Flex Manager

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

(Proces)(Onderhouds)Manager infra of facility management

(Proces)(Onderhouds)Manager infra of facility management

Werkervaring interimmanager

Verificatie & Validatie Manager Dynniq (mei 2017-september 2017)
Project ZRGA7 (Zuidelijke Randweg Groningen)
• Reviewen van alle voor dit project relevante (ontwerp)documenten
VO/DO fase
• (Laten) opstellen van verificatie & validatieplannen
• Resultaten vastleggen in verificatie & validatierapporten t.b.v. OG
• Constateren en vastleggen van afwijkingen op gestelde eisen in
het afwijkingenregister
• Eisenbeheer in Relatics
• Documentbeheer met behulp van, het op het project van
toepassing zijnde, DMS (Assai)

Contract-/Projectmanager Vialis Asset Management (2014-2017)
• Voor het Prestatiecontract van Rijkswaterstaat voor de
Haringvlietdam en Volkeraksluizen in Stellendam en Willemstad.
• Een onderhoudscontract met een looptijd van 12 jaar
• Sturing op basis van probabilistisch beheer en onderhoud op
contractueel vastgestelde faalkans- en beschikbaarheidseisen
voor de diverse objecten binnen het areaal.
• De kwaliteitsborging binnen de uitvoeringsfase geschiedt op basis
van Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) en de UAV-GC
2005)
• Binnen het project is een IPM-team ingericht.
• Het naleven van de contractuele verplichtingen, voorgeschreven
middels eisen uit de vraagspecificaties (technische- en
proceseisen, ca 8000) wordt door RWS getoetst door het
uitvoeren van systeem-, proces- en producttoetsen.
• Verantwoordelijk voor het optimaliseren, procesmatig en
financieel, van het contract.
• Verificatie & Validatie (V&V), implementatie Relatics en Sharepoint
• Opstellen en invoeren VTW- en Configuratiemanagement
• Optimalisatie faalkans- en beschikbaarheidseisen
• Herzien risicodossier
• Herschrijven diverse plannen (PBOP/PMP/PKP) in relatie tot het
kwaliteitsmanagementsysteem.
• Verwerven en coördineren van meerwerk in nauwe samenwerking
met diverse nevenaannemers.
• (Strategisch) projectlid van diverse tenders binnen de ‘natte infra’
waarbij ik ook geparticipeerd heb aan het schrijven van EMVI-
plannen.

Contract-/Transitiemanager Vialis BU Beheer & Onderhoud (2014 (6 mnd))
Voor het DVM-contract van Rijkswaterstaat Areaal Zuid-Nederland.

Technisch/Facilitair beheer Real Estate Cofely GDF-SUEZ Services (2013-2014)
• Locatie ABN AMRO Bank Amsterdam
• In de functie van beheerder verantwoordelijk voor het complete beheer van het gebouw en de technische installaties en alle werken die daar aan worden uitgevoerd zoals o.a. onderhoud en aanpassingen
• Alsmede het in het kader van duurzaamheid doen van verbetervoorstellen om de milieulasten van het onderhoud te beperken en de kwaliteit van de installaties en bouwkundige zaken te optimaliseren

Contract/implementatie manager Cofely GDF-SUEZ Services (2011-2012)
• Landelijk opererend voor opdrachtgever, in de vastgoedsector,
Prologis en haar huurders in totaal 70 locaties, onderhoud E/W/B
en meerwerkopdrachten.
• Verantwoordelijk voor de afronding van het implementatietraject,
asset beheer en uitvoering maintenance a.d.h.v. MJOP/MJOB
• Lokaliseren en verminderen van risico’s m.b.t. het contract op het
gebied van financiële en juridische aspecten.
• Vertalen van contract specifieke aspecten van de
overeengekomen werkzaamheden en zorgdragen dat
verschillende disciplines binnen de organisatie, met name de
uitvoerende regiobedrijven, deze implementeren in een integrale
dienstverlening aan de opdrachtgever en haar huurders.
• Vanuit de monitoring van de project specifieke processen
discipline overschrijdend denken en handelen stimuleren ter
verdere optimalisatie van een integrale benadering.
• Betrokken bij de implementatie en opstarten van integrale
onderhoud- en beheercontracten, waaronder opdrachtgever
Geodis
• Participeren in tendertrajecten vanuit Cofely Services
• Betrokken bij de herstructurering binnen de organisatie waarbij de
focus ligt op de verandering van functie gestuurd management
naar proces gestuurd management.

Plv Exploitatiemanager PPS-contract Strukton Bouw (2010-2011)
• Gedetacheerd bij het Ministerie van Financiën binnen het
consortium Safire.
• Verantwoordelijk voor de coördinatie van Hard FM-partijen (EWB)
• Monitoring service niveau en betalingsmechanisme conform
Outputspecificaties
• Opstellen en analyseren trendrapportages KWIS-meldingen
• Ondersteunend in de overgang van FMIS systeem, NPQ naar
Planon.
• Omvang BVO 66.000 m2 voor ca. 1750 werkplekken.

Manager Facilities Sociale Verzekerings Bank (2007-2010)
• Contractmanagement op het gebied van externe Hard FM-partijen
(EWB) en Soft FM-partijen (schoonmaak, catering, beveiliging)
• Zowel prestatie- als inspanningscontracten.
• Deelname als project lid in diverse Europese
Aanbestedingstrajecten op het gebied van landelijke af te sluiten
nieuwe contracten voor E/W-installaties, beveiliging, schoonmaak,
catering, bedrijfskleding, FMIS systeem NPQ en groenvoorziening
• Leidinggeven aan 20 medewerkers op het gebied van receptie,
centraal meldpunt, beheer gebouw & installaties, postverwerking,
waarvan klantpost gedigitaliseerd en archief.
• Project lid Facilitair Beleid & Sturing met als doel uniformiteit van
de facilitaire organisatie binnen de 10 vestigingen van de SVB.
• Optimalisatie van dienstverleningsprocessen d.m.v. invoeren front-
en backoffice en afsluiten SLA’s met interne klanten en externe
huurders.
• Omvang BVO 18.000 m2 waarvan ca. 9.000 m2 verhuur aan
externe.

Hoofd Facilitaire Dienstverlening Vitens (2000-2007)
• Verantwoordelijk voor de dienstverlening binnen het hoofdkantoor,
5 regiokantoren en diverse pompstations.
• Contractmanagement op het gebied van Hard- en Soft FM-partijen
• Verantwoordelijk voor alle panden en de daarbij behorende
inspanningscontracten
• Leidinggevend aan 18 medewerkers op het gebied van receptie,
centraal meldpunt, beheer gebouwen en installaties, DIV,
wagenparkbeheer en verantwoordelijk voor de BHV-organisatie
• Verantwoordelijk met het vastleggen en beheren van de financiële
processen middels SAP-ERP
• Verantwoordelijk voor het doorvoeren van optimalisatie van de
dienstverleningsprocessen, transitie naar een merendeels
facilitaire regieorganisatie, invoering service-normen en
implementatie FMIS systeem NPQ.
• Project lid ‘revitalisering hoofdkantoor’ mede verantwoordelijk voor
gebouw gebonden installaties en innovatief kantoorconcept,
omvang 12.000 m2, ca. 350 werkplekken
• Participatie diverse onderhoudstenders
• Project lid EA Technisch Onderhoud
• Project lid Facilitair Beleid & Sturing

Kennis van en ervaring met
• GWW-sector
• ISO-9001
• UAV-GC 2005
• Risicogestuurd Beheer en Onderhoud
conform de ProBO werkwijze
• Maintenance Enginering
• Toets-processen
• VTW-proces
• EMVI
• Risicomanagement (RISMAN-methode)
• Kwaliteitsmanagement
• IPM teams
• Infor-LN
• Relatics
• DMS (Sharepoint/Assai)
• OMS (Ultimo/Maximo)
• SAP
• FMIS (Planon/NPQ)

Opleiding interimmanager

2012 Arbode Maritiem – VOL-VCA
2007 Exin -“Prince 2 Foundation”
2003-2006 Hogeschool Brabant "Bedrijfskundig Management
Modulen: Creatief management, Leidinggevende
vaardigheden, Logistiek management, Management
Control, Marketing-& Relatiemanagement,
Organisatiekunde, Organisatieverandering,
Personeelsmanagement, Informatiemanagement, Recht
2003-2004 Saxion Hogeschool IJsselland/Greenwich Londen
Master of Science
"European Master Facility Management"
Modulen: Management Principles, Project Management,
Support Services, Gebouwenmanagement,
Kwaliteitsmanagement
Onderzoeksmethoden & Dissertatie
2000 ISBW - "Hoger Facilitair Management"
1998 Albeda College - "Facilitaire Dienstverlening II
1998 PBNA - "Beheerder Telecommunicatie"
1994 Albeda College - "Facilitaire Dienstverlening I
1994 FMH - "Facility Manager"
1993 SVS - "Midden kader schoonmaakdienstverlening"
1992 NEVIE-1 - "Assistent inkoper"
1978 MAVO-4
Trainingen
2015 Goed in Gesprek/Volker Wessels Acadamy
2015 Resultaatgericht Samenwerken/Volker Wessels
2015 Cursus Bruggen en Sluizen/Volker Wessels
2015 UAV-GC/Volker Wessels
2014 Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB)
RWS/Volker Wessels
2012 Procesgericht werken, Craft Lean Management
2012 Samenwerken in Groepen, OIO (Bureau Organisaties in
Ontwikkeling)
2010 Vitaal Leiderschap/Overbeeke & De Weert Performance
Development
2008/2009 Management on the Job/ Culture Management
2007 Coaching en zelfsturing/Udo Ras
2006 Management Development, Resultaatgericht
Leiderschap & Organiserend Vermogen/WagenaarHoes
2006 Basisopleiding Eerste Hulpverlening/A.E.D/Reanimatie
2005 Basistraining SAP/Capgemini
2005 Integraal Adviseren/De Galan & Voigt
2004 Beoordelingssystematiek Leidinggevenden/Buwalda &
Partners
2002 Sturen op Resultaat & Ontwikkeling-
Competentiemanagement/Intern

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

- analytisch
- generalist
- pragmatisch
- direct & zelfverzekerd
- loyaal
- eerlijkTalenkennis interimmanager

Nederlands
Engels

Overig

Een positief ingestelde, resultaatgerichte manager met veel kennis en ervaring op het gebied van infrastructurele projecten (natte & droge infra) en Facility Management. Optimaliseren van processen, implementeren van organisatieveranderingen en relatiemanagement zit in mijn genen.

Mensen inspireren mij. Ik vind het leuk om samen te werken, elkaars talenten te benutten en mensen met elkaar te verbinden. Daarnaast ben ik in staat complexe situaties snel te doorzien en tot de kern ervan door te dringen met aandacht voor (de belangen van) alle betrokkenen. Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:


interimmanagement Opdrachtomschrijving :