Flex Manager

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

ICT project- en interim manager, informatiemanager

ICT project- en interim manager, informatiemanager

Werkervaring interimmanager

BELANGRIJKSTE ERVARINGEN
o Migratietrajecten waarbij informatievoorziening over meer organisaties heen goed ingericht wordt, ICT-faciliteiten bij een andere beheerorganisatie worden ondergebracht en procesoptimalisatie hiervan (zowel advisering vooraf als projectmanagement bij uitvoering van de migraties)
o Digitaliseren van dienstverlening bij o.a. gemeentelijke overheden (KCC, basisregistraties, dienstver-leningsconcepten)
o Inventariseren informatiebehoefte, visie en planontwikkeling t.a.v. informatiefunctie en -architectuur, opstellen meerjaren ICT-projectplanningen
o Verzamelen requirements t.b.v. softwareontwikkeling/pakketselectie en aanbestedingen (vertaling van wensen vanuit de business naar de specificaties voor ICT)

PERSOONLIJKE STIJL
o Communiceert op alle niveaus: met opdrachtgever, gebruiker, techneut, leverancier; intermediair tussen ‘business en ICT’; bouwt snel eigen netwerk op, coachend naar medewerkers
o Stevige persoonlijkheid met humor: niet te beroerd om haar nek uit te steken en met creatieve alternatieven te komen als daarmee een beter resultaat voor mensen en organisatie te behalen is.
o Motiveert medewerkers voor de noodzakelijke verandering die door ICT-impuls ontstaat, door gezamenlijk doel helder te maken
o Proces is leidend, ICT is faciliterend
o Sterk resultaatgericht met draagvlak voor gekozen oplossing bij medewerkers en management. Inrichting beheerorganisatie: ook volgend jaar en daarna moet het projectresultaat blijven werken, ook als ik (met mijn team) vertrek.
o Management by exception: ik werk volgens Prince2: opdrachtgever stuurt op hoofdlijnen en krijgt voldoende informatie en voortgang en beslissingen te kunnen sturen; ik fungeer als rechterhand van het management
o Persoonskenmerken: initiatiefrijk, onafhankelijk, innovatief, deskundig, autodidact, enthousiast en enthousiasmerend met een sterk kwaliteitsbewustzijn.

ERVARING
Migratiemanager ICT Centraal – Gemeente Amsterdam, directie ICT 2013–heden
Voor het programma ICT Centraal de migratie gecoordineerd van een aantal stadsdelen en ge-meentelijke Diensten naar de nieuwe gecentraliseerde ICT omgeving. De verantwoordelijkheid van de Migratiemanager omvat centralisatie van de ICT infrastructuur, beheer en services, al het automa-tiseringspersoneel en de ICT-budgetten incl. contracten en financiële afspraken.
Projectmanager performance SAP Shift Planning – Rijkswaterstaat 2013
Kort project waarin quick wins en een structurele oplossing worden ontwikkeld en gerealiseerd om performance van SAP Shift Planning te verbeteren voor de 133 fte planners van de kritische objecten van Rijkswaterstaat. Een belangrijk onderdeel hierbij is het aantonen van performanceknelpunten via een geautomatiseerd meetproces. Oplevering van adviesrapport met concrete oplossingen, business case en implementatievoorstel.


Adviseur migratie Veiligheidsregio en GGD – Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2013
Advies om de migratie van 6 tranches binnen GGD en Veiligheidsregio te volbrengen naar de nieuw aanbestede ICT omgeving. Strategische communicatie, verwachtingsmanagement, ontwikkelen migratieplan.

Projectleider migratie lokale service units – Rijkswaterstaat 2012-2013
Het migreren van 16.000 werkplekken en 13.500 gebruikers naar een gecentraliseerde ICT beheeromgeving. Applicatieconsolidatie en –harmonisatie (van 1500 naar 800 applicaties). De migratie omvat aansturing van een projectteam met daarin back-end specialist, data analist, applicatie analist en testcoördinator. Tevens wordt het beheer van ICT middelen en service overgedragen naar een centrale servicedesk, een technische beheerpartij, gestandaardiseerde LAN-beheer en generieke SLA en producten- en dienstencatalogus, incl. het oplossen van ‘specials’.

Referenties: “Ik heb Mieke leren kennen als een vakkundige projectleider, die het vak van projectmanagement uitstekend verstaat. Organiseren, communiceren en de verschillende partijen mee te nemen in de verandering heeft Mieke uitstekend gedaan. Daarnaast is ze een fijne collega die prima binnen een programmastructuur opereert.” “Mieke heeft zeer goed het overzicht gehouden, was scherp, had kennis van zaken en daardoor overtuigingskacht bij betrokken partijen. Hierdoor is elke migratie bijzonder succesvol verlopen, binnen de ambitieuze programmaplanning gehaald en naar tevredenheid van klant en programma uitgevoerd! Daarnaast heeft zij ondanks de hoge tijds- en werkdruk gedurende het hele project, kunnen zorgen voor een ontspannen en zeer prettige werksfeer binnen het migratieteam.”

Projectmanager aanbesteding en implementatie roostersoftware – Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2011-2012
Pakketselectie, aanbesteding en implementatie voor roostersoftware t.b.v. 3 brandweerclusters en de meldkamer in de veiligheidsregio. Eerste software aanbesteding waarbij tussen 3 clusters en de meldkamer is samengewerkt. Stakeholdermanagement, inventarisatie van specificaties, harmonisatie van processen en informatiestromen.

Projectmanager transitie ICT dienstverlening - Brandweer IJsselstreek, Brandweer Achterhoek West en Brandweer Veluwe West(achtereenvolgens 3 clusters binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland) 2010-2011
Ontwikkelen strategisch advies voor samenwerkingsvormen en ICT-faciliteiten op diverse (gemeentelijke) locaties voor diverse teams die toch samen één brandweerorganisatie moeten vormen. Voor-bereiden en uitvoeren van de uitbesteding van alle informatievoorzieningfaciliteiten vanuit verschillende afzonderlijke gemeentelijke afdelingen naar de veiligheidsregio t.b.v. drie brandweerclusters. Projectplannen schrijven, inventarisatie, kostentechnische overdracht, ontvlechting processen (o.a. WABO, GIS-relatie), mensen en middelen uit de gemeentelijke organisaties, afsluiten service levels, beheerinrichting nieuwe ICT afdeling, communicatie met eindgebruikers en ondersteunen besluit-vorming door management team.
Referentie: “Mieke heeft het project, dat inmiddels vast zat, weer vlot getrokken, er nieuw leven in geblazen, een prima plan gemaakt en gezorgd voor vooruitgang binnen de projectgroep en het halen van ons doel. Het vertrouwen van ons personeel kreeg ze al snel door haar pro-aktieve opstelling. Deze was bijzonder prettig en zorgde voor rust. Kortom voor ons was ze de juiste persoon op de juiste plaats en op het goede tijdstip.”
Interim projectmanager software ontwikkeling en implementatie – Advidata 2007-2011
Sales propositie van software development, pakketselectie en uitbreiding software modules voor de ontwikkeling van DBC’s in de geriatrische revalidatiezorg op tablets en touch-PC’s, implementatie en procesinrichting bij zorginstellingen, volgen landelijke ontwikkelingen in de zorg om deze in de informatiesystemen toe te passen

Projectmanager verandertraject Portfolioprojectmanagement applicaties - IBU Stadsingenieurs, Ge-meente Utrecht 2010
Ontwikkelen en uitvoeren van een strategie om de implementatie en het gebruik van project-portfoliomanagement applicaties succesvol te maken, voornamelijk gericht op communicatie en de benodigde verandering in houding en gedrag. Boosten van de organisatie bij het vieren van successen.
Referentie: “Mede door haar ervaring met ICT-projecten is Mieke in staat goed met je mee te denken waarbij de gewenste kritische blik niet ontbreekt. Ze heeft doorzettingsvermogen, toont veel inzet en beschikt over waardevolle communicatieve vaardigheden.”
Projectmanager applicatie upgrade – Stadswerken, Gemeente Utrecht 2009-2010
Ontwerp van gewenste procesinrichting en daaraan gekoppeld gebruik van belangrijkste softwaremodules in relatie tot strategische en operationele processen voor de afvalinzameling, commercieel relatiebeheer en de Havendienst. Projectleiding over technische upgrade van USoft applicatiemodules naar USoft 7 en Oracle10 via VMware. Inrichten van en overdracht aan ICT beheerorganisatie, functioneel applicatiebeheer en helpdeskfunctie. Begeleiden gebruikers tijdens migratie, test en opleiding.

Referentie: “Mieke weet vakkundig te schakelen tussen een groot aantal verschillende partijen en daarbij de doelen helder voor ogen te houden en na te streven. Zij werkt bijzonder punctueel en koppelt zorgvuldig terug. Ze is voor mij een ideale opdrachtnemer die mij als opdrachtgever rust bezorgt, goed vooruitkijkt en in beeld brengt wat er te verwachten valt en de keuzes bij mij laat.”

EERDERE ROLLEN 1987-2008
Projectmanager
o Procesoptimalisatie van ketenprocessen voor Dienst Ondersteuning, Gemeente Utrecht met als resultaat efficiencyverbetering in de uitvoering van processen, helder gedefinieerde instructie richting klanten hoe zij de diensten kunnen afnemen, acceptatie van ketenprocesdenken bij de medewerkers. (2009)
o Projectleider Migratie naar 1 gestandaardiseerde werkplek, Rijkswaterstaat, VNOG, VRGZ, Gemeente Utrecht: Coördinatie van een uitgebreide inventarisatie van alle gebruikte applicaties en ICT-middelen. Planning, communicatie, draagvlak, informeren management, participatie in stuurgroep. Actualiseren applicaties door standaardisatie zodat per functionaliteit eenzelfde toepassing gebruikt wordt. Op orde brengen licentiebeheer. Benoemen en inregelen functioneel applicatie-beheerders incl. taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden. (2008-heden)
o Ontwikkeling van een dienstverleningsvisie waaruit visie spreekt hoe burgers en bedrijven zaken kunnen doen met de overheid via de gemeente, ongeacht het kanaal dat zij voor contacten met de overheid gebruiken. Implementatie van Werken op Afspraak via de website en een verbeterde website met uitgebreid aanbod van diensten en producten via de digitale balie, waarbij de afhandeling in de organisatie soepel en geïntegreerd plaatsvindt. Gemeente Raalte (2006-2007)
o Opzetten van service level rapportage en doorbelastingsystematiek voor het Automatiserings Bedrijf Utrecht (ABU) en implementatie van ITIL proces Configuratiemanagement (2007-2008)
o Projectmanager restyling website voor Amicon/Menzis, waarbij o.a. het online afsluiten van verzekeringen en veel meer interactieve mogelijkheden zijn gerealiseerd. Later ook projectmanager AZR en PGB applicaties bij een van de zorgkantoren (2004-2006)
o Projectmanager/formulemanager Gemeente Arnhem: ontwikkelen van een formule voor publieksdienstverlening en het digitale kanaal en realisatie van een nieuwbouw-loket Burgerzaken in Arnhem-Zuid waarbij het complete archief van Burgerlijke Stand is gedigitaliseerd (2002-2003)
o Projectmanager inter- en intranet bij het Ministerie van Verkeer & Waterstaat/Rijkswaterstaat: inkopen van alle internetdienstverlening, programmamanagement over innovaties i.r.t. intranet (1999-2002)

Informatiemanager/ICT manager/Adviseur
o Sr IT manager bij Pincvision: automatisering naar een hoger niveau brengen (advisering over en ontwikkeling van applicatieportfolio) (2008)
o Informatiemanager en GIS projectleider bij gemeente Midden-Drenthe: organisatorische informatiehuishouding in kaart brengen en meerjaren ICT projectplanning opgesteld. Realisatie van een 3-tal projecten rondom GIS, vastgoedinformatie en basisregistraties WKPB, BAG en topografie (2006)
o Informatiemanager a.i. bij GG&GD Utrecht: ontwikkeling van een ICT jaarplan en voorbereidingen van outsourcing systeembeheer en technisch applicatiebeheer (2006)
o Interim manager ICT en Facilitair bij Vluchtelingenwerk Nederland: waarnemen als afdelingshoofd waarbij de communicatie tussen ICT en gebruikers flink hersteld moest worden, realisatie benchmark naar kosten van ICT als voorbereiding op outsourcing (2003-2004)

Trainer/spreker/coach:
o ‘Rolmodel’ bij speeddate sessies met meisjes in VMBO/HAVO/VWO 3-4 ter ondersteuning van de keuze voor een technisch profiel i.o.v. VHTO (2009-heden)
o Coaching van TOP talenten: jongeren die op landelijk niveau een zware functie krijgen binnen Scouting Nederland (2009-2012)
o Spreker over ‘Gedrag binnen Communities’ tijden Show me the tools, een event over het gebruik van Social Media, LinkedIn etc. t.b.v. het MKB (2010)
o Ingenieursbureau Delft: ontwikkelde een inhoudelijk programma voor een creatieve, actieve personeelsdag rondom de thema’s Kennismanagement en Samenwerken. (2008)
o Opleiden van trainers t.a.v. elementaire trainersvaardigheden, groepsprocessen, observeren/feed-back, evaluatiemethoden e.d. (1995-2009)

Overige functies:
o Dealermanager bij Grote Beer Software (nu: Exact) en productontwikkeling CRM/relatiebeheer en telebankier software (1991-1998)
o Applicatiebeheer personeelsinformatiesystemen bij de TU Delft (1989-1991)
o Coördinator servicedesk bij de Universiteit van Amsterdam (1987-1989)

Nevenfuncties:
o Hoofd HRM en Havenkantoor voor Nationaal Waterkamp 2014, Scouting Nederland
o Waarnemend voorzitter Kerkenraad Remonstrantse Gemeente Lochem-Zutphen
o Bestuurslid Nederlands Genootschap voor Informatici (Ngi), afdeling ICT voor Verkeer & Vervoer (2010-2013)
o Vice-voorzitter landelijk bestuur Scouting Nederland (2011-2012)

Opleiding interimmanager

o ISI (AMBI, Hbo-niveau), HAVO.
o Diverse vaktechnische trainingen: Prince2, ITIL, DSDM, Unix systeembeheer, LiveLink, Mobiele datacommunicatie, Javascript
o Diverse vaardigheidstrainingen: Gedragscodes Internet, onderhandelingsvaardigheden, bege-leidingsvaardigheden, slecht nieuws gesprekken, telefoontraining, verkooptechnieken, Interactieve planvorming (facilitator), creatieve denktechnieken.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

ACTUELE COMPETENTIES (afgelopen 8 jaar)
Rollen: ICT project- en interim manager, informatiemanager
Functionele competenties: Prince2, ITIL, migraties, verandermanagement, procesanalyse en -ontwikkeling, business case management.
Omgevingen: Overheid, verzekeraars, veiligheidsregio’s/OOV, gemeenten, ministeries, MKB

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels en wat Frans en Duits.

Overig

Werkregio: ten oosten van Utrecht, Gelderland, Overijssel, Drenthe, Flevopolder, oostelijk Noord-Brabant

 Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :