Flex Manager

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Manager en coordinator ruimtelijke ordening en vastgoed

Manager en coordinator ruimtelijke ordening en vastgoed

Werkervaring interimmanager

mei 1999 – juli 2005 Twynstra Gudde Managers en Adviseurs - loondienst
adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling

1999 - 2000 gemeente Haarlemmermeer: projectsecretaris stadshart Hoofddorp

• uitgangspunt: te weinig bezoekers in het winkelcentrum van Hoofddorp
• doel: meer bezoekers naar het winkelcentrum trekken door het klantvriendelijker te maken door het toevoegen van winkels, woningen, horeca, parkeerplaatsen en aanpassen van verkeersroutes
• mijn werkzaamheden:
o verslagleggen van bijeenkomsten met de architect, verkeersadviseurs en het projectteam
o excursie naar Lille in Frankrijk georganiseerd om informatie in te winnen over de versnelling van het toegankelijk maken van het centrum door verkeersingangen te maken
• het nieuwe winkelcentrum met woningen, horeca, kantoren, parkeerplaatsen en aangepaste toegangswegen is klaar en in 2012 gekozen tot beste winkelcentrum van Nederland

2001 – 2003 Bestuur Regio Utrecht: adviseur wonen en werken voor het Regionale StructuurPlan

• uitgangspunt: de regio Utrecht is in trek bij woningzoekenden en bedrijven. Door de centrale ligging is er veel verkeer. De gemeenten willen ook de natuur beschermen
• doel: ruimte verdelen over gemeenten voor wonen, bedrijventerreinen, kantoren, natuur en verkeer
• mijn werkzaamheden:
o verslagen gemaakt van bestaande plannen en behoefteonderzoeken over woningen, bedrijventerreinen en kantoren
o bijeenkomsten met gemeente en regio georganiseerd over de gewenste ontwikkeling van werkgelegenheid en locaties
o meegeschreven aan economische visie en ruimtelijke visie
• resultaat: het plan is in 2005 vastgesteld2003 – 2005 samenwerkingsorgaan Holland Rijnland in Leiden

• programmamanager Economische Zaken
o uitgangspunt: de ruimte in Holland is beperkt en er is behoefte aan veel woningen, meer werkgelegenheid, betere toegangswegen, bedrijventerreinen, kantoren en het beschermen van natuur
o doel: projecten selecteren en uitvoeren die voor de werkgelegenheid van alle gemeenten van belang zijn
o mijn werkzaamheden:
 behoefteonderzoeken naar bedrijventerreinen en kantoren geanalyseerd. De conclusie was dat de geplande nieuwe bedrijventerreinen en ruimtewinst door vernieuwing van bestaande terreinen te weinig was om alle bedrijven ruimte te geven. Voor kantoren waren er teveel locaties gereserveerd. De uitkomsten heb ik besproken met de gemeenten
o resultaat: er is gestart met twee nieuwe projecten:
 versnellen van het aanleggen van nieuwe terreinen en opknappen van bestaande terreinen
 nieuwe afspraken maken over te ontwikkelen kantoren

• procesadviseur herstructurering en ontwikkeling bedrijventerreinen
o uitgangspunt: bedrijven ruimte geven om werk in de regio te houden en vergroten
o doel: snellere aanleg nieuwe bedrijventerreinen en opknappen bestaande terreinen
o mijn werkzaamheden: per project inventarisatie gemaakt van hoeveelheid ruimte, type bedrijven, verloop van procedures en financiën
o resultaat:
 Dobbewijk, Voorschoten. Het terrein is opgeknapt door kavels toe te voegen en wegen aan te passen
 Delfweg/Bulb Trade Park, Noordwijkerhout: de Bollenstreek heeft behoefte aan ruimte voor de verwerking van bollen. Geconcludeerd is dat op het bestaande terrein Delfweg te weinig ruimte was. Er is een nieuwe locatie gevonden naast het bestaande terrein. Voor de ontwikkeling is de Gemeenschappelijke OntwikkelingsMaatschappij Duin- en Bollenstreek opgericht. Het bedrijventerreinen is in aanleg
 De Waard en Oostvlietpolder, Leiden. Natuurorganisaties hadden bezwaar tegen het aanleggen van het nieuwe terrein Oostvlietpolder. De afdeling Wonen wilde graag het bestaande terrein de Waard slopen om woningen te bouwen. Gezien het risico dat het nieuwe terrein niet aangelegd zou worden, is geadviseerd de Waard te behouden voor bedrijven. Inmiddels is bekend dat de Oostvlietpolder niet wordt aangelegd en de Waard wordt behouden

• adviseur kantorenmarktstrategie Leidse regio
o uitgangspunt: uit behoefteonderzoek bleken er teveel plannen te zijn voor kantoren
o doel: onderzoeken welke locaties geschrapt kunnen worden en afspraken maken met gemeenten
o mijn werkzaamheden:
 per project inventarisatie gemaakt van hoeveelheid ruimte, type bedrijven, verloop van procedures en financiën en mogelijkheden voor een andere invulling
 samen met de projectleider As Leiden Katwijk heb ik gesprekken met wethouders gevoerd en advies gegeven om een locatie in Zoeterwoude te schrappen. Omdat de gemeente de grond al had aangekocht, is het advies gegeven om tot verrekening tussen gemeenten te komen in het project As Leiden Katwijk en de Regionale Structuurvisie
o resultaat: de afspraak is gemaakt dat er op de locatie minder kantoren en meer woningen worden gebouwdEen selectie van overige opdrachten is:
• heroverweging nieuwbouw of renovatie, gemeente Breda en woningbouwvereniging Laurentius
o uitgangspunt: de woningbouwvereniging besloot tegen de wens van bewoners en gemeente een woningbouwblok van architect Peutz te slopen
o doel: onderzoeken of de woningen gerenoveerd konden worden en hoe dit in samenwerking aan te pakken
o mijn werkzaamheden:
 interviews gehouden om de wensen en argumenten van alle partijen op tafel te krijgen. De bewoners wilden renovatie (isolatie, verwarming, opknappen gevels, en nieuwe keuken en badkamer/toilet). De gemeente wilde architectuur van de woningen behouden. De bouwvereniging wilde renoveren als de kosten niet hoger waren dan nieuwbouw
 voorstel gemaakt over toekomstige samenwerking en besluitvorming
o resultaat: besloten is de woningen te renoveren

• versnellen verkoop vrije sector koopwoningen, Mooiland Vitalis, Sliedrecht
o uitgangspunt: de verkoop van de koopwoningen viel tegen
o doel: meer reclame maken
o mijn werkzaamheden: onderzoek naar de mogelijkheden voor reclame en besproken hoe de verkoopmedewerkers inzicht kregen in de wensen en mogelijkheden van huurders om een huis te kopen
o resultaat: meer open dagen en advertenties in regionale kranten. De verkoopmedewerkers hebben telefonische enquêtes gehouden met huurders over hun wens en mogelijkheden een huis te kopen

• onderzoek naar de vraag of er voldoende en de juiste woningen gepland zijn, regio Drechtsteden
o uitgangspunt: gemeenten wilden weten of er genoeg woningen voldoende waren gepland voor de woningzoekenden en of deze woningen voldeden aan de behoeften van woningzoekenden (appartementen, seniorenwoningen, huis met tuin)
o doel: vergelijkend onderzoek naar de behoeften en aantal en type geplande woningen en onderzoeken of de woningen op tijd gebouwd konden worden
o mijn werkzaamheden: per project heb ik de risico’s bekeken. Conclusie was dat het woningbouwprogramma afhankelijk is van een aantal grote locaties met financiële en milieurisico’s voor gemeenten. Het politieke draagvlak voor meerdere grote locaties was onzeker. Er waren te weinig sociale huurwoningen en teveel appartementen gepland.
o resultaat: gemeenten, regio en provincie hebben een Taskforce opgericht om nieuwe begrotingen te maken, type woningen aan te passen en milieurisico’s op te lossen

• advies over de wenselijkheid van een pool van projectleiders voor de vernieuwing van de Westelijke Tuinsteden, Bureau Parkstad, Amsterdam
o uitgangspunt: de omvang van de vernieuwing van de Westelijke Tuinsteden was nieuw voor gemeente en bouwverenigingen. Er was behoefte aan gekwalificeerde projectleiders
o doel: onderzoeken wat de meerwaarde was en of er draagvlak was voor een pool van projectleiders van stadsdelen en bouwverenigingen, onder te brengen bij Bureau Parkstad
o op basis van interviews met managers van de stadsdelen Osdorp, Geuzenveld, Slotervaart en Bos en Lommer en de consortia van bouwverenigingen Farwest, Prospect Amsterdam en Westwaarts onderzocht of er behoefte was aan een pool van projectleiders en een analyse van bestaande projectorganisaties gemaakt
o resultaat: conclusie was dat de stadsdelen en bouwverenigingen liever onafhankelijk bleven, voldoende expertise hadden en deze expertise uitwisselden


• evaluatie van woningbouwproject Zuid West Kwadrant, gemeente Amsterdam, stadsdeel Osdorp, Ymere, Rochdale, Eigen Haard en Stadgenoot
o uitgangspunt: Zuid West Kwadrant is het eerste grote stedelijke vernieuwingsgebied in Nieuw-West. Om te leren van de ervaringen is een evaluatie gedaan
o doel: onderzoeken wat goed is gegaan en wat anders kan
o mijn werkzaamheden: interviews met stadsdeel Osdorp, bouwverenigingen en bestuderen van planningen en de projectorganisatie
o resultaat: conclusie was dat de vernieuwing goed geslaagd is, mede door de aanpak in deelblokken en aandacht voor sociale en economische functies. Door medewerkers vrij te maken om bewoners te betrekken, was er steun voor de plannen bij veel bewoners

• evaluatie Projecten Innovatie Team, provincie Noord-Brabant
o uitgangspunt: de provincie Noord-Brabant heeft medewerkers vrijgemaakt om bedrijven te ondersteunen om duurzamer te werken en daarvan economisch voordeel te hebben
o doel: onderzoeken welke resultaten het team heeft geboekt en of en hoe voortzetting nuttig was
o mijn werkzaamheden: de resultaten van het team uitwerken en interviews met de provincie, gemeenten, bedrijven, Sociaal-Economisch Overlegorgaan Brabant en de Brabantse OntwikkelingsMaatschappij houden. Hieruit bleek dat vooral de neutrale positie van het team werd gewaardeerd. Door bemiddeling tussen bedrijven en bemiddeling tussen provincie en bedrijven zijn veel resultaten geboekt. Bedrijven zijn gezamenlijk afval gaan inzamelen en uitwisselen, zijn vergunningen sneller afgegeven en er is een netwerk opgebouwd waardoor mensen elkaar sneller kunnen vinden
o resultaat: besloten is om de periode van het Projecten Innovatie Team met 5 jaar te verlengen. Inmiddels zijn de werkzaamheden overgedragen aan de BOM

• adviseur Nota Grondbeleid, gemeente Delft
o uitgangspunt: de gemeente had keuzes te maken in welke projecten te investeren: een tunnel voor het treinspoor, het opknappen van het station en meerdere woonwijken met sociale overlast en woningen die onderhoud nodig hadden
o doel: keuze van projecten uitwerken en hoe de gemeente wilde investeren en samenwerken met bouwverenigingen, de NS, ontwikkelaars en het Rijk
o mijn werkzaamheden: inventarisatie gemaakt van mogelijke investeringsprojecten en samen met de projectleider gesprekken gevoerd met de afdeling Grondzaken over de financiële positie van de gemeente en de mogelijkheid om door zelf gronden aan te kopen projecten te versnellen
o resultaat: gekozen om te investeren in de spoortunnel, stationsgebied en woonwijk Poptahof. Dit was de wijk met de meeste overlast van jongeren en met woningen die onderhoud het meest nodig hadden. De spoortunnel is gerealiseerd, het station is uitgebreid en de verbetering van Poptahof is gestart. Naast woningen zijn ook sociale en economische projecten gerealiseerd: een jongeren- en ondernemerscentrum, nieuwe buurthuizen en een moestuin

• kantorenmarktonderzoeken: gemeente Nieuwegein en Goes
o uitgangspunt: onderzoeken hoe er meer werkgelegenheid kan komen door kantoren te ontwikkelen en op te knappen
o doel: onderzoeken hoeveel en welke bedrijven behoefte hebben aan nieuwe kantoorruimte
o mijn werkzaamheden: op basis van bestaande data en interviews met makelaars getoetst of de kantorenplannen van de gemeenten realistisch waren
o resultaat:
 Nieuwegein: het aantal geplande m2 is risicovol en concurrerend voor bestaande locaties in Nieuwegein. Het aantal m2 kantoren in nieuwe plannen is aangepast
 Goes: de behoefte is beperkt. Vervanging van verouderde kantoren en een beperkte toename van kantoren op centrumlocaties is passend. De gemeente heeft deze lijn gevolgd. De huidige leegstand is beperkt


• projectmedewerker, Utrecht Stationsgebied
o uitgangspunt: het station en de toegangswegen zijn te klein, er is geen goede verbinding met de binnenstad en het gebied heeft weinig sfeer
o doel: in deze fase was het doel om de omvang van investeringen, het aantal reizigers en bezoekers van het winkelcentrum en de grote van toegangswegen te onderzoeken
o mijn werkzaamheden: verslagleggen van bijeenkomsten met de gemeente over uitbreiding winkelcentrum, opknappen van Sijpesteijnkade en aanleg nieuwe tussen de A2 en station
o resultaat: de fase waarin ik meegewerkt heeft tot een referendum geleid

augustus 2005 – juli 2008 zelfstandig adviseur

augustus 2005 – juli 2006 projectleider uitvoeringsprogramma Toerisme voor 12 gemeenten, samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

o uitgangspunt: gemeenten wilden onderzoeken of er door samenwerking meer werk in de toeristische sector kon komen
o doel: meer toeristen en recreanten die langer in de regio blijven
o mijn werkzaamheden:
 gesprekken met provincie, gemeente, Nederlands Bureau voor Toerisme en regionale VVV gevoerd om te onderzoeken welke projecten het toerisme vergroten
 werkbijeenkomsten georganiseerd om projecten te benoemen
o resultaat:
 fiets- en waterverbindingen: de plannen zijn ingebracht in de regionale structuurvisie. Inmiddels zijn meerdere kano-, fiets- en wandelpaden aangelegd en met elkaar verbonden
 gezamenlijke promotie: er zijn afspraken gemaakt met de regionale VVV

juli 2006 – september 2007 projectsecretaris regionale structuurvisie voor 12 gemeenten, samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

o uitgangspunt: de ruimte in Holland Rijnland is beperkt en er is behoefte aan veel woningen, meer werkgelegenheid, betere toegangswegen, bedrijventerreinen, kantoren en het beschermen van natuur
o doel: keuze en consequenties uitwerken en verwerken naar locaties en benodigde investeringen
o mijn werkzaamheden:
 gesprekken met beleidsmedewerkers wonen, economische zaken, maatschappelijke voorzieningen en natuur om de wensen en keuzes te inventariseren en vergeleken met provinciaal beleid
 gesprekspartner voor projectleider om de voor te leggen wensen en keuzes te benoemen en te verwerken in notities aan het bestuur en in een werkconferentie met de gemeenten
 verwezenlijkt is dat duidelijk werd hoe en naar tevredenheid geïnvesteerd kon worden


januari 2008 – juli 2008 procesmanager Plan van Aanpak structuurvisie, gemeente Zeist

o uitgangspunt: de gemeente had afspraken met de regio gemaakt om een groot aantal nieuwe woningen te bouwen. Bewoners en de gemeenteraad wilden minder woningen. De gemeente had onderzocht op welke locaties er hogere gebouwen dan gebruikelijk gebouwd konden worden. Vooral bewoners voelden zich overvallen
o doel: een aanpak maken om te komen tot een structuurvisie te komen waarin de ruimte voor woningen, kantoren, zorg- en maatschappelijke voorzieningen, verkeer en natuur wordt verdeeld
o mijn werkzaamheden:
 inventarisatie van bestaand provinciaal, regionaal en lokaal beleid en planning van nieuw beleid om de belangrijkste onderwerpen en gesprekspartners voor de structuurvisie te benoemen
 vergelijkend onderzoek naar de bouwmogelijkheden voor woningen. Door het optekenen van de bouwmogelijkheden heeft de gemeente geconcludeerd dat er te weinig ruimte was om te voldoen aan de afspraken met de regio
o resultaat: de aanpak is unaniem goedgekeurd. In 2011 is de structuurvisie vastgesteld

juni 2008 – februari 2011 manager Bureau Bob - bemiddelaar van geografen, planologen en vastgoedkundigen bij bouwverenigingen, adviesbureaus, gemeenten en provincies
- loondienst

• uitgangspunt: door vertrek van de manager hadden kandidaten en klanten minder aandacht gekregen, dit had invloed op de omzet
• doel: omzet verhogen en de database van werkzoekenden verbeteren
• mijn werkzaamheden:
o database herstructureren door oud-werkzoekenden te bellen
o gesprekken met bestaande klanten voeren
o kennismakingsgesprekken met werkzoekenden: van starters tot ervaren mensen
o bemiddelen van aanvraag tot arbeidscontract en contract met de klant
• resultaat: een database opgebouwd die meer voldoet aan de behoeften van de klant en meer klanten vroegen te bemiddelen

maart 2011 – heden Vis-à-Vis, zelfstandig adviseur

maart 2011 – december 2013 coördinator Ondernemershuis, Amsterdam, stadsdeel Nieuw-West

o uitgangspunt: in Nieuw-West wonen veel mensen die weinig kans hebben op de arbeidsmarkt en het talent en motivatie hebben een eigen bedrijf te starten. Ondernemers die het moeilijk hebben, weten de weg naar hulp beperkt te vinden
o doel: meer starters en informatie over het starten en hulp bij problemen compleet en toegankelijker maken
o mijn werkzaamheden:
 werkende weg behoefte van klanten onderzocht en aanbod hierop aangepast
 afspraken gemaakt met afdeling Vergunningen, Kamer van Koophandel, Belastingdienst en woningbouwverenigingen over doorverwijzing, website uitgebreid en overzichtelijker gemaakt en nieuwsbrieven vernieuwd
 organiseren van ondernemerscursussen
 organiseren van netwerkbijeenkomsten over multimedia, crowdfunding en bedrijfsruimte
 verzamelen van resultaten van ondernemersadvies, netwerkbijeenkomsten en cursussen
o resultaat:
 het team heeft 400 starters en bestaande ondernemers per jaar informatie gegeven en doorverwezen. Besloten is om door te gaan met cursussen
 netwerkbijeenkomsten, informatie te geven over vergunningen en bedrijfsruimte
 inventarisatie van:
• bedrijfspanden en eigenaren van ruimtes
• mogelijkheden om geld te lenen bij sociale dienst en Qredits
• mogelijkheden voor advies over ondernemingsplannen

september 2013 – heden docent Starten eigen bedrijf, stadsdeel Nieuw-West en West, Amsterdam
Naar aanleiding van gesprekken met een ervaren adviseur en coach kreeg ik middels haar de kans om een nieuw compact ondernemersconcept mede uit te voeren. Dit bestond uit 10 avonden gericht op ondernemerschap voor mensen die konden koken. De onderwerpen zijn: belastingadvies, menukaarten, hygiëne, gebruik van multimedia en het opzetten van buffetten. Het is een toegankelijke cursus waarin vrij snel resultaat zichtbaar was, al bij de eerste pilot. Het Ondernemershuis Nieuw-West bood mij de mogelijkheid om deze pilot en naar aanleiding van het succes meerdere cursussen te geven. De cursus is ook gegeven in stadsdeel West. De cursus is later uitgebreid met een cursus mode en ontwerpen.

Opleiding interimmanager

1993 – 1998 Internationale economie en economische geografie, Universiteit Utrecht
Afstudeeronderzoek bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland naar de kansen van Hilversumse mediabedrijven

1992 – 1993 Cursus Frans, Université d’Aix-Marseille te
Aix-en-Provence, Frankrijk

1986 – 1992 VWO, Wagenings Lyceum te Wageningen

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Bemiddelen, coordineren samenwerking tussen overheden, bouwverenigingen, vastgoedpartijen, ondernemers, bewoners en maatschappelijke organisaties

Talenkennis interimmanager

Nederlands: moedertaal
Engels en Frans: redelijk tot goed

 Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :