Flex Manager

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

interim manager gemeente Tilburg

interim manager gemeente Tilburg

Werkervaring interimmanager

Gemeente Tilburg oktober 2014 - heden
•Manager a.i. WMO jeugd

Opzetten en bouwen van de afdeling Jeugd. Verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling. Gereed maken van de afdeling voor 1 januari 2015. Inrichten van de werkprocessen efficiënt en lean. linkin pin voor de afdeling jeugd frontoffice en backoffice. Verantwoordelijk voor het strategisch beleid en implementatie daarvan. Aansturing van beleids, kwaliteitsmedewerkers en medewerkers back office

XONAR jeugdzorg april 2013 t/m november 2014
•Clustermanager boven regionaal a.i,
vrouwenopvang, autisme, Class, acute zorg, pleegzorg, ervarend leren, tienermoeders 300fte

•Doorvoeren transformatie jeugdzorg en reorganisatie XONAR
•vormgeving van de nieuwe managers functie
•Ontwikkelen en inplementeren van onderwijs / zorg arrangementen
•Aanboren van gemeentelijke en onderwijs contacten ihkv passend onderwijs
•Doorvoeren van de cultuur verandering; opzetten zelfsturende teams
•Ontwikkeling, training en aanstelling van de teamcoach
•leg verantwoording af aan de bestuurder, Lijnmanager; sturing geven aan het middenkader


Kwartiermaker gemeentelijke wijk teams april 2013 t/m november 2014

Stuur en regie groep lid van het voorligend veld van de regio parkstad/ westelijke mijnstreek en Maastricht Heuvelland, waarbij ik mede verantwoordelijk ben voor de samenwerking van de keten in het voorliggend veld. Ik regisseer samen met gemeenten en collega’s zorgaanbieders het strategisch beleid van de social wijkteams.
Ik zet samen met hen de sociale wijkteams in Zuid Limburg op, waarbij we de teams faciliteren op het gebied van de samenwerking, de werkwijze, opleiding en methodiek.

Kwartiermaker sociale wijkteams samenwerkingsverband 18 gemeenten zuid Limburg

•positionering en realiseren van de ambulant hulpverleners in de SWT’s en de werkzaamheden van deze hulpverleners in die wijkteams organisatorisch en procesmatig borgen
•Een dienstverleningsvorm in de gemeenten neerzetten, waarbij de medewerkers op een andere wijze, als generalist (samen)werken in het gemeentelijk sociaal domein.
•Initiatief nemen tot het realiseren van goede samenwerking met de partners in de wijkteams en ik bouw en onderhoud daarbij een functioneel netwerk op.
•Leiding geven aan de ambulant hulpverleners die in de SWT’s werkzaam zijn.
•Coachen en begeleiden van de ambulant hulpverleners bij de uitvoering van hun werkzaamheden voor zover het betreft het groeien in hun nieuwe rol en werkzaamheden en de samenwerking met collega hulpverleners in het wijkteam.
•Beschrijven van de taken, de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden van de ambulant hulpverlener van XONAR in de SWT’s.
•Ontwerpen en beschrijven van de werkprocessen(ook in relatie tot de processen elders bij XONAR).
•Zorg dragen voor de noodzakelijke scholing, training en instructie van de betrokken hulpverleners.

Meldpunt discriminatie Regio Amsterdam Januari 2013 tot heden
Lid raad van toezicht

Het meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) zet zich in voor gelijke behandeling en tegen discriminatie. Als onafhankelijke stichting werkt MDRA aan het bestrijden en voorkomen van discriminatie. Dat doet MDRA door middel van: klachtenbehandeling, voorlichting en advies en het uitvoeren van onderzoek. MDRA is werkzaam in de gemeenten Amsterdam, Uithoorn, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel

Vitras CMD Nieuwegein April 2012 t/m januari 2013
Jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg, thuisbegeleiding, Verpleging&Verzorging/thuiszorg. 1300 medewerkers.
Divisiemanager a.i.

VitrasCMD is een extramurale zorginstelling actief in de provincie Utrecht en heeft wijkteams in de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Lopik, Nieuwegein, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist.
Verantwoordelijk voor de divisie Jeugdgezondheidszorg, Jeugdzorg en Maatschappelijke dienstverlening en thuisbegeleiding

Opdracht:
Reorganisatie en sturen van het transitietrajecten voor de totale organisatie en integratie van de divisies zorg (Verpleging&Verzorging/thuiszorg)en JMD.
• sturing aan de divisie JMD,
• optimalisatie van de bedrijfsvoering,
• doorvoeren integraal management,
• inrichten van integrale zelfsturende zelfstandige wijkteams
• transitietraject jeugdzorg en begeleiding voor de divisies
• Innovatie, ontwikkeling van nieuwe dienstverleningsconcepten.(ambulante jeugdzorg)
• Samenwerking versterken en aanboren nieuwe contacten jeugdzorg, GGZ jeugd en 1e lijns gezondheidszorg
• Deelname als stuurgroep lid aan alle CJG overleggen in werkgebied
• Gesprekpartners; 13 gemeenten (Wethouders), zorgkantoor, zorgverzekeraar
Ik leg verantwoording af aan de directeur bestuurder. Ik geef direct leiding aan het regiomanagement, een staf arts, een divisiecontroller en beleidmedewerkers totaal direct 20 medewerkers. 500 medewerkers.

DAK BV Nieuwerkerk a/d IJssel juli 2011 tot maart 2012
• Directeur bestuurder a.i.

Landelijke kinderopvang/ jeugdwelzijnsorganisatie. Werkgebied Overijssel, Zuid Holland Utrecht en Gelderland. In opdracht van de afdeling noodbeheer Rabobank Nederland. Met als doel reorganisatie doorvoeren. Neerzetten van een nieuwe organisatiestructuur. Financieel gezond maken van de organisatie. Optimalisatie van de bedrijfsvoering en repareren van de financiele administratie. Ontwikkeling van een nieuwe P&C cyclus, doelen KPI’s.Bureau Jeugdzorg Noord Holland juni 2010 tot maart 2011
• Regiomanager a.i.
Verantwoordelijk voor het strategisch beleid, het transitietraject en de regionalisering. Zorg dragen voor de strategische positie van BJZNH. Leiding geven aan veranderingen in het bijzonder het transitieproces van een sectoraal aangestuurde organisatie naar een regionale ordening. Ondersteuning van het regiomanagement met de invoering van een nieuw bedrijfsvoeringsystematiek. Implementatie van de prestatie indicatoren. Ik leg verantwoording af aan de bestuurder
Aandachtsgebieden AWBZ –JGGZ, lokaal jeugdbeleid, Centra Jeugd en Gezin en contacten jeugdzorgaanbieders. 550 fte

Global Division BV internationaal IT en Telecom handel en distributie organisatie Januari 2010 tot juni 2010
• Directeur bedrijfsvoering a.i.
Global divison is een IT handelsbedrijf en een zusterbedrijf van de BV’s Tele trading en All Trading. Reorganisatie van de bedrijfsvoering, Ontwikkeling van KPI’s en een P&C.Schrijven van een ondernemings en marketingplan. 45fte omzet 76 miljoen

Kinderopvang januari 2008 tot 2010
• Directeur bestuurder a.i.
Kindercentra met kinderopvang, peuterspeelzalen, Brede scholen, gastouderbureau en welzijn organisatie Bv peuterspeelzalen, bv kinderopvang en de bv holding. Ik leg verantwoording af aan de AVA. 250fte omzet 10 miljoen.

RIVAS ZORGGROEP(ziekenhuis verpleeg/verzorgingshuizen zorgconcern)
januari 2004 tot 2008
• sectordirecteur
(jeugdgezondheidszorg, consultatiebureaus, kraamzorg, opvoedbureau, maatschappelijke dienstverlening, ambulante geïndiceerde jeugdzorg, (gespecialiseerde) thuiszorg, maatschappelijke en vrouwen opvang, schuldsanering/budgetbureau, psychosociale dienst crisis en rampen bestrijding)

Aansturing van het regiomanagement, het bedrijfsbureau en een stafarts
Zitting in het managementteam van de organisatie. Gesprekspartner voor de vakgroepen kind en jeugdartsen. Ik leg verantwoording af aan de raad van bestuur.
Externe contacten zijn: burgemeesters en wethouders van 20 gemeenten, de GGD zuid Holland zuid en midden Nederland, drie zorgkantoren, de provincie zuid holland, Utrecht en Gelderland, zorgverzekeraars, MOgroep, Actiz en het RIVM, Jeugd(gezondheids)zorg en GGZ aanbieders, eerstelijnsgezondheidszorg aanbieders en huisartsen.
370 fte . omzet 20,5 miljoen

MEE ZUID-HOLLAND NOORD 2000 -2004
• Regio directeur

Onafhankelijke klantondersteuning van chronisch zieken, mensen met een lichamelijke en verstandelijke beperking en mensen met een niet aangeboren hersenletsel in de regio Zuid-Holland noord.
Verantwoordelijk voor de externe contacten, het beleid, bedrijfsvoering en de strategie van de regio haaglanden. Aansturing van 2 bureaumanagers, 8 teammanagers en een Officemanager.
Voornaamste externe contacten zijn ministerie van VWS, wethouders, het zorgkantoor en de gemeente Den haag
Medewerkers zijn hbo consulenten en gedragswetenschappers.
140 fte. Omzet 10,5 miljoen

Hoge School Rotterdam & Omstreken 2001-2007
• Docent scriptie begeleiding Hogeschool Rotterdam
Scriptie begeleiding van eindejaarsstudenten van de hoge school Rotterdam

Stichting De Opbouw 1997-2000
• Regio directeur (jeugdzorg)
Landelijke intramurale en ambulante jeugdbescherming instelling, voogdij/OTS en pleegzorg voor met name alleenstaande minderjarige asielzoekers.
Verantwoordelijk voor de externe contacten, het beleid, de bedrijfsvoering en de strategie in de regio zhz. Aansturing van 4 locatie managers in Dordrecht e.o en Rotterdam e.o
Medewerkers zijn: hbo voogden en pleegzorgwerkers.
95 fte

Dienst Justitiële Inrichtingen Minsterie van justitie 1996-1997
• Selectiemanager en manager BSD/ BVA/
Dienst justitiële inrichtingen. Leidinggeven aan de eerste medewerkers van de afdelingen. Verantwoordelijk voor de sociale en maatschappelijke ondersteuning van gevangenen en plaatsing.

GGD Rotterdam 1995-1996
• Projectleider verslavingszorg
Onderzoek naar een methode om cocaïneverslaafden te behandelen met als doel deze te implementeren in de bestaande hulpverlening
Aansturing van een projectteam van beleidsmedewerkers en onderzoekers.
Aantal 5fte Resultaat Nieuwe methodiek (wetenschappelijk onderzocht) voor de behandeling van cocaïneverslaafden ontwikkeld en geïmplementeerd in de verslavingszorg

Bouman/symbion Rotterdam verslavingszorg/GGZ 1992-1995
• Teammanager
Leiding geven aan een multidisciplinair team dat verantwoordelijk is voor de behandeling van verslaafden. Medewerkers zijn verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, een gedragswetenschapper en een arts. Aantal 12fte

Bouman/symbion Rotterdam verslavingszorg/GGZ 1990-1992
• Maatschappelijk werker junior en senior
• Medewerker in een multidisciplinair team

Koninklijke marechaussee 1985-1990
• officier(kornet)

Opleiding interimmanager

1998-1999 postacademisch strategisch management aan de universiteit van Utrecht
1992-1998 klinische psychologie aan de Rijksuniversiteit van Leiden
1989-1992 Hbo maatschappelijke dienstverlening Hoge school Rotterdam
1980-1985 Atheneum

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

CV presentatie
• Ondernemende, inspirerende, resultaatgerichte manager (48) jaar met ruim 20 jaar management ervaring in o.a. gemeenten, de maatschappelijke dienstverlening, de jeugdgezondheidszorg, ziekenhuizen, kraamzorg, GGD, jeugdzorg, welzijn, kinderopvang, verslavingszorg/GGZ, gehandicaptenzorg, 1e lijns gezondheidszorg,
• Ruime ervaring met verander en programmamanagement, procesbegeleiding en complexe organisatieontwikkelingtrajecten. Ruime kennis en ervaring op het gebied van (her)inrichting van besturing, succesvol in het leiden en implementeren van complexe verander en transitietrajecten, het verbeteren van bedrijfsprocessen ten behoeve van de bedrijfsvoering en het versterken van de AO/IC, kennis en ervaring op het gebied van post-fusie integratie problematiek, netwerker.
• Ondernemer, ziet kansen, vernieuwend, pragmatisch, creatief, toegankelijk, geeft energie en klantgericht. Durft zich kwetsbaar op te stellen. Geeft richting waar nodig; betrekt mensen waar nodig. Pakt snel de draad op en heeft goed gevoel voor waar prioriteiten liggen. Projectmatige aanpak. Resultaatgericht, analytisch, communicatief sterk, daadkrachtig, probleemoplossend vermogen.
• Kent het sociaal domein door en door op strategisch, tactisch en operationeel niveau; Overleg met zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten op strategisch niveauTalenkennis interimmanager

nederlands
duits
engels

 Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :