Flex Manager
De top 21150 Flexmanagers van Nederland
21150 professionals

Curriculum Vitae

Interim manager / consultant: 50841

Beschikbaar vanaf (d/m/j): Beschikbaarheid opvragen

CV geschreven in de taal: Nederlands


 Kandidaat selecteren

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Manager teameleider zorg en welzijn

Manager teameleider zorg en welzijn

Werkervaring interimmanager

interim teamleider zorg en wonen
Profiel
Operationeel manager van het team van het verzorgingshuis (70 bewoners) en de dagopvang. Ondersteunen van de locatiemanager bij het ontwikkelen en implementeren van beleid.
Resultaten
Rust en regelmaat gecreëerd (o.a. door transparante werkafspraken en verantwoorde roosterplanning). EVV-systeem geïmplementeerd. Behalen gouden HKZ certificaat.
Invoeren zorgroutes (afspraken met bewoner over zorgverlening) waarbij duidelijkheid voor de bewoner over het tijdstip van zorgvraag wordt verkregen en de inzet vergeleken kan worden met de beschikbare uren in de ZZP?s. Medicatiedistributie geoptimaliseerd. Financieel positief resultaat over 2009 & 2010 (tot en met september), o.a. door beperken van het ziekteverzuim

interim locatiemanager gehandicaptenzorg, verschillende locaties
Profiel
Integraal management van de locatie. Overbruggingsmanagement tijdens werving nieuwe manager
Resultaten
Rust en stabiliteit behouden

interim locatiemanager gehandicaptenzorg
Profiel
Integraal management van de locatie. Structuur in communicatie aanbrengen, formatie op peil brengen, attitudeverandering bij personeel conform Fokusvisie. Afstemmen vraag en aanbod van zorg. Opstellen en uitvoering geven aan een plan van aanpak om het cliëntvertrouwen te herstellen
Resultaten
Formatie op peil gebracht. Aanzet gemaakt tot cultuurverandering waarbij volgens visie van Fokus gewerkt. Plan van aanpak voor het clientvertrouwen opgesteld en deels geïmplementeerd. Locatie overdrachtsklaar gemaakt voor nieuwe locatiemanager. Verzuim teruggebracht naar een acceptabel niveau (+/- 3% bij vertrek)

interim locatiemanager gehandicaptenzorg
Profiel
Integraal management van de locatie. Structuur in communicatie aanbrengen. Herstellen van vertrouwen bij zowel cliënten als personeel. Uitvoering (laten) geven aan Fokus visie.
Resultaten
Vertrouwen bij personeel en cliënten in organisatie hersteld. Rust binnen team gecreëerd. Structuur in communicatie (vooral met cliënten) aangebracht. Duidelijkheid gecreëerd rondom visie Fokus. Hoge productiviteit (verhouding inzet personeel t.o.v. geleverde zorg) bij een verantwoorde inzet van personeel

interim teamleider
Profiel
Integraal verantwoordelijk teammanager van een afdeling met 108 somatische verzorgingshuiscliënten (waarvan 7 meerzorgcliënten) en 5 kort-durend-verblijf cliënten.
Als zwangerschapsvervanging van de interim teammanager aansturing geven aan het team van 24 FTE (+/- 36 medewerkers) en uitvoering geven aan het opgestelde plan van aanpak.
Aanvullend project: stichtingsbreed implementatie digitale RIE
Resultaten
Rust en vertrouwen in de organisatie gecreëerd.
zorgroutes (schriftelijk vastgelegde zorgafspraken en -tijden) ingevoerd.
Meer dan 75% van de clienten ingevoerd in het ECD
Regulier werkoverleg geimplementeerd

Locatiemanager verzorgingshuis
Profiel
Eindverantwoordelijk manager voor beide locaties en extramurale zorg in resp. Kortenhoef en ?s Graveland.
Aanvullend project: Bouw en verhuizing tijdelijke huisvesting: Aanspreekpunt tijdens de bouw van de tijdelijke huisvesting voor locatie Oudergaard en verantwoordelijk voor de verhuizing naar deze locatie.

Resultaten
Verzuim van 11% naar minder dan 3%
Stabiele organisatiestructuur
Werkwijze (en mind set) ingezet die past bij ?scheiden van wonen en zorg?
Verhuizing van 64 intramurale clienten naar een tijdelijke voorziening

Hoofd zorg
Profiel
Integraal verantwoordelijk manager van de dienst zorg, voeding en activiteitenbegeleiding. Het leveren van een bijdrage aan het instellingsbeleid.
Voorzitter van het ZTLO Zeist (opnamecoördinatorenoverleg van de zorgorganisaties in Zeist), deelnemer aan het ketenoverleg Heuvelrug (overlegorgaan van verschillende zorgorganisatie, CIZ en zorgkantoor binnen een deel van de provincie Utrecht).
Resultaten
Stabiele situatie binnen de zorgteams
Financieel verantwoorde bedrijfsvoering

Locatiehoofd Kinder dienstencentrum
Profiel
Integraal verantwoordelijk manager voor één, later twee locaties met plaats voor respectievelijk 29 en 22 kinderen Verantwoordelijk voor de tactische, operationele leiding van deze locaties.
Aanvullend project: opzetten locatie binnen het MKD: begeleiden verbouw locatie en verantwoordelijk voor inhuizing van deze locatie
Resultaten
Verzuim teruggedrongen van 11% naar 4%.
Implementatie van ?regionalisatie? binnen het Kinder Diensten Centrum met bijbehorende veranderende werkwijzen
Realisatie van structuur voor formele communicatiestroom
Realisatie en opstart van 2e locatie

zorgmanager verpleeghuis
Profiel
Leidinggevende van één (en later twee) verpleegafdeling(en). Verantwoordelijk voor de tactisch en operationele leiding van deze afdeling(en). BIG-trainer.
Resultaten
Verzuim meer dan 20% teruggedrongen naar (uiteindelijk) 4%.
Opzet van een roostering met een evenwichtige verdeling van de kwaliteit en kwantiteit over alle (onregelmatige) diensten.

Ervaring als verpleegkundige

Opleiding interimmanager

Verpleegkundige A
HBO-v
BMG (doctoraal)

Talenkennis interimmanager

Nederlands/Engels

 Kandidaat selecteren

Interim managers zoeken:


interimmanagement Opdrachtomschrijving :