersing (AO/IC) mede op basis van aanbevelingen accountant
- Ontwikkeling inkoopfunctie: borging in de organisatie van o.a. SROI, lokale aanbesteding, duurzaamheid) en samenwerking omliggende gemeenten
- Ontwikkeling Informatieveiligheid: zorg voor extra inzet voor invoering Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) en Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA)

Jun.’15 – Jun.’16 functies gemeente Dronten. Jun ‘15 Manager Concerndiensten. Vanaf nov.’15 Kwartiermaker-coach teamontwikkeling Financiën en Control en vanaf jan.’16 teamleider Financiën en Control
- Als manager integraal verantwoordelijk voor afdeling (ca. 50 medewerkers) met HRM, Juridische zaken, Inkoop, Secretariaat, Facilitaire zaken en Financiën (beleid, advisering en administratie)
- Verandermanagement: ontwikkelopdracht team Financiën, doorontwikkeling leiderschap van de afdeling, de samenwerking binnen het team Financiën en de vorming van controllers uit adviseurs en beleidsmedewerkers.
- Ontwikkeling P&C: Actualisatie en uitdragen budgethoudersregeling, opzet Planning & Control, verplichtingenadministratie, interne controle (betalingsproces en inkoop),
- Herstructurering financieel beleid o.a. ivm wijzigingen BBV en invoering Vpb.
- Projectcontrol: advisering financiering diverse projecten en GRP
- Informatiemanagement: selectie van P&C-systeem voor vereenvoudiging productieproces van P&C-rapportages. Beter toegankelijk maken productie-, financiële en capaciteits-informatie voor management en bestuur. In beeld brengen van feitelijke geldstromen (treasury) als verklaring liquiditeitspositie.
- Ontwikkeling P&O: Optimalisatie personeelsadministratie (informatiemanagement: uitbouwen salarissysteem en personeelsdatabase, coaching, journalisering, opzetten IC P-administratie)
- Begeleiding diverse juridische aangelegenheden (claims, invordering, verordeningen) en ontwikkeling inkoopproces (advisering en interne controle/toetsing)

Apr.'15 – Sept.’15 P&C adviseur/projectcontroller Ruimtelijke ordening gem. Oosterhout
- Opzetten projectenbeheer incl. managementrapportages afdeling Stedelijke Ontwikkeling
- Ontwikkelen risicomanagement en budgetbeheer concernbreed

Mei’13 – Apr.’15 Teamleider Financiën, Inkoop en Verzekeringen Bestuursdienst Ommen-Hardenberg (BOH) en concerncontroller voor de gemeenten Ommen en Hardenberg en BOH
De bestuursdienst is een GR gevormd in juni 2012 door samenvoeging twee ambtelijke organisaties.
- Manager van de financiële functie organisatiebreed en de teams inkoop en Verzekeringen. In totaal 37 medewerkers, 28 fte). Meewerkend voorman, coaching medewerkers en als concerncontroller functioneel leidinggevende van de afdelingscontrollers
- Verandermanagement: ontwikkeling financiële functie en financieel beleid obv Verbeterplan P&C
- Ontwikkelen Planning &Controlcycli o.a. budgetbeheer op orde, afstemmen prestaties en beleid met budgetten, interne cursussen, bestuurlijke implementatie begrotingsdoctrine, ontwikkeling afdelingscontrol, risico-analyse en –management, harmonisatie P&C-cycli van de gemeenten met cyclus BOH.
- Informatiemanagement: optimalisatie productieproces P&C-rapportages met invoering LIAS.
- Ontwikkelen personele informatie ter ondersteuning HRM beleid en organisatie-ontwikkeling
- Opstellen financieel beleid en financiële herstructurering o.a. wijzigingen BBV, rentebeleid, cash flowmanagement en solvabiliteitsratio’s, afschrijvingsbeleid, kostprijzen en kostendekkendheid, optimaliseren reserves
- Adviseren management en bestuur van de beide gemeenten en de bestuursdienst o.a. met betrekking tot bezuinigingen, organisatieontwikkeling, de drie transities en grondexploitaties.
- Ontwikkelen administratieve organisatie en interne controle. Procesoptimalisatie o.a. logistieke uitgangspunten toepassen op (administratieve) processen en digitalisering van diverse processen (in- en uitgaande facturen, inkoopproces en P&C-proces)
- Ontwikkelen inkoopbeleid en implementeren inkooptool met verplichtingenadministratie
- Projectleider uitbesteding gegevensbeheer incl. GEO-informatie, belastingen-WOZ en invordering en inbesteding verzekeringen
- Inkoop: EU-aanbesteding accountantscontrole en meervoudig onderhands P&C-software

Okt.'14 – Mrt.’15 P&C adviseur gemeente Dordrecht voor de samenwerking Drechtstedelijk Klant Contactcentrum (DKCC) en projectcontroller Integraal Projectmanagement (IPM)
- Adviseren in de voorbereiding van de hosting door Dordrecht van de samenwerking Drechtstedelijk Klant Contactcentrum (DKCC). Opstellen begroting DKCC en jaarrekening Publieksdienst.
- Ontwikkelen managementinfo voor Projectenbureau van zes gemeenten over voortgang opdrachten, kwalitatieve ontwikkeling, afname verplichting en sturen op de gemaakte afsprakenset.

Jan.’12 - Apr.’13 Projectleider Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA)
SDOA is samenwerking Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk.
- Verandermanagement: Opstellen businessplan en projectmatig beleids- en organisatieveranderingen doorvoeren in verband met aanscherping Wwb.
- Organisatieontwikkeling: Organisatorische en juridische advisering en mee opstellen bedrijfsplan voor samenwerking met Sociale Werkvoorziening i.v.m. de invoering van WWnV (Wet Werken naar Vermogen) en dagbesteding AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) en de Jeugdzorg
- Opstellen tussentijdse managementinformatie o.a. o.b.v. GWS en IMIS van Interwerk
- Optimalisatie P&C en AO/IC o.a. om beter aan te sluiten bij cyclus van achterliggende gemeenten
- Mee-opstellen Meerjarige en Incidentele Aanvullende Uitkeringen (MAU’s en IAU’s) voor WWB
- Subsidie-onderzoek en projectleider Digitalisering Archief en E-loket
- Mee opstellen, begroting, beraps en jaarrekening (incl. SISA)

Jan.’13 – Apr.’13 Senioradviseur planning & control gemeente Oosterhout
- Sparringpartner voor de Concerncontroller
- Plannen, coördineren en bewaken de totstandkoming van de P&C-producten zoals de jaarrekening en de managementrapportages
- Coördineren van de vakinhoudelijke werkzaamheden van de financieel adviseurs en de ondersteunende medewerkers
- Toezien op een integrale en efficiënte totstandkoming van producten en diensten
- Vanuit een concernbrede kijk inhoudelijke bijdrage leveren binnen de producten van de P&C-cyclus, tijdige en betrouwbare informatie leveren en voorzien van kwalitatief sterke analyses
- Bewaken van de kwaliteit van de financieel adviseurs en ondersteunende medewerkers
- Beoordelen van de rechtmatigheid van de middeleninzet binnen afdelingen en programma's
- Verrichten overige werkzaamheden passend binnen de doelstellingen van de organisatie.

Sept.’12 - Jan.’13 Controller Regio Groningen-Assen (RGA)
RGA is een samenwerkingsverband van twee provincies en 12 gemeenten voor het coördineren en financieren van infrastructurele projecten met regionale omvang.
- Verandermanagement: Professionaliseren financiële beheersorganisatie
- Opzetten doelmatige en transparante administratieve organisatie (o.a. met het oog op rechtmatigheid en in overleg met accountant)
- Ontwikkelen Planning- en Controlbeleid, P&C-processen en –instrumenten
- Informatiemanagement: Optimaliseren van de financiële stuurinformatie
- Risicomanagement: adviseren over de financiële beheersing van complexe projecten
- Projectcontroller: Verantwoorden van en rapporteren over financiële voortgang van projecten
- Adviseren over en opstellen van jaarrekening en begroting
- Ondersteunen van programmadirecteur inzake financieel-economische aangelegenheden

Mei’12 - Aug.’12 Senior Financieel Adviseur gemeente Soest voor de afdelingen Samenleving, Werk en Dienstverlening
- Advisering van de afdelingen Dienstverlening, Samenleving en Werk
- Ondersteuning bij opstellen begroting en helpen van collega-adviseurs bij opstellen managementinformatie (o.a. m.b.t. grondexploitaties en sociale dienst)
- Analyse van financiële verantwoording gesubsidieerde instellingen
- Financiële doorrekening diverse locaties Cultuurhuis en ondersteuning
- Advisering bij ontwikkeling managementinformatie o.a. m.b.t. alle prestatievelden Wmo.

Apr.’03 - Dec.’11 Afdelingsmanager/directeur Financiën en Control, Concerncontroller gemeente Winterswijk deels i.c.m. directeur Landschap en Ruimte en i.c.m. waarnemend Directeur Facilitair (incl. automatisering)
- Manager van verschillende teams en afdelingen (tot ruim 100 fte) Meewerkend voorman, coaching medewerkers en functionele aansturing van de afdelingscontrollers.
- Coördinatie Planning & Control, opzetten administratieve organisatie en interne controle. Veel nieuwe P&C-ontwikkelingen ingevoerd: optimaliseren financiële processen, verplichtingen-administratie, budgetinformatie via intranet, elektronisch paraferen, automatisering verantwoordingsinformatie van budget tot raad obv systeem vergelijkbaar met LIAS en Navigus.
- Strategische advisering bestuur en management: opzetten programmamanagement en begeleiding programmacoördinatoren als beleidsmatig aanspreekpunt van bestuur en ambtelijke organisatie en vinden én realiseren van bezuinigingen en organisatieontwikkeling
- Opstellen financieel beleid en financiële herstructurering o.a. rentebeleid, cash flowmanagement en solvabiliteitsratio’s, afschrijvingsbeleid, kostprijzen en kostendekkendheid, optimaliseren reserves.
- Ontwikkeling bestuurlijke informatieplan met diverse invullingen van de regiefunctie
- Verandermanagement: Lid denktank nieuwe organisatie, lid werkgroep personele bezuinigingen en lid directiestaf. Invoeren nieuwe organisatie-opzet binnen Control en Landschap en Ruimte
- Ondersteunen en adviseren van afdelingen in diverse beleidsterreinen van Welzijn, Wmo, onderwijs en sociale zaken tot investeringen in ruimtelijke ordening, bouwgrondexploitatie en gemeentelijk rioleringsplannen. Tijdelijke vervanging controller Welzijn, Zorg en Educatie
- Risicomanagement: actualiseren risico’s obv scenario’s op management- en uitvoerend niveau
- Informatiemanagement: Invoeren geautomatiseerde procesvoering, basisregistraties en enkelvoudige invoer, meervoudig gebruik van gegevens, digitale communicatie met burgers
- Onderzoek naar bezuinigingen door regionale samenwerking i.s.m. collegae omliggende gemeenten
- Professionaliseren van inkoopfunctie concernbreed, projectleider SDOA voor invoering businessplan
- Voorzitter van gemeentelijk actiecentrum GAC (voorheen gemeentelijk managementteam GMT)

Mrt’04 - Okt.’14 Pro deo penningmeester bestuur Stichting Kinderopvang Eibergen-Rekken
Organisatie met ongeveer 55 medewerkers in voornamelijk parttime vaste dienst
- voorzitter van fusiebesprekingen met de lokale peuterspeelzaalorganisatie

Mrt'09 – Aug.'09 ad interim concerncontroller gemeente Zundert
- Advisering raad, college en lid MT
- Meewerkend voorman en coaching financiële en controlmedewerkers: Coördineren, opstellen en verantwoorden jaarrekening 2008
- Opnieuw inrichten P&C-cyclus en ontwikkelen managementinformatie m.b.t. personeel en inhuur
- Coaching AO/IC medewerker in opzet controle, rapportage en doorvoeren veranderingen n.a.v. resultaten van controles
- Ontwikkeling financieel beleid m.b.t. reserves en meerjarenbegroting

Nov.'07 - Mei'08 ad interim dienstcontroller Publiekszaken incl. Welzijn, Sociale zaken Uden
- Coördineren en opstellen verantwoording dienst in jaarrekening 2007
- Projectleider Deregulering bedrijven en 0rojectleider Servicenormen
- Beschrijving interne controle WWB, Wmo en Inburgering

Feb.’03 – Apr.’03 Hoofd Financiële Administratie a.i. gemeente Kollum en Teamleider administratie a.i. gemeente Stadskanaal (twee gelijktijdige opdrachten)
- Kollum: opstellen jaarrekening 2002
- Stadskanaal: dagelijkse aansturing en coaching 20 medewerkers inclusief personeelsadministratie en secretariaat. Beschrijving processen, opzetten capaciteitsplanning

Feb.’00 - Okt.02 Interimmanager financiële functie Gemeentewaterleidingen Amsterdam o.a. vanaf nov. 2001 Hoofd Financieel Economische Zaken, concerncontroller en lid MT.
- Verandermanagement: Reorganisatie opzetten en leiding sector Planning & Control, coaching afdelingscontrollers t.b.v. verbetering planning en control en administratieve organisatie
- Projectleider conversie en invoering nieuw ERP-achtig systeem
- Vanaf november 2001 Hoofd Financieel Economische Zaken, concerncontroller en lid MT. Inclusief I&A-functie circa 45 fte
- (Mede) invoering van het INK-model (Instituut Nederlandse Kwaliteit)
- Meewerkend voorman bij opstellen begroting en jaarrekening

Jan.'99 – Jun.'99 Controller a.i. sector Grondgebied gemeente Zevenaar
- Opzetten capaciteitsplanning, coördineren en in samenhang opstellen begroting, maraps en jaarrekening invoering produktverantwoordelijkheid koppeling financiële info met prestaties
- Projectcontroller: In samenwerking met wethouder onderhandelingen met NS Railinfrabe¬heer over Betuwelijn inclusief ontwikkelen van PPS convenant

Okt.'98 – Jan.'99 Directeur a.i. sector Middelen, concerncontroller, lid MT en directeur Grondbedrijf gemeente Haaksbergen
- Verbetering P&C-instrumenten, invoering nieuw financieel systeem (eindstadium)
- Onderhandelingen en mede opstellen samenwerkingscontract (PPS) met private partijen voor ontwikkeling centrum

Jun.'98 - Okt.98 Controller a.i. sector Middelen gemeente Baarn
- Vereenvoudiging gemeentebrede begroting en informatiestructuur, oa. kostencalculatie

Mrt.’97 - Dec.'98 Change manager gemeente Zoetermeer (tijdelijk dienstverband)
- Verandermanagement: ontwikkeling P&C, begeleiding college, MT en afdelingsmanagers en controllers van financiële sturing naar inhoud.

Okt.’94 – Feb.’97 Adviseur VB Management Consultants, Nieuwegein
- Adviseren bij verzelfstandiging, uitbesteding en privatisering, partnersearch en onderhandelingen, benchmarking, organisatiedoorlichtingen, strategische en financiële advisering

Mei’91 - Okt’94 Adviseur N.V. NEHEM, 's-Hertogenbosch
- Ketenanalyses en initiëren van contacten, ontwikkeling milieuzorgnormen, strategie- en marketingondersteuning met internationale partnerselectie

Opleiding interimmanager

1986 - feb'91 Studie Bedrijfseconometrie/Besliskunde Katholieke Universiteit Brabant
Resultaten:
- Actief medewerker, bestuurslid en voorzitter Tilburgse Econometristen Vereniging
- Bestuurslid Wim Bogers Stichting, medeorgani-sa-tor congres "Kosten van Management"
- Student assistent Statistiek bij Prof. Dr. B.B. van der Genugten
- Mentor eerstejaars in de introductie week KUB
- Management courses Washington State University, USA
- Afstudeerstage logistiek \\\\\\\\\\\\\\\"Vergroting van de be-trouwbaarheid en flexibiliteit van de voortbren-gingsprocessen van Wire Wound Compo-nents Volt Tilburg" (Philips)
- AIESECstage bij internationale handelsonder-ne-ming in Hongarije
- Cum laude afgestudeerd (zonder één enkel hertentamen)

1982 - 1986 Ministerie van Financiën Rijks Accoun-tantsdienst
Resultaten:
- Interne Opleiding Ministerie van Financiën tot Adjunct Accountant eerste klasse bij de Rijks Accountantsdienst
laatste jaar werkzaam als Adjunct Accountant Rijksaccountantsdienst Rotterdam I
- NIvRA (Nederlands Instituut van Register Accountant) afgerond tot Admini-stratieve Organisatie

1976 – 1982 Studie Atheneum ongedeeld
Resultaten:
Cum laude afgestudeerd

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

verschillende managementstijlen voor zowel beheersmatige als veranderingsopdrachten. Integriteit staat voorop. Goede peoplemanager gebaseerd op inhoud en vertrouwen. Goed strategisch en analytisch inzicht.

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels

 beschikbaar?