Flex Manager

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Executive Coach en interimmanager

Executive Coach en interimmanager

Werkervaring interimmanager

2010-2010, Projectmanager Europese aanbesteding UWV
Opzetten van een team voor Europese aanbesteding e-HRM, inrichting aanbestedingsproces bij het UWV en het opzetten van een projectstructuur rn projectorganisatie voor een ERP inrichting.

2009-heden, Programmamanager Alumni-Adviesgroep
Organiseren workshops, trainingen en leergangen Leiderschap 21ste eeuw.

2008-2010, Programmamanager Provincie Zuid Holland
 Programmaleiding, Europese aanbesteding en selectie leveranciers. Coördineren en sturen van juridische medewerkers, afdelingen, inkoop, P&O, ICT en het beoordelingsteam PZH.
 Verantwoordelijk voor het ontwerp en uitvoering veranderproces, waar onder transitie en migratie en de ontwikkeling van het projectplan Implementatie en migratie. Het definiëren van taken en uitgangspunten voor migratie, het coördineren tussen informatieleverancier P&O en leverancier, het coördineren van de studies voor oplossingen gegevensstromen, interfaces en rapportage tussen leverancier ASP-toepassing, ICT-PZH en P&O
 Verantwoordelijke voor realisatie Project Migratie e-HRM. De belangrijkste aspecten binnen de migratie waren Communicatie en training. Hiervoor is een team van professionals opgesteld die, uitgaande van de implementatieaspecten E-HRM (ESS,MSS en PSS), een getrapt communicatieplan en trainingplan geïmplementeerd hebben. Bij zowel de communicatie als training is gebruik gemaakt van het management als stimulator, communicator en trainer.
 Architect van nieuw procesontwerp voor implementatie ESS, MSS en PSS
 Ontwerpplan gegevensbeveiliging binnen ASP/SaaS toepassingen
 Onderzoek en implementatie CRM binnen de Overheid
Het programmamatig en administratief opzetten van een Europese aanbesteding voor het leveren van een SaaS/ASP toepassing e-HRM. Vanuit de aanbiedingen is een selectieprocedure gestart voor de leveranciers met een afsluitende PoC en gunning. Het laten ontwikkelen en beoordelen van een projectplan in overleg in afstemming met leverancier. Inrichten en opstarten projectorganisatie met een gedeelde bezetting van alle partijen.
Onderzoek gebruik en implementatie van een CRM toepassing. Het onderzoek strekte zich uit over de in de markt beschikbare CRM-toepassingen en haar functionaliteit voor de Overheid. Hierbij zijn overleggen georganiseerd tussen leverancier van CRM oplossingen en Gemeentelijke, Provinciale en Centrale Overheid.


2008-2008, Adviseur NVM-Holding

 Advies Synergetisch werken werkmaatschappijen
 Advies herinrichting Holding
 Advies herstructurering bureau van de Vereniging (NVM)
 Advies management- en gebruikersinformatie en rapportage
 Advies kennisstrategie en kenniscentrum
 Advies toezicht werkmaatschappijen
Resultaat, een nieuw ingerichte holdingstructuur met duidelijke structuren voor, controle en toezicht op aangesloten bedrijven en de vereniging (NVM)

2008-2008, Projectmanager Eneco

Door een in 2006 door het kabinet genomen beslissing om Energiebedrijven op te splitsen in levering, net en netbeheer was o.a. Eneco verplicht, haar bedrijf op te splitsen. Voor Netbeheer is plan geschreven voor migratie en Transitie. Kenmerken binnen het plan, Sociale regelingen voor medewerkers door bedrijfssplitsing, Locatievaststelling, Technische en functionele inrichting van het nieuwe huis, Ontwerp van processen voor splitsing van taken, ontkoppelingen van informatiebronnen en kennisborging.

2007-2008, Directie adviseur Siza Dorp Groep (gehandicapten zorg)

 Coaching ICT- en kennisafdeling
 Advies en begeleiding reorganisatie
 Implementatie CRM
 Ontwerp informatie- en kennisstrategie
Interim-manager binnen de lijnorganisatie van Siza Dorp Groep. Het aansturen van de afdeling ICT en vernieuwen van de technische infrastructuur naar moderne inzichten. Implementatie van een CRM toepassing binnen grote delen van de organisatie. Ingezet voor gebruik in relatie met familie en kennissen van cliënten, overheidsinstellingen, sponsoren en dienstverleningsorganen. Herstructurering van de verspreid beschikbare informatie en kennis. De herstructurering was noodzakelijk door decentrale opzet van de organisatie, meer dan 40 locaties, de gebrekkige technische verbindingen waardoor verzuiling van kennis en informatie ontstond. Voor een herschikking van de data is gekozen voor de containerstructuur. Door provider is upgrading en in sommige gevallen hernieuwde aanleg van het netwerk uitgevoerd.
Adviseur van de directeur bedrijfsvoering op het terrein van reorganisatie en herstructurering administratie, Controle en P&O. Ontwerpplan implementatie Domotica-technieken binnen “Het Dorp”.

2004-2007, Projectmanager/Programmamanager ICTRO (ICT Rechterlijke Organisatie), Ministerie van Justitie
 Opdracht: Als beheerder van de startopzet vaneen landelijk rekencentrum in
haar proefopstelling. Kenmerken, technische infra (OTAP), netwerk, beveiliging, twinning, backup-recovery, VM-ware, San/NAS, scanning en printstraten in een HP omgeving (unix, Windows en Oracle (RAC) Citrix. Aansluitend operationeel, tactisch beheer. Migratie rekencentrum (Prince 2)
 Opdracht: Uitrol Telewerkplekken
 Opdracht: Als Programmamanager/Regievoering, selectie, technische
implementatie en uitrol VoIP binnen het OM
 Opdracht: Migratie lokale systemen (20) voor de rechtspraak onder VMS en
Oracle 8i. (Prince 2)
 Opdracht: Beheername , applicatie beheer en technisch beheer vernieuwing
systemen voor rechtspraak.
 Opdracht: Onderwerpstudie organisatorische-, functionele- en technische-
gegevensbeveiliging.
 Opdracht: Ontwerpplan processtructuur, processen, procedures en informatie
behoefte.
 Opdracht: Deelname werkgroep controle uitvoering (strafrechtelijke) handhaving
in relatie met geautomatiseerde systemen.
 Opdracht: Als deelnemer in een werkgroep, waarbij afgevaardigden van alle
departementen aanwezig waren voor het interdepartementale systeem voor SSC-HRM (P-direkt). De werkgroep bestudeerde en beoordeelde de technische en functionele ontwerpen van ILC. Deze bestudering en beoordeling leidde tot een adviesrapportage aan de beslisorganen van de departementen.
 Opdracht: Technische en functionele inrichting “Veiligheidshuizen”. Overleg-
en overlegstructuren belangrijkste stakeholders. (OM-Politie en maatschappelijke en sociale partners.)

2004-2004 Bedrijfsadviseur Vlisco Helmond (fabrieken in Afrika)
Opdracht: Haalbaarheidsonderzoek projectmatig werken. Procesontwerp en Ontwerpplan organisatie verandering. Herschrijven van processen en procedures. Management Coaching

2001-2003 Programmamanager Politiekorps Friesland
Opdracht: Ontwerp informatiemodel, herschikking en toegankelijk maken van interne informatiebronnen en het openen van externe, sociaal en maatschappelijke, informatiebronnen. Ontwerp en inrichting overleg structuren. Inrichten overlegorgaan en realisatie samenwerking met en tussen het CIP en ICT-Service Coöperatie Politie, Justitie en Veiligheid, sociale en maatschappelijke partners.

2000-2003 Business en strategisch adviseur A&A Clinical Evolution
Opdracht: Vaststellen van de bedrijfsstrategie korte en lange termijn. Het ontwikkelen van een businessplan. AO-ontwerp, Proces- en productontwikkeling. Ontwikkelen van mechanismen voor medisch kennisbeheer, gericht op ziektebeelden. Eenvoudige toegang tot verzamelde kennis vanuit het onderzoeksveld voor de specialisten binnen perifere ziekenhuizen, door middel van de in relatie gebrachte onderzoeksresultaten met betrekking tot ziektebeelden. Deeltijd opdracht.

2000-2001 Programmamanager ITO (Informatie en Communicatie Technologie Organisatie Binnenlandse zaken)
Opdracht: Coördineren, functioneel en technisch, van een landspolitiek gevoelig proces; Het centraliseren van decentraal (per korps) opgeslagen informatie. Inclusief de noodzakelijke conversie en implementatie van gegevens, kengetallen, ervaring en informatie. Technische herstructurering informatiestromen.

2000-2000 Projectmanager Gemeente Rotterdam (Dienst Beleidszaken)
Opdracht: Onderzoek, realisatie en implementatie van een omgeving voor “De lerende burger”. Inrichting “trapveldjes”, lerende toepassingen en aansluitingen gemeente afdelingen.

1999-2000 Projectmanager KLM
Opdracht: ITIL-implementatie bij diverse KLM onderdelen Vracht en Passagiers.
Risico analyses en Internationale verificatie (testen) millennium objecten.

1998-1999 Adviseur ING Groep (Raad van Bestuur)
Opdracht: Ontwerp methoden Contingency planning. (Risico analyse, Fall-back procedures en probleembeheersing). Ontwerp Blauwdruk voor Contingency planning voor de aangesloten bedrijven binnen de ING-groep.

OVERIG (PERIODE 1998-1970 IS SAMENGEVAT)
Opdrachtgever: IBN (ING Bank Nederland)
Taak: Ontwerp en presentatie Contingency-planning
Opdrachtgever: PTT Post
Taak: Realiseren stabiele objecten voor de eeuwwisseling
Opdrachtgever: PTT Telecom (I&AT),(B&IT),(NWD) en
KPN Research
Taak: Sturing en leiding aan meerdere bedrijfskritische projecten w.o.
Integratie Post/KPN naar I&AT KPN, tien-cijferig bellen, routering
telefooncentrales, eeuwwisseling etc.
Start promotieonderzoek Risicobeheer.(KPN Research)
Ontwerpen en implementeren projectstructuur Y2K
Opdrachtgever: Siemens Nixdorf Informatiesystemen
Taak: Leiding en sturing aan 70 medewerkers, ontwikkelaars en ontwerpers
Opdrachtgever: Nixdorf Computer
Taak: Leiding en sturing aan 50 medewerkers, ontwikkelaars en ontwerpers
Opdrachtgever: Credit Lyonnais Bank Nederland
Taak: Analyse informatiestromen, Administratieve organisatie, functie en
taakbeschrijvingen
Opdrachtgever: Alcredis dochter van Paribas
Taak: Herontwerp Administratieve organisatie
Opdrachtgever: NMB (Nederlandse Middenstandsbank)
Taak: Opstellen voorwaarden en eisen voor de directe
omge¬ving van het in ontwikkeling zijnde KIS, inclusief
ontwerp AO, functie en taakbeschrijvingen
 Docent NOVI (Informatiserings- en automatiseringsopleidingen)
 Analyse en programmering van een systeem voor uitkeringen ziektewet bij het GAK te Amsterdam.
 Projectmanager bij V.M.Y. Verolme te Rotterdam.
 Ontwikkeling Operating system te Milaan, Olivetti
 Ontwikkeling modulair systeem te Frankfurt, Olivetti
 Colleges geautomatiseerde systemen, Olivetti
 Ontwikkelen diverse applicaties en systemen, Olivetti
 Controlerend accountant, Rimmelzwaan en Knijff

Opleiding interimmanager

Jaar opleiding/cursus
2009-heden Neurowetenschap (deelopleidingen)
2004-2007 Coach (Socratisch, RET, CCT, intuitief)
2004 IFRS/Sarbanes Oxley
2004 Basel II
2003 Prince 2
2003 Professioneel Mediator (MTi)
2002-2007 Analytische Therapie (Jung)
1999 ITIL
1995-1997 Promotieonderzoek, Risicobeheer als stuurelement (door privé omstandigheden afgebroken)
1995- heden Literatuurstudies, congressen en workshops (diverse terreinen)
1995 Kennisordening en management
1993 Expertisemanagement
1990 Informatieplanning en ontwerp
1988 Verandermanagement
1985 Management 1 en 2 (Eric Krauthammer EKSA)
1984 Organisatie informatievoorziening
1983-1984 Toegepaste Filosofie (postacademisch)
1978-1983 Psychologie (niet compleet)
1974-1977 AMBI (compleet)
1963-1974 NIVA (Accountancy), geen registratie
1963-1966 SPD 1-2 (Staats praktijkdiploma boekhou¬den, deel 1 en 2)
1963-1964 MBA (Moderne Bedrijfsadministra¬tie)
1962-1963 PDB (Praktijkdiploma boekhouden)
1957-1962 HBS A

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Strategisch denker, motivator, analitsch denker, onderzoeker, Leider, Coach en Mediator

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels en Duits

Overig

 Aangesloten bij de NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches)
 Lid NCD (Nederlands Centrum Directeuren en Commissarissen)
 NMI (Nederlands Mediation Intituut)


 Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :