Flex Manager

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

interim Procesconsultant/Implementatiemanager/Projectmanager

interim Procesconsultant/Implementatiemanager/Projectmanager

Werkervaring interimmanager

01/2014 - 05/2014 Liander N.V. Procesconsultant/Implementatiemanager
Binnen de divisie Uitvoering/Netcare is voor monteurs en uitvoerders een nieuw urenregistratiesysteem in SAP ontwikkeld met als doel het verbeteren operationele sturing. Capaciteitsinzet en prestatiemeting worden sneller, nauwkeuriger en minder foutgevoelig.
Inzet gestart bij de implementatie.
• Specifieke werkzaamheden:
o Opstellen/aanscherpen van implementatie-aanpak van uitrol applicatie;
o Opstellen/aanscherpen proces, rolbeschrijvingen, handleidingen, trainingsdocumentatie;
o Optreden als centraal aanspreekpunt voor de implementatie-aanspreekpunten en stakeholders in elk rayon (SPOC’s) voor vragen, issues en lokale ondersteuning,
o Trainen monteurs en uitvoerders in trainingssessies voor nieuwe applicatie;
o Ondersteunen monteurs, uitvoerders, administratieve medewerkers en teamleiders in gewijzigde rollen;
o Samenwerken met IT over oplossen issues en nieuwe oplossingen, testen van aanpassingen.
• Resultaat: bijna 900 monteurs en uitvoerders getraind in nieuwe applicatie, 65 trainingssessies voor alle rayons en een succesvolle implementatie.

08/2012 - 12/2013 Redsalt B.V. - Service Manager en Business Development
Als service manager betrokken geweest bij een aantal projecten voor Nederlandse klanten. De softwareontwikkeling vond plaats op basis van een nearshoringsconcept vanuit de Poolse steden Wroclaw en Kozsalin. Voor zowel de klant als voor het delivery center in Polen als aanspreekpunt gefungeerd tijdens de realisatie van het project, teneinde dat te leveren wat contractueel was afgesproken.
Daarnaast business development gedaan voor het portfolio van software engineering, software development, test en verificatie en projectmanagement op de technische gebieden embedded software, draadloze communicatie en applicaties. Hierbij lag de nadruk op de markten Automotive, High Tech en Energie.

10/2011 – 09/2012 Liander N.V. Business Project manager
Implementatie van SAP CRM en wijzigingen in SAP Workflow bij de afdeling Klant & Service Teruglevering t.b.v. het aanvraagproces voor teruglevering van duurzame energie. Doel van het project was om het proces beter te faciliteren met SAP en het proces te borgen binnen het team en inzicht te geven voor andere bedrijfsonderdelen. Het project is vanuit de business geïnitieerd en uitgevoerd. De werkzaamheden zijn gestart met het schrijven van de PID en afgerond na de implementatie en de projectafsluiting. Het project betrof een organisatorisch component, zoals het beschrijven van processen en nieuwe werkwijzen, gebruikerstesten en training en een IT-component, welke onder verantwoordelijkheid stond van een IT-project manager.

12/2010 – 11/2011 Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Projectleider Klantimplementatie
Begeleiden van twee organisatieonderdelen bij Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, namelijk het Ministerie van OCW zelf en Erfgoedinspectie in Den Haag en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort, bij de introductie van een nieuw bestel- en betaalproces, waarbij bepaalde activiteiten gecentraliseerd worden bij DUO in Groningen. Dit proces wordt volledig uitgevoerd in SAP.
Vanuit een fit-gap analyse is een implementatieplan geschreven per organisatieonderdeel, waarbij aspecten als impact op de organisatie, systeemontwikkeling, datamigratie, gebruikersacceptatietest, processen en werkinstructies, autorisaties, werkafspraken en SLA, techniek en infrastructuur, opleidingen, beheer en ondersteuning, communicatie en go-live opgenomen waren. Op basis hiervan is een productenplanning gemaakt, die werd gehanteerd voor de projectaansturing.
Het Ministerie van OCW en Erfgoedinspectie zijn live-gegaan per 4 juli en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed per 3 oktober.
Verder ook de impactanalyse uitgevoerd voor aantal andere buitendiensten, zoals Raad voor Cultuur, College van Examen, College van Beroep voor Hoger Onderwijs, Onderwijsraad en Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid.

07/2008 – 06/2010 Liander N.V., Procesconsultant
• Na de splitsing bij Nuon van het netwerkbedrijf en het leveringsbedrijf is binnen Liander de divisie Klant & Service de afdeling Kleinverbruik opgericht. Vanuit het bedrijfsbureau wordt deze afdeling o.a. ondersteund op het gebied van procesmanagement. Activiteiten:
o Begeleiding van de afdelingen bij de implementatie van een nieuw SAP-systeem. Als vertegenwoordiger van de business heb ik deel uitgemaakt van het project en was daarmee aanspreekpunt voor het project.
Begeleiden van de afdelingen bij:
 het bepalen van de impact op processen en organisatie.
 De voorbereidingen van de acceptatietest
 Het live-gaan van het nieuwe systeem.
o In beheer nemen van een aantal afdelingsspecifieke applicaties, inclusief het inregelen van het incident- en wijzigingsproces samen met de ICT-afdeling.
o Het uitvoeren van een impactanalyse t.b.v. de samenvoeging van een tweetal callcenter afdelingen.
o Begeleiden van de afdelingen bij de invoering van een nieuwe tariefstelsel (Capaciteitstarief).
o Impactbepaling van de invoering van het nieuwe marktmodel op de organisatie (Stroomopwaarts).
I.v.m. vertraagde besluitvorming in de Eerste en Tweede Kamer is het project in augustus 2009 voorlopig stopgezet.
o Overname van een aantal administratieve processen van Nuon en deze implementeren bij Liander, zoals facturatie van reparatiewerkzaamheden en uitbetaling van compensatievergoeding na een stroomstoring.
o Impactbepaling van de invoering van SAP CRM als vervanging van Siebel op de klantvragenteams.
o Ondersteuning bij de implementatie van SAP CRM bij de klantvragenteams.
o Impactbepaling van een nieuwe regio-indeling op de processen, organisatie en systemen bij de afdeling Datacollectie Handopname.
o Projectlid in project waarin enerzijds toegang tot Nuon-systemen geregeld moest worden en anderzijds afbouwscenario’s bedacht moesten worden, zodat Nuon en Liander steeds meer als onafhankelijke bedrijven gaan opereren.
o Ontwikkelen van visie m.b.t. Credit en Collection Management met lijnmanagement.
o Begeleiding bij bepalen business requirements, beoordeling van projectplan en functionele ontwerpen t.b.v. SAP CCM (Credit and Collection Management).
• Coachen van het team Procesmanagement Kleinverbruik. Het team was in opbouw en bestond uit relatief jong en onervaren medewerkers. Ik heb hen met name begeleid op gebied van project- en procesmanagement en adviesvaardigheden.
• Ondersteunen en vervangen van de teamleider van Procesmanagement Kleinverbruik. Gezamenlijk vormgeven en opbouw van het team, visie- en strategiebepaling.

04/2002 – 06/2008 Siemens Nederland N.V.
• Procesconsultant binnen de divisie Customer Service and Engineering.
Als procesconsultant verantwoordelijk voor de implementatie van gestandaardiseerde processen op basis van een Global-SAP-template binnen een tweetal serviceafdelingen, namelijk Medical Solutions en Industry, Mobility and Assembly. Hieronder vallen de volgende activiteiten:
o Maken van een jaarplan in samenspraak met het management van de serviceafdeling.
o Met betrokkenen in het proces bepalen van de gewenste procesafloop.
o Indien noodzakelijk, indienen van wijzigingsvoorstellen bij het Application Management Center in samenspraak met andere procesconsultant in Nederland, maar ook internationaal.
o Implementatie van de wijziging.
o Maandelijks bespreken van proces-KPI’s met het management en bij afwijkingen opstarten van nieuwe verbeterprojecten.
Doel van deze KPI’s is om de volwassenheid m.b.t. procesmanagement te kunnen meten.
Periode: april 2007 tot en met juni 2008.

• Practice Manager voor de marktsegmenten Manufacturing en de Siemens Group.
Als Practice Manager vanuit de delivery-organisatie verantwoordelijk voor:
o Bepalen welke resources met welke vaardigheden benodigd zijn in de delivery-organisatie op basis van afgesloten business target agreements met de Salesafdeling.
o Bepalen en introductie nieuw portfolio voor de specifieke segmenten.
o Pre-sales activiteiten en ondersteuning van de account managers.
o Accorderen van offertes vanuit delivery-organisatie voor de planning, kostencalculatie en beschikbaarheid van de benodigde resources.
o Invulling geven aan de practice met de groep van experts en kennismanagement.
o Als consultant participeren in projecten, waaronder de coördinatie vanuit Nederland van een SAP roll-out project voor Draka Duitsland naar de Filippijnen en Mexico.
Periode: oktober 2006 tot en met maart 2007.

• IC Consultant bij de divisie Siemens Business Services in Nederland:
o Maken van een impactanalyse voor de aflossing van een applicatie bij het dochterbedrijf Siemens Audiologische Techniek.
o Als consultant werkzaam voor het Application Management Center North West Europe (AMC NWE) in Den Haag. Hierbij verantwoordelijk voor de inzet van een aantal nieuwe e-business scenario’s voor de divisie Consumer Products.
o Ontwikkelen van het portfolio van Siemens Business Services op het gebied van ERP, zoals RFID en harmonisatie en consolidatie van SAP-systemen.
Focus ligt hierbij op de industriële markt en vooral de discrete productie.
o Daarnaast betrokken als pre-sales consultant bij acquisitietrajecten.
Periode: juli 2004 tot en met maart 2007.

• Project Manager van een project voor het implementeren van een internationaal gestandaardiseerd serviceproces bij een van de servicedivisies van Siemens Business Services, inclusief een volledig nieuw IT-systeemlandschap. Hieronder vallen de processen Contract Management, Call Management en Dispatching, en Spare Parts Logistics.
Periode: april 2004 tot en met februari 2005.

• Roll-out manager in Finland voor de uitrol van SAP R/3 vanuit het Application Management Center North West Europe (AMC NWE) in Den Haag. Daarnaast betrokken geweest bij de opbouw van de organisatie en processen van het AMC NWE.
Periode: april 2003 tot en met augustus 2004.

• Business Type Consultant en accountmanager voor de service en logistieke divisies van Siemens Nederland.
Periode: oktober 2002 tot en met augustus 2004.

• IC Consultant in het implementatieproject van SAP R/3 ter vervanging van SAP R/2. Rol vervuld als consultant op gebied van verkoop, logistiek en data migratie voor het procesgebied Product Business.
Periode: april 2002 tot en met januari 2003.

04/1998 – 04/2002 TDS Nederland B.V. (voorheen IMC Nederland B.V.)
Werkzaam geweest bij de volgende projecten:
• Tennant Europe N.V. in Uden:
Vervullen van rol als proceseigenaar voor de afdeling Customer Support.
Periode: september 1999 tot 1 juli 2000.
• NIBM Intern Transport in Gouda:
Implementatie van SAP R/3 ter ondersteuning van de afdelingen verkoop, marketing, inkoop, productie, magazijn, financiële administratie, service en verhuur.
Vervulde rollen: consultant voor verkoop, service management en verhuur; projectleider.
Periode: juni 1998 tot en met december 1999.
• Mahez B.V. in Amsterdam
Implementatie van SAP R/3 ter ondersteuning van de afdelingen verkoop, inkoop, magazijn, financiële administratie en service management.
Vervulde rol: consultant voor service management.
Periode: april 1998 tot en met september 1999.

Vanaf juni 1999 plaatsvervangend Business Unit Manager en vanaf 1 januari 2000 tot 1 juli 2000 Business Unit Manager van de unit Service Providers. Hierbij leiding gegeven aan een groep van zeven consultants c.q. projectleiders. I.v.m. samenvoeging van een aantal units hield de functie op te bestaan.

Sinds juli 2000 benoemd tot Information Manager. Verantwoordelijk voor opzet van informatievoorziening voor TDS International. Hierbij gaat het om de back-office-systemen (SAP R/3) en intranet. Verder behoren onderwerpen zoals kennismanagement, beheer van de TDS-Projectmethodiek, demo- en kennissystemen ook tot de verantwoordelijkheden.

08/1996 - 04/1998 Origin Nederland B.V.
Werkzaam geweest bij de volgende projecten:
• KLM Technische Dienst Schiphol-Oost:
Implementatie van SAP R/3 ter ondersteuning van de onderhoudsprocessen van vliegtuigmotoren.
Vervulde rollen: consultant, teamleider, integratiemanager.
Periode: januari 1997 tot en met maart 1998.
• N.V. Eneco in Rotterdam:
Projectcoördinatie m.b.t. SAP R/2 bij integratie van een drietal hoofdmagazijnen in een concernmagazijn.
Periode: augustus 1996 tot en met december 1996.

05/1992 - 08/1996 Siemens Nederland N.V., trainee informatieanalist
Functionele en technische verantwoordelijkheid voor het voorraadbeheerssysteem van serviceonderdelen van Siemens Nederland en Siemens Nixdorf.
Ontwerp en realisatie van automatische aanvulfunctie van de autovoorraad van de technici en Innight-service.
Functioneel verantwoordelijk voor functies orderafhandeling, magazijnbeheer, -uitleveringen en dispositie van goederen in SAP R/2-systeem.

Opleiding interimmanager

1994 - 1995 Post-HTO Bestuurlijke en Technische Informatiekunde, Haagse Hogeschool
Module:
- Situatieanalyse
- Veranderkundige aspecten
- Definitiestudie/Informatieanalyse
1987 – 1992 Logistiek Technische Bedrijfskunde, TH Rijswijk
1981 - 1987 V.W.O.-B aan Christelijk Lyceum te Alphen aan den Rijn

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Analytisch
Inlevingsvermogen
Communicatief
Creatief

Talenkennis interimmanager

Nederlands: spreken uitstekend, schrijven uitstekend
Engels: spreke: goed, schrijven goed
Duits: spreken redelijk, schrijven redelijk


 Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :