Flex Manager

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

HR Busisness Partner / verzuimspecialist

HR Busisness Partner / verzuimspecialist

Werkervaring interimmanager

Opdrachten vanaf maart 2007 als zelfstandige ()
juli 2014 – heden: Project vorming shared service organisatie, Erasmus universiteit
• Lid supportteam personeelsplan: in kaart brengen huidige functies/werkzaamheden, beschrijven nieuwe functies en matchen van medewerkers op nieuwe functies.

april 2014 – heden: extern adviseur Proceon, stichting voor basisonderwijs
• Herzien en updaten verzuimprotocol
• Opstellen brieven aan medewerkers bij 26 weken ziek en voor uitvragen uitkeringen, status en regres.
• Beoordelen ziekteverzuimdossiers met IVA en WAO.

november 2013 – mei 2014: HRM adviseur en casemanager, Brink’s Nederland, Houten
• Adviseren van locatiemanagers en teammanagers vestiging Houten, Arnhem en Amsterdam
• Voeren van hoor- en wederhoorgesprekken met medewerkers i.v.m. hoge veiligheidseisen en advisering over toepassen strafmaatregel.
• Analyseren van verzuiminfrastructuur en adviseren van te ondernemen acties voor de vestigingen Houten en Arnhem.
• Coachen managers in aanpak ziekteverzuim en benadering medewerkers.
• Als casemanager verantwoordelijk voor ca. 10 verzuimdossiers.
• Proces en leidraad ontwikkeld voor aanpak frequent verzuim.

maart 2013 – juli 2013: HRM Business Partner en casemanager, ID College, Gouda
• HRM-breed adviseren van directie en leidinggevenden van het Facilitair bedrijf en domein Techniek & ICT.
• Veel pragmatische ondersteuning gegeven aan de relatief onervaren leidinggevenden op het gebied van werving en selectie, functioneringsvraagstukken, uitstroom en lastige ziekteverzuimdossiers.
• Sturing gegeven op ca. 8 verzuimdossiers. Medewerkers informeren over CAO en wetgeving en financiële toekomst tijdens en na de WIA.
• Krachtig moeten sturen op voorkomen van loonsancties en ontstaan Ziektewet lasten (sturing geven aan medewerkers die ziek uit dienst gaan).
• 2e Lijns vraagbaak voor de HR Business Partners en de arbo-coördinator wat betreft aanpak van ziekteverzuim, voorkomen loonsancties en ontwikkelingen in wetgeving (o.a. wet BeZaVa).
• Kosten van WIA voor de hele organisatie in kaart gebracht.
• HR manager en beleidsadviseurs geadviseerd over het maken van afwegingen tussen bedrijfsmatige oplossingen en sociaal beleid (o.a. loondoorbetaling na 104 weken, sturen op IVA, 3e spoor)

maart 2012 – februari 2013: HRM adviseur en verzuimspecialist, Albeda College
• Lid van directieteam van de onderwijsunit Techniek & ICT. Verantwoordelijk voor het sturen op ziekteverzuim. Problematiek: onervaren teamleiders, vergrijzing, oplossingsgericht en korte termijn denken.
• Organisatieonderzoek gedaan naar mogelijkheden om te sturen op kosten van ziekte en arbeidsongeschiktheid.
• Aanspreekpunt voor de HRM adviseurs voor verzuim en arbeidsongeschiktheid. Dossiers beoordeeld op loonsancties en adviezen gegeven hoe die te voorkomen.
• Keuzemogelijkheden na 104 weken ziek beschreven (wel/niet contract aanpassen).
• Training ontwikkelt voor de HRM adviseurs: financiële consequenties van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid voor werkgever en werknemer, inzicht in de WIA en sturingsmogelijkheden voor de werkgever.

september 2010 - december 2011: HR Business Partner, ID College, Gouda
• ID College heeft in 2011 de ontwikkeling van HRM adviseur naar HRM Business Partner (HR BP) ingezet. De HR BP werken nauw samen met de adviseur Planning en Control en geven sturing aan de personeelsbegroting.
• Adviseren van managers van achtereenvolgens het Facilitair bedrijf, Onderwijs Service Centrum en domein Economie
• Business plan voor vacaturestop opgesteld
• Begeleiden van leidinggevenden in het maken van een kwaliteitschouw. Gedragsindicatoren van de medewerkers vertalen naar een score op de competenties. Schouw vertalen naar acties voor talentontwikkeling.

januari 2010 - juli 2010: projectleider functiebouwwerk ROC Zadkine, Rotterdam
• Opzetten en leiden project nieuw functiebouwwerk voor de centrale stafdiensten. Herschrijven functieprofielen met toevoeging van competenties.

juni 2009 – december 2009: interim HRM-adviseur ROC Zadkine, Rotterdam
• Adviseren op het gehele gebied van in-, door- en uitstroom en organisatieontwikkeling aan directeur en lijnmanagers van het Facilitair Bedrijf dat tot shared service center omgevormd moest worden

juni 2007 – mei 2011: extern adviseur bij Een op een (thuiszorginstelling)
• Op afroep verstrekken van adviezen en informeren over ontwikkelingen in wet- en regelgeving.
• Jaarlijks updaten van personeelshandboek en opstellen teksten voor personeelshandboek.

november 2008 – mei 2009: project ziekteverzuim GVU (onderdeel van Connexxion)
• Coachen van leidinggevenden en HR-adviseur bij frequent en langdurig arbeidsongeschikte medewerkers
• Procedure ziekteverzuim analyseren en optimaliseren
• Adviseren van de HR-adviseurs in WIA-vraagstukken en ontslag

september 2008 – maart 2009: project bij KOC en Philyra
• Functieprofielen organisatiebreed analyseren en herschrijven
• Arbeidsvoorwaarden van beide organisaties vergelijken en advies uitbrengen

maart – juni 2008: extern adviseur Johannes Hospitium
• Ontwikkelen en opstellen van ziekteverzuimbeleid en maken van risicoanalyse personeelsdossiers

maart 2008 – juli 2008: interim HR-adviseur bij GVU (onderdeel van Connexxion)
• Adviseren en coachen van het management en P&O-medewerkers
• Samenstellen van een handleiding van de module ziekteverzuim en instrueren van de leidinggevenden
• Vraagbaak voor leidinggevenden en HR-adviseur voor CAO-vraagstukken
• Vertalen van CAO-akkoord naar acties voor het salarisadministratiesysteem en implementatie ervan bewaken.
• Zorgdragen voor het digitaliseren van de personeelsdossiers door externe leverancier
• Begeleiden van een werknemer in het maken van een ondernemingsplan

mei 2007 – februari 2008: interim HR-adviseur bij Gezondheidscentrum (1e lijn gezondheidszorg)
• Vervanging van de enige P&O-er. Advisering van directie en leidinggevenden
• Twee CAO’s: Gezondheidscentra en Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG)

maart – mei 2007: interim HR-adviseur bij ISS Hospital Services
• De CAO voor glazenwas- en schoonmaakbedrijf verplicht bedrijven om elkaars personeel over te nemen bij verlies van een klant. Vier contractwisselingen begeleid, voor zowel over te nemen personeel als af te stoten personeel.
• Advisering en coaching van leidinggevenden in aanpak van kort en lang ziekteverzuim, conflicten en disfunctioneren van medewerkers en toepassing CAO


2002 – febr. 2007 ROC De Amerlanden / ROC Midden Nederland

allround P&O adviseur voor de commerciële unit, stafdiensten, shared service centers en College van Bestuur
• Reorganisatietraject (krimp) van de unit Bedrijfsopleidingen begeleid
• Harmonisatie arbeidsvoorwaarden van over te nemen re-integratie afdeling van CWI.
• Begeleiden van managers in de totstandkoming van shared service centers
• Projectleider Diensttijdonderzoek. Resultaat: diensttijdverleden van 95% van de medewerkers correct in de systemen
• Begeleiden van complexe ziekteverzuim/re-integratietrajecten en disfunctioneringstrajecten

1990 - 2002 KPN

1998 tot 2002: personeelsadviseur KPN Callcenters te Zwolle, Arnhem, Utrecht
• Reorganisatie: herplaatsen van 225 medewerkers, initiëren ontslagtrajecten bij het CWI
• Communicatie over een nieuw in te voeren CAO voor callcenter agents
• RI&E: managers adviseren en begeleiden bij maken van plan van aanpak en borgen van acties

1995 - 1997: manager Telesales & Support PTT Telecom te Apeldoorn
• Aansturing van 28 medewerkers en een supervisor, veel werving en selectie
• Beheersen van de processen om ISO-certificering te behouden

1993 - 1995: account manager PTT Telecom te Apeldoorn
• Commercieel verantwoordelijk voor offertes, prijsafspraken en onderhandelingen in MKB

Opleiding interimmanager

• Hogeschool Arnhem-Nijmegen (CS-opleidingen)
• Post bachelor Register case- en caremanager (RCCM). Betreft specialisatie in voorkomen van financiële schadelast van ziekteverzuim op organisatieniveau en op niveau van individueel ziekteverzuim. Studie afgerond met diploma CROV (casemanager regie op verzuim).
• Hogeschool Windesheim, Zwolle
• HEAO commerciële economie - diploma, avondopleiding, keuzevak public relati¬ons
• IJsselcollege, Zwolle
• VWO, avondopleiding, deelcertificaten Nederlands en Engels
• MEAO, avondopleiding, informatica
• Carolus Clusius College, Zwolle
• HAVO - diploma

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Resultaatgericht, overtuigingskracht, pragmaticus, open, positief ingesteld, coachende stijl, flexibel in omgang wat betreft diverse mensen en niveaus en zelfstartend. Ik vind het prettig om de resultaten te bereiken die de opdrachtgever voor ogen heeft. Regelmatige feedback is zeer gewenst.

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels, Duits, Italiaans, Frans

 Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:


interimmanagement Opdrachtomschrijving :