Flex Manager

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Risk manager, auditor,controller,credit manager.

Risk manager, auditor,controller,credit manager.

Werkervaring interimmanager

Ervaring

Sinds begin 1999 zelfstandig gevestigd als interim manager

Verrichte opdrachten:
Vanaf april 2009 tot februari 2010 SOx consultant bij Delta Lloyd Verzekeringen

Aanvankelijk bij ABN AMRO Verzekeringen in Zwolle. Het betreft risico analyse, het beschrijven van processen, het opstellen van scripts ten behoeve van het testen van de administratieve organisatie en de interne controle in het kader van SOx section 404. Vervolgens het testen van de goede werking van de interne controle alsmede de EUCC’s en de documentatie van de bevindingen in het registratie systeem. Inmiddels heb ik deze activiteiten ook verricht voor Bank België en voor Delta Lloyd Life in België


Vanaf juni 2007 tot februari 2009 SOx projectleider Corporate processen bij KPN

Deze opdracht omvat het in kaart brengen en beschrijven van de AO/IC van de Corporate processen inzake Corporate Control, Fiscal Affairs, Human Resources, Legal, Procurement en Treasury. Vervolgens worden Quality Assurance Audits verricht om in het kader van Sox section 404 het bestaan en de goede werking van de interne controle te toetsen. Bovendien belast met onderzoeken in het kader van SAS 70 en SAS 99. Vanaf december 2007 tevens betrokken bij de opzet van Compliance Risk Assessment in het kader van de Telecommunicatieregelgeving. Tenslotte in 2008 belast met operational audits, special investigations en het project vermindering werkkapitaal.

Gedurende april en mei 2007 international controller/credit manager bij SpecTec Ltd.

SpecTec is een mondiale organisatie voor de ontwikkeling van en levering van ERP software aan de scheepvaart. Mijn activiteiten hadden betrekking op het opstellen van de jaarrekening van de Nederlandse B.V.’s, het liquideren van een tweetal Nederlandse B.V.’s, de juridische overdracht van buitenlandse dochter ondernemingen aan de holding op Cyprus. Bovendien het opzetten en beschrijven van de AO/IC van een mondiaal credit management systeem, alsmede het begeleiden van de introductie ervan.

Van augustus 2006 tot april 2007 accountant bij de Sociale Verzekeringsbank

In het kader van deze opdracht verantwoordelijk voor het beoordelen van de kwaliteit van de administratie inzake de uitvoering van een aantal wetten, waaronder de REM, TAS en TOG. Bovendien belast met controle op afrekeningen met ministeries, uitvoering van cijferbeoordeling en het verzorgen van de financiële rapportering. Tenslotte review /beschrijven
van audit richtlijnen.

In juli 2006 SOx auditor bij C-Cor Broadband Europe B.V.

Belast met het beoordelen van de administratieve organisatie en de interne controle, alsmede het testen van de goede werking ervan in het kader van sectie 404.

Vanaf februari 2006 tot ultimo april 2006 SOx coördinator bij GTI
KlimaatKontrakt B.V.

Verantwoordelijk voor de analyse van het ondernemingsrisico, alsmede voor het opzetten en beschrijven van de administratieve organisatie en interne controle, teneinde er voor te zorgen dat GTI Suez uiterlijk 1-1-2007 SOx compliant is.
Hierbij werden controle doelstellingen, controle acties en controle procedures beschreven en geëvalueerd, welke de basis vormen voor de audits in het kader van sectie 404.

Vanaf augustus 2005 tot en met januari 2006 beleidsmaker/controller van diverse ondernemingen

Het betrof diverse ondernemingen, waaronder een startende e-commerce activiteit in de verzekering branche, waarbij een model werd opgezet voor de beoordeling van prijs/prestatieverhouding en contracten werden geaudit. Vervolgens een onderneming, welke video presentaties van koopwoningen op het internet verzorgt; een detailhandel in exclusieve verlichtingsorna- menten, een startende onderneming inzake marketing en verkoop van
glaskunst en tenslotte een onderneming voor de productie en verkoop van bedrijfskleding


Vanaf mei 2005 tot en met juli 2005 interim controller van AMOS USA Inc.

Vanaf mei 2005 zijn de ERP software activiteiten van Xantic BV door middel van een management buy-out verzelfstandigd. Op verzoek van de nieuwe eigenaars was ik gedurende 3 maanden area controller Americas. Werkzaamheden betroffen onder meer de juridische splitsing tussen de Airtime en Software activiteiten, het verzorgen van de Amerikaanse Federal income tax aangifte 2004 en het liquideren van een Amerikaanse en een Braziliaanse dochter inclusief de fiscale afwikkeling. Het aantrekken en inwerken van een nieuwe controller, alsmede het inrichten van de rapportering naar de nieuwe eigenaars.


Vanaf oktober 2004 tot mei 2005 belast met de uitvoering van management audits bij de buitenlandse dochterondernemingen van Xantic B.V.

In het kader van deze opdracht werden de administratieve organisatie en de interne controle beoordeeld van Amerikaanse ondernemingen, welke zich richten op de levering van ERP systemen voor de scheepvaart. In dit verband werden procedures opgesteld om Revenue Assurance te waarborgen. Bovendien is een zelfstandig balansonderzoek verricht en werden de jaarrekeningen 2003 en 2004 opgesteld voor consolidatie doeleinden. Vanaf februari 2005 als interim controller verantwoordelijk voor de maandelijkse rapportering van de Amerikaanse bedrijven en de Braziliaanse deelneming. Tevens belast met belastingen (Federal and State taxes) en verzekeringen.

Vanaf oktober 2003 tot oktober 2004 Credit Controller bij Xantic B.V. een dochtermaatschappij van KPN Telecom, die zich bezighoudt met telecommunicatie via satellieten.

De activiteiten zijn enerzijds gericht op incasso activiteiten met name (internationale) vorderingen ouder dan een jaar en anderzijds Revenue Assurance/ Ketenmanagement. In dit verband wordt in het kader van de volledigheid van de opbrengstverantwoording onderzoek verricht ter versterking van de interne controle. Bovendien worden procedures inzake facturering en de financiële - en debiteurenadministratie geëvalueerd.


Vanaf november 2002 tot ultimo mei 2003 teruggekeerd bij de opdrachtgever, waarvoor in het eerste halfjaar 2002 een opdracht werd vervuld.

Naast de werkzaamheden zoals hiervoor vermeld tevens het aantrekken van een controller en het voorbereiden van een project betreffende de overgang van Exact onder DOS naar Exact Globe 2000 in combinatie met e-Synergy. Tenslotte verantwoordelijk voor de jaarafsluiting 2002 en het opstellen van de jaarrekeningen en publicatiebalansen.

Gedurende de maanden september en oktober 2002 projectleider van het Collectteam van KPN Telecom Business Solutions.

KPN heeft samen met externe adviseurs een pro actief systeem opgezet teneinde het werkkapitaal en met name de investering in debiteuren terug te dringen. Het systeem is erop gericht dat klantgericht (in plaats van productgericht) wordt geïncasseerd, waarbij iedere medewerker van de debiteurenadministratie een eigen klantenbestand heeft waarmee hij regelmatig contact heeft. Het probleem om dit systeem een vliegende start te geven vormde het bestand vorderingen ouder dan 120 dagen. Immers het in kaart brengen en oplossen van problemen van oude vorderingen, waarna tot incasso kan worden overgegaan is tijdrovend en vereist een andere benadering dan het reguliere proces. Hiertoe werd het collectteam geformeerd om een inhaalslag te realiseren voor het innen van vorderingen ouder dan 120 dagen.

Vanaf januari 2002 tot en met juli 2002 interim controller/ crisis manager bij een holding company met een drietal divisies werkzaam op het snijpunt van onderwijs en bedrijfsleven. Omzet Fl. 100 mln. en 500 medewerkers.

Verantwoordelijk voor:

- Cash management ter voorkoming van een acute liquiditeitscrisis

- Het wegwerken van administratieve achterstanden en het saneren van onbetrouwbare financiële informatie via controle op juistheid en volledigheid.

- Een twee sporenbeleid gericht op het bepalen van het resultaat 2001 en het verkrijgen van een tijdig inzicht in de gang van zaken 2002.

- Het opzetten van een early warning systeem om de voortgang en het resultaat van de ingezette reorganisatie te monitoren.

- Het coachen van de nieuw aangestelde divisie controllers bij het inrichten van het management informatie systeem.


Vanaf januari 2001 tot december 2001 BU CN (Corporate Networks) van KPN Telecom B.V.

Opdracht betrof:

- Het analyseren, incasseren en structureel terugdringen van vorderingen > 90 dagen

- Het oplossen van bestaande factureringsproblemen in samenwerking met de Business Lines en KPN Billing/Factoring

- Het stroomlijnen van de processen door middel van ketenmanagement teneinde structureel de kwaliteit van de facturering te verbeteren

- Het opstellen en implementeren van een procedure voor crediteringsvoorstelen

- Het voorbereiden van het zelfstandig balansonderzoek met het oog op de „carve out“( de juridische verzelfstandiging) van de BU CN.

Vanaf maart 2000 tot januari 2001 projectleider professionalisering Financiële Administratie BU CN (Corporate Networks) van KPN Telecom B.V.

Projecten hadden onder andere betrekking op:
- Interne controle met betrekking tot de volledigheid van de opbrengstverantwoording

- Verplichtingenadministratie en de afhandeling van binnenkomende facturen

- Financiële interface tussen Baan projectenadministratie en Oracle general ledger

- Implementatie van de Balanced Business Score Card

- Procedures voor de maand- en de kwartaalafsluiting

Van november 1999 tot februari 2000 controller van KPN Telecom PMC Outsourcing

In deze hoedanigheid verantwoordelijk voor:

- Acquisitie van deelnemingen

- Integratie van verworven deelnemingen

- Begeleiding van de beursgang van een deelneming
- Herstructurering van een joint venture

Van ultimo maart tot november 1999 interim controller bij KPN Telecom BU Telecommerce, BL Callcenterdiensten.

Tijdens deze opdracht onder andere belast met:

- Het opstellen van de maandelijkse rapportering en het opstellen van de Balanced Business Score Card

- Het produceren van de kwartaalrapportering inclusief running forecasts

- Het opzetten van business cases, waaronder een reorganisatie bij Operator Services en het introduceren van een nieuwe dienst

- Het begeleiden van de ontvlechting van een verzelfstandigde product markt combinatie

Ervaring in loondienst

Vanaf november 1991 tot ultimo 1998 Financieel Directeur van Cascade NV

Cascade houdt zich bezig met het ontwerpen, verkopen en produceren van hydraulische voorzetapparatuur voor heftrucks, met name vorkheftrucks voor intern transport. Het bedrijf heeft 3 produktie locaties (in Almere, Hoorn en Vaggeryd) en verkoopkantoren in Duitsland, Engeland, Frankrijk, Spanje en Zweden.
Geconsolideerde omzet in 1997 NLG 90 mln, aantal medewerkers 295

Aandachtsgebieden:

- Administratie, consolidatie, jaarverslaggeving, forecasting, budgettering en rapportering.

- Treasury en risk management, waaronder saldo- en liquiditeiten-
beheer, rente- en valutabeheer via termijncontracten, opties en
swaps. Tevens het managen van de vermogensbehoefte op lange
en korte termijn

- Fiscale zaken met name transferpricing

- Informatie en systemen, inclusief de implementatie van een ERP
systeem

- Juridische zaken inclusief verkoop en verhuur onroerend goed en de problematiek met betrekking tot bodemverontreiniging

- Personele zaken, waaronder reorganisatie (inclusief het opstellen van een sociaal plan) en de introductie van winstgerelateerd inkomen, spaarloon en WAO-gat verzekering

- Subsidiologie zoals WBSO en APR

- Intern ISO auditor

- Onderzoek naar toepassing Activity Based Costing

- Due diligence in verband met een acquisitie in Zweden

- Tijdelijk verantwoordelijk geweest voor de coaching van de verkoop in Frankrijk, Italië en Spanje

Vanaf juli 1987 tot november 1991 Divisie Controller bij Bührmann Tetterode

Het betrof hier de divisie massief karton en massief kartonnage. In deze functie samen met de Divisie Directeur verantwoordelijk voor het operationele, financiële en strategische management van de divisie, welke bestond uit 15 werkmaatschappijen.

De werkzaamheden waren met name gericht op:

- Meerjaren planning

- Budgettering

- Investeringscalculaties

- Acquisities in binnen- en buitenland

- Automatiseringsprojecten

- Onderzoek naar shareholder value

- Functionele begeleiding van de controllers van de werkmaatschappijen

Vanaf mei 1980 tot juli 1987 in dienst van Burroughs BV (thans UNISYS BV)

Bij indiensttreding als Chief Accountant, vanaf 1981 als Controller en Director of Finance van Burroughs BV en met ingang van januari 1987 als Director of Finance van UNISYS.


Verantwoordelijkheden omvatten:

- Interne automatisering

- Financiële administratie

- Rapportering verkoop

- Planning, budgettering en rapportering

- Asset management

- Treasury met name het afdekken van geconsolideerde netto
kasstromen door middel van termijntransacties en opties.

- Verzekeringen en belastingen

- Pensioenen, vervroegd uittreden en (secundaire) arbeidsvoorwaarden, waaronder het opzetten van een auto c.q. lease auto plan

- Subsidiologie

- Advisering van klanten inzake financial en operational lease

- Training van verkopers voor het financieel onderbouwen van offertes

Van augustus 1963 tot mei 1980 werkzaam bij Hoogovens IJmuiden

Aanvankelijk bij de Interne Accountantsdienst, zowel bij Hoogovens als bij de aangesloten bedrijven. De werkzaamheden omvatten niet louter de jaarrekeningcontrole, doch ook het opzetten en begeleiden van operational audits en het uitvoeren van investigations.

Vervolgens als stafassistent/plaatsvervangend chef bedrijfsadministratie IJzer verantwoordelijk voor planning, rapportering, kostprijs- en investeringscalculaties.

Tenslotte als chef Financiële Rapportering belast met de opstelling van het financiële maandrapport voor de Directie IJmuiden en de consolidatie van het financiële maandrapport voor de Divisie Staal. In deze periode onderzoek verricht naar rapportering op basis van resultaatverantwoordelijkheid en overhead value analysis.Opleiding interimmanager

Opleiding

1963 : diploma H.B.S.-A

1964 : praktijkdiploma boekhouden

1968 : staatspraktijkdiploma voor bedrijfsadministratie

1982 : registeraccountant
(scriptie: bedrijfsdiagnose/Management Audit)

1991 : IMD (International Institute for Management Development)

Diverse aanvullende cursussen

Automatisering (Access, Exact, Excel, J D Edwards, SAP), acquisitie en due diligence, business valuation, strategisch management, I.A.S./I.F.R.S., Sarbanes Oxley Act, U.S. G.A.A.P, valutabeheer, belastingen, subsidiologie, e.d.


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

· Vervanging financieel directeur, credit manager en corporate controller en auditor
· Projectmanagement zoals Governance, Risk Management, SOx,Activity Based Costing, Balanced Business Score Card, Business Valuation, Credit Management, implementatie M.I.S./E.R.P., medewerking aan IPO, Revenue Assurance en Value Based Management
· Verandermanagement waaronder fusie, overname en post acquisitie alsmede reorganisatie en herstructurering
· Crisismanagement

Projecten vervuld bij industriële, handels, dienstverlenende, bank- en verzekerings- en ICT bedrijven alsmede bij semi overheid en in het onderwijs.


Talenkennis interimmanager

Talen

Engels : vloeiend
Duits : goed
Frans : goed
Italiaans : redelijk

Overig

Analytisch ingestelde, creatieve en resultaat gerichte allround financiële interim professional met internationale ervaring. Beschikt over uitstekende communicatieve eigenschappen en is een people manager en een teamspeler met een hands-on mentaliteit.

 Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :