Flex Manager

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Projectmanager en adviseur huisvesting en bouw

Projectmanager en adviseur huisvesting en bouw

Werkervaring interimmanager

Relevantie kwalificaties:
Overall projectmanagement, Financiële Haalbaarheid, Beleidsadvisering, Huisvestingsadvies, Contractmanagement, Aanbestedingsbegeleiding, Ontwerpmanagement, Directievoering, Duurzaamheidsadvies.

2014- heden: Zelfstandig projectmanager

Werkervaring
2016-2017
Projectmanagement gemeente Utrecht
projecten:
Projectmanagement VMBO school Vleuterweide
Integraal proces- en projectmanagement van een VO-school van ca. 10.000m2 BVO, inclusief sporthal met een BENG en een energieneutraal ambitie op basis van Total Cost of Ownership (TCO). Werkzaamheden o.a. budgetbepaling en sturing, planning, integraal plan van aanpak, begeleiding Europese aanbesteding ontwerpteam total engineering en contractvorming. Aansturing gebruikersafstemming en ontwerpteam. Integraal onderdeel van de opgave is een haalbaarheidsanalyse voor een energieneutraal gebouw, getoetst op de technische, financiële, juridische en bestuurlijke kaders.

Projectmanagement Duurzaamheid
Coördinatie van een breed pakket aan duurzame maatregelen, binnen beperkt financieel speelveld. Werkzaamheden o.a. opstellen haalbaarheidsonderzoeken en het opzetten samenwerkingsverbanden op bestuursniveau. Initiëren van nieuwe projecten. Projecten: o.a. onderzoek klimaatneutraal bouwen, realisatie energiebesparing bij bestaande scholen.

Projectmanagement verbetering binnenmileu bestaande scholen
Verantwoordelijk voor ca. 20 projecten t.b.v. verbetering binnenklimaat (o.b.v. Frisse scholen niveau B) bij bestaande scholen VO en PO. Werkzaamheden toetsen haalbaarheid, programmeren, budgetteren, coördineren, projectleiding en kwaliteitsbewaking uitvoering.

Terreininrichting KBS de Brakken te Rijen
Projectmanagement voor de initiatief, ontwerp- en uitvoeringsfase van de terreininrichting van basischool De Brakken in de gemeente Gilze-Rijen op basis van een integraal contract. Eindverantwoordelijk voor sales, planning, budget, plan van aanpak, aansturing ontwerpende en uitvoerende partijen, kwaliteitsbewaking, proces-optimalisatie, keuringsrapportage WAS-elementen, uitvoeringscoördinatie derden.

2015-2016
Terreininrichting KBS de Brakken te Rijen
Projectmanagement voor de initiatief, ontwerp- en uitvoeringsfase van de terreininrichting van basischool De Brakken in de gemeente Gilze-Rijen op basis van een integraal contract. Eindverantwoordelijk voor sales, planning, budget, plan van aanpak, aansturing ontwerpende en uitvoerende partijen, kwaliteitsbewaking, proces-optimalisatie, keuringsrapportage WAS-elementen, uitvoeringscoördinatie derden.

2014-2015
Terreininrichting de Kring te Rijen
Projectmanagement voor de voorlopig ontwerpfase van het terrein bij nieuwbouw van kindcentrum De Kring in de gemeente Gilze-Rijen. Werkzaamheden o.a. opstellen geïntegreerd contract, aansturing ontwerpende en uitvoerende partij, opstellen en bewaken plan van aanpak, budget en planning. Opstellen aanbiedingsdocument.

2014-2015
Renovatie appartementen Tiel
Projectmanagement van de renovatie van 3 appartementen in de binnenstad van Tiel. Werkzaamheden o.a. opstellen bouwkundige rapportage en plan van aanpak, aannemerselectie en voeren van toezicht.

2014
Bouwkundige keuring woonhuis te Tiel
Opstellen van een bouwkundige rapportage voor een woonhuis. Inschatting herstel en onderhoudswerkzaamheden inclusief kostenindicatie.

2010-2014: In dienst bij Avec da Vinci Projectmanagement

2011-2014
Ontwikkeling Westpolderscholen te Berkel en Rodenrijs
Integraal projectmanagement vanaf de projectdefinitie tot aan realisatie van nieuwbouw van twee primair onderwijsgebouwen incl. een gymzaal en buitenschoolse opvang (ca. 6000 m2 BVO) met meerdere stakeholders. Opstellen, uitvoering en bewaking haalbaarheidsonderzoek, PvA, budget, planning. Organisatie afstemming gebiedsontwikkelaar. Begeleiding Europese
architectenselectie en selectie overige ontwerpende partijen. Ontwerpmanagement t/m bestek en aanbestedingsfase.

2010-2012
Herontwikkeling Beatrixschoolterrein te Dordrecht
Verantwoordelijk voor het integraal projectmanagement t/m aanbesteding voor de verbouw en herbestemming van een schoolaccommodatie met losstaande gymzaal, nieuwbouw van een schoolgebouw met hoge duurzaamheidsklasse en openbare terreininrichting in een complex binnenstedelijke setting.

2010-2012
Nieuwbouw Julianaschool te Dordrecht
Verantwoordelijk voor het integrale projectmanagement t/m oplevering voor nieuwbouw van een brede schoolaccommodatie inclusief buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal.

2010-2011
Architectenselectie OBS John F Kennedy te Dordrecht
Architectenselectie OBS Dubbeldam te Dordrecht
Aansturing selectie inclusief het vervaardigen van het selectie- en gunningsdocument en contract.

2008-2010: Projectleider bij Royal Haskoning

2008-2009
Shell hoofdkantoor te Rijswijk
Projectleider en projectmedewerker voor de aanbesteding- en uitvoeringsfase van een kantoorpand van ca. 10.000 m2 BVO ten behoeve van het inbouwpakket en casco van het Shell hoofdkantoor te Rijswijk.

2008-2009
projectmanager nieuwbouw schoollocatie Boterdorp te Bergschenhoek
Directievoering en projectmanagement van een brede school te Bergschenhoek, bestaande uit twee basisscholen, een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang van ca. 3100m2 BVO.

2008-2009
Europese aanbesteding voorzieningenzone Wilderszijde
Opstellen gunningsdocumenten Europese aanbesteding van de ontwikkeling van de voorzieningenstrook in de nieuwbouwwijk Wilderszijde met hierin drie basisscholen, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, woningen, eerstelijns gezondheidcentrum, wijkcentrum en commerciële ruimte.

2008-2009
Restpunten schoollocatie ’t Mozaïek te Berkel en Rodenrijs
Mediation tussen gemeente en ontwikkelaar/aannemer met betrekking tot rest- en opleverpunten.

2008
Herbestemming Clara ziekenhuis te Rotterdam
Opstellen van een haalbaarheidsanalyse in opdracht van het OBR van een herbestemming van het Clara Ziekenhuis te Rotterdam naar een kantoor- en onderwijsfunctie.

Opleiding interimmanager

Cursus Lean management
Cursus communicatievaardigheden

Technische Universiteit Delft, Bouwkunde, Real Estate & Housing. Diploma: ir./MSc.
Afstudeerrichting: Real Estate & Housing.
Afstudeerstage: Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam.
Afstudeeronderwerp: Transformatie van leegstaande kantoorgebouwen naar woningen in de binnenstad van Rotterdam.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

resultaatgericht, klantgericht, analytisch, gestructureerd werken, samenwerken, initiatiefrijk, integer, professionele instelling.

Talenkennis interimmanager

Nederlands (moedertaal)
Engels (schrijven en spreken goed)
Duits (schrijven en spreken matig

 Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :